Methods

Latest additions:
2022-11-29
15:33
Metodika dokumentace, archivace a zpřístupnění uměleckých děl s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy
Klodner, Michal
Metodika je určena paměťovým institucím muzejního i archivního zaměření, které již spravují nebo mají zájem sbírat umění pohyblivého obrazu za účelem dlouhodobého digitálního uchovávání a zpřístupnění v digitální podobě. Vzhledem k obsolentní povaze historických médií pohyblivého obrazu zahrnujících široké spektrum elektromagnetických nebo optoelektronických obrazových formátů se zvyšují rizika jejich degradace, zatímco dostupnost původních přehrávacích zařízení je stále více omezena. Metodika uvádí takovou kombinaci existujících archivních standardů a postupů, které je nutné nebo vhodné aplikovat na oblast umění pohyblivého obrazu tak, aby byla zaručena důvěryhodnost archivního záznamu a celého kurátorského procesu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-11-27
22:33
Metodika pro zajištění bezpečného přístupu k datům v rámci různých režimů zpřístupnění digitálního obsahu
Richter, Vít, ; Matušík, Zdeněk, ; Vozár, Zdenko ; Foltýn, Tomáš,
Významným doplněním české autorskoprávní úpravy, reflektujícím nástup digitálních technologií, je rozšíření oblastí, v nichž bude nově vykonávána tzv. rozšířená kolektivní správa usnadňující licencování některých způsobů užití děl knihovnami. Na základě kolektivních hromadných smluv mezi Národní knihovnou a kolektivními správci DILIA a OOA-S budou moci knihovny navzájem sdílet a zpřístupňovat veřejnosti nejen digitalizovaná díla z vlastních knihovních fondů, ale i díla z fondů jiných knihoven.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-11-21
13:29
Rukověť kastelána: Metodika řádné správy památkového objektu
Bidlasová, Lucie ; Bobek, Karel ; Bušta, Jaroslav ; Horyna, Tomáš ; Kadlec, Miloš ; Kunst, Lukáš ; Ryšavý, Radek ; Slavko, Pavel ; Weiss, Petr
Metodika je strukturována do jednotlivých kapitol, které se přehledně zabývají základními tématy správy kulturního majetku. V úvodu je malý historický přehled vývoje pozice správce památkového areálu s mezinárodním exkurzem a slovníček základních pojmů, který ocení zejména začátečníci neznající oborovou terminologii. Základními tématy správy jsou: 1) Správa majetku ve smyslu technicko-organizačně-ekonomickém a právním. V podkapitolách formuluje jednotlivé segmenty činností, jako je například evidence kulturního a hospodářského majetku, pracovně právní vztahy, účetnictví a tvorba rozpočtu. 2) Ochrana majetku od zajištění bezpečnosti proti zcizení až po monitoring mikroklimatu uložených artefaktů. 3) Obnova a údržba svěřeného majetku – zejména s důrazem na realizaci preventivních opatření a zajišťování tzv. běžné údržby, která ve svém důsledku zajišťuje kontinuitu památkových hodnot, postupů, autenticity a v neposlední řadě významně zlevňuje péči o hmotnou podstatu památky.4) Prezentace kulturních hodnot veřejnosti, zprostředkování výsledků poznání o památce a posilování kulturní identity společnosti k vlastní historii a hodnotám. Na konec textu je zařazena velmi důležitá kapitola zabývající se plánováním a formulováním vizí a koncepcí správy konkrétních památkových areálů. Tato část je nesmírně důležitá, i proto, že je v praxi často podceněna. Někdy z intelektuálních důvodů, obvykle však z nedostatku času, který je věnován operativním řešením konkrétních problémů bez vazby na celek. Výsledky dílčích problémů jsou izolovány a nenavazují na sebe. Metodika tak nabádá adresáty, aby věnovali koncepční činnosti a plánování patřičnou pozornost, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-11-20
00:00

Detailed record
2022-11-20
00:00
Metodika přípravy dat z digitálních knihoven pro využití v digitálních humanitních vědách
Lehečka, B. ; Novák, D. ; Kersch, Filip ; Hladík, Radim ; Bíšková, J. ; Sekyrová, K. ; Válek, F. ; Vozár, Z. ; Bodnár, N. ; Sekan, P. ; Bežová, M. ; Žabička, P. ; Lhoták, Martin ; Straňák, Pavel
Tato metodika si klade za cíl nabídnout knihovnám i dalším paměťovým institucím v České republice doporučený postup při zpřístupnění velkých objemů dat pro výzkumné účely. V současné době je z tohoto pohledu zdigitalizováno již nadkritické množství dokumentů z knihovních fondů, přičemž výsledky digitalizace jsou prezentovány v různých systémech digitálních knihoven. Při jejich zpřístupňování je třeba vždy vycházet z aktuálního znění autorského zákona, ale už nyní je možné se připravit na jeho významnou novelizaci, která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2019/790 a týká se mj. vytěžování textů a dat pro vědecké účely. Metodikou doporučovaná architektura nadstavbového systému pro digitální knihovny zajistí škálovatelnost, snadnou správu i rozvoj souvisejících služeb. Představené způsoby zpracování dat, jejich obohacování i výstupní formáty vycházejí z požadavků specialistů z celé škály humanitních oborů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-11-20
00:00
Metodika konzervování-restaurování glazované keramiky
Kloužková, A. ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, P. ; Kolářová, M. ; Kohoutková, M. ; Randáková, S. ; Šefců, R. ; Kloužek, J. ; Vokáč, M. ; Kubásek, J.
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování glazované keramiky s ohledem na stabilitu a pórovitost keramického střepu. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje přehled vhodných metod pro hodnocení stupně poškození (jak střepu, tak glazury), postupy odběