National Repository of Grey Literature 141 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Invaluable Library Services
Řehák, Tomáš ; Souček, Martin (advisor) ; Ivánek, Jiří (referee) ; Šušol, Jaroslav (referee)
The paper deals with the issue of valuation and calculation of efficiency of public library services. In the introduction the paper explains the motivation for the research undertaken. The first (theoretical) chapter places the whole issue in the general economic and legislative framework, in particular relating libraries to the concept of public goods and describing different approaches to determining their value. It explains the concepts of efficiency and return on investment (ROI). It describes specific approaches to measuring the efficiency of libraries as a whole, with particular attention to the contingent valuation method and its development. It describes in detail several studies that the author considers to be of particular methodological value. The chapter concludes with information and descriptions of two key ISO standards that are directly related to the issue. Chapter 2 describes research on the efficiency of the library as a whole (referred to as ROI 1.0) conducted in 2012 at the Municipal Library in Prague (MKP) and verified in three other cities. Chapter 3 captures the effort to determine the effectiveness of one selected service (ROI 2.0), namely lending services (i.e. circulations of library items). It describes the chosen taxonomy of individual library services and the basic...
Material Culture and Everyday Life in Residences of Ottavio II Piccolomini
SOUČEK, Martin
The work presented here uses modern theoretical principles, which have been applied in recent years in the research of material culture and residential networks of aristocratic estates. Heuristically, it is based on a set of previously unused sources, which are deposited mainly in the State Regional Archive Zámrsk, Piccolomini Family Archive, Náchod, 1431-1881. The work is based on the analysis of the preserved castle inventory from 1732, the palace inventory from 1739, financial documents from the 1830s and reports of the Piccolominis´ agent Adalbert Anthony Gayer. The author is interested not only in the material equipment of the residences of Ottavio II. Piccolomini (1698-1757) in Náchod, Ratibořice and Prague, but he also asks questions about the daily running of the residences. He also focuses on the people who occupied these buildings.
Development of investment opportunities for individual investor in the Czech Republic since 1990
Souček, Martin ; Mejstřík, Michal (advisor) ; Teplý, Petr (referee)
Purpose of this thesis is to describe historical development of the Czech capital market and collective investment market, to be able to analyse further investment opportunities of individual investor within these markets from the year 1990. In the first part of thesis we are describing institutional development of financial market from transition period through privatization until presence. In the second part we set up limiting conditions and theoretical presumptions for our analysis of investment opportunities of individual investor. We define also separate investment strategies and predictive models. In the third part of thesis we compare profitability of separate investment strategies in combination with various predictive models. Purpose of this analysis is to find out within our observed period optimal investment strategy based on historical data and econometric methods and verify usefulness of various investment rules.
Web news aggregation: current world trends
Tatranská, Martina ; Papík, Richard (advisor) ; Souček, Martin (referee)
Diplomová práce se zabývá agregací zpráv neboli monitoringem médií od jejího vzniku až po současnost. Cílem práce je uvedení do problematiky agregace zpráv a analýza nejvýznamnějších systémů zabývajících se elektronickým monitoringem médií. V první části práce jsou vymezeny pojmy týkající se této oblasti a následně nastínění problematiky kvantitativního nárůstů informací, který se odráží i pii tvorbě zpravodajských informací, jejichž základní vlastnosti jsou v práci popsány. Druhá část práce více definuje činnost agregace zpráv, její historický vývoj vycházející z výstřižkových služeb, jak ve světě tak i v českých podmínkách, typologii a způsoby užití. Nejsou opomenuty fonnáty pro poskytování obsahu, jejich stručná historie a význam v agregaci zpráv, největší důraz je zde kladen na RSS kanály. Další část práce je věnována analýze vybraných významných systémů. V závěru jsou popsány trendy vývoje agregace zpráv a jejich možné perspektivy.
Making of successful websites in commercial sphere
Mráz, Martin ; Souček, Martin (advisor) ; Šlerka, Josef (referee)
Tato bakalářská práce je věnována návrhu webu z hlediska grafiky, použitelnosti, přístupnosti a obsahu. První kapitola se věnuje návrhu webu a informacím, které je nutno znát ještě před samotným začátkem procesu. Druhá kapitola poté shrnuje grafickou stránku webu, rozebírá kompozici a doporučení. Třetí kapitola je věnována použitelnosti a faktorům, které ji ovlivňují. Zmíněna je i problematika použitelnosti nových technologií. Kapitola o přístupnosti rozebírá pravidla přístupnosti a upozorňuje na nejčastější problémy přístupnosti u komerčních webů. V poslední kapitole jsou rozebrány komponenty, které ovlivňují úspěšnost textu a rady, jak takový text napsat.
