Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb
Krčál, Martin ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb Abstrakt Tématem dizertační práce je měření výkonu v knihovnách vysokých škol. Bez něj si dnes nelze představit efektivní řízení knihoven a lze jej využít také při návrhu a zlepšování procesů a služeb. Pro měření výkonu jsou nezbytné statistiky. V prostředí vysokoškolských knihoven vznikla potřeba celý proces sběru dat revidovat. Hlavním cílem práce proto bylo připravit nový výkaz pro Asociaci knihoven vysokých škol ČR, který by reflektoval aktuální potřeby vysokoškolských knihoven, a navrhnout systém statistik pro sběr statistických údajů, jenž by probíhal v online prostředí. Dílčím cílem pak bylo sestavit etický kodex využívání systému statistik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena problematika měření výkonu knihoven a její využití v praxi, jsou popsány existující standardy kvality a různé výzkumné metody sloužící pro sledování výkonu knihoven. Dále je zde přehled zahraničních systémů, které následně posloužily jako inspirace při návrhu systému statistik. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů a samotného návrhu systému. Pro návrh výkazu byla použita metoda zvaná panel expertů. Výstupy z prvního výzkumu byly využity také pro návrh systému a jeho funkcionality....
Analýza webových informačních zdrojů v oboru pedagogika
Bendová, Vladimíra ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Rigorózní práce popisuje, analyzuje a vyhodnocuje vybrané webové systémy v oboru pedagogika, ať už se jedná o zdroje volně nebo komerčně dostupné. V úvodu je vymezen obor pedagogika, nastíněn jeho vývoj, problematika, terminologie a výzkumné metody. Navazuje popis informačního zabezpečení oboru, produkce a distribuce informací a nástin významných oborových periodik. Jsou charakterizovány i významné informační instituce podporující pedagogický výzkum a vzdělávání. Jádrem práce jsou analýzy a komparace vybraných bibliografických a plnotextových databází, digitálních knihoven, portálů, katalogů a předmětových bran zhlediska kontextu využití českými odborníky. Pozornost je věnována zejména informačním službám systémů. Na konci každé kapitoly je uvedeno krátké shrnutí, hodnocení a komaprace analyzovaných systémů.
České knihovny v prostředí sociální sítě Facebook
Manová, Monika ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem se české knihovny prezentují v sociální síti Facebook. Práce se skládá z 5 částí a závěru. První část popisuje současný stav sociálních sítí na internetu, možnosti komunikace, zpětné vazby v tomto prostředí a definuje novou generaci uživatelů knihoven. Ve druhé části je popsána sociální síť Facebook, třetí část obsahuje integraci českých knihoven do tohoto prostředí. Čtvrtá část obsahuje analýzu stránek vybraných českých knihoven a poslední část rozebírá praktickou část, jejíž součástí je dotazníkový průzkum se zpracovanými výsledky. V závěru jsou zhodnoceny zjištěné informace z prezentace českých knihoven v prostředí sociální sítě. Diplomová práce je zpracována na základě vlastní analýzy stránek knihoven na sociální síti Facebook a dotazníkového průzkumu směřovaného respondentům z řad správců stránek českých knihoven na této síti.
Prevence plagiátorství jako cíl informačního vzdělávání: možnosti řešení v prostředí českých vysokoškolských knihoven
Dohnálková, Eva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Musil, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je představení problematiky plagiátorství a autorské etiky, jakožto předmětu informačního vzdělávání v prostředí vysokoškolských knihoven. V úvodu práce budou vymezeny základní pojmy a nastíněny jejich vzájemné vztahy. Na základě výsledků dotazníkového průzkumu budou podrobněji popsány aktivity, které v oblasti prevence plagiátorství vyvíjejí knihovny na veřejných vysokých školách v České republice. Charakterizovány budou i vybrané zahraniční projekty s důrazem na situaci v USA, Velké Británii a Skandinávii. Na základě publikovaných zkušeností především ze zahraničních knihoven bude uveden přehled aktivit, kterými mohou vysokoškolské knihovny přispět k prevenci plagiátorství u studentů. V závěru práce budou nastíněny možnosti systematického začlenění vybraných aktivit do programů informačního vzdělávání na českých vysokých školách.
Výchova četbou a výchova k četbě
Sýkorová, Ivana ; Vášová, Lidmila (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Tématem práce je výchova dětí, mládeže, dospělých a starých lidí k četbě, a také snaha o výchovu těchto skupin pomocí četby. Cílem diplomové práce je zjištění stavu a způsobů čtenářské výchovy v České republice. Jednotlivé způsoby výchovy se od sebe liší v závislosti na věku jedinců, na způsobu výchovy v rodině a ve škole. Dalším faktorem ovlivňujícím čtenářskou výchovu je způsob chování v dospělosti a schopnost začlenění se do sociálních skupin. Praktickou částí diplomové práce jsou dotazníky vytvořené pro žáky 1. - 5. tříd základních škol. K vyhodnocení nejsou použity grafy, vzhledem k tomu, že bylo částečně použito i otevřených otázek, a proto i statistiky jsou zpracovány pouze částečně.
