Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mezikulturní srovnání reality show Love is Blind (USA, Brazílie, Japonsko)
Petrusová, Iva ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem "Mezikulturní srovnání reality show Love Is Blind (USA, Brazílie, Japonsko)" se zabývá adaptací populární reality show Love Is Blind v USA, Brazílii a Japonsku. Cílem práce je analyzovat, jak se do jednotlivých kulturních verzí pořadu promítá fyzická oddělenost soutěžících s důrazem na prezentaci těchto rozdílů. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vymezení tématu se zaměřením na fenomén reality show obecně, dále na jednotlivé typy tohoto žánru či příklady konkrétních pořadů. Její součást tvoří také mezikulturní srovnání za využití Hofstedeho typologie kultur. Praktická část následně zahrnuje charakteristiku výzkumu a samotnou analýzu včetně vyhodnocení výsledků. Práce je kvalitativní analýzou obsahu s prvky narativní analýzy. Jako zdroj dat byly využity epizody prvních sérií všech vybraných adaptací, tj. americké, brazilské a japonské. Celkem se jedná o třicet sedm epizod, které jsou dostupné na streamovací platformě Netflix. Výsledky analýzy poukazují na vyskytující se rozdíly, které souvisí s kulturními charakteristikami dané země, a to i přes to, že všechny adaptace vycházely ze stejného základního konceptu pořadu Love Is Blind.
The Argentine-Brazilian bilateral nuclear verification protocol in the light of trust-building cooperation theory
Argüello, Facundo ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
Argentinsko-brazilský bilaterální jaderný verifikační protokol ve světle teorie spolupráce pro budování důvěry Argüello, 2023 Abstrakt Cílem této práce je identifikovat důvody, proč ABACC stále úspěšně získává silnou podporu od Argentiny, Brazílie a NSG, a předpovědět dopad, který bude mít podepsání Dodatečného protokolu MAAE Brazílií při hledání jaderné ponorky v rámci projektu PROSUB. Tato práce analyzuje ABACC z perspektivy neo-institucionalistické teorie režimů, vzorců spolupráce, racionálního designu a studií týkajících se centralizace, nezávislosti a problémů vynucování mezinárodních organizací. Závěrem lze konstatovat, že ABACC je úspěšný díky dvěma hlavním faktorům. Zaprvé, jeho důvěryhodnost a reputace jsou pro oba státy členy výhodné, protože zaznamenávají podobné prestižní zisky z úspěchů této instituce. To je způsobeno tím, že agentura zohledňuje zájmy obou zemí. Zadruhé, ABACC je výsledkem pečlivě navržené institucionální struktury, která klade důraz na centralizaci, nezávislost, vysokou kvalitu informací a důsledné uplatňování bilaterální symmetry mezi Argentinou a Brazílií. Pokud jde o dopad brazilského projektu jaderné ponorky, tento projekt může ohrozit úspěch ABACC, protože změní zájmy Brazílie, které již nebudou do agentury zapadat. To znamená, že jak Brazílie, tak Argentina budou mít...
Vliv brazilských prezidentů na mezinárodní vztahy v regionu po roce 1945.
Navara, Jáchym ; Krausz Hladká, Malvína (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Obsahem této práce je deskriptivní analýza, zabývající se vlivem brazilských prezidentů na mezinárodní politiku v rámci regionu po roce 1945. Na základě dostupných zdrojů se prezentuje cíl této práce - představit to, jak se měnil vliv brazilské hlavy státu a zhodnocení závěrů hypotézy, podle které demokratizace a globalizace umožnily brazilským prezidentům výrazněji ovlivňovat region. V potaz je bráno i postavení brazilské hlavy státu vztahem k ústavě Brazílie a také další vnitropolitické faktory, které jsou představeny v rámci analýzy charakterů a přístupů k regionální politice jednotlivých prezidentů. Cílem tohoto projektu je představit souhrn role jednotlivých představitelů Brazílie v prezidentském úřadu v regionu po Druhé světové válce tak, aby mohl sloužit jako základ dalšímu detailnějšímu výzkumu a který by mohl využít psychologické postupy k přesnějšímu a detailnějšímu zhodnocení a vlivu a zformování představy o něm.
