Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsoby řízení IT procesů v organizaci (IT Governance)
Lišková, Martina ; Voráček, Jan (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Správa informačních technologii nebo-li IT governance je dnes aktuálním tématem mnoha společností nejen na světovém trhu, ale také v České republice. Proto se diplomová práce na začátku seznámí čtenáře s oblastí IT governace, jejím vývojem, strukturou, účastníky, ale také jejími přínosy pro organizaci a naopak s možnými úskalími při jejím zavádění do společnosti. Hlavním přínosem práce je zmapování množiny poskytovatelů různých řešení na trhu. Těmito řešeními mohou být jak softwarové platformy, tak různé metodiky, případně poskytování poradenské činnosti. V práci jsou vybráni a následně popsáni zástupci na trhu z těchto skupin. V poslední části práce naznačuje implementace vybrané metodiky na ukázkové společnosti. Čtenář je podrobněji seznámen s teoretickou stránkou dané metodiky, ta je následně prakticky ukázána na návrhu aplikace této metodiky v konkrétní společnosti.
Problematika ESB jako součást SOA řešení
Burian, Tomáš ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Diplomová práce stručně shrnuje historii integrace podnikových aplikací a uvádí výhody a nebezpečí, která plynou z pokusů o harmonizaci firemní IT infrastruktury, dále popisuje hlavní přístupy k integraci a hodnotí jejich odolnost z hlediska času. Práce popisuje principy moderní integrační architektury SOA (Service Oriented Architecture), včetně souvisejících standardů. Zvláštní pozornost je věnována životnímu cyklu služeb v rámci SOA. Dále vysvětluje možné přístupy a klíčové principy fungování komunikační vrstvy integrovaného podnikového aplikačního systému z hlediska architektonického řešení. Poslední část práce zkoumá možnosti, rizika a přínosy systémové integrace aplikací při nasazení SOA a posuzuje ekonomickou stránku integrace a otázku ochrany realizovaných investic.
Využití Czech Point občany ČR
Semerád, Ondřej ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Cílem této práce je zhodnocení zavedení kontaktních míst veřejné správy, tak zvaných Czech POINTů, a dopad jejich fungování na občana České republiky. Práce začíná popisem a vysvětlením pojmu e-governmentu a jeho místě ve světě. Pokračuje zařazením Czech POINTu v rámci českého e-governmentu a popisem jeho nabízených služeb. Poslední část práce je věnována porovnání náročnosti a nákladnosti vyřízení agend nabízených Czech POINTem pomocí kontaktního místa veřejné správy a postupů dříve používaných. Konec práce zhodnocuje dopady Czech POINTu, jak je může cítit český občan.
Projekt firemního designu a jeho příklad ve firmě Filamos s.r.o.
Hartl, Jan ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
V diplomové práci je zpracováno téma týkající se firemního designu. Cílem je vysvětlit aspekty, které s danou problematikou souvisí a to zejména z pohledu projektu firemního designu. Na příkladu realizace takového projektu ve firmě Filamos s.r.o. je ukázán jeho postup. V první části práce je vysvětlen samotný pojem firemní design. Je zde popsáno, jak daný pojem chápat v kontextu firemní identity potažmo firemní image. Dále je zde vysvětleno napojení na informační strategii, protože design je nezanedbatelnou součástí formy předávání informací. V druhé části práce je zpracována příprava a realizace projektu firemního designu ve firmě Filamos s.r.o. Je zde popsán průběh jednotlivých fází projektu. Praktická část se nezabývá dopodrobna grafikou jako takovou, ale metodikou projektu firemního designu. K práci je přiložen "Grafický manuál" pro firmu Filamos s.r.o. jako výstup projektu.
Výběr a aplikace metodiky vývoje SW vhodný pro analytický a vývojový mikrotým
Pospíšil, Václav ; Kubíček, Jovan (vedoucí práce) ; Exnarová, Anna (oponent)
Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti nasazení metodiky vývoje software na projekt vyvíjený velmi malým týmem. Postupně budou představeny tři metodiky - Extreme Programming, Select Perspective a Rational Unified Process. Jednotlivé metodiky budou nasazeny na konkrétní projekt, v daných reálných podmínkách. Nejvhodnější metodika bude vybrána a předvedena na reálném projektu softwarové platformy pro elektronické obchody, a to od fáze zahájení k fázi analýzy. Výběr metodiky a její použitelnost je ovlivněna především velikostí vývojového týmu, kdy úkoly, které metodiky v průběhu vývoje předpokládají, musejí být splněny pouze dvěma pracovníky. Daná metodika bude posouzena, vyhodnocena a modifikována pro potřeby vývojových mikrotýmů. Způsob modifikace bude popsán v závěru práce.