Pozice knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit: srovnání situace v České republice a USA
Plzáková, Aneta ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současnou pozici knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit v České republice a USA. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a amerických vysokoškolských knihoven z hlediska jejich pozice v organizační struktuře vysokých škol. V oblasti českých vysokoškolských knihoven je věnována pozornost veřejnému vysokému školství a vysokoškolským knihovnám veřejných vysokých škol v základních datech, legislativnímu rámci, v jehož rámci vysokoškolské knihovny fungují, a pozici vysokoškolských knihoven v organizační struktuře veřejných vysokých škol. V oblasti amerických vysokoškolských knihoven je jejich současný stav rozebrán na konkrétním příkladu pěti amerických veřejných vysokých škol. Druhá kapitola se věnuje současným trendům ve vývoji vysokoškolských knihoven v České republice a USA, se zaměřením na pozici knihovny v rámci vysokých škol a univerzit. Třetí kapitola představuje stěžejní část práce. Obsahuje zprávu o provedeném průzkumu mezi představiteli veřejných vysokých škol v České republice a představiteli jejich knihoven. Závěrečná kapitola se zabývá obdobnými průzkumy provedenými v USA.
Senioři a problematika digitální propasti
Zadražilová, Iva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Steinerová, Jela (oponent) ; Slussareff, Michaela (oponent)
Tato disertační práce se zabývá tématem digitální propasti, která je řešena z hlediska seniorů a práce s internetem. V dnešní době rozmachu technologií a jejich penetrace do všech sfér života je nezbytné, aby starší lidé nebyli digitálně vyloučeni a mohli plnohodnotně využívat všech výhod a zjednodušení, které internet a technologie přináší. Prostředkem k získání digitálních kompetencí je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, které může být poskytováno prostřednictvím sítě knihoven. Práce představuje celý teoretický rámec problematiky, nicméně hlavním přínosem je výzkumná a aplikační část. Výzkumy probíhaly v kvalitativní i kvantitativní rovině a přinesly odpovědi zejména na otázky, jakým způsobem dnes senioři internet využívají a o jaká témata jeví největší zájem z hlediska svého dalšího vzdělávání. Kvantitativního výzkumu se účastnilo více než 750 osob a na základě výsledků dotazníku bylo možné navrhnout metodickou příručku pro vzdělávací lekce. Příručka obsahuje návrh deseti lekcí s tématy, která jsou podložená získanými daty. Dvě z těchto lekcí byly otestovány v rámci evaluačního výzkumu. Příručka existuje ve formě e-knihy a je volně šířena mezi knihovny a další instituce.
Information behavior and learning in the context of new media: Digital games and simulations as complex systems for information representation
Buchtová, Michaela ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Steinerová, Jela (oponent) ; Landová, Hana (oponent)
Tato dizertační práce studuje digitální hry a simulace jako komplexní systémy pro reprezentaci informací a zkoumá jejich specifické aspekty ovlivňující proces získávání znalostí. Zaměřuje se na proces tvorby mentálních modelů, informační chování a situační emoční a kognitivní zapojení. Metodologický přístup je založen na různých oborech, včetně informační vědy, pedagogiky, mediálních a kognitivních věd. Základní použitou metodou je edukační experiment, který porovnává efekty digitální edukační hry, nedigitální edukační hry a klasické pedagogické intervence založené zejména na klasických přednáškách. Experimentální výsledky jsou rozděleny do čtyř částí zabývajících se vlivem digitálních her na proces tvorby mentálních modelů, motivaci k informačnímu chování, situační emocionální prožitek a sociální interakce.
Praxe studentů bakalářského studia vysokých knihovnických škol
Lodrová, Iveta ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Bakalářská práce zpracovává obecná doporučení pro praxi v rámci studia knihovnicko-informačních oborů vysokých škol uvedená v dokumentu "European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education". Dokument informuje o učebních plánech studia, včetně předmětu odborná praxe. Součástí práce je analýza odborných praxí studentů na třech vysokých knihovnických školách v České republice (v Praze, Brně a Opavě). Úvodní část je věnována iniciativám Boloňského procesu a jeho postupnému vývoji. Ve druhé části je stručně představen dokument "European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education", který byl iniciován diskuzemi Boloňského procesu. Podrobně je zpracována část tohoto dokumentu: "Praxe a teorie: pracovní zařazení jako součást učebního plánu". Třetí část je věnována průběhu praxí na třech vysokých školách s knihovnicko-informačním oborem v ČR, a to na základě informací od organizátorů praxí. Výsledky jsou porovnány. Závěrečná čtvrtá část je věnována analýze názorů studentů na odbornou praxi prostřednictvím online dotazníků. Konečné srovnání těchto informací a také míra využívání doporučení uvedených v 11. kapitole je v závěru bakalářské práce. Klíčová slova: knihovnictví a informační věda * odborná praxe * doporučení * vysoká škola
Využití elektronických informačních zdrojů při výuce českého jazyka a literatury na středních školách
Maršíková, Markéta ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Identifikační záznam MARŠÍKOVÁ, Markéta. Využití elektronických informačních zdroj p i výuce českého jazyka a literatury na st edních školách [Use of electronic information resources in the Czech language and literature classes at high schools]. Praha, 2012. 135 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalá ské práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Abstrakt Diplomová práce se v nuje informačnímu vzd lávání a využívání elektronických informačních zdroj v rámci výuky českého jazyka a literatury na st edních školách. Je rozd lena do t í částí. První teoretická část je v nována obecn problematice informační gramotnosti v ýeské republice, národní informační vzd lávací politice a současným trend m využívání moderních informačních a komunikačních technologií p i výuce. Druhá část práce obsahuje p ehled voln dostupných internetových informačních zdroj pro český jazyka a literaturu s možnostmi jejich využití p ímo ve výuce. Součástí diplomové práce je také studie o využívání elektronických informačních zdroj ve výuce českého jazyka a literatury na st edních školách, a to na p íkladu dvou vybraných gymnázií - Jiráskovo gymnázium v Náchod a Gymnázium Broumov [Autorský abstrakt]. Klíčová slova elektronické informační zdroje, online informační...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.