Three Green Parties from Latin America in Comparative Perspective with Europe.Competition with Left-Wing Parties and Demarcation Strategies
Hanry Knop, Diana ; Buben, Radek (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; Gaxie, Daniel (oponent)
Tři latinskoamerické zelené strany v komparaci s Evropou. Konkurence s levicí a strategie vymezení PhDr. Diana HANRY KNOP Abstrakt Brazilské Partido Verde, chilské Partido Ecologista a argentinské Proyecto Sur jsou politické strany patřící ke skupině stran zelených či stran s ekologickou tendencí. V jednotlivých zemích představují nové politické síly, které se snaží odlišit utvrzením zvláštní identity založené na ústřední roli ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje i vůlí "dělat politiku jinak". Pokud se členové těchto stran snaží od levice vymezit, tak názory, které v oblasti společenské, sociální i ekonomické obhajují, se jí přibližují. Stávají se součástí mnohem širšího hnutí re-kompozice levice a nacházejí se v bezprostřední konkurenci s ostatními levicovými stranickými subjekty, se kterými sdílí voličstvo. Tyto tři politické strany se zrodily v kontextu demokratické obnovy ve spojení s aktéry občanské společnosti. Nadále si tyto strany udržují úzké vztahy s asociačním, syndikálním a uměleckým světem. Jejich organizace je založena na modelu postaveném na demokratických principech, jako je pluralismus, reprezentativnost, teritorialita. Nicméně, obdobně jako jejich homologové ze západní Evropy i ze střední a východní Evropy, čelí zmíněné politické strany obtížnosti uvedené principy uvést v...
Energetická bezpečnost Brazílie v kontextu klimatické změny
Vaněčková, Jana ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Svobodová, Petra (oponent)
Práce zkoumá prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy diskurz energetické bezpečnosti v Brazílii. Na projevech dvou prezidentů a současně dvou prezidentských kandidátů v říjnových volbách 2022, Jaira Bolsonara a Luly da Silvy, je ilustrována konstrukce energetického diskurzu s cílem odhalit skryté vzorce a vztahy. Je zjišťován význam regionu Amazonie pro energetickou bezpečnost v kontextu klimatické změny, sekuritizace energetického sektoru, významné regiony Brazílie z hlediska energetické bezpečnosti, význam hydroenergetiky a obecně způsob, jakým je energetická bezpečnost konstruována oficiálním diskurzem, tj. ze strany vlády Brazílie. Časovým rámcem pro analýzu je období od roku 2002 do 2022. Analýza projevů odhalila, že významným regionem pro energetickou bezpečnost je zejména Severovýchodní a Severní region. K sekuritizaci energetického sektoru dle výsledků analýzy nedochází, jedná se však o politizované téma využívané jako nástroj v rámci mezinárodní a sociální politiky. Probíhá však sekuritizace životního prostředí v diskurzu Luly. Z analýzy dále vyplynulo, že energetická bezpečnost je pro oba prezidenty ohrožena nedostatečnou infrastrukturou a pro Bolsonara také vysokými cenami. Přestože hydroenergetika tvoří v současné době velký podíl elektrického mixu, prezidenti za cestu k...
Vztah Jaira Bolsonara a tradičních médií
Jinochová, Tereza ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Diplomová práce Vztah Jaira Bolsonara a tradičních médií se zabývá zkoumáním a popisem vývoje mediálního systému v Brazílii. Tradiční masová média v Brazílii byla během historie považována za hegemonistická, tento náhled se ale s nástupem prezidenta Bolsonara k moci proměňuje. Práce se zabývá vlastnickou strukturou tradičních médií, vlivem evangelikálních církví na politickou i mediální scénu v Brazílii a věnuje se i krátkém úvodu do historického kontextu fungování tradičních médií v zemi. Zaměřuje se především na dva největší celostátní deníky, O Globo a Folha de São Paulo, které mají v zemi nejvyšší dosah. Oba tyto deníky patří tradičním mediálním společnostem, které na brazilském mediálním trhu figurují již od počátku 20. století. Pomocí diskurzivní analýzy článků deníků O Globo a Folha de São Paulo a twitterových příspěvků Jaira Bolsonara se práce snaží popsat vývoj vztahu médií a prezidenta od jeho kandidatury po současnost.
