Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37,966 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 2.03 vteřin. 


PLOŠNÉ ZÁKAZY HAZARDU V ČESKÝCH MĚSTECH A JEJICH EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST PO ROCE 2010
Lišková, Magdaléna ; Skopeček, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti plošných zákazů hazardu ve vybraných českých městech od roku 2010. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, kapitolu o společenských nákladech a zabývá se také prohibicí a šedou ekonomikou. Praktická část obsahuje kapitoly o současné legislativní úpravě, o trhu hazardních her v České republice, dále kapitolu, ve které je vysvětlena metodika, a nakonec kapitolu s hodnocením ekonomické efektivnosti. V ní je jako základní nástroj použita cost-benefit analýza a dále vztahová analýza, přičemž vyústění analytické části je závěr, že plošné zákazy hazardu jsou ekonomiky neefektivní. Práce, na rozdíl od mnoha českých studií, pracuje s předpokladem, že společenské náklady vytváří jen patologičtí hráči a zabývá se jen společenskými náklady. Práce přináší nové vyčíslení společenských nákladů a nový pohled na problematiku ekonomické regulace hazardu.

Externí financování podnikatelských záměrů v ČR
Kubíčková, Kateřina ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tématem bakalářské práce jsou možnosti externího financování podnikatelských záměrů v ČR. V teoretické části práce jsou shrnuty odborné poznatky a definice týkající se podnikání, osoby podnikatele, právních forem podnikání a klasických způsobů externího financování podniku. Protože nedostatek prostředků nebo obtížný přístup k tradičním zdrojům kapitálu může být někdy překážkou v realizaci vítaného a životaschopného podnikatelského záměru, věnuje se druhá polovina práce alternativním možnostem financování podnikatelských projektů s důrazem na čerpání dotací z EU. Dalšími analyzovanými externími zdroji financí jsou investice soukromých investorů tzv. Business Angels, financování prostřednictvím rizikového a soukromého rozvojového kapitálu, crowdfunding a nakonec i zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele nebo nové projekty ze strany bankovních institucí. Cílem práce je poskytnout přehled dostupných externích zdrojů financování projektů, zjistit jak si v České republice vedou a v závěru zhodnotit, pro jaké typy projektů se ta která forma financování hodí. Podnikatelům, kteří nemají pro rozjezd svého nápadu dostatek finančních prostředků, by práce mohla pomoci zorientovat se v existujících možnostech externích zdrojů financování.

Podnikatelský plán v oblasti rychlého občerstvení
Hýbl, Jan ; Hartman, Ladislav (vedoucí práce) ; Habrmanová, Blanka (oponent)
Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán pro nově vznikající podnikatelský subjekt v oblasti rychlého občerstvení. Hlavním cílem podnikatelského plánu je posoudit proveditelnost a reálnost daného záměru. Práce je rozdělena na dvě základní části. První z těchto částí je část teoretická, která nejprve seznamuje s podnikatelskou činností a podnikáním malých a středních podniků v ČR. Následně se věnuje popisu hlavních zásad, metod a přístupů pro zpracování, včetně charakteristiky jednotlivých části podnikatelského plánu. V praktické části je zhotoven kompletní podnikatelský plán pro daný projekt, který čerpá z teoretických východisek uvedených v první části práce. V závěru práce je podnikatelský záměr autorem vyhodnocen.

Podnikatelský projekt rodinné vzdělávací centrum
Bahushevich, Alena ; Hartman, Ladislav (vedoucí práce) ; Mísař, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající předškolní zařízení - Rodinné vzdělávací centrum, jehož hlavní činností bude provoz mateřské školy a pořádání vzdělávacích programů a kurzů pro děti a dospělé. Teoretická část práce je věnována popisu významu podnikatele a firem ve společnosti, vymezení základních náležitosti podnikatelského plánu a charakteristice předškolního systému vzdělávání v České republice včetně uvedení dostupných alternativních metod výuky. Praktická část je aplikací získaných teoretických poznatků při sestavení podnikatelského projektu. V této části je na základě analýzy trhu, marketingového a finančního plánu hodnocena životaschopnost a konkurenceschopnost podnikatelského záměru.

