Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transformace postsocialistické identity ve východní Evropě: Analýza případu České Republiky a Běloruska
Pyatkevich, Aryna ; Hrůzová, Andrea (vedoucí práce) ; Pergl, David (oponent)
Jakmile Sovětský svaz přestal existovat, jeho subjekty získali schopnost určovat svůj směr politického, kulturního a ekonomického rozvoje. Nikdy nekončící přechod k demokracii, popsaný Borisem Budenem, je jedním z klíčových prvků postkomunismu. Zatímco země, které byly součástí východního bloku, ale nebyly součástí Sovětského svazu samotného, byly na své cestě k demokratickému kapitalistickému rozvoji přiměřeně úspěšné, bývalá dominia bojovala s začleněním hodnot, které přicházely s tím, co Madina Tlostanová popisuje jako proces nucené westernizace. Následující práce zkoumá problém postsocialistické transformace identity ve střední Evropě v případě České republiky a postsovětské transformace identity ve východní Evropě v případě Běloruska. Kvalitativní výzkum je postaven na zpřístupněné kolektivní paměti těch, kteří pracují v institucích paměti na úrovni povolené vládnoucími režimy v obou zemích, všichni narození po roce 1989. Podobnosti a rozdíly, které se jasně objevily během srovnávací analýzy, naznačují že bytí postsocialistickým a postsovětským by již neměla být v akademické literatuře zaměnitelná. Byly a nadále jsou to homologické, ale odlišné procesy, protože být postsovětským znamená nejen uznávaní sovětskí minulosti jako skutečné a ovlivňující probíhající život národa, ale to také definuje...
Proměna výuky první republiky ve 20. a 21. století v (ve vybraných) českých a slovenských učebnicích
Majstríková, Kateřina ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Cílem této práce bylo porovnat vybrané české a slovenské učebnice základních škol využívaných ve 20. a 21. století. Sledovaným obdobím byla první republika. Srovnání vybraných učebnic proběhlo po stránce obsahové i formální, pro přehlednost bylo vybráno pět konkrétních témat, která se v učebnicích sledovala. Součástí práce je také stručný výklad první republiky ve 20. letech sepsaný na základě práce s prameny a odbornou literaturou. Další část práce porovnává sledované období v současném rámcovém vzdělávacím programu s RVP minulých let, zároveň je rozebrán školní vzdělávací program vybraných základních škola, případně víceletých gymnázií. Práce také obsahuje stručný popis zdrojů, které učitelé při výuce období první republiky mohou využít a dotazníkové šetření. V samotném závěru jsou uvedeny návrhy tří příprav zaměřených na období první republiky. KLÍČOVÁ SLOVA první republika, učebnice dějepisu, Česká republika, Slovensko
Postoje učitelů k používání názvu Česko
Lambert, Filip ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postoji učitelů na základních a středních školách, zda znají rozdíl mezi geografickým a politickým názvem země. Hlavním cílem práce je zjistit, jestli učitelé geografické názvy Česko / Czechia ve výuce používají, případně z jakých důvodů upřednostňují politický název, a zda jsou tyto důvody relevantní. Práce se dále zabývá historickými souvislostmi názvů za posledních sto let s náhledem do začátků používání geografických názvů. Práce zároveň zkoumá především aktuální dění v médiích a na politické scéně. Výzkum byl proveden s pomocí dotazníkového šetření, na které reagovalo 124 respondentů. Bylo zjištěno, že většinově učitelé geografie ve výuce používají geografického názvy, u učitelů jiných aprobací byly výsledky spíše vyrovnané. Dále bylo zjištěno, že respondenti odmítající krátké názvy nemají žádné relevantní důvody, proč je nepoužívat, nýbrž se omezují na dichotomii subjektivních pocitů, zda se jim název líbí, nebo ne.
Formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa v České republice a Rusku
Voroshilov, Vladislav
Bakalářská práce je věnována problematice výroby vepřového masa v rámci komoditní vertikály a formování trhu vepřového masa v České republice a Rusku. Na začátku literárního přehledu této bakalářské práce je uvedena definice agrobyznysu a její základní odvětví. Dále bakalářská práce uvádí základní informace o trhu jako takovém, popisuje agrární trh a jeho zásadní charakteristiky. Podstatná část práce se věnuje struktuře komoditní vertikály vepřového masa, daná část popisuje důležité body ovlivňující komoditní vertikálu a její úroveň. V další části bakalářské práce jsou zpracované a uvedené hlavní a důležité ukazatele komoditní vertikály vepřového masa jak v Česku tak v Rusku, které bezprostředně charakterizují úroveň vývoje trhu vepřového masa v obou dvou zemích za účelem následného porovnání situací.
Ekologické zemědělství v podmínkách střední Evropy: případová studie Česko, Slovensko a Rakousko
Bulis, Ondřej
Bakalářská práce všeobecně popisuje ekologické zemědělství, objasňuje funkci certifikačních organizací a srovnává základní kritéria. Zaměřuje se na rozdíly v dotační politice v porovnávaných státech, kterými jsou Česko, Slovensko a Rakousko. Dále se snaží upozornit na možnosti a příležitosti v oblasti ekologického zemědělství. Uvádí také slabé a silné stránky tohoto odvětví. Na závěr navrhuje další možný rozvoj ekologického zemědělství.
Motivy spotřeby alkoholických nápojů u českých spotřebitelů
Černý, Tomáš
Černý, T. Motivy spotřeby alkoholických nápojů u českých spotřebitelů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá motivy spotřeby alkoholických nápojů v České re-publice. Cílem práce je identifikovat chování spotřebitelů v souvislosti s konzumací alkoholických nápojů. Pomocí sekundárních dat práce hodnotí stav spotřeby ve světě a v České republice. Pro poznání motivů spotřeby alkoholických nápojů a pro segmentaci spotřebitelů bylo využito dotazníkové šetření a testování závislosti kvalitativních znaků. Na základě zjištěných informací byla vytvořena doporučení pro snížení spotřeby.
Cestovní ruch mezi Českou republikou a Ruskou federací
Volkova, Kseniia
Diplomová práce je věnována časovému znázornění vývoje cestovního ruchu mezi Českou republikou a Ruskou federací. Nejprve jsou v práci vysvětleny klíčové pojmy pro zkoumání cestovního ruchu. Byly uvedeny faktory, ovlivňující mezinárodní cestovní ruch, které jsou rozděleny do dvou kategorií: vnitřní a vnější. Dále následuje krátká kapitola popisující dopad COVID - 19 na turistický průmysl. Práce také zkoumá vývoj cestovního ruchu mezi Československem a SSSR, a také cestovní ruch mezi zeměmi v současnosti. Nejprve je popsán vývoj příjezdů ruských turistů do České republiky a českých turistu do Ruska. Dále je uvedeno, která místa preferují turisté z obou zemí k rekreaci.
Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí
Jakešová, Karolína
Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní spolupráce optikou představitelů dobrovolných svazků obcí. Cílem práce je zmapovat současný stav meziobecní spolupráce v uvedených oblastech ve Středočeském a Jihomoravském kraji České republiky. Podle realizovaného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s reprezentanty dobrovolných svazků obcí byly poskytnuty kvalitativní informace, které ilustrovali celkový pohled na meziobecní spolupráci v oblastech životního prostředí a odpadového hospodářství. Závěr práce syntetizuje zachycené výsledky a navrhuje opatření k identifikovaných bariér, které brání dalšímu rozvoji projektů meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí.
Zahraniční obchod České republiky a Nizozemského království
Pouzarová, Kateřina
Diplomová práce se zabývá zahraničním obchodem mezi Českou republikou a Nizozemskem. Pro českou ekonomiku se Nizozemsko stává čím dál více významným obchodním partnerem nejen z hlediska vnitřního trhu, kde Nizozemsko má přes 17 miliónů obyvatel, ale také díky technologickým příležitostem a možnosti reexportu do celého světa. Česká republika je vysoce exportně zaměřenou zemí, a proto je zapotřebí neustále zkoumat změny ve struktuře zahraničního obchodu a vlivy na něj působící. V práci jsou zkoumány vlivy HDP, úrokové sazby, populace, deflátoru HDP a reálného efektivního kurzu. Zatímco v modelech dovozu do ČR figurují všechny zmíněné proměnné, při modelaci vývozu se jako statisticky významné prokázaly pouze reálný efektivní kurz, úroková sazba a populace. Modely byly provedeny pomocí metody OLS, jak na celkový dovoz a vývoz v přeshraničním pojetí pohybu zboží, ale rovněž pro nejpodstatnější kategorii SITC 7. Vzhledem k velmi významnému vlivu automobilového průmyslu, který je zahrnut v kategorii SITC 7,je potřeba hledat nové příležitosti pro český export a připravit se na nadcházející změny jak v automobilovém průmyslu, tak ve struktuře zahraničního obchodu celkově.
Vyhodnocení fenologických fází dospělého bukového porostu na Ekosystémové stanici Štítná nad Vláří
Střecha, Jaroslav
Na Ekosystémové stanici Štítná nad Vláří v Bílých Karpatech probíhá snímkování fenologickými kamerami uvnitř dospělého bukového porostu z meteorologického stožáru spolu se sběrem meteorologických dat od roku 1960. Fenologie zaznamenává pravidelně se opakující změny na rostlinách, tzv. fenofáze v návaznosti na vnějším prostředí a především počasí. Lesní ekosystémy proto fungují jako významný bioindikátor klimatických změn. Z fenologického pozorování v letech 2018–2020 byly vyhodnoceny fenofáze buku dvěma způsoby. Vizuálním vyhodnocením a pomocí analýzy vegetačního indexu ze snímku fenologických kamer. Obrazové analýzy zaznamenají fenologickou fázi dříve než pozorovatel. Došlo ke zvýšení průměrné roční teploty, což mělo za následek prodloužení vegetačního období. Vegetační léto se prodloužilo až o 82. dní. Tento trend klimatických změn spolu s výskytem let s nedostatkem srážek bude mít negativní vliv na vitalitu buku a lesních ekosystémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.