Non-state actors and their behaviour during the pandemic of COVID-19
Hůlka, Tomáš ; Ludvík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kocmanová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se věnuje kvalitativnímu studiu a analýze násilných nestátních aktérů během pandemie Covid-19. Konkrétně se pace zaměřuje na zkoumání přizbůsobení se chování gangů v Rio de Janeiru, Brazílii, od počátku pandemie v Brazílii po následujících 6 měsíců. Cílem práce je hloubková a celistvá analýza vybraných aktérů skrze teorie násilných nestátních aktérů. Analýza je postavena na konceptu rebelokracie, definovanou Annou Archonou a změna v chování, vlivu a autonomii násilných nestátních aktérů je vyhodnocována skrze optiku rámce ARI vytvořenou Erselem Aydinlim. Rámec se zaměřuje na tři hlavní analytické kategorie- autonomii, reprezentaci a vliv zkoumaného aktéra. Primárně tato práce cílí na zjištění a odkrytí reakce a adaptace násilných nestátních aktérů za okolností globální pandemie a to zejména na lokální rovině. Za druhé je cílem této diplomové práce přispět a rozšířit současný výzkum věnovaný násilným nestátním aktérům na globální úrovni, zejména pak v oblasti Latinské Ameriky. Práce nabízí podrobný rozbor přizpůsobení se násilných nestátních aktérů pandemii. Diplomová práce zkoumá rostoucí legitimitu a autonomii těchto aktérů. Práce poskytuje čtenáři náhled do širšího historického kontextu vývoje násilných nestátních aktérů v Brazílii se záměrem prohloubit a ucelit porozumění...
Jan Klecanda - Havlasa, jeho život a vztah k Brazílii
Kratochvílová, Lucie ; Binková, Simona (vedoucí práce) ; Grauová, Šárka (oponent)
Jan Havlasa was the first Ambassador of Czechoslovakia to Brazil, a distinguished writer and explorer. The purpose of this thesis is to present the explorer's life. Havlasa visited Slovakia after finishing secondary school, and soon after he travelled also to Italy; Saint Louis, Missouri; or the island of Tahiti. After the Paris Peace Conference in 1919, Havlasa served as the Ambassador of Czechoslovakia to Brazil (1920-1924); in 1943, Czechoslovak president Edvard Beneš called him back into diplomatic service, this time as the Ambassador to Chile. Among his most important formative experiences we can find his membership in the Opium Commission of the League of Nations. Despite the fact that Havlasa spent most of his life abroad, he never relinquished his homeland: he took interest in the situation of Czechoslovakia and fought for its independence on the Austro-Hungarian monarchy. His extensive lecturing activities, as well as his treatise Colonial Policy in Relation to the Great War earned him one year of gaol in Vienna. The thesis also takes into account Havlasa's extensive literary work and his lectures, which took place all over Czechoslovakia and during which he presented his books, photographs and travel experience to his readers and listeners.
Role of Brazil in Latin American Integration Processes
Kazaková, Jelena ; Krausz Hladká, Malvína (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
From the beginning of the 21st century an increased attention has been paid to the achievements of so called "emerging powers" in the world economy and global politics. Given the initial disadvantageous position of developing countries in the international power constellation, new regional actors are forced to apply different leadership strategies than their predecessors. This paper examines the role of Brazil in Latin American integration processes with the aim to identify Brazilian foreign policy strategies used for promotion of its regional leadership and global recognition. Neoclassical causal chain of variables will be applied in order to identify main interest of Brazil in region formation and to determine the key domestic and foreign incentives motivating Brazil to pursue active regional integration. The concept of consensual hegemony will be applied in order to explain systemic outcome of Brazilian regional strategy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.