Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 674 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměna literární recenze v době sociálních sítí
Kryštofová, Vendula ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Maňák, Vratislav (oponent)
Literární recenze se v současné tekuté době značně proměnily a stále se mění. Důvodem jsou nová média, a především sociální sítě, kde se recenzentem může stát kdokoliv a profesionalita a znalosti z literární vědy již nejsou potřeba tak, jako tomu bylo dříve. Diplomová práce proto pojednává o proměně literární recenze v době sociálních sítích, a to tak, že zkoumá podobu, shody a rozdíly profesionálních recenzí v kulturních a společenských periodikách a instagramových příspěvcích obsahujících knižní hodnocení. Cílem práce bylo zjistit, jaké podoby či odlišnosti jsou právě mezi recenzemi psané literárními kritiky a knižními příspěvky na Instagramu přidanými běžnými uživateli. Vyhodnocení probíhalo analýzou několika profesionálních recenzí a několika knižních příspěvků na Instagramu na tři vybrané tituly, a to na Ostrov od Biancy Bellové, Mezipřistání od Matěje Hořavy a Probudím se na Šibuji od Anny Cimy a poté na komparaci získaných poznatků. Výzkumná část ukazuje, jakým způsobem se literární kritici a uživatelé na Instagramu ve svých recenzích vyjadřují, co považují za důležité sdělit, jakou formou své recenze píší a zdali je rozdíl v jejich konečném hodnocení. V závěru jsou formulovány hlavní poznatky praktické části, které se zabývají i popisem rozdílu časového hlediska publikace textů či...
Analýza politické komunikace na sociálních sítích během volby prezidenta České republiky v roce 2023
Helmich, Daniel ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na politickou komunikaci vybraných kandidátů na funkci prezidenta České republiky v závěru předvolebního období, a to na sociálních sítích Facebook a Twitter. Mezi vybrané kandidáty patří Danuše Nerudová, Andrej Babiš a Petr Pavel, kteří v měli v závěru voleb největší volební potenciál. Diplomová práce si klade za cíl popsat a analyzovat jejich politickou komunikaci na sociálních sítích, přičemž stěžejními tématy práce je analýza personalizace a negativní politické komunikace v příspěvcích. V teoretické části je personalizace a negativní politická komunikace zasazena do širšího rámce poznatků, které vycházejí z vývoje politické komunikace a jejích současných trendů. Na základě výsledků práce jsou dále porovnávány způsoby vedení politické komunikace vybraných kandidátů, a to v souvislosti s tematickým zaměřením analýzy. Pro tento výzkum byla určena kvantitativní obsahová analýza vybraných sociálních sítí tří politických kandidátů, jež zajišťuje odpovědi na stanovené výzkumné otázky a hypotézy.
Souvislost citové vazby v dospívání s rozvojem problémového užívání sociálních sítí: dotazníkové šetření
Chalupová, Alexandra ; Vondráčková, Petra (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Východiska: Závislostní a nadměrné užívání internetu a sociálních sítí jsou vnímány jako stále aktuálnější témata, o kterých se hojně mluví v odborné i neodborné společnosti. Výzkumy ukazují, že tyto problémové formy užívání sociálních sítí jsou nejfrekventovanější u mladších jedinců, zejména dospívajících a mladších dospělých. Teorie citové vazby je jednou z mnoha podstatných teorií adiktologie, která nabízí vysvětlení rozvoje závislostních forem chování. Cíl: Cílem práce je popsat souvislosti mezi citovou vazbou v dospívání, počátkem užívání sociálních sítí a rozvojem problémového užívání sociálních sítí. Metody: Bylo provedeno průřezové online dotazníkové šetření. Do dotazníku byly kromě vlastních dvou okruhů otázek zakomponovány dotazníky BFAS a ECR-RS. Výběr respondentů probíhal kombinací metod samovýběru a sněhové koule. Kritérii pro respondenty byl věk 18-26 let a alespoň 1 založený účet na libovolné sociální síti. Data byla posuzována využitím popisné statistiky a jejich statistická významnost ověřena testem chí kvadrát. Výsledky: Výzkumu se účastnilo celkem 310 osob, z nich užívalo sociální sítě problémově 44 osob (14,2 %). U nich byly odhaleny nejisté typy citové vazby k vazebným osobám v dospívání častěji než u osob bezproblémově užívajících. Ve věci souběžných typů citových vazeb se...