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro vybranou organizaci
Kinská, Marcela ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou implementace vysokorychlostního připojení k internetu v podmínkách malé až střední organizace (SME). Poté, co čtenáři přiblížím technologie vysokorychlostního připojení vhodné pro nasazení v podmínkách SME, následuje hlavní část mé práce tvoří tématická oblast internetu v organizaci, obsahující možnosti využití vysokorychlostního připojení k internetu, tzv. služby internetu, stejně jako metodiku jeho výběru, kterou považuji za vlastní přínos své práce. Teoretickou část této práce jsem pak rozšířila o případovou studii. Na příkladu z praxe, reprezentovaného středně velkou organizací, uvádím nejen parametry současného i předchozích řešení vysokorychlostního připojení k internetu, ale analyzuji zde i současný stav využití internetu v organizaci. Praktickou část mé práce v závěru doplňuji o konkrétní doporučení, jak využití vysokorychlostní přípojky v podmínkách zkoumané organizace zefektivnit. Vycházím přitom ze znalostí nabitých v průběhu studia odborné literatury.
Možnosti plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů
Mach, Michal ; Matuštík, Ondřej (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů. Oblast mobilních plateb je potencionálním platebním systémem budoucnosti. To, do jaké míry budou mobilní platby v budoucnu využity, však nezávisí jen na využití jednotlivých aplikací a technologií, ale také na připravenosti potencionálních uživatelů na tyto technologie a ochotě uživatelů je naplno využívat. Cílem práce je přinést ucelený pohled na tuto problematiku, analyzovat současné možnosti využití jednotlivých technologií pro platby mobilním telefonem, zmapovat současnou situaci v segmentu mobilních plateb a přinést pohled na možný budoucí vývoj. Práci lze rozdělit do tří částí. První, teoretická část, definuje mobilní platby, uvádí čtenáře do problematiky zavádění mobilních plateb a popisuje možnosti využití těchto technologií. Druhá, praktické část, je rozborem dotazníku. Tento dotazník je primárně zaměřen na využití aplikací mobilních plateb mezi uživateli mobilních telefonů v České republice. Při vyhodnocování dotazníku je dán důraz na vyvození závěrů, které by mohly být využity při zavádění mobilních plateb. Třetí část je pak ukázkou možných aplikací mobilních plateb v dalších oborech. Čtenáři této bakalářské práce by tak měli získat ucelenou představu o problematice mobilních plateb, technologiích a aplikacích mobilních plateb. Případně získat informace o možnostech využití těchto plateb ve své oblasti podnikání.
Servisně orientovaný přístup v oblasti návrhu podnikové architektury
Ondruška, Marek ; Svatá, Vlasta (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Za téma předkládaného textu byla zvolena oblast týkající se návrhu podnikové architektury v kontextu architektonického přístupu nazývaného Servisně orientovaná architektura. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části je pozornost věnována vymezení podnikové architektury, návrhu podnikové architektury a modelovacímu jazyku pro popis podnikové architektury. Druhá část vychází z poznatků prezentovaných v části první při rozboru Servisně orientované architektury.
Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Kubíček, Jovan ; Šmejkalová, Zora (vedoucí práce) ; Benešová, Vlasta (oponent)
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Informační potřeby a rozhodování manažera ve společnosti Unilever, spol. s r.o., divize Algida
Soukup, Václav ; Rosický, Antonín (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Rozbor informačních potřeb managerů společnosti Unilever jejich a rozhodování za podpory informačních technologií a systémů pro podporu managerské práce. Jádrem jsou analýzy workflow systémů, OLAP aplikací, distribučních systémů (DSS pro rozvozy zboží) a systémů pro správu prodejních nástrojů divize Algida. Práce je orientovaná i na praktické uplatnění při rozvoji IS ve společnosti.

Viz též: podobná jména autorů
22 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
22 Kubíček, Jan
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
22 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.