National Repository of Grey Literature 188 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Attitude of teachers to the new curriculum reform
Zelená, Lucie ; Basl, Josef (advisor) ; Tuček, Milan (referee)
Diploma thesis is designed as quantitative research study. The aim is to find out the opinion and attitude of teachers from Czech primary schools concerning the new curriculum reform, which has officially come into use in the form of Framework Educational Program in 2005. The new system of curriculum documents replaces the former educational programs based on centrally imposed curriculum and thus broadens the autonomy of teachers and school institutions, who were assigned to prepare their own school educational program. Besides the changes both in the main objectives of primary education and to some extend in the educational content, there has also been a shift in the role and expectations related to the teacher profession. The main purpose of the study is to find out and describe teacher's prevailing opinion of such change in the educational concept and its benefits at the level of compulsory education. Another aim is to present, how teachers perceive the barriers and inner motivations related to these reform changes in schools, and how these barriers affect the overall attitude towards the reform. The research will also show how the changes in schools since the formal reform introduction are evaluated and which parts of the reform realization and to what extend are considered problematic. At last, the...
The productivity paradox in context of the information society
Řezníčková, Petra ; Očko, Petr (advisor) ; Basl, Josef (referee)
Tématem diplomové práce je využití informačních a komunikačních technologií a hodnocení efektivnosti investic do těchto technologií v podnikové sféře se zaměřením na české prostředí. Základním cílem je shrnout teoretické aspekty fenoménu zvaného paradox produktivity v kontextu dynamicky se rozvíjející informační společnosti a uvést na praktických příkladech, jakým způsobem se v podnicích zachází s informačními a komunikačními technologiemi. Po vymezení základních pojmů a aktuálních trendů informační společnosti je pozornost zaměřena na využití informačních a komunikačních technologií v podnicích a na investice do těchto technologií. Následuje analýza stavu informační společnosti v České republice s důrazem na podnikovou sféru. Poslední část diplomové práce podává detailní analýzu rozdílných přístupů k informačním a komunikačním technologiím ve dvou reálných českých firmách.
Main Characteristics of Effective School and its Benefit for Improvement in Education and Further Pupil's Development
Novotná, Hana ; Veselý, Arnošt (advisor) ; Basl, Josef (referee)
9 RÉSUMÉ The Czech educational system came during the last years through many changes. Into force came the New School Act No. 561/2004 (School Act) that among others states schools' duty to conduct self-evaluation and develop their own educational programme. This thesis introduces school effectiveness research, meaningful from the end of the seventies and beginning of the eighties. In the Czech Republic the research is valid from the 1989. The aim of this thesis is to contribute to discussion on school effectiveness research in the Czech Republic, while the research is discussed from the view of school evaluation. At the same time this work offers a possibility to apply the theoretical research into Czech schools practise: their activity and evaluation. Further, one of the main statements of the school effectiveness research - that school has an impact on pupils not only on their academic knowledge but also on their future development - is investigated. The thesis is divided into two parts. The first part explores theoretical data on the research and deals with its main parts: school added value, correlates of effective school, school improvement, school's quality and it also investigates the balance between external and self-evaluation. In the conclusion of the first part, there are expressed critical...
Information management support of public authorities: the application of the information management theory on a specific example
Kotásková, Lenka ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Basl, Josef (referee)
The rigorou work devone the information management which is concered with agencie of public service. It gives a short historical view of public service. The work describe the main approaches and rule sof general information management. It reflexy the information support of management at agencie of public servis and meets with acutal legislative framework of this questions. Special attention is focused on information management implementation on municipal level, concretely on the town Krnov.
Knowledge-based systems in medicine
Rybář, Zdeněk ; Ivánek, Jiří (advisor) ; Basl, Josef (referee)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou znalostních systémů v oblasti medicíny. Cílem diplomové práce je zpracovat přehled různých typů znalostních/expertních systémů v oblasti medicíny, přiblížit stávající situaci a dále i případné trendy vývoje daných systémů. Práce je členěna do třech tematických celků. První se zabývá obecnou teorií na poli znalostních/expertních systémů , vymezuje základní pojmy, teoretické aspekty a nastiňuje možný budoucí vývoj. Druhý celek se věnuje oblasti medicíny, která je v celé podstatě odlišná svými specifickými vlastnostmi a zákonitostmi oproti jiným vědním oborům. Tato část současně potvrzuje rostoucí trend využívání expertních systémů v lékařské informace. Třetí část rozsáhle popisuje konkrétní aplikace expertních/znalostních systémů v lékařství a rovněž se zabývá specifickou oblastí případového posuzování.
