National Repository of Grey Literature 227 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Customer Satisfaction
Vajsarová, Markéta ; Šimberová, Iveta (referee) ; Schüller, David (advisor)
The diploma thesis deals with the analysis of customer satisfaction of the selected company. In the theoretical part, important concepts are explained, which are the basis of the subsequent analytical part. The analytical part contains a description of the current situation of the selected company, such as its external and internal marketing environment, which is followed by a questionnaire survey with an evaluation of the results. The last part of the final thesis deals with own proposals to increase customer satisfaction.
Marketing Communication
Tomášek, Vojtěch ; Havíř, David (referee) ; Schüller, David (advisor)
This diploma thesis focuses on the creation of a marketing communication proposal for the new platform of SKLADOMAT s.r.o., which specializes in the sale and rental of storage space. The work consists of three parts. The theoretical part contains literary research related to marketing communication and the methods used in this area. The analytical part is devoted to the analysis of the current state, including the analysis of the macro environment, marketing mix, competition and segmentation, as well as its own research. In the last, design part, proposals are presented to improve the company's current marketing communication and serve as an example for future employees and external suppliers. This section also includes a timeline, financial evaluation of proposals and recommendations for measuring the performance of individual proposals.
Important Factors Influencing the Perception of Selected Small Business by the International Customers
Lešická, Martina ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práca je zameraná na detailný výskum pri ktorom budeme zisťovať ako medzinárodný zákazníci vnímajú lokálnu remeselnú pekáreň, prečo sa rozhodli navštíviť práve tento podnik a ktoré faktory ovplyvňujú ich správanie najviac. Práca je rozdelená do piatich častí. Prvá a druhá časť obsahuje jasné stanovenie cieľov a metodiky práce s ktorým nám pomôžu teoretické východiská, definície a analýzy z oblasti marketingu, CRM a gastronómie. V tretej časti je predstavená vybraná spoločnosť, na ktorú sa aplikujú výskumy. Na záver vo štvrtej a piatej časti sú stanovené návrhy nových marketingových aktivít a ich prevoditeľnosť do reálneho fungovania firmy.
Development of Business Activities in the Area of Identification Systems Sales
Křižanová, Kateřina ; Schüller, David (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The bachelor thesis focuses on the development of the company's business activities in the field of sales of turnstiles, attendance systems, entry devices and other identification systems. For this development, analyses of the external, industry and internal environment of the company were used, from the results of which a SWOT analysis was compiled. Subsequently, three suggestions for improvement were described and a new business model was developed.
Marketing Communication
Maroši, David ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Táto práca sa zameriava na navrhnutie reklamnej kampane typu pay-per-click prostredníctvom reklám na Facebooku pre mladú outdoorovú značku Flipky., ktorej som spoluzakladateľom. Práca je rozdelená na tri časti: teoretickú, analytickú a návrhovú. Teoretická časť má za cieľ poskytnúť stručný prehľad nevyhnutných informácií pre pochopenie marketingu, platených reklám, s osobitným zameraním na marketing na Facebooku. Druhá analytická časť sa zameriava na analýzu súčasného stavu a identifikáciu príležitostí na zlepšenie marketingu pre značku Flipky. Posledná návrhová časť zohľadňuje predchádzajúce časti a navrhuje riešenie pre letnú kampaň 2023 pre značku Flipky.
Packaging Design as a Marketing Tool and Desire to Purchase
Svetlíková, Ema ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Bakalárska práca je zameraná na obalový dizajn vybranej spoločnosti. Obaly sú silným marketingovým nástrojom, keďže väčšina dnešných spotrebiteľov podlieha impulzívnemu nákupu. Teoretická časť bakalárskej práce začína vysvetlením pojmov z marketingu a značky spolu so správaním zákazníkov s prepojením do obalového dizajnu vo všetkých spomínaných oblastiach. V analytickej časti práce bude vykonaný kvalitatívny a konkurenčný výskum s cieľom pochopiť nákupné správanie a vytvoriť inovatívne návrhy obalového dizajnu v návrhovej časti práce.
Marketing Research
Vávra, Patrik ; Mráček, Pavel (referee) ; Schüller, David (advisor)
The subject of the bachelor's thesis is to design a product for a mini-brewery based on customer preferences. The thesis includes an introduction to the issue, followed by the theoretical framework of the work. The practical part deals with the company itself and its environment. To achieve the goal, various analyses are used, headed by Conjoint analysis, for which data is obtained through focus groups and questionnaires. The conclusion of the thesis includes, among other things, recommendations for two specific products that emerged from the results of the Conjoint analysis and should therefore help with the expansion of the brewery's clientele.
Marketing Mix of a the hotel
Vychodilová, Iveta ; Schüller, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This thesis focuses on the marketing mix of the Valáškův Grunt hotel. The thesis is divided into three parts, theoretical, analytical and propositional. The theoretical part contains definitions of basic concepts of marketing and marketing mix. The analytical part focuses on the introduction of the company, analysis of the external and internal environment and analysis of the current marketing mix. The last part of the thesis presents possible suggestions for improving the marketing mix of the company.
Proposal of Entry into the Foreign Market for the Selected Company
Polakovičová, Miroslava ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce se zabývá problematikou vypracování návrhu marketingové strategie vybrané společnosti pro vstup na německý mezinárodní trh. Hlavním cílem je úspěšné působení na Drážďanském trhu pořádáním pop-up akce. Použité teoretické poznatky s informacemi získanými z analýzy současného stavu a prostředí naplňují své vedlejší cíle k dosažení hlavního cíle. Realizace navržených příspěvku by proto měla zajistit větší povědomí o značce na zahraničním trhu.
On-line marketing communication
Kulčák, Bruno ; Havíř, David (referee) ; Schüller, David (advisor)
This thesis focuses on the design of paid advertising using the Meta Business Manager platform for a selected company INBIDO s.r.o., which focuses on the mediation of online sales and rentals of real estate through auctions. The thesis consists of three parts. The theoretical part describes marketing with a closer focus on online marketing, the real estate market, and the auction system. The analytical part focuses on the analysis of the paid advertisements that have already taken place within Meta Business Manager, identification of the target group, and competitor analysis. Based on the analysis, the advertising is proposed in the form of a precise procedure in the Meta Business Manager platform environment, together with a time and financial estimate for the proposed advertisement and any existing ones.

National Repository of Grey Literature : 227 records found   1 - 10nextend  jump to record: