Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 765 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a implementace green marketingu v hodinářském průmyslu od roku 2019 do současnosti
Donnerová, Denisa ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Zavadilová, Tereza (oponent)
Práce na téma vývoj a implementace green marketingu v hodinářském průmyslu od roku 2019 do současnosti má za cíl zjistit, jak moc hodinářské značky green marketing využívají, a jak jej implementují do své strategie. Zároveň je cílem zjistit, zda má sociální třída cílové skupiny značky vliv na množství využití green marketingu značkou. V teoretické části práce vysvětluje koncept green marketingu, který je stěžejní pro celý výzkum. Dále jej propojuje s konceptem sociální odpovědnosti firem. Zbylé kapitoly jsou věnovány vztahu spotřebitelů s udržitelným chováním a představení hodinářského průmyslu, jeho vývoje a environmentálních otázek s ním spojených. Mimo jiné jsou představeny i značky Citizen, Oris a IWC, které jsou dále zkoumány. Samotný výzkum byl proveden kvantitativní obsahovou analýzou a na sociálních sítích Facebook a Instagram i na webových stránkách pomocí klíčových slov zjišťoval, jak moc značky komunikují green marketing. V závěru práce jsou diskutovány nejen výsledky výzkumu, ale také jeho limity a příležitosti pro budoucí výzkum.
Vliv sociálních medií na adolescenty
Janoušová, Viola ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Syslová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dospívající mládež a na jejich vztah k sociálním médiím a na to, jak sociální média ovlivňují jejich život a jaký dopad na ně mají. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je prvním tématem, které je blíže představeno téma adolescence a její fáze, dalším námětem je internet a sociální sítě, kde jsou popsána rizika možných závislostí na daných sítích a na internetu. Poslední kapitola se zaměřuje na problematiku kyberšikany, na její formy a projevy. Empirická část je věnována praktickému výzkumu. Jako formu výzkumu jsem zvolila případové studie. Případové studie jsou dále analyzovány srze otevřené kódování. Ke sběru dat pro tento empirický výzkum jsem využila polostrukturované rozhovory. Cílem této bakalářské práce je tedy představit sociální média a analyzovat vztah dospívajících k daným sociálním sítím a dále odhalit, jak tyto sítě ovlivňují život dnešních adolescentů.
Sociální sítě v kolektivu dětí ve věku 9-11 let
Čermáková, Petra ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Tato práce se zaměřuje na výzkum působení sociálních sítí na vztahy v kolektivu dětí ve věku 9-11 let. Teoretická část představuje vývoj sociálních sítí, psychologický vývoj dětí v tomto věku a rizika spojená s užíváním sociálních sítí. Empirická část je založena na kvalitativním výzkumu provedeném prostřednictvím hloubkových rozhovorů s dětmi a jejich rodiči. Analýza dat pomocí metody interpretativní fenomenologické analýzy odhalila, že děti v uvedeném věkovém rozmezí aktivně využívají sociální sítě, přestože jsou platformami stanovena věková omezení. Sociální sítě pro ně představují hlavně prostředek komunikace a propojení s vrstevníky, což může mít pozitivní vliv na vazby v kolektivu a udržování kontaktů mimo školní prostředí. Nicméně byla identifikována vážná rizika, jako je kyberšikana, sociální vyčlenění a závist, která jsou spojená s aktivitami dětí na sociálních médiích. Výsledky této práce mohou sloužit jako východisko pro další výzkum v této oblasti a jako podpora pro vývoj vhodných preventivních opatření.