Podnikatelský plán společnosti SnackBag a její expanze na zahraniční trh
Ježová, Jana ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Srpová, Jitka (oponent)
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající podnikatelský subjekt v oblasti zdravého a rychlého občerstvení za účelem posouzení reálnosti tohoto podnikatelského záměru. Součástí plánu je i volba vhodné formy expanze pro potenciální expanzi firmy na zahraniční trh. Za účelem vytvoření podnikatelského plánu bylo nejprve nutné sepsání uceleného teoretického celku základních aspektů podstatných pro podnikání malého a středního podniku. V návaznosti na tento obecný teoretický základ se práce blíže zaměřuje na podnikatelský plán, na zásady jeho zpracování, strukturu obsahu, jeho následnou realizaci a nejčastější chyby a problémy, se kterými se podnikatel může setkat. Teoretická část je zakončena formami expanze, které jsou vhodné pro malou firmu. Z tohoto teoretického základu vychází podnikatelský plán společnosti SnackBag, jehož součástí jsou výpočty finanční stránky celého projektu. Z výpočtů vyplynulo, že podnikatelský záměr je skutečně životaschopný. Závěrem byla provedena analýza výhod a nevýhod jednotlivých forem expanze na zahraniční trh, z čehož vyšla jako nejvhodnější forma expanze pro firmu SnackBag franšíza.

Analýza a návrh struktury intranetu
Novák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Intranet je v dnešní době nedílnou součástí skoro každé firmy jakýchkoliv rozměrů i oblastí působnosti. Ve své práci i v osobním životě se často setkávám s různými intranety, které většinou nemají pozitivní ohlasy. Mívají však společný základ problému, který obvykle spočívá ve špatné struktuře, což je důvodem volby mého tématu práce. Jejím cílem je provést analýzu stávajícího intranetu v konkrétním podniku a následně za pomoci metody card-sorting vytvořit návrh nové struktury, jak by mohl intranet vypadat. Práce je primárně zobecněným postupem, jak při takové realizaci postupovat a jakými oblastmi se zabývat. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématům informační architektury a samotnému pojmu intranet, přičemž zmiňuje nejčastější problémy, se kterými jsem se právě u intranetu setkal a na které poukazuji. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou, kde se zaměřuji na strukturu současného intranetu, kategorizaci obsahu, vazby na další systémy, kastomizace, způsob řízení oprávnění, zjišťování spokojenosti a návštěvnosti intranetu. Analýza je realizována manuálním procházením současného intranetu v podniku. Jiné metody nebo přístupy nebyly z důvodu technických omezení nebo nedostatečných oprávnění umožněny. Na základě výstupů analýzy kategorizace webů a metody card-sorting je představen návrh nové struktury, který je však pouze demonstrací samotné metody, jak k návrhu přistoupit, a to zejména z důvodu malého vzorku uživatelů, který byl pro realizaci poskytnut.

Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému
Šebesta, Michal ; Voříšek, Jiří (vedoucí práce) ; Havlíček, Zdeněk (oponent) ; Příklenk, Oldřich (oponent) ; Král, Jaroslav (oponent)
Předmětem odborného výzkumu je sourcing již několik desítek let. Evoluce v oblasti informačních systémů v poslední době charakterizovaná především komoditizací ICT služeb však významně mění celkový kontext rozhodování. Služby dostupné na vyžádání přes Internet umožnují organizacím implementaci požadovaných funkcí oproti dřívější době za zlomek času. Tento trend znamená významnou šanci pro organizace, které by rády využily pokročilé ICT služby, bez nutnosti vysokých investic. Problémem je současný nedostatek metod a nástrojů pro řízení služeb informačního systému a jejich outsourcing. Vzhledem k vývoji a trendům na trhu ICT služeb lze očekávat, že v budoucnu velká část řízení IT bude zahrnovat ICT služby a strukturované řízení jejich úrovně. Současně dostupné metody jsou buď příliš široké, anebo naopak zahrnují pouze malou část celého problému. Nahodilá a nepodložená rozhodnutí v této oblasti mohou způsobit značné komplikace z hlediska kvality, využitelnosti, integrace, a v důsledku toho významně ovlivnit celkové náklady na IT daného podniku. Organizace musí buď revidovat existující modely, anebo navrhnout a zavést zcela nové modely řízení svého IS/ICT. Tato disertační práce se zabývá řízením IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému. Diskutuje dostupné sourcingové modely uváděné v literatuře a propojuje je se souvisejícím oblastmi. Na základě těchto oblastí pak prezentuje integrovaný pohled na možné strategie sourcingu IT. Především pak práce navrhuje originální concept rozhodování o sourcingu ICT služeb nazvaný SOURCER framework. Tento přístup navazuje na zmínené strategie sourcingu, a předkládá komplexní metodiku a kritéria pro rozhodování. Ty pomohou organizacím s výběrem ICT služeb s cílem udržování a řízení co nejvhodnějšího portfolia ICT služeb. Rozhodování je založeno na čtyřech základních pohledech: funkce, cena, čas, a kvalita. Tyto pohledy jsou diskutovány, individuálně analyzovány, a slouží jako základ pro další zkoumání. Celý framework je vyvíjen a validován s využitím přístupu Design Science Research Methodology (DSRM). Individuální komponenty jsou vyhodnoceny s využitím průzkumu mezi vybranými IT manažery. Další ověření přístupu je pak zajištěno realizováním případové studie, která mapuje reálné využití frameworku v organizaci. Tato případová studie zahrnuje specifikaci strategie, business--IT alignment, specifikace architektury služeb a její propojení, sourcing, and řízení portfolia ICT služeb.

