Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mobile Application for Exporting Android Device Metrics into a Prometheus Database
Ptáček, Martin ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
This thesis deals with expanding the ecosystem of the time-series database Prometheus to enable monitoring for Android devices. The aim of this thesis is to implement a Prometheus exporter for Android devices. The final implementation of this exporter does not only support exposing metrics directly to Prometheus but also supports storing metrics on-device when offline and exporting them later in a batch. The application also includes a mode which can export metrics to Prometheus over a NAT or similar network barrier. Over 35 different metrics of the Android device are exported to the Prometheus database. The reader is presented with the results of tests regarding the energy efficiency of the implementation. The work is released as open-source software on the Github platform.
Gaussian Process Regression under Location Uncertainty using Monte Carlo Approximation
Ptáček, Martin
Gaussian Process Regression (GPR) is a commonstatistical framework for spatial function estimation. While itsflexibility and availability of closed-form estimation solutionafter training are its advantages, it suffers on applicabilityconstraints in scenarios with uncertain training positions. Thispaper presents the derivation of the exact GPR operating onuncertain training positions along with approximation of theresulting terms using Monte Carlo (MC) sampling. This methodis then implemented in a simulation environment and shown toimprove the estimation quality over the standard GPR approachwith uncertain training positions.
Spatial Function Estimation with Uncertain Sensor Locations
Ptáček, Martin ; Říha, Kamil (oponent) ; Poměnková, Jitka (vedoucí práce)
In this thesis, we investigate the task of spatial function estimation from the viewpoint of Gaussian Process Regression (GPR) while accounting for uncertain training positions (uncertain sensor positions, uncertain inputs). We first present the theory behind GPR with known training positions. The theory is then applied to derive the expressions for the GPR predictive distribution at a test position under training position uncertainty. Because these expressions are intractable, they are evaluated approximately using the Monte Carlo sampling method. This method is demonstrated to improve the prediction performance over the standard usage of GPR not accounting for uncertainty and also compared to a simplified approach present in the literature. We furthermore investigate the possibilities of performing GPR under training position uncertainty while using closed form expressions for prediction reported in the literature. It turns out that significant approximations are needed to obtain these closed form expressions, which makes the resulting posterior distribution inherently approximate. In fact, the resulting GPR method uses the standard form of GPR for prediction along with a modified expression of the covariance function. A simulation shows that the prediction results of this method are similar to those of standard GPR not accounting for uncertainty. On the other hand, the posterior variance indicating the prediction uncertainty was increased, which is the desired effect of incorporating uncertainty of training positions.
Modely přestupu tepla a přívodu tepla pro zážehové motory
Ptáček, Martin ; Klimeš, Lubomír (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je modelování termodynamiky zážehového motoru za předpokladu využití průběhu tlaku z indikace. Model vytvořený v softwaru Matlab využívá Vibeho funkci pro uvolňování tepla z paliva a Woschniho vztahy pro výpočet přestupu tepla mezi náplní válce a jeho stěnami. Tento model zahrnuje pouze fázi komprese a expanze, z tohoto důvodu jsou podmínky na počátku komprese a celkové přivedené teplo vypočteny z naměřeného průběhu tlaku z motoru Škoda 1.0 MPI. Vytvoření transparentního modelu pomocí skriptů v Matlabu umožňuje uživatelům lépe si osvojit základy „0-D“ modelování, na kterém jsou postaveny některé komerční řešiče, jako je software GT-Power. První část práce je zaměřena na základní fyzikální zákonitosti přívodu a přestupu tepla, popis vztahů pro jejich modelování a jejich aplikací. Většina práce je věnována právě modelu v Matlabu, kde je zdůvodněno použití konkrétních vstupních parametrů, popis funkce modelu a studie vlivu jednotlivých parametrů na průběh tlaku. V neposlední řadě je v práci řešena problematika měření spalovacích tlaků a tvorba simulace v softwaru GT-Power pro srovnání s vytvořeným modelem v Matlabu. V závěru práce jsou diskutovány rozdíly mezi vytvořenými simulacemi a motorem 1.0 MPI.
Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku
Ptáček, Martin ; Janča, Martin (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku a v jakém čase zůstává v pórovém roztoku během hydratace. Také byla zjišťována aktivační energie směsí cementu se zinkem ve formě rozpustných solí (Zn(NO3)2.6H2O a ZnCl2) a nerozpustného oxidu (ZnO) pomocí izotermální kalorimetrie. Pomoci metody XRF bylo zjištěno složení v průběhu hydratace. Izotermickou kalorimetrií byl zkoumán retardační efekt zinkua a také za pomoci této metodi byla vypočítána aktivační energie. Metody XRF a ICP-OES byly použity pro měření obsahu zinku v pórovém roztoku. A množství portlanditu bylo sledováno metodou metodou DTA a XRF.