Komparativní analýza marketingové komunikace vybraných řemeslných pivovarů v letech 2021-2023
Stanislav, Martin ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Práce Komparativní analýza marketingové komunikace vybraných řemeslných pivovarů v letech 2021-2023 se věnuje marketingové komunikaci minipivovarů v českém prostředí. Jejím cílem je formulovat návrh na zlepšení marketingové komunikace pro konkrétní vybrané minipivovary, ale také obecné doporučení pro všechny ostatní. Dosahuje toho pomocí výsledků obsahové analýzy tří nejvlivnějších minipivovarů v České republice. V teoretické části se zabývá vývojem pivovarnictví na území České republiky a dosazuje tak do kontextu jeho současný stav a pozici minipivovarů v něm. Následně se věnuje komunikačním aspektům typickým právě pro minipivovary a představení bariér v marketingové komunikaci, se kterými si malé pivovary musí poradit. V praktické části se bakalářská práce věnuje samotné analýze komunikace vybraných minipivovarů, na jejíž základě jsou následně formulována doporučení pro zlepšení komunikace zkoumaných pivovarů, ale také obecná doporučení, kterými se mohou řídit i malé pivovary nezahrnuté ve výzkumu. Práce poskytuje cenný vhled do fungování minipivovarů na sociálních sítích a může sloužit jako základ pro budoucí výzkumy v této rychle se rozvíjející oblasti. Kromě toho, mohou správci sociálních sítí malých pivovarů využít tyto poznatky k lepšímu porozumění efektivity placené reklamy a jejího dopadu...
Vliv faktorů na životní styl 21. století
Podzemská, Natálie ; Kinkorová, Ivana (vedoucí práce) ; Jandová, Tereza (oponent)
Název: Vliv faktorů na životní styl 21. století. Cíle: Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vliv faktorů na životní styl 21. století u populace ve věku 20 - 30 let, resp. jaký vliv mají sociální sítě a jaký byl vliv období covid-19 na životní styl, konkrétně na stravovací návyky a pohybovou aktivitu. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 87 respondentů. Byla použita anonymní metoda anketního šetření. Anketa byla vytvořena v online platformě Survio a následně sdílena prostřednictvím odkazu. Obsah ankety tvořil 16 otázek s uzavřenými odpověďmi a získaná data byla zpracována a vyhodnocena v programu Microsoft Excel. Výsledky byly interpretovány pomocí sloupcových grafů se stručnými komentáři. Všechna data, která byla získána prostřednictvím této ankety, byla použita pro výsledky výzkumu. Výsledky: Výsledky anketního šetření prokázaly, že sociální sítě jsou považovány respondenty jako nejvíce rizikový faktor životního stylu v dnešní době. Konkrétně ho označilo jako negativně ovlivňující faktor životního stylu 60 % dotazovaných a více než 70 % respondentů sociální sítě označilo jako faktor rizikový. Respondenti uvedli, že i období covid-19 mělo největší dopad na jejich čas strávený na sociálních sítích. Další významný dopad měl covid-19 na změnu pohybové aktivity, která se ale v období pandemie u většiny...
Komparace strategií značek T-Mobile, Vodafone a O2: účinnost komunikace a adaptace trendů oslovujích Generaci Z
Sedláčková, Barbora ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Telekomunikační technologie nás obklopují každý den. Generace Z společně s Mileniály jsou tzv. digitálními domorodci a aktuálně tvoří nejsilnější přímou i nepřímou kupní sílu. Firmy tak ve velkém přesunuly svou komunikaci do digitálního prostoru se snahou účinně zacílit a oslovit právě tyto věkové kategorie. Tato bakalářská práce porovnává strategie komunikace telekomunikačních značek T-Mobile, O2 a Vodafone na platformách sociálních sítí, specificky na Facebooku, Instagramu a TikToku. Zaměřuje se na především na účinnost komunikace a schopnost adaptace trendů oslovujících Generaci Z. V teoretické části práce jsou představeny a vysvětleny základní pojmy jako Generace Z, trendy, sociální sítě či influencer marketing, které jsou pro tuto práci klíčové. V metodologické části autorka představuje čtyři stanovené výzkumné otázky, na které odpovídá v závěru této práce. Výzkumná část této práce je rozdělena do dvou částí - analýza komunikace telekomunikačních značek na zvolených platformách sociálních sítí, která byla zaměřena na časové období od 1. srpna 2023 do 29. února 2024, a kvantitativní dotazníkové šetření. Z výzkumné části této bakalářské práce vyplývá, že značka T-Mobile si vedla nejlépe nejen v cílení obsahu, ale i v otázce skutečného oslovení příslušníků Generace Z svou komunikací na sociálních...
