National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Příklady zavedení ERP-systémů do malých a středních podniků
Martynau, Pavel ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Tato bakalářská práce si klade následující cíle: pospat proces výběru a zavedení ERP systému ve středně velkém českém podniku, přínosy systému a problémy související s úspěšnou implementací. Zjistit jakou tendenci rozvoje má český trh ERP systémů a proč české firmy preferují tuzemského dodavatele. Hlavní přinos spočívá ve vypracování předpokladů pro zavedení informačního systému v malém nebo středním podniku, a také ve vypracování studie popisující proces zavedení informačního systému do podniku s cílem zlepšit podnikové procesy (hlavně výrobu a distribuci)
Customizace ERP produktů v podmínkách malých a středních podniků
Smola, Martin ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Procházka, Zdeněk (referee) ; Procházka, Zdeněk (referee)
Bakalářská práce se zabývá problematikou ERP v podmínkách malých a středních podniků. První část zmiňuje obecný popis a charakteristiku problematiky ERP systémů a jejich implementace. Druhá část analyzuje reálnou implementaci ERP systéme v konkrétním podniku a stanovuje závěry a východiska pro závěrečnou část práce. Tou je návrh řešení konkrétních oblastí podnikové činnosti, které jsou stanoveny na základě analýzy.
Data Security Audit
Vepřek, Petr ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Novotný, Petr (referee)
Cílem práce je zpracovat vybrané okruhy související s ochranou a zabezpečením datové základny podniku a navrhnout metodiku pro provádění auditu systému bezpečnosti datové základny. Práce ozřejmuje význam a přínosy aktivní ochrany datové základny podniku, charakterizuje proces provádění analýzy rizik, diskutuje problematiku zálohování, archivace a obnovy datové základny a specifikuje nástroje a systémy eliminace ztrát, poškození a zneužití informací. V poslední kapitole je navrhnuta metodika zpracování auditu ochrany a zabezpečení datové základny a stručně popsána její aplikace v praxi.
Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Kubíček, Jovan ; Šmejkalová, Zora (advisor) ; Benešová, Vlasta (referee)
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Soa a projektové řízení Soa projektů
Jelen, Václav ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
V prostředí stále komplexnějších informačních systémů dramaticky rostou nároky na integraci jejich heterogenních částí. Řešení tohoto problému nabízí SOA ? service oriented architecture (architektura orientovaná na služby).
Problémy implementace ERP do malých a středních podniků
Faina, Michal ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Tématem této práce jsou problémy při zavádění ERP systémů do podniků ze segmentu malých a středních podniků. První část práce se zaměřuje na teoretický základ informačních systémů obecně, dále definuje pojem ERP, stručně popisuje jejich vývoj, popisuje různé pohledy na ERP systémy, trendy v dané oblasti, zdůvodňuje proč zavádět informační systém. Kromě informačních systémů poukazuje na nepostradatelnost informační strategie v rámci podnikové strategie. Dále zmíním fáze projektu při zavádění ERP systému. V druhé části se zaměřuji na kritické faktory úspěchu či neúspěchu implementace ERP řešení a na pohled rizik projektu ve dvou krocích. Nejprve na obecnější úrovni a poté s detailnějším propracováním uspořádaných podle životního cyklu projektu.
Procesní řízení organizací a jeho podpora v ERP systémech
Höfer, Albert ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
V této práci se autor zabývá procesním řízením organizací a podporou tohoto přístupu v podnikových systémech typu ERP (Enterprise Resource Planning). Autor si klade za cíle stručně charakterizovat současnou situaci procesního řízení na poli IS/ICT, poukázat na požadované vlastnosti ERP řešení vyplývající z procesního přístupu, přiblížením možností a funkcionalit dvou ERP řešení z různých kategorií (b2industry - pro malé a střední podniky, mySAP ERP ? pro střední a velké podniky) názorně demonstrovat zohlednění zmíněných požadavků v praxi a porovnáním zjištěných vlastností ukázat na rozdíly v podpoře procesního přístupu mezi jednotlivými ERP systémy.
Teoretické koncepce a podnikatelské vize ITSM
Vlčková, Denisa ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Žabka, Michal (referee)
Práce se zabývá problematikou řízení IT. Předmětem jsou přístupy uplatňující princip IT Governance a IT Service Managementu. Bez povšimnutí nezůstal ani vliv legislativní stránky. Práce klade důraz na praktickou implementaci IT procesů dle ITIL a především pak na možné problémy spojené s implementací.
Implementation of IT system SAP for company Soluziona
Foltová, Hana ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Šmejkalová, Zora (referee)
Diplomová práce pojednává o implementaci ERP systémů do středně velkých firem. Zabývá se celým procesem implementace od přípravy projektu, přes výběrové řízení, implementaci ERP systému až po rutinní provoz, a to se zaměřením na specifika a rizika ERP projektů. V praktické části se zabývá konkrétním projektem implementace SAP R/3 do podniku Soluziona, s.r.o.

See also: similar author names
2 BENEŠOVÁ, Vendula
15 BENEŠOVÁ, Veronika
1 Benešová, Valentýna
15 Benešová, Veronika
1 Benešová, Viktorie
2 Benešová, Věra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.