Postoj adolescentů k fenoménu sharentingu
Urban, Tereza ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozšířeným fenoménem sharentingu, tedy aktivitou, při níž rodiče sdílí fotografie, videa či detailní popisy svých dětí na sociálních sítích. Cílem práce je zjistit, jak se k této problematice staví samotní čeští adolescenti, kteří s ní mají přímou zkušenost. Kvalitativní výzkum se opírá o zjištění získaná skrze hloubkové rozhovory s jedenácti dospívajícími. Teoretická část se věnuje definici hlavních pojmů - adolescence a sharentingu - a staví je do kontextu s teoriemi Communication Privacy Management Theory a Impression Management Theory. V empirické části jsou pak představeny výsledky a závěry výzkumu. Výsledky analýzy ukázaly, že názor adolescentů na sdílení fotek dětí na sociálních sítích jejich rodiči je do značné míry ovlivněn tím, jak vnímají rizika s tímto fenoménem spojená. Ti z nich, kteří měli se sharentingem spíše negativní zkušenost, vnímali tuto aktivitu jako více rizikovou. Zároveň daleko více rizik v něm spatřovali ti z nich, kteří vnímají obecně sociální sítě jako potenciální hrozbu. Na druhou stranu, pokud jsou mezi rodiči a jejich dětmi kvalitně nastavena pravidla pro sdílení a rodiče respektují názor svých dětí, může být sharenting vnímán pozitivně i mezi samotnými dospívajícími a mohou z něj do určité míry dokonce profitovat.
Pokles popularity aplikace Clubhouse v České republice a její důvody (případová studie)
Wetckeová, Natálie ; Turková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá důvody rapidního poklesu popularity platformy Clubhouse a potřebami nově vznikajících sociálních sítí k jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jaké důvody a okolnosti vedly bývalé uživatele platformy Clubhouse k jejímu používání a následnému opuštění, zda a za jakých podmínek je možná obnova její popularity a co dle respondentů musí nově vznikající platforma splňovat, aby si udržela uživatelskou pozornost. Teoretická část se věnuje představení platformy Clubhouse, analýze aktuálně nejvyužívanějších sociálních platforem, historickému vývoji sociálních sítí a jejich vlivu na společnost. Sběr dat provedla autorka hloubkovými rozhovory s bývalými uživateli platformy Clubhouse, kteří ji aktivně využívali alespoň po dobu dvou měsíců. Získaná data byla analyzována pomocí tematické analýzy. Zvýsledků výzkumu vyplývá, že byl rozmach platformy Clubhouse úzce spjat s okolnostmi pandemie Covid-19 a uměle vytvořeným FOMO. Opuštění platformy uživateli bylo zapříčiněno zejména odchodem inspirativních řečníků a z dlouhodobého hlediska její nedostatečnou atraktivitou. Výzkum mimo jiné odhalil, že nově vznikající sociální síť by měla být předem připravena na svůj případný velký rozmach, díky čemuž by předešla odobnému scénáři, se kterým...
Sharenting jako forma komunikace na sociálních sítích
Bláhová, Noemi ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o sharentingu, tj. nadměrném sdílení informací o dětech v online prostředí jejich vlastními rodiči. Samotná práce se pak zabývá tím, co tyto obsahy zachycují, komu jsou primárně určeny a co se jejich sdílením rodiče snaží komunikovat. V teoretické části práce je rozveden pojem reprezentace a sebeprezentace. Následně je rozebráno samotné pojetí dětství a jak je reprezentováno v různých typech médií. V druhé části teorie je ukotven samotný pojem sharenting a jsou představeny jeho charakteristiky i jeho možné stinné stránky. Praktická část práce byla provedena na základě kvalitativního výzkumu, konkrétně formou analýzy vybraných příspěvků a tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů s deseti respondenty. Výsledky výzkumu zjišťují, že zúčastnění rodiče komunikují na svých sociálních sítích skrze obsahy sharentingu především pozitivně laděné obsahy a dále autentické okamžiky z jejich života. Obdobným a zároveň zodpovědným způsobem se snaží prezentovat i své děti. V rámci vlastní sebeprezentace se respondenti přiklánějí spíše k podvědomé prezentaci sebe sama, než-li k té přímé. Ačkoli výsledná zjištění nejsou zobecnitelná na celou populaci, nabízí zajímavé podněty pro další možné studie.
