Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh robotické buňky pro obsluhu tryskače pro čištění odlitků
Vrána, Vojtěch ; Kubela, Tomáš (oponent) ; Pochylý, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je návrh robotizované buňky pro zajištění obsluhy průběžného tryskacího stroje. Obsluha průběžného tryskacího stroje spočívá v robotické manipulaci hliníkových odlitků ze vstupní bedny na dopravníkový pás tryskacího stroje. Po otryskání hliníkových odlitků, dochází k robotické manipulaci odlitků z dopravníkového pásu stroje do výstupní bedny. Součástí diplomové práce je návrh několika variant řešení robotizované buňky. Následně je proveden výběr nejvhodnějšího řešení. Práce se také zabývá konstrukčním návrhem a výběrem potřebných komponent robotizované buňky. Ověření funkčnosti navrženého řešení je provedeno v softwaru Tecnomatix Process Simulate. Součástí práce je také technicko-ekonomické zhodnocení.
Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro obsluhu obráběcího stroje
Roun, Jiří ; Bražina, Jakub (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o digitálním zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro obsluhu obráběcího stroje. Rešeršní část práce popisuje současný stav poznání na poli produktů průmyslových robotů, jejich typech a možnostech a následně způsoby a SW možnosti pro realizaci virtuálního zprovoznění. Následuje zpracování systémového rozboru pracoviště. Praktická část této práce popisuje sestavení digitálního modelu a návrh SW. Závěrem je virtuální otestování funkce automatizovaného robotického pracoviště.
MANIPULACE S KAPALINOU S VYUŽITÍM PLATFORMY ABB YUMI
Červenka, Roman ; Parák, Roman (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Cieľom tejto záverečnej práce je navrhnúť a vytvoriť program pre laboratórnu manipuláciu. Robot bude manipulovať s kádinkami. Pre ďalšiu prezentáciu možností použitej platformy ABB YuMi, bol navrhnutý program na prípravu nápoja. Na programovanie robota bolo využité RobotStudio a v ňom použitý jazyk RAPID. Porozumenie filozofií programovania pomocou RobotStudio bolo taktiež cieľom tejto práce. Následne boli programy otestované v laboratóriu robotiky a výsledky práce zhodnotené v závere.
Two channel stepper motor controller
Hýbl, Matouš ; Arm, Jakub (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
The goal of this thesis is the development of a dual-channel stepper motor controller. Both the development of electronics and software is described. The electronics of the controller is based on the STM32F405 microcontroller, and Trinamic manufactured stepper motor controller ICs. For communication with higher-level systems, the controller utilizes the CANOpen protocol, I\textsuperscript{2}C, and USB buses. The whole electronics was designed in the KiCAD EDA and utilizes a 4-layer PCB and contemporary manufacturing technologies. As for the software, both firmware and control software were developed. Both of these pieces of software utilize the Rust programming language, which focuses on memory safety, performance and provides useful zero-cost abstraction. The Secondary goal of this thesis is to show how the language can be utilized for low-level embedded software development. The firmware of the controller implements independent motion control for each of the axes with both velocity and position control and provides failsafe mechanisms for cases of communication failures. The controller is meant to be used by the Robotics and AI research group and by students of the DCI, FEEC BUT.