Information retrieval from scientific databases aimed at chemistry
Šerá, Lucie ; Papík, Richard (advisor) ; Basl, Josef (referee)
Rigorózní práce pojednává o metodách vyhledávání v chemických databázích. Soustředí se na rešeršní strategie používané v chemii, věnuje se odlišnostem chemických informací, a tudíž i vyhledávacích postupů. Navrhuje obecné postupy pro vyhledávání látek a informací o reakcích, které jsou pak testovány v praktické části práce. Vybranými bázemi jsou Registry (a související databáze v prostředí SciFinder Scholar), Beilstein (resp. Gmelin, v prostředí Crossfire Commander) a PubChem. Práce se zabývá též různými typy přístupů k chemickým databázím (zejména komerční versus akademický přístup), navzájem je porovnává a rozebírá jejich vliv na rešeršní strategie. V praktické části jsou proto zařazeny i rešerše z databází Registry a Beilstein (resp. Gmelin) ve své komerční podobě, provedené v databázovém centru STN International. Aby práce podala komplexni přehled o problematice vyhledávání chemických informací, věnuje se též trendům v oblasti vyhledávání látek na volném webu.
Management of Enterprise Information from the Information System Point of View
Petrtýlová, Barbora ; Basl, Josef (advisor) ; Papík, Richard (referee)
Tématem práce jsou informace v podniku a práce s nimi. Cílem práce je definice podnikové informace a seznámení s hlavními oblasti využití. Práce popisuje podnikové aplikace pro zpracování a správu podnikových dat a nástroje pro jejich vyhodnocení. Výsledkem je zdroj informací pro tvorbu krátkodobé i dlouhodobé strategie podniku. Dále se práce představuje a hodnotí alternativní řešení a nové trendy z oblasti podnikových informačních systémů. Práce se věnuje také podnikových informacím mimo softwarová řešení, neboť podnikový informační systém netvoří pouze technická řešení, která práci s podnikovými daty pouze ulehčují, ale i ostatní prvky podniku, jakými jsou zejména jeho pracovníci, kteří data do systémů vkládají, zpracovávají je a nastavují metody vyhodnocování, stejně tak jako vytváří podnikové informační strategie. V poslední části práce jsou příklady možného uplatnění informačního pracovníka v komerční oblasti.
Analysis of Information Sources for Development of Software Application for Printing Industry
Urbánek, Matyáš ; Basl, Josef (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
Diploma work is targeted on analysis and description of information sources for software application and management information systems in printing industry. At first information needs and information overloading are shortly defined. Next are descripted concepts of printing industry, software for printing industry and relatives concepts of management information systems and workflow systems. In next chapter keywords for information retrieval was arranged in hierarchical tree structures. Core specialised journals and usefull information sources were found within information retrieval. In work are involved both deep web sources and surface web information sources. Found information object are descripted and cited by ISO 690. At the end of work are given categorised bibliographic lists and simple web page project for specialised information portal.
Overview and analysis of competitive intelligence information resources
Rauchová, Adéla ; Sluková, Petra Zia (advisor) ; Basl, Josef (referee)
Tématem práce je přehled a analýza informačních zdrojů pro konkurenční zpravodajství (CI - Competitive intelligence). Cílem práce je detailní popis fáze sběru informací. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je představen obor CI, popsán současný stav CI, pojetí CI ve světě a v České republice, historický přehled, definice, cyklus CI a terminologie. V dalších kapitolách jsou představeny etické aspekty CI, typologie informačních zdrojů využitelných pro CI a směry vývoje ve zpracování informací pro CI. Praktická část se zabývá přehledem a porovnáním vybraných aspektů informačních zdrojů. V rámci praktické části diplomové práce jsou stanoveny dvě hypotézy: "Vybrané veřejné informační zdroje se od sebe značně liší ve všech použitých kritériích" a "Jednou z hlavních přidaných hodnot komerčních informačních zdrojů je schopnost agregovat volně vyhledatelné informace na jednom místě." Výsledky hypotéz jsou uvedeny v závěru práce.

National Repository of Grey Literature : 188 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.