Penetrační testování bezpečnosti informačních systémů
Klíma, Tomáš ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Čermák, Igor (oponent) ; Čapek, Jan (oponent) ; Štubňa, Ivan (oponent)
Cílem disertační práce je vytvoření metodiky řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů založené na analýze slabých stránek současných metodik a na analýze postavení penetračních testů v kontextu řízení podnikového IS/IT. Nedílnou součástí tohoto cíle je i validace vytvořené metodiky. V první části práce dochází k představení historie oboru a aktuálního stavu výzkumu, identifikaci omezení práce, definici pojmů (a jejich vztahů), a zejména k zasazení penetračních testů do kontextu řízení podnikové informatiky. Následně je provedena rešerše relevantních zdrojů a komparativní analýza současných metodik s cílem identifikovat jejich slabé stránky, které jsou následně využity pro tvorbu metodiky. Dále je pak představena klasifikace typů penetračních testů a problematika testovacích scénářů. Následuje návrh nové metodiky, nejprve je popsána historie a struktura metodiky včetně základních principů, následně jsou detailně představeny její jednotlivé úrovně, přičemž metodika je tvořena s cílem pokrýt v současné době slabě popsané oblasti. V poslední části práce je provedena teoretická a praktická validace. Přínosem pro další rozvoj vědního oboru je vytvoření metodiky zaměřené na řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů, což je oblast, která v současné době není dostatečně popsána. Sekundárním přínosem je ujasnění postavení a úlohy penetračních testů v rámci řízení podnikového IS/IT a provedení rozsáhlé rešerše metodik současných. Přínosem pro ekonomickou a technickou praxi je vytvoření prakticky použitelné metodiky, jejíž aplikací lze dosáhnout zkvalitnění řízení penetračních testů, což zahrnuje zejména zlepšení procesu plánování, operativního řízení a implementace protiopatření, jakožto i tvorby dokumentace.

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě. Analýza a doporučení ke zvýšení kvality.
Kula, David ; Fotr, Jiří (vedoucí práce) ; Ochrana, František (oponent) ; Potluka, Oto (oponent)
Tématem této disertační práce je sběr, analýza a zhodnocení poznatků investičního rozhodování v rámci státní správy a místní samosprávy ve vztahu k alokaci veřejných finančních prostředků na investiční aktivity a projekty. Práce si klade za hlavní cíl analyzovat a zhodnotit současný stav hodnocení investičních projektů v rámci státní správy a samosprávy, nabídnout nové nebo aktualizované poznatky spojené s touto problematikou a přinést doporučení ke zlepšení investičního rozhodování ve státní správě a samosprávě. V rámci práce je nejdříve prozkoumáno současné poznání v oblasti investičního rozhodování ve státní správě a samosprávě. Na to navazuje analýza a posouzení používaných způsobů a metod hodnocení a výběru investičních projektů. Práce je uzavřena návrhem doporučení k investičnímu rozhodování v podobě normativního modelu, který povede ke zvýšení celospolečenského užitku veřejně vynakládaných finančních prostředků na investiční projekty. V rámci práce byla využita data získaná formou dotazníkového šetření od 430 dotovaných podniků, 169 organizačních složek státu a státních fondů a 130 měst, městských částí a krajů. Dalším významným zdrojem informací byla sekundární data vybraných ministerstev a úřadů, platná legislativa a odborná literatura.