Glitch in new media art: Technological error as a subject of aesthetic interest
Šašek, Filip ; Souček, Martin (advisor) ; Šlerka, Josef (referee)
This thesis introduces the use of technological failure in visual arts, described as glitch art in the Anglo-American literature, and reveals its specific qualities. The author examines creative exploration of glitch both in image compression formats, and in the user interface of web sites, computer games or operating systems. In addition, the research presents arguments that advocate glitch art in a broader artistic discourse. It does so firstly by analogy, when it compares glitch art manifestations to conceptual and visual qualities of the paradigmatic works of art and artistic movements, and secondly by Dickie's institutional classification, when it analyzes glitch art communities and appreciation by the curatorial, critical and academic public. The central argument of this thesis is that glitch art next to a purely aesthetic experience provides an insight into the heart of technology, which exposes its functionality. Thus it contributes to a deeper understanding of its physical, structural and ideological fundamentals, that have become in everyday life almost invisible due to the logic of immediacy. Given the highly relative nature of the term glitch the thesis does not seek a hard definition of its specifics, but rather asks the cause of this naming (designation) that is why we perceive a...
Examples of digital libraries of electronic theses and dissertations in the European Union
Baranayová, Irena ; Souček, Martin (advisor) ; Hradilová, Jitka (referee)
Práce obsahuje popis řešení zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací ve třech vybraných zemích Evropské unie a to na Slovensku, ve Velké Británii a v Německu. První kapitola vysvětluje základní pojmy, které se týkají problematiky digitálních knihoven vysokoškolských závěrečných prací. Druhá kapitola popisuje situaci a řešení, které bylo přijato na Slovensku. Třetí kapitola se zabývá stavem ve Velké Británii a poslední popisuje problematiku ve Spolkové republice Německo.
Influence of the ICT expansion on the world economy from the macroeconomic point of view
Gavalcová, Lenka ; Očko, Petr (advisor) ; Souček, Martin (referee)
Náplní této práce je objasnit, jakým způsobem informační a komunikační technologie působí na vybrané ekonomické veličiny a nastínit možné výzvy, které staví před hospodářskou politiku. Nejprve je v práci vymezen samotný sektor informačních a komunikačních technologií. Poté je pojednáno o tzv. "nové ekonomice", termínu, který vznikl na konci devadesátých let minulého století a je spojený s pozorováním zvláštností hospodářského cyklu ve Spojených státech amerických. Prozkoumán je vliv informačních a komunikačních technologií na ekonomický růst, produktivitu, zaměstnanost a tržní prostředí. Naznačeno je působení globalizace. Pozornost je rovněž věnována nejvýznamnějšímu sociálnímu důsledku rozvoje ICT, tzv. digitálnímu vyloučení některých skupin obyvatelstva z přístupu k moderním technologiím. V závěru práce jsou rozebrány výzvy, které rozvoj informačních a komunikačních technologií staví před hospodářskou politiku státu.
The filter bubble and its consequences
Riva, Alexandra ; Šlerka, Josef (advisor) ; Souček, Martin (referee)
The bachelor thesis focuses on negative consequences of personalized social sites called "The Filter Bubble". As for example, bachelor thesis focuses on Facebook, the typical social media platform which tailors its services to our personal preferences. The main question of the bachelor thesis is whether we are aware of negative consequences caused by filter bubble and how filtered information effects our worldview. The aim of this work is to introduces the term "Filter Bubble", evaluate benefits and risks and map awareness of the issue within a specific group of Facebook users using semi-structured interviews. Research uses qualitative method in line with Hendl J. (2005, 2nd ed.). Presented results of the research report how is the issue perceived by respondents and whether they are aware of the Filter Bubble. At the same time, the results present basis for a future research.
Conceptual Structures As a Tool for Knowledge Representation
Ferbarová, Gabriela ; Ivánek, Jiří (advisor) ; Souček, Martin (referee)
(in English): Conceptual graphs are a formal knowledge representation language introduced by John F. Sowa, an American specialist on Artificial Intelligence, at the end of the seventies. They are the synthesis of heuristic and formalistic approach to Artificial Intelligence and knowledge procession. They provide meaning and knowledge in form, which is logically precise, human- readable and untestable, and it is applicable in the computing domain in general. Conceptual graphs can be expressed through a first-order logic, which makes them a quality tool for intelligent reasoning. Their notation CGIF was standardised by norm ISO/IEC 24707:2007 as one of the three dialects of Common logic, which frames the set of logic based on logic. Conceptual graphs are also mappable to knowledge representation languages standardised for the Semantic Web; OWL and RDF (S). This work introduces the conceptual graph theory in the context of scientific fields like linguistics, logic and artificial intelligence. It represents the formalism proposed by John F. Sowa and some extensions that have emerged over the past decades, along with the need for improvements to the representational properties of graphs. Finally, the work provides an illustrative overview of the implementation and use of conceptual graphs in practice....

National Repository of Grey Literature : 141 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
19 Souček, Martin
4 Souček, Michal
3 Souček, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.