Methods

Latest additions:
2023-03-28
08:32
Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví
Balík L. ; Nedvědová K. ; Šimůnek I. ; Kudrnáčová L. ; Bolom-Kotari S.
Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje jednotlivé kroky, které jsou součástí samotné realizace. Pozornost je věnována třem základním okruhům sanačních opatření. Jedná se o řešení vlhkosti a souvisejících problémů, úpravu vnitřního mikroklimatu a obnovení či posílení statické funkce stavby. S ohledem na aspekty památkové péče jsou předložené principy směřovány dominantně na konzervaci a prodloužení životnosti stávajících konstrukčních prvků s přihlédnutím k budoucímu užívání a provozu. V maximální míře je sledováno zachování původních tvarů a funkcí jednotlivých konstrukcí. Cílovou skupinou uživatelů této metodiky jsou pracovníci památkové péče, projektanti, vlastníci a správci historických objektů. Metodika samotná tedy poskytuje těmto uživatelům základní informace pro zahájení kroků obnovy památek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2023-03-28
00:39
Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Lunerová, K. ; Šesták, Jozef
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/2002 Sb.

Detailed record
2023-03-28
00:39
Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu
Vaněk, J. ; Šesták, Jozef ; Lunerová, K. ; Tanzinger, L.
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v oblasti VaV a zkušebnictví a při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 19/1997 Sb.

Detailed record
2023-03-28
00:39
Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kajzar, Vlastimil ; Daněk, T. ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného způsobu odběru vzorků hornin a přírodního drceného kameniva potencionálně obsahujících azbestiformní částice. Vytvořený postup odběru vzorků představuje první metodický dokument, který se v rámci České republiky zabývá problematikou přirozeně se vyskytujících azbestů v horninách a v kamenivu.

Detailed record
2023-03-27
20:12
Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků
Cikrle, Petr ; Sokolář, Radomír ; Topolář, Luboš ; Pazdera, Libor ; Anton, Ondřej
Uvedená metodika popisuje základní principy a způsob provádění a vyhodnocování zkoušek zdících prvků určených primárně jako náhrada či doplnění stávajícího historického zdiva. Metodika je určena především pro výběr lícových cihel, které musí mít určité specifické vlastnosti, závislé na prostředí jejich aplikace. Tato metodika je aplikovatelná jak na cihlách starých (použitých, získaných ze zbouraných konstrukcí), tak na nových vyrobených v cihelně, ať už se jedná o běžnou produkci nebo speciálně vyráběné repliky historických cihel. Metodika využívá rozsáhlý soubor zkušebních metod, které však nemusí být vždy v celé šíři využity v závislosti na konkrétních požadavcích na zdící prvky. Novost postupu metodiky spočívá v komplexním zapojení zcela nedestruktivních elektroakustických metod – metody impact-echo, metody rezonanční a metody ultrazvukové impulzové, které posouvají tradiční třídění na výrazně vyšší úroveň. Díky zapojení nedestruktivních zkoušek, jejichž provedení je relativně jednoduché a časově nenáročné, přičemž výsledky jsou u většiny z nich okamžitě viditelné v reálném čase, umožňuje tato metodika provést kvalifikovaný předvýběr souborů cihel vhodných pro náhradu historického zdiva a následně u vybraných souborů provést jejich efektivní třídění a vzorkování, včetně výběru zkušebních vzorků pro ověření fyzikálně-mechanických vlastností cihel tradičními laboratorními metodami. Díky řadě provedených srovnávacích zkoušek (nedestruktivní × destruktivní) na souborech různých cihel z různých období je dokonce možné částečně predikovat trvanlivost (mrazuvzdornost) cihel a provést jejich základní roztřídění do skupin: 1) vhodné pro použití, 2) diskutabilní, 3) zcela nevhodné. Uvedené nedestruktivní zkoušky však mají značný význam i pro posouzení nových cihel, např. pro odhalení textury, která je jednou z hlavních příčin snížené mrazuvzdornosti cihel. Rovněž lze pomocí těchto metod provést třídění cihel přímo ve výrobně (zejména v případě starších typů pecí, kde je poměrně velká variabilita vypálených cihel). V neposlední řadě lze odhalit případnou dodávku špatných (nekvalitních) cihel a zabránit jejich zabudování do stavby. Metodika byla ověřena nejen prostřednictvím velkého množství laboratorních zkoušek cihel různého stáří (cihly gotické, renesanční, barokní, novodobé z 19. století a současné), ale rovněž přímo in situ v rámci rekonstrukce unikátní technické památky – barokního mostu Portz Insel u Mikulova, kde byla přímo aplikována pro výběr náhradních cihel určených pro obnovu chybějících částí mostu (původních barokních, nově vyráběných i použitých ze zbouraných staveb).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2023-03-27
19:59
Metodika určování hodnoty rodinných podniků v procesu nástupnictví
Režňáková, Mária ; Karas,Michal ; Srbová, Pavla ; Pěta, Jan ; Brychta, Karel
Východiskem tvorby metodiky jsou oceňovací metody běžně používané pro oceňování podniků. Tato metodika nabízí upřesnění a modifikaci aplikace standardně používaných oceňovacích metod, které vycházejí z poznatků získaných analýzou dat českých podniků a postihuje specifika malých a středních rodinných podniků v ČR. Z tohoto pohledu se jedná o originální přístup, který byl vytvořen řešiteli projektu, zdůvodněn odpovídajícími metodami statistického zpracování dat a průběžně předkládán k recenznímu řízení v rámci prezentací na vědeckých konferencích a v odborných článcích. Metodika představuje originální přístup i z hlediska mezinárodního: autorům není známá jiná publikovaná metodika, která by měřila specifičnost rodinných podniků a současně prokázala jejich vliv na výkonnost rodinných podniků, a faktor rodinnosti zakomponovala do procesu stanovení hodnoty rodinného podniku. V rámci řešení projektu byl vytvořen faktor rodinnosti, který umožňuje zakomponovat specifika rodinných podniků do oceňovacího modelu. Navíc byl odvozen model nákladů vlastního kapitálu pro malé a střední podniky, který je modifikací CAPM a vychází z dat českých MSP. Zohledňuje jednak oborová specifika českých podniků a současně výnosovou míru dosahovanou v ČR. Uživatelé mají k dispozici celkové beta koeficienty (beta total) pro jednotlivé obory NACE (v mnoha případech i podobory), které pro podmínky ČR zatím nebyly kvantifikovány a jejich využití je širší než jenom v rámci této metodiky. Metodika poskytuje jednak doporučení pro upřesnění vstupních parametrů při určování hodnoty podniku dle účelu ocenění a očekávaného vývoje podniku, jakož i informace o oborových hodnotách parametrů používaných při oceňování. Uživatelé, kteří se profesně nevěnují této problematice, mají možnost využít vytvořený software, který umožňuje zjednodušeně stanovit hodnotu rodinného podniku. Zjednodušení spočívá v tom, že nelze zohlednit všechna specifika každého subjektu, který může být oceňován, ale také v tom, že vstupní parametry jsou nastaveny zpravidla na základě minulého vývoje. Současně má uživatel možnost tyto parametry upravit dle znalosti situace v oceňovaném podniku. Tato metodika je certifikovaná u České společnosti pro jakost (číslo certifikátu M063/M/2022 ze dne 29.11.2022)
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2023-03-27
15:09
Popis poloprovozu vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy
Svatoš, Jonáš
Poloprovoz vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy představuje komplexně řešené pracoviště navržené k akvizici umění pohyblivého obrazu na analogových i digitálních nosičích. Výstupem poloprovozu je digitální sbírkový objekt, jehož validita je ověřena prostřednictvím zachování signifikantních vlastností. Poloprovoz v kontextu českých sbírkových institucí představuje unikátní řešení zohledňující širokou varietu historických obrazových nosičů, umožňuje jejich odbornou diagnostiku, před-akviziční průzkum a samotnou digitalizaci odpovídající vysokým kvalitativním standardům. Mimořádným přínosem jeho řešení je propojení akviziční praxe, získávání a ukládání médií a metadat, poznatků z historického výzkumu a konzervátorských záznamů s ohledem na jejich další distribuci a zpřístupnění v rámci jednoho systému. Poloprovoz je navíc navržen s důrazem na interoperabilitu a propojení s dalšími sbírkovými systémy v rámci lokální sítě i internetu. Jako takový může být vzorovým řešením pro podobná oborová pracoviště, nebo může v budoucnu sloužit jako servisní platforma zaručující dosažení vysokých standardů.