Pokrytí žen ve vybraných internetových článcích během Olympijských her v Pekingu 2022
Poláčková, Tereza ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Kaprálková, Michaela (oponent)
Název: Pokrytí žen ve vybraných internetových článcích během Olympijských her v Pekingu 2022 Cíle: Cílem této diplomové práce je analýza genderové vyváženosti článků publikovaných na dvou vybraných online sportovních serverech a na jejich sociálních sítích. Metody: Tato diplomová práce obsahuje analýzu sekundárních dat, kterými byly studie věnující se genderové problematice nejen v České republice, ale také v zahraničí. Články byly podrobeny obsahové analýze, jenž obsahovala kvantitativní, ale také kvalitativní část výzkumu. Za pomoci analýzy sekundárních dat byly zvoleny jednotlivé ukazatele, které byly zkoumány obsahovou analýzou. U příspěvků na sociálních sítích byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat. Výsledky: Výsledky získané obsahovou analýzou a porovnané s dřívějšími studiemi ukázaly, že genderová nevyrovnanost v posledních čtyřech letech klesla a články jsou spravedlivě rozděleny mezi muže a ženy. V porovnání s nezávislým standardem, který byl určen procentuálním rozdělením všech zúčastněných sportovců, bylo procento článků napsaných o ženách vyšší. Pohlaví autorů již vyrovnané nebylo. Během analýzy dvou serverů přispěly svými články pouze čtyři autorky z čtyřiceti osmi autorů. Autoři tedy nebyli ovlivněni pohlavím a psali články týkající se ženských i mužských sportovců. U...
Srovnání strategické komunikace vesmírných agentur NASA a ESA
Thein, Filip ; Poliaková, Karolína (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozdíly v komunikaci mezi americkou vesmírnou agenturou NASA a jejím evropským protějškem ESA. Teoretická část se zaměřuje na komunikaci astronomie, historický vývoj agentur, a spolupráce s dalšími národními a soukromými subjekty. V praktické části je zmapovaná přímá komunikace NASA a ESA s veřejností. Cílem práce je porovnat rozdíly ve strategické komunikaci vesmírných agentur a nalézt klíčové komunikační aspekty. Výzkum prováděný komparativní metodou a tematickou analýzou odhaluje, v čem se komunikace evropské a americké agentury liší. V rámci interpretace dat jsou výsledky vztaženy na organizační strukturu, historii agentur, deklarované hodnoty a financování.
Vzorce užívání sociálních sítí u mladých dospělých osob s poruchou příjmu potravy v Centru Anabell
Sloviaková, Kateřina ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Pavelcová, Zuzana (oponent)
Východiska: Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. Současné vědecké zkoumání se věnuje možným dopadům užívání sociálních sítí. Jeden z vážných dopadů je vliv na vnímání sebe sama a negativní důsledky z toho plynoucí, jako úzkost ze vzhledu, srovnávání se, nespokojenost se svým tělem. To se může stát jedním z faktorů vzniku poruch příjmu potravy, případně negativně ovlivňovat jejich průběh. Cíle: Cílem výzkumu bylo popsat vzorce užívání sociálních sítí u mladých dospělých s poruchou příjmu potravy, kteří docházeli do Centra Anabell. Dalším cílem výzkumu bylo zaměřit se na možné nadměrné užívání sociálních sítí a závislost na nich. Cílem výzkumu bylo také prozkoumat interakce mezi užíváním sociálních sítí a poruchou příjmu potravy. Soubor: Výběr souboru proběhl formou záměrného účelového výběru přes instituce. Klienti z Centra Anabell ve věku 20-35 let byli osloveni na jaře 2022 formou e-mailové žádosti. Reagovalo 19 zájemkyň a všechny byly zařazeny do výzkumu. Metody: Byl zvolen kvalitativní typ výzkumu. Ke sběru dat byly zvoleny dvě metody. Dotazník obsahoval údaje o poruchách příjmu potravy a zdravotním stavu, diagnostický nástroj Social Media Addiction Scale a sociodemografické údaje. Druhou metodou byl polostrukturovaný rozhovor. Data z rozhovoru byla analyzována využitím zakotvené teorie....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 674 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.