Snímače pro asistenční systémy řidiče
Ptáček, Martin ; Čala, Martin (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou používaných systémů pro stabilizaci jízdy vozidel, zejména protiblokovacím systémem ABS, protiprokluzovým systémem ASR a systémem stabilizace v zatáčkách ESP. Hlavní důraz je kladen na senzory potřebné pro implementaci těchto systémů a jejich požadované parametry. Zjištěné poznatky jsou aplikovány při implementaci stabilizačního systému na model vozidla v měřítku 1:10. Analýzou funkce a testováním stabilizačních systémů na modelu vozidla je ověřen vliv kvality senzorických dat na kvalitu výsledné stabilizace.
Vliv vlastností plynů na cyklus zážehové motoru
Ptáček, Martin ; Klimeš, Lubomír (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Vlastnosti plynů vznikajících během spalování ve spalovacím motoru ovlivňují účinnost motoru a spotřebu paliva. Během spalování vznikají škodlivé látky, které mohou být redukovány optimalizací spalování. Práce sleduje změnu vlastností plynů uvnitř motoru při změně jejich teploty. Cílem práce je popis a modelování teoretických cyklů popisující termodynamický cyklus zážehového motoru. V první části jsou vysvětleny základní vlastnosti ideálních plynů a princip činnosti zážehového motoru. Druhá část se zabývá popisem spalovacího procesu a látkami, které do procesu vstupují a vystupují. Poslední část popisuje vytvořené teoretické modely a výpočet sledovaných vlastností plynů. V závěru jsou vytvořené modely porovnány mezi sebou. Dosažené výsledky a vytvořené modely mohou sloužit jako základ pro tvorbu složitějších programů.
Optimalizace tavení jako rozkladného procesu pro analýzu materiálů
Ptáček, Martin ; Koplík, Jan (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se využívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloží v kyselině. Například křemík, který je podstatnou částí cementu, se za standardních podmínek nerozloží, proto se taví. Tavit se může do roztoku nebo do perly. Tavení do roztoku se používá spíše pro ICP-OES zatímco perly pro XRF. U XRF se kromě perel dá měřit i v prášku, to je ale méně přesné. Tato bakalářská práce se zabývá rozkladem standardů a porovnáním naměřených hodnot s certifikovanými hodnotami. V rámci práce byly vzorky standardů rozloženy pomocí několika druhů tavidel, změřeny na ICP-OES. Stejné standardy byly změřeny pomocí XRF ve formě perel. Kromě těchto dvou metod byla také provedena prvková analýza pro stanovení obsahu síry. Tyto metody byly na závěr porovnány. Z naměřených dat lze říci, že nejlepších výsledků dosáhneme pomoci metody ICP-OES.
Analýza užitkovosti ovcí v ekologických a konvenčních chovech v ČR
Linhartová, Iveta ; Ptáček, Martin (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu chovu ovcí plemene Suffolk z hlediska základních reprodukčních ukazatelů a z hlediska masných užitkových vlastností. Údaje potřebné k hodnocení těchto hledisek byly čerpány ze dvou farem, přičemž jedna prováděla chov ovcí konvenčním způsobem (ZVOZD Horácko, družstvo) a ta druhá způsobem ekologickým (Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. ). Mezi sledované reprodukční ukazatele patří oplodnění, plodnost, intenzita a odchov, kde všechny hodnoty těchto ukazatelů jsou vyjádřeny v procentech. Ohledně hodnocení masných užitkových vlastností jsou v této práci porovnány vlivy roku bahnění, způsobu chovu, měsíce narození, pohlaví, četnosti vrhu a věku matek. Všechny tyto vlivy byly hodnoceny podle hmotnosti při narození (kg), hmotnosti ve sto dnech (kg), dále podle průměrného přírůstku od narození do sta dní věku (g), hloubky nejdelšího zádového svalu (mm) a podle vrstvy podkožního tuku (mm). Reprodukční i masná užitkovost byla sledována v období pěti let, konkrétně v letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015. Z hlediska reprodukčních ukazatelů až na několik výjimek platilo, že nejlepších hodnot dosahovalo ZVOZD Horácko, družstvo, a to v naprosté většině případů lepších než je celorepublikový průměr. Například z hlediska hodnot intenzity v roce 2012 mělo ZVOZD Horácko, družstvo o 35,9% lepší výsledky než je celorepublikový průměr. V tomtéž roce tato farma dokonce dosáhla o 48,1% vyšších hodnot procenta odchovu opět v porovnání s celorepublikovým průměrem. Horší výsledky