Detailed record
2023-03-26
00:33
Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů
Cihla, Michal ; Frommeltová, E. ; Hodač, J. ; Kovářová, K. ; Pavelka, K. ; Panáček, M. ; Valach, Jaroslav
Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ČR. Cílem památkového postupu bylo ověření vhodnosti a použitelnosti přesných měřičských metod za účelem zhodnocení míry restaurátorského zásahu v oblasti stop po opracování povrchu kamene. Nástrojem pro hodnocení změn topografie kamenných povrchů nesoucích stopy po opracování byla zvolena metoda blízké fotogrammetrie.

Detailed record
2023-03-23
12:14
Metodika užití technologie bezpilotních helikoptér pro dokumentaci interiérů a exteriérů historických objektů
Škobrtal, Milan ; Škobrtal Zlámalová, Aneta ; Buršík, Dalibor ; Čadilová, Michaela ; Krátký, Vít ; Meiser, Tomáš ; Petráček, Pavel
Metodika popisuje proces dokumentace exteriérů historických objektů pomocí dronu zasazený do legislativního rámce. Zejména se však zabývá problematikou snímání interiérů, pro jejichž bezpečnou dokumentaci byla v rámci projektu speciálně vyvinuta světově unikátní metoda pohybu UAV v uměleckohistoricky cenném prostoru. Obě části doprovázejí případové studie, zahrnuty jsou i obecné informace o dronech a o digitalizaci kulturních památek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2023-03-12
00:04
Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Kočí, Eva ; Bezdička, Petr ; Hradil, David ; Garrappa, Silvia ; Hradilová, J. ; Pech, M.
Metodika přináší ucelený postup neinvazivní materiálové analýzy malovaných miniaturních děl, přičemž je rozdělená na dvě navazující části. V první části popisuje využití přenosných přístrojů pro spektroskopickou analýzu miniatur, a v druhém se zabývá aplikací nového metodického postupu pro fázovou/strukturní materiálovou analýzu založeného na rtg. práškové difrakci. Metodika tedy zahrnuje následující postupy: (i) zjištění prvkového složení barevné vrstvy metodou rtg. fluorescenční analýzy, (ii) identifikaci pojiv a dalších organických složek pomocí infračervené spektroskopie (FT-IR), a nakonec (iii) analýzu fázovou/mineralogickou a strukturní k podrobnějšímu popisu použitých pigmentů a procesů jejich degradace. V rámci tohoto posledního kroku jsou popsány limity Ramanovy spektroskopie (RS) a výhody práškové difrakce a mikrodifrakce (XRPD a mikro-XRPD), k nimž patří i vyšší šetrnost k analyzovaným dílům. Je tak nabízen velmi souborný a především neinvazivní metodický postup analýzy miniatur, který využívá komplementaritu jednotlivých metod a který lze zčásti aplikovat již in situ (přímo ve sbírkových institucích) a zčásti na specializovaných pracovištích.

Detailed record