National Repository of Grey Literature 93 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Standard baffle - laboratory device
Hodinka, Tomáš ; Říha, Kamil (referee) ; Balík, Miroslav (advisor)
The purpose of this project is the design and the construction of a laboratory preparation for loudspeaker measurements, a standard baffle. Standard baffle is a rectangular panel with a loudspeaker placed eccentrically. Measurements with this baffle are then done in an anechoic chamber. The main purpose of a standard baffle is the ability to measure loudspeakers without the effect, that is caused by the pressure properties of a closed baffle and without an acoustic short circuit. The standard baffle is designed, so that it is self-supporting, transferable by 2 people, easy to be stored, modular and able to support loudspeakers that are up to 12 inches in diameter. The designed baffle is detachable into 3 parts. The base, the panel, and the inserts. The base is a big, heavy board with a key on the upper side. This key fits into a key groove in the panel and that allows the two parts to assemble. The plane is made of four layers of different types of plywood. That allows the design to make a compromise between the toughness and weight. The inserts are designed, so that the replacement and manipulation of loudspeakers during measurement are as past and as simple as possible. During measurement the loudspeakers are mounted in their respective inserts, which can be mounted and dismounted from the standard baffle without any tools. The test measurements demonstrated that the standard baffle is unsuitable for reference measurements. Resonance of the plane, reflections from the base, refractions from the outer edges of the baffle and potentially different causes unduly distort the results of measurements. These distortions are displayed with a considerable consistency even between different loudspeakers. This indicates that these distortions could be filtered oud by, for example, using a specialized software.
Spatial Function Estimation with Uncertain Sensor Locations
Ptáček, Martin ; Říha, Kamil (referee) ; Poměnková, Jitka (advisor)
Tato práce se zabývá úlohou odhadování prostorové funkce z hlediska regrese pomocí Gaussovských procesů (GPR) za současné nejistoty tréninkových pozic (pozic senzorů). Nejdříve je zde popsána teorie v pozadí GPR metody pracující se známými tréninkovými pozicemi. Tato teorie je poté aplikována při odvození výrazů prediktivní distribuce GPR v testovací pozici při uvážení nejistoty tréninkových pozic. Kvůli absenci analytického řešení těchto výrazů byly výrazy aproximovány pomocí metody Monte Carlo. U odvozené metody bylo demonstrováno zlepšení kvality odhadu prostorové funkce oproti standardnímu použití GPR metody a také oproti zjednodušenému řešení uvedenému v literatuře. Dále se práce zabývá možností použití metody GPR s nejistými tréninkovými pozicemi v~kombinaci s výrazy s dostupným analytickým řešením. Ukazuje se, že k dosažení těchto výrazů je třeba zavést značné předpoklady, což má od počátku za následek nepřesnost prediktivní distribuce. Také se ukazuje, že výsledná metoda používá standardní výrazy GPR v~kombinaci s upravenou kovarianční funkcí. Simulace dokazují, že tato metoda produkuje velmi podobné odhady jako základní GPR metoda uvažující známé tréninkové pozice. Na druhou stranu prediktivní variance (nejistota odhadu) je u této metody zvýšena, což je žádaný efekt uvážení nejistoty tréninkových pozic.
Audio Effect Design Based on Delay Line
Bilkovič, Ondrej ; Balík, Miroslav (referee) ; Říha, Kamil (advisor)
The aim of this thesis is the design and construct a commercial guitar delay stomp box, by implementing the analogue technology BBD. The thesis includes explanations of theoretical principles needed in order to design such device. The aim is also to elaborate on the process of designing the individual sections of the device and testing their properties, and testing the properties of the device as a whole.
Compensation of Loudspeaker Frequency Response for a Wider Listening Area
Beránek, Šimon ; Říha, Kamil (referee) ; Schimmel, Jiří (advisor)
This bachelor thesis studies problematics of calculating average impulse responses of rooms. Measuring signals like MLS or linear/exponential sine sweep are described. Basic methods of interpolation are explained and their applicability in frequency response calculations is described. Digital filters are explained as a tool for frequency response equalization. First part of this thesis tests methods of interpolation on 64 measured impulse responses. These methods have been further optimized and one was chosen to calculate the average impulse response for each of the measured rooms. Second part consists of AB*X listening tests deployed to find subjective aural differences of the interpolated impulse responses and few of the measured impulse responses. These interpolated impulses responses were further compensated using a warped filter library.
