National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Příklady zavedení ERP-systémů do malých a středních podniků
Martynau, Pavel ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Tato bakalářská práce si klade následující cíle: pospat proces výběru a zavedení ERP systému ve středně velkém českém podniku, přínosy systému a problémy související s úspěšnou implementací. Zjistit jakou tendenci rozvoje má český trh ERP systémů a proč české firmy preferují tuzemského dodavatele. Hlavní přinos spočívá ve vypracování předpokladů pro zavedení informačního systému v malém nebo středním podniku, a také ve vypracování studie popisující proces zavedení informačního systému do podniku s cílem zlepšit podnikové procesy (hlavně výrobu a distribuci)
Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Kubíček, Jovan ; Šmejkalová, Zora (advisor) ; Benešová, Vlasta (referee)
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Soa a projektové řízení Soa projektů
Jelen, Václav ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
V prostředí stále komplexnějších informačních systémů dramaticky rostou nároky na integraci jejich heterogenních částí. Řešení tohoto problému nabízí SOA ? service oriented architecture (architektura orientovaná na služby).
IT Portfolio Management jako podpora plánování a řízení projektů
Satinská, Veronika ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Práce se zabývá relativně novou metodou projektového managementu - řízení IT portfolia (IT Portfolio Management). Hlavním cílem je konsolidace informací a poznatků z této oblasti. Práce obsahuje popis zralosti procesu implementace IT PM, základů IT Governance a úlohy projektové kanceláře. IT PM je podporován sw nástroji, jejichž trh je charakterizován na základě Gartnerova Magického kvadrantu. Praktická část je zaměřena na zhodnocení implementace řízení portfolia projektů v telekomunikační společnosti.
Testování softwaru
Tryzna, Jan ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Práce je zaměřena na testování softwaru, a to v teoretické i praktické rovině. Práce vymezuje základní teoretické poznatky v oblasti, včetně zhodnocení argumentů pro a proti testování. Testování je zohledněno v širším kontextu celého vývojové cyklu softwaru. Snahou práce je také upozornit na možnosti automatizovaného testování a popsání několik nástrojů k tomuto sloužících včetně praktické ukázky. Hlavní praktická část se pak zaměřuje na proces testování softwaru v konkrétní společnosti.
Problémy implementace ERP do malých a středních podniků
Faina, Michal ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Tématem této práce jsou problémy při zavádění ERP systémů do podniků ze segmentu malých a středních podniků. První část práce se zaměřuje na teoretický základ informačních systémů obecně, dále definuje pojem ERP, stručně popisuje jejich vývoj, popisuje různé pohledy na ERP systémy, trendy v dané oblasti, zdůvodňuje proč zavádět informační systém. Kromě informačních systémů poukazuje na nepostradatelnost informační strategie v rámci podnikové strategie. Dále zmíním fáze projektu při zavádění ERP systému. V druhé části se zaměřuji na kritické faktory úspěchu či neúspěchu implementace ERP řešení a na pohled rizik projektu ve dvou krocích. Nejprve na obecnější úrovni a poté s detailnějším propracováním uspořádaných podle životního cyklu projektu.
Procesní řízení organizací a jeho podpora v ERP systémech
Höfer, Albert ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
V této práci se autor zabývá procesním řízením organizací a podporou tohoto přístupu v podnikových systémech typu ERP (Enterprise Resource Planning). Autor si klade za cíle stručně charakterizovat současnou situaci procesního řízení na poli IS/ICT, poukázat na požadované vlastnosti ERP řešení vyplývající z procesního přístupu, přiblížením možností a funkcionalit dvou ERP řešení z různých kategorií (b2industry - pro malé a střední podniky, mySAP ERP ? pro střední a velké podniky) názorně demonstrovat zohlednění zmíněných požadavků v praxi a porovnáním zjištěných vlastností ukázat na rozdíly v podpoře procesního přístupu mezi jednotlivými ERP systémy.
Implementation of IT system SAP for company Soluziona
Foltová, Hana ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Diplomová práce pojednává o implementaci ERP systémů do středně velkých firem. Zabývá se celým procesem implementace od přípravy projektu, přes výběrové řízení, implementaci ERP systému až po rutinní provoz, a to se zaměřením na specifika a rizika ERP projektů. V praktické části se zabývá konkrétním projektem implementace SAP R/3 do podniku Soluziona, s.r.o.

See also: similar author names
7 SMEJKALOVÁ, Zuzana
7 Smejkalová, Zuzana
2 Smejkalová, Žaneta
7 ŠMEJKALOVÁ, Zuzana
1 Šmejkalová, Zdeňka
2 Šmejkalová, Zlata
7 Šmejkalová, Zuzana
1 Šmejkalová, Žofie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.