vykazovala Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o., ale stále dosahovala z větší části lepších výsledků než je celorepublikový průměr. V roce 2011 z hlediska procenta intenzity však měla Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. srovnatelné výsledky jako ZVOZD Horácko, družstvo. Masné užitkové vlastnosti byly podloženy statistickými výpočty a byly všechny průkazné alespoň na hladině významnosti P < 0,05 ve všech případech kromě vlivu měsíce narození na porodní hmotnost. Nejlepší výsledky masné užitkovosti z hlediska vlivu roku bahnění měl rok 2012, kdy porodní hmotnost byla jedna z nejvyšších a ostatní ukazatele (hmotnost ve sto dnech, průměrný přírůstek od narození do sta dní věku, hloubka nejdelšího zádového svalu, vrstva podkožního tuku) byly jednoznačně nejvyšší ve srovnávaném období (2011-2015). Dále jsme zjistili, že ekologický způsob chovu (v našem případě Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o.) vykazuje lepší výsledky než konvenční způsob (ZVOZD Horácko, družstvo). Vliv měsíce narození má významný vliv na ukazatele masné užitkovosti a nejlepší výsledky měla jehňata narozená v dubnu. Z hlediska pohlaví jsou na tom lépe beránci. Četnost vrhu má na masnou užitkovost velmi významný vliv, a to takový, že čím se zvyšuje počet mláďat na jednu matku, tím jsou v období do odstavení nižší porodní hmotnosti, hmotnosti ve 100 dnech a přírůstky, což je ovlivněno mléčností dané matky. Ostatně vliv věku matek je neméně důležitý. V našem zkoumání měly nejvyšší porodní hmotnost mláďata od jednoletých matek a všechny ostatní ukazatele měly nejvyšší až tříleté matky.
Analýza vybraných vlastností u valašských ovcí ve vybraném chovu.
Habětínová, Kateřina ; Ptáček, Martin (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit základní reprodukční, mléčné a růstové vlastnosti ovcí plemene valaška ve vybraném podniku. Sledování reprodukčních ukazatelů bylo realizováno v letech 2012, 2013 a v roce 2014. Pro rok 2015 nebyly výsledky těchto ukazatelů k dispozici, proto zde nejsou uvedeny. Ukazatele reprodukčních ukazatelů valašek byly porovnány s průměrem České republiky. Hodnocení reprodukčních ukazatelů na vybrané farmě mělo dobré výsledky ve všech čtyřech hodnocených ukazatelích (oplodnění, plodnost, intenzita, odchov). Hodnocení mléčné užitkovosti proběhlo v roce 2015. U mléčné užitkovosti byla u vybraných ovcí hodnocena produkce mléka a základní složky mléka (% tuk, % bílkoviny, % kasein, % laktóza, % TPS, % sušina) v závislosti na vlivu věku matek a vlivu četnosti vrhu. Vliv věku matek na produkci mléka a základní složky měl průkazný vliv především na nádoj mléka a procento tukuprosté sušiny (TPS). Nejlepších výsledků bylo dosaženo u tříletých ovcí a nejhorších výsledků u pětiletých ovcí. U procenta bílkoviny a kaseinu byl také zjištěn průkazný vliv věku matky. Rozdíly byly naměřeny i u procenta tuku, laktózy a sušiny. U těchto složek nebyly statisticky průkazné výsledky. Vliv četnosti vrhu na mléčnou užitkovost byl statisticky prokázán v nádoji mléka. Matky s dvojčaty nadojily v průměru o 93 g více mléka, tento rozdíl byl patrný na hladině průkaznosti P < 0,05. Hodnocení masné užitkovosti proběhlo v roce 2015. U masné užitkovosti byla hodnocena porodní hmotnost jehňat a jejich růstové schopnosti ve 40, 70, 100 a 140 dnech věku v závislosti na četnosti vrhu, pohlaví jehňat a vlivu věku matek. Četnost vrhu měla na masnou užitkovost u valašských ovcí statisticky průkazný výsledek jen u hmotnosti zaznamenané ve věku 70 dní. Dvojčata zde v průměru vykazovala menší hmotnost v průměru o 2,167 kg. Vliv pohlaví na masnou užitkovost byl statisticky průkazný u hmotnosti zaznamenané ve věku 70 a 140 dní. V obou případech vykazovali beránci větší hmotnost. I ostatní záznamy prokázaly rozdíly mezi hmotností beránků a jehniček ve prospěch beránků. Vliv věku matky na masnou užitkovost nebyl statisticky prokázán u žádného z ukazatelů, i když se zde vyskytovaly rozdílné hodnoty. Výsledky mohou posloužit pro zlepšení užitkovosti a případnou úpravu šlechtitelského programu těchto ovcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ptacek, M.
6 Ptacek, Michal
2 Ptáček, M.
1 Ptáček, Matouš
1 Ptáček, Matyáš
6 Ptáček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.