MIDI over Ethernet
Lukáš, Vojtěch ; Říha, Kamil (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
This paper is about designing and building a device to adapt MIDI protocol for use on a standard computer network. The paper also includes a brief description of a network editor, which controls the whole system.
Hough Transform and its Variants
Stejskal, Jan ; Přinosil, Jiří (referee) ; Říha, Kamil (advisor)
This thesis focuses on basic principles of Hough transform for the detection of lines, circles and arbitrary shapes, their algorithms, computational complexity and preparation of a picture for detection. The description of implementation of individual algorithms and creation of an aplication that demonstrates their properties. Implementation has been done in programming language MS Visual C++ with the help of open source library OpenCV and user interface has been created using IDE Qt Creator 4.13.2 (Community).
Deep learning based sound records analysis
Kramář, Denis ; Říha, Kamil (referee) ; Přinosil, Jiří (advisor)
This master thesis deals with the problem of audio-classification of the chainsaw logging sound in natural environment using mainly convolutional neural networks. First, a theory of grafical representation of audio signal is discussed. Following part is devoted to the machine learning area. In third chapter, some of present works dealing with this problematics are given. Within the practical part, used dataset and tested neural networks are presented. Final resultes are compared by achieved accuracy and by ROC curves. The robustness of the presented solutions was tested by proposed detection program and evaluated using objective criteria.
Face Recognition in Security and Surveillance Camera Systems
Malach, Tobiáš ; Říha, Kamil (referee) ; Hudec,, Róbert (referee) ; Poměnková, Jitka (advisor)
Tato práce se zabývá zvýšením úspěšnosti rozpoznávání obličejů v dohledových CCTV systémech a systémech kontroly vstupu. K dosažení tohoto cíle je využit nový přístup - optimalizace vzorů obličejů. Optimalizace tvorby vzorů umožní vytvořit vzory, které zajistí zvýšení úspěšnosti rozpoznání. Měření a další zvyšování úspěšnosti rozpoznávání obličejů vyžaduje naplnění následujících dílčích cílů této práce. Prvním cílem je návrh a sestavení reprezentativní databáze obličejů, která umožní dosáhnout věrohodných a statisticky spolehlivých výsledků rozpoznávání obličejů v dohledových CCTV systémech a systémech kontroly vstupu. Druhým cílem je vytvoření metodiky pro statisticky spolehlivé porovnání výsledků, která umožní konstatování relevantních závěrů. Třetím cílem je výzkum tvorby vzorů a jejich optimalizace. Z dosažených výsledků vyplývá, že optimalizace tvorby vzorů zvyšuje úspěšnost rozpoznávání v uvedených a náročných aplikacích typicky o 4-8%, a v některých případech i 15%. Optimalizace tvorby vzorů přispívá použitelnosti rozpoznávání obličejů v uvedených aplikacích.
Audiovisual Work Presentation in Virtual Reality
Lazorčák, Daniel ; Sikora, Pavel (referee) ; Říha, Kamil (advisor)
Goal of this thesis is research of Game Engines aviable for the creation of gallery of audiovisual artworks in virtual reality, research of texture mapping, choice of suitable game engine for our work, creation of scene of the virtual gallery in selected Game Engine, demonstration of projecting the artwork onto exhibit body by streaming it from internet storage with use of ambisonic sound that engine provides and with abillity to control the playback of the piece. Creation of search engine for looking up artpieces in database by using tags with option to project the found piece to the body. Properties of Game Engines Unity, Unreal Engine, Game Maker Studio, Godot and CryEngine are given. A working application of virtual gallery with implented audiovisual artpieces is created.
Software sound level meter
Kotalík, Milan ; Říha, Kamil (referee) ; Sysel, Petr (advisor)
V této závěrečné práci se zaobírám problematikou měření hluků. Popisuji lidské vnímání zvuku a vysvětluji základní parametry a veličiny zvuku podle normy ČSN EN 61672-1. Dále se zaobírám problematikou měření zvukových veličin v reálném čase. Vytvářím ucelený soubor funkcí pro měření hladin zvuku v prostředí MATLAB, které se pokouším implementovat v jazyce C++ pomocí jeho JUCE framework.

National Repository of Grey Literature : 93 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 ŘÍHA, Karel
4 Říha, Karel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.