Integrating Planning and Scheduling
Dvořák, Filip
Název práce: Integrace plánování a rozvrhování Autor: Mgr. Filip Dvořák Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK Abstrakt: Hlavním tématem práce je navržení a vývoj plánovacího systému FAPE, který integruje explicitní reprezentaci času, rozhodování s diskrétními zdroji a rezervoáry, a hierarchické dekompozice. FAPE je první plánovací systém, který akceptuje jazyk ANML a podporuje většinu jeho hlavních vlastností. V práci se zabýváme různými aspekty integrace zmíněných konceptů, také navrhneme novou techniku pro reformulaci plánovacích problémů do reprezentace pomocí stavových proměnných a identifikujeme přechod výkonosti mezi používaním řídkých a minimálních časových sítí. FAPE dále rozšíříme o schopnosti konání a exper- imentálně vyhodnotíme výkonnost a výhody jeho vysoké expresivity. Na závěr předvedeme FAPE jako systém, který umí plánovat i konat v experimentech v realném světě, kdy FAPE ovládá robota PR2. Klíčová slova: plánování, rozvrhování, temporální podmínky, HTN, robotika
Využití edukačně robotických sad ve vzdělávacím procesu na základních a středních školách
Tocháček, Daniel
Práce je orientována do sféry implementace vzdělávacích technologií do výukového procesu. Konkrétně se zaměřuje na využití specifických didaktických prostředků - edukačně robotických sad - při výuce na základních a středních školách. Předmětné problematice se práce věnuje jak v rovině teoretické, když se zabývá oblastmi robotiky, edukační robotiky, konstruktivismu a konstrukcionismu, tak v rovině praktické prostřednictvím podrobné charakteristiky dostupných materiálních prostředků a metodiky jejich využití při vzdělávání. Oba pohledy na danou problematiku reflektuje formální uspořádání práce na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se opírá především o informační zdroje a primární a sekundární prameny, které byly podrobeny důkladnější analýze. Praktická část práce vychází z realizovaných výukových aktivit autora práce s konkrétními materiálními nástroji využívanými v rámci průběžně konaných edukačně robotických projektů a kurzů, jakož i z aplikace empirických kvalitativních metod, zejména modelové experimentální výuky a dlouhodobějšího ověřování metodiky a výukových strategií edukační robotiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mathematical modelling of walking robots
Kiša, Daniel ; Opluštil, Zdeněk (oponent) ; Tomášek, Petr (vedoucí práce)
This master's thesis deals with mathematical models of walking robots. Two such models are introduced. The rimless wheel, a passive precursor for other models, is studied analytically in detail. The compass gait biped model is analysed and simulated numerically in the Python programming language. A method for finding the conditions for passive gait of the biped is also implemented.
ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot
Machala, Jan ; Lacko, Branislav (oponent) ; Lang, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v prostředí Microsoft Visual Studio. V úvodu práce je stručně popsána historie robotiky a rozdělení robotů. V dalších kapitolách jsou popsány společnosti ABB Group a B&R Automation a jejich produkty se zaměřením na řídící systémy. Následující kapitoly popisují řešení zadané laboratorní úlohy a stručně vysvětlují nastavení jednotlivých programů. Příloha práce obsahuje video funkčního projektu na reálném robotu.
Návrh koncového efektoru robotu
Stoszek, Šimon ; Hůlka, Tomáš (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá tématikou robotických koncových efektorů, konkrétně manipulačními koncovými efektory a přináší jejich základní přehled. Cílem této práce je návrh, konstrukce a programování tříprstého manipulačního koncového efektoru. Koncový efektor je navržen s využitím stavebnice ROBOTIS Premium, především servomotorů Dynamixel, senzoriky a dílů Bioloid, a dílů vyrobených pomocí aditivní technologie 3D tisku. Toto tříprsté chapadlo je možné používat ve dvou konfiguracích: centrické pro uchopování sférických předmětů a paralelní pro uchopování cylindrických předmětů. Funkce tohoto koncového efektoru byla úspěšně experimentálně ověřena. Hlavními benefity tohoto chapadla je schopnost přizpůsobit se tvaru a velikosti uchopovaného předmětu a samostatně zahájit jeho úchop.
Kolaborativní roboty ve strojírenském průmyslu
Sláma, Martin ; Vetiška, Jan (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na oblast kolaborativní robotiky. V první řadě jsou popsané kolaborativní roboty a jejich specifikace. Dále jsou představeny nejznámější kolaborativní roboty na trhu a jejich parametry. V další kapitole jsou uvedeny příklady úspěšných aplikací. Na závěr je popsána bezpečnost a programování kolaborativních robotů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.