National Repository of Grey Literature 81 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Techniques of information retrieval in databases with regard to different types of information objects
Bitrman, Radek ; Pokorný, Jan (advisor) ; Očko, Petr (referee)
P edm tem diplomové práce je na p íkladech databází obsahující vybrané typy informa ní objekt analyzovat možnosti vyhledávání. V první ásti práce jsou blíže charakterizovány informa ní objekty z hlediska typologie MIME. V druhé kapitole jsou p iblíženy možnosti a techniky indexování informa ních objekt , zmín ny jsou také techniky vyhledávání vybraných typ informa ních objekt . Uvedeny jsou také zajímavé možnosti vyhledávání v podob r zných experiment a prototyp vyhledávacích systém . P edstaveny jsou také dle autora zajímavé p íklady databází zabývající se vybranými typy informa ních objekt . Kapitola ty i se poté již zabývá analýzou vyhledávacích možností u vybraných databází, porovnává jednotlivé specifika a také podobnosti. Jednotlivé vlastnosti a s tím související skute nosti jsou zmín ny v rámci shrnutí a také SWOT analýzy jednotlivých informa ních objekt .
Concepts of bridging the digital divides
Antonů, Vilém ; Očko, Petr (advisor) ; Souček, Jiří (referee)
Cílem této diplomové práce je zmapování fenoménu digitálních propastí (digital divide) a koncepcí, které přispívají k jejich překlenutí. Nejprve je zde pojednáno o vývoji informační společnosti a jím ovlivněném vývoji informační ekonomiky. Dále jsou podrobně definovány nejrůznější druhy digitálních propastí, jejich příčiny a oblasti vzniku. V následující kapitole jsou pak představeny možnosti, jalcymi jsou digitální propasti měřeny a zkoumány, a jsou zde uvedeny příldady nejznámějších průzkumů digitálních propastí. V závěrečné části jsou zdokumentovány a zhodnoceny koncepce, které překlenují tyto propasti. Nejprve v rámci Evropské unie, její přístup je porovnám s postojem k této problematice v USA. V poslední kapitole jsou pal<: zmíněny a zhodnoceny vládní a nevládní aktivity k přeldenutí digitálních propastí na území České republiky. Pro srovnání je zde také popsán přístup Estonska.
The productivity paradox in context of the information society
Řezníčková, Petra ; Očko, Petr (advisor) ; Basl, Josef (referee)
Tématem diplomové práce je využití informačních a komunikačních technologií a hodnocení efektivnosti investic do těchto technologií v podnikové sféře se zaměřením na české prostředí. Základním cílem je shrnout teoretické aspekty fenoménu zvaného paradox produktivity v kontextu dynamicky se rozvíjející informační společnosti a uvést na praktických příkladech, jakým způsobem se v podnicích zachází s informačními a komunikačními technologiemi. Po vymezení základních pojmů a aktuálních trendů informační společnosti je pozornost zaměřena na využití informačních a komunikačních technologií v podnicích a na investice do těchto technologií. Následuje analýza stavu informační společnosti v České republice s důrazem na podnikovou sféru. Poslední část diplomové práce podává detailní analýzu rozdílných přístupů k informačním a komunikačním technologiím ve dvou reálných českých firmách.
Influence of the ICT expansion on the world economy from the macroeconomic point of view
Gavalcová, Lenka ; Očko, Petr (advisor) ; Souček, Martin (referee)
Náplní této práce je objasnit, jakým způsobem informační a komunikační technologie působí na vybrané ekonomické veličiny a nastínit možné výzvy, které staví před hospodářskou politiku. Nejprve je v práci vymezen samotný sektor informačních a komunikačních technologií. Poté je pojednáno o tzv. "nové ekonomice", termínu, který vznikl na konci devadesátých let minulého století a je spojený s pozorováním zvláštností hospodářského cyklu ve Spojených státech amerických. Prozkoumán je vliv informačních a komunikačních technologií na ekonomický růst, produktivitu, zaměstnanost a tržní prostředí. Naznačeno je působení globalizace. Pozornost je rovněž věnována nejvýznamnějšímu sociálnímu důsledku rozvoje ICT, tzv. digitálnímu vyloučení některých skupin obyvatelstva z přístupu k moderním technologiím. V závěru práce jsou rozebrány výzvy, které rozvoj informačních a komunikačních technologií staví před hospodářskou politiku státu.