Role sociálních sítí v životě seniorů při komunikaci s rodinou a přáteli
Němcová, Natálie ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Diplomová práce Role sociálních sítí v životě seniorů při komunikaci s rodinou a přáteli se zaměřuje na význam online komunikace v životě seniorů, a to zejména při komunikaci s jejich blízkými. Cílem práce je poskytnout hlubší pohled na užívání sociálních sítí seniory při spojení s rodinou či přáteli, jaké mají zkušenosti s touto formou komunikace, zda narazili na nějaké bariéry a kdo je k užívání sociálních sítí přivedl. Teoretická část se věnuje demografické skupině seniorů, významu komunikace v jejich životě a tomu, jaká specifika s sebou nese online komunikace. Podrobněji se zaměřuje na sociální sítě, jaké jsou výhody a zároveň nevýhody užívání sociálních sítí seniory a které české organizace pomáhají seniorům se zapojením do digitálního světa. V rámci metodologické části je popsána metoda kvalitativního výzkumu, jež byla pro účely této práce zvolena jako vhodná. Data, získaná formou polostrukturovaných rozhovorů, byla analyzována metodou zakotvené teorie. Výsledky výzkumu ukazují významnou roli sociálních sítí v životě seniorů při komunikaci s rodinou a přáteli. Sociální sítě jsou klíčovým nástrojem pro rychlé spojení, získávání informací o životě jejich blízkých a udržování jisté sociální blízkosti. Rodina je velkou motivací seniorů pro zapojení se do digitálního světa, stávají se aktivními...
Proposal of Communication Mix for a Selected Business
Bečková, Veronika ; Sikorová, Ing, Petra (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
This thesis focuses on the issue of communication mix in the company Lumenawen, which specializes in handmade jewelry. It identifies weaknesses in the current way of communicating with the target customer base, primarily through the Instagram platform and e-shop. Based on theoretical knowledge and analysis, it proposes specific measures to improve the communication mix using communication tools. The aim of the thesis is to increase brand awareness and propose measures that will enable Lumenawen to achieve this goal.
Reklama a podpora prodeje Basketbalového klubu BK Vyškov
Slouková, Daniela ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací Basketbalového klubu Vyškov, z.s., zejména problematikou reklamy a podpory prodeje. První část se zaměřuje na vysvětlení teorie, a to především z oblasti marketingu, komunikačního mixu, reklamy a podpory prodeje. V analytické části se práce zaměřuje na představení klub, jeho analýzu současného stavu, analýzu konkurence a samotný marketingový průzkum. V návrhové části přicházím s vlastními návrhy na zlepšení marketingové komunikace, které pomohou budovat značku klubu a rozšířit povědomí o něm. Vycházím z poznatků, které vyplynuly ze všech provedených analýz a též z vlastních zkušeností získaných působením v klubu.
Volnočasové aktivity středoškolských studentů
Janošová, Ivana ; Mazúchová, Ráchel (vedoucí práce) ; Hanková, Zdeňka (oponent)
Bakalářská práce na téma "Volnočasové aktivity středoškolských studentů" se zaobírá žáky Střední zdravotnické školy v Mostě, se zaměřením na otázku, jak tráví svůj volný čas. Práce schraňuje informace, týkající se aktivit studentů, prováděných v jejich volném čase a obecně mapuje volný čas těchto žáků. V této bakalářské práci bude úkolem detailněji definovat pojmy jako je volný čas, volnočasové aktivity, funkce volného času a faktory ovlivňující tyto aktivity. V praktické části se budu také detailněji věnovat popisu výchovy ve volném čase, a to hlavně funkcí vzdělávání a také obsahem vzdělávání. Dílčí oddíl praktické části bude popisovat rizikové chování jednotlivců, a to především jeho typy, a kroky, jak mu předcházet. Zájem je také věnován sociálním sítím, na kterých studující tráví spoustu vlastního volna. V praktické části této bakalářské práce budou zpracována data z provedeného šetření. Zjistit to, jakým způsobem tráví svůj volný čas žáci Střední zdravotnické školy v Mostě, bylo jedním z cílů mé bakalářské práce. Primárním záměrem mé práce bylo zmapovat, čemu, respektive jakým aktivitám se studenti věnují v rámci svého volna. Kolik volného času vlastně mají a jestli volí z nabídky zařízení určených k využívání volného času, která jsou k dispozici ve městě, případně která z nich využívají. Aby...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 765 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.