National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
European Commission information services and databases on European Union legislation
Rudnik, Zuzana ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Palivec, Jiří (referee)
Cílem práce je představit informační služby a databáze Evropské komise v oblasti práva Evropských společenství a související služby jiných institucí EU a ČR. Práce nejprve v první kapitole popisuje jednotlivé instituce Evropské unie, jejich pozici a roli v legislativním procesu (Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a další významné instituce tj. Evropskou radu, Evropský soudní dvůr, Soud prvního stupně a Soud pro veřejnou službu). V druhé kapitole se věnuje právu Evropské unie a průběhu legislativního procesu (jednotlivé procedury - konzultační, spolupráce, spolurozhodování a souhlasu). Ve třetí kapitole se práce krátce zmiňuje také o zjednodušování legislativy, což je prioritou informační politiky v oblasti práva Evropské unie (konsolidace, kodifikace, přepracování). Čtvrtá kapitola se věnuje informačním zdrojům a službám Evropské unie v oblasti práva EU. Mezi tištěnými prameny popisuje smlouvy, Úřední věstník (Official Journal - řady L, C, C A, C E, S) a Soupis platných právních předpisů Společenství. Podrobně jsou charakterizovány informační služby Evropské komise (legislativní portál EUR-Lex a databáze CELEX, Pre-Lex, N-Lex a Scadplus). Je zde také popsána databáze Evropského soudního dvora a umístěny odkazy a krátké charakteristiky dalších zajímavých...
Examples of digital libraries of electronic theses and dissertations in the European Union
Baranayová, Irena ; Souček, Martin (advisor) ; Hradilová, Jitka (referee)
Práce obsahuje popis řešení zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací ve třech vybraných zemích Evropské unie a to na Slovensku, ve Velké Británii a v Německu. První kapitola vysvětluje základní pojmy, které se týkají problematiky digitálních knihoven vysokoškolských závěrečných prací. Druhá kapitola popisuje situaci a řešení, které bylo přijato na Slovensku. Třetí kapitola se zabývá stavem ve Velké Británii a poslední popisuje problematiku ve Spolkové republice Německo.
European Documentation Centre network in the Kingdom of Belgium and its education and research services in the field of European integration
Hrubá, Eva ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Sluková, Petra Zia (referee)
Cílem bakalá ské práce bylo zmapovat a popsat sí Evropských dokumenta ních st edisek v Belgickém království. V úvodu jsou popsány formy podpory evropských studií na vysokých školách a aktuální stav informa ních sítí ízených Zastoupením Evropské komise v jednotlivých státech. Dále je nastín n vznik a vývoj EDS, jejich poslání a cíl . Následuje charakteristika sou asného stavu EDS v Belgii a jeho zasazení do evropského kontextu. Popsány jsou také informa ní zdroje ve fondech belgických EDS. Zmín ny jsou taktéž problémy, se kterými se EDS v sou asnosti potýkají. [Autorský abstrakt].
The latest information programs and initiatives of the EU
Jůzová, Michaela ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Hradilová, Jitka (referee)
The thesis deals with the topic of the Information Policy of the European Union. It is focused on the development, principles and strategic plans from the beginning of the 21st century to the present. The aim of the thesis is to characterize and evaluate the past and current information programs of the European Union. The thesis describes the Lisbon Strategy which was the first major document that defined the direction of the European Union. The next part of the text deals with the eEurope 2002 and eEurope 2005 and the related i2010. The main attention is paid to the current program of Europe 2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Multilingualism in information policies of selected international organizations: comparison of the approaches of the Council of Europe and of the European Union
Müllerová, Zuzana ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Kovaříková, Klára (referee)
Tématem práce je mnohojazyčnost v prostředí informační společnosti, zejména jak je reflektována na internetu. Pozornost je zaměřena na přístup dvou mezinárodních organizací k tomuto fenoménu, a to Rady Evropy (RE) a Evropské unie (EU). Cílem diplomové práce je porovnat politiky těchto organizací, vztahující se k tématu mnohojazyčnosti, a to hlavně v kontextu mnohojazyčného zpřístupňování informací na jejich internetových portálech. Větší pozornost je věnována problematice přístupu k právním informacím. Práce se zaměřuje zejména na vzájemnou komparaci portálů RE a EU, s ohledem na odlišnou roli těchto organizací. Prostor je také poskytnut základní charakteristice obou organizací. V širším kontextu je sledována i mnohojazyčnost na internetu z evropského hlediska s akcentem na roli minoritních a majoritních jazyků v internetovém prostředí. Pro lepší zasazení mnohojazyčnosti do rámce informační společnosti jsou nastíněny i některé teorie informační společnosti spolu s postojem RE a EU k tomuto tématu.