Electronic voting in Switzerland
Horáková, Monika ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Očko, Petr (referee)
v anglickém jazyce není součástí práce. Místo něj obsahuje práce abstrakt v německém jazyce. ¨Die Arbeit analysiert die Vorteile und die Nachteile der elektronischen Wahlen. Als elektronische Wahlen werden jene Wahlen verstanden, bei denen die Stimmen elektronisch sowohl abgegeben, als auch gezählt werden. Es kann sich um Stimmabgabe an Wahlautomaten im Wahllokal handeln, genauso wie um die Stimmabgabe mittels eines beliebigen Computers mit einer Internetverbindung, oder mittels einer SMS-Nachricht. Als Beispiel zur Vorstellung des Verlaufes der elektronischen Wahlen wurde in dieser Arbeit die Schweizerische Eidgenossenschaft gewählt, die in diesem Bereich Erfahrungen seit 2003 sammelt. Detailliert wird in der Arbeit besonders der Verlauf der elektronischen Wahlen im Kanton Zürich verfolgt - die Vorbereitungen, Legislative, organisatorischer und technischer Verlauf und die Ergebnisse aus den Städten Bülach und Schlieren und der Gemeinde Bertschikon. Zum Schluss werden die Bedingungen für die Einführung der elektronischen Wahlen in der Tschechischen Republik bewertet.
New trends in systems for payments for digital content
Horáčková, Lenka ; Očko, Petr (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
This diploma thesis is focused on new trends in payment systems for digital content. In the introductory chapter are briefly described the current types of electronic payment systems. The next part of the thesis introduces a foreign research studies and compares their results with results of the questionnaire survey conducted within the frame of the thesis. The following chapters are devoted to Czech and foreign electronic payment systems, focusing on the sale of digital content, the general development of the Czech micropayment systems and comparison of functionalities of the payment systems in order to compose a summary of recommendations for selected individuals involved in the field of electronic commerce. Following parts of this thesis are focused on the identification of the main trends in charging for Czech and foreign media content and presentation of the results of the questionnaire survey. The core of the work is to identify the main problems of the development of electronic payment systems, the identification of new trends in the pricing of media content and the summary of recommendations for the selected entities in the area of electronic commerce according to the knowledge gained in the diploma thesis.
Digital divide in Africa and the ways to bridge it
Balhar, Martin ; Očko, Petr (advisor) ; Slámová, Hana (referee)
Cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit digitální propast na černém kontinentu a představit projekty zaměřené na boj s tímto problémem. Úvodní kapitola vymezuje pojem digitální propast, uvádí její příčiny, důsledky a proč je důležité jí překlenout. Dále se práce zaměřuje na situaci v Africe. Představuje některé faktory, které na digitální propast mají vliv a detailněji popisuje vývoj a aktuální situaci v Nigérii a Ugandě. Nejrozsáhlejší kapitola se soustředí na způsoby boje s digitální propastí v rozvojových zemích. Uvádí konkrétní projekty vlád, korporací a neziskových organizací jako je One Laptop per Child, Computers for Africa, Classmate PC, 50x15 nebo O3b Networks.
European Union information policy at the time of the Bangemann's activities in comparison with USA
Mikanová, Helena ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Očko, Petr (referee)
(in English) The thesis "Information Policy of European Union in Bangemann's activities period in comparison with USA" is devoted to the Information policy issue applied by the European Union and the United States of America. The thesis structure is defined at the earliest; afterwards the basic terms are followed. The thesis describes the European Union history, which provides context needed to be able to understand the European Union Information policy. The description and evaluation of the European Information policy in Bangemann's activities period in comparison with USA in the same time period and the possibility of mutual utilization of pros of the Information policy of both countries is the aim of this thesis. The following part is occupied with the comparison of EU and USA Information policy at the beginning of 21st century.
Business and marketing information databases and their usage from marketing manager's point of view
Pospíšilová, Petra ; Souček, Martin (advisor) ; Očko, Petr (referee)
The thesis is engaged in business and marketing information databases about economic subjects registered in the Czech Republic which are available on the Czech market. It monitors the rise and development of databases in general, deals with the databases of businesses and provides an overview of the most important providers of information about companies and their information products. Analyzes two selected databases of companies and describes the practical examples of their usage from marketing manager's point of view.
E-government and e-democracy in the Czech Republic
Pavelka, Vladislav ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Očko, Petr (referee)
Tématem práce je komplexní popis významu elektronické veřejné správy a elektronické demokracie v současné informační společnosti. K této problematice je v práci přistupováno především z hlediska ústřední státní správy. Cílem práce je představení vývoje a současného stavu a úrovně elektronické veřejné správy a elektronické demokracie v České republice. Práce se zabývá jednotlivými faktory ovlivňujícími zavádění egovernmentu v podmínkách veřejné správy a analyzuje některé nástroje současné informační politiky státu. Práce by také měla přispět k lepší informovanosti v problematice e-governmentu a poukázat na budoucí trendy v elektronizaci veřejné správy.

National Repository of Grey Literature : 81 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.