The latest information programs and initiatives of the EU
Jůzová, Michaela ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Hradilová, Jitka (referee)
The thesis deals with the topic of the Information Policy of the European Union. It is focused on the development, principles and strategic plans from the beginning of the 21st century to the present. The aim of the thesis is to characterize and evaluate the past and current information programs of the European Union. The thesis describes the Lisbon Strategy which was the first major document that defined the direction of the European Union. The next part of the text deals with the eEurope 2002 and eEurope 2005 and the related i2010. The main attention is paid to the current program of Europe 2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Multilingualism in information policies of selected international organizations: comparison of the approaches of the Council of Europe and of the European Union
Müllerová, Zuzana ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Kovaříková, Klára (referee)
Tématem práce je mnohojazyčnost v prostředí informační společnosti, zejména jak je reflektována na internetu. Pozornost je zaměřena na přístup dvou mezinárodních organizací k tomuto fenoménu, a to Rady Evropy (RE) a Evropské unie (EU). Cílem diplomové práce je porovnat politiky těchto organizací, vztahující se k tématu mnohojazyčnosti, a to hlavně v kontextu mnohojazyčného zpřístupňování informací na jejich internetových portálech. Větší pozornost je věnována problematice přístupu k právním informacím. Práce se zaměřuje zejména na vzájemnou komparaci portálů RE a EU, s ohledem na odlišnou roli těchto organizací. Prostor je také poskytnut základní charakteristice obou organizací. V širším kontextu je sledována i mnohojazyčnost na internetu z evropského hlediska s akcentem na roli minoritních a majoritních jazyků v internetovém prostředí. Pro lepší zasazení mnohojazyčnosti do rámce informační společnosti jsou nastíněny i některé teorie informační společnosti spolu s postojem RE a EU k tomuto tématu.
European Documentation Centre network in the Kingdom of Belgium and its education and research services in the field of European integration
Hrubá, Eva ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Sluková, Petra Zia (referee)
Cílem bakalá ské práce bylo zmapovat a popsat sí Evropských dokumenta ních st edisek v Belgickém království. V úvodu jsou popsány formy podpory evropských studií na vysokých školách a aktuální stav informa ních sítí ízených Zastoupením Evropské komise v jednotlivých státech. Dále je nastín n vznik a vývoj EDS, jejich poslání a cíl . Následuje charakteristika sou asného stavu EDS v Belgii a jeho zasazení do evropského kontextu. Popsány jsou také informa ní zdroje ve fondech belgických EDS. Zmín ny jsou taktéž problémy, se kterými se EDS v sou asnosti potýkají. [Autorský abstrakt].
European Union policy in the area of public access to the legislation of European communities
Rudnik, Zuzana ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Palivec, Jiří (referee)
The goal of this paper is to introduce information services and databases of the institutions of the European Union (mainly of the European Commission) which are freely available to the public. These services concern the legislation of the European Communities. It also presents information services concerning the legislation of the European Communities in the Czech Republic. The first chapter of this work describes particular institutions of the European Union (Council of the EU, European Commission, European Parliament, European Council, Economic and Social Committee, Committee of the Regions, Court of Justice, Court of First Instance, Civil Servants Tribunal, European Central Bank, European Court of Auditors); their position and role in the legislative process. The second chapter focuses on the European Communities' legislation and on the procedures of the legislative process (characteristics of particular procedures - consultation, assent, cooperation and codecision procedure). In the third chapter the paper mentions the simplification of the EC legislation (acquis communautaire). This process is the priority of the EU information policy in the area of the European Communities legislation (consolidation, codification and recasting). The fourth chapter describes information sources and services of the...
Information networks and services in the field of European integration in the Czech Republic after joining the European Union
Orlová, Markéta ; Hradilová, Jitka (advisor) ; Dombrovská, Michaela (referee)
Diplomová práce mapuje informovanost občanů České republiky v oblasti evropské integrace se zaměřením na informační sítě a služby. Úvodní část popisuje vztahy České republiky a Evropské unie do roku 2004, kdy se ČR stala součástí evropské integrace. Další kapitola je věnován dvěma liniím komunikační strategie před referendem o vstupu ČR do EU. Jedná se o Komunikační strategii vlády ČR a Komunikační strategii Delegace evropské komise v ČR. Pozornost je také věnována komunikační strategii Vlády ČR po vstupu do EU, kde jsou rozvedeny jednotlivé koncepce informování v letech 2005 - 2009. Závěrečná kapitola je analýza činnosti sítě Eurocenter provedená pomocí dotazníkového šetření.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 HRADILOVÁ, Jana
7 Hradilova, Janka
41 Hradilová, J.
4 Hradilová, Jana
7 Hradilová, Janka
1 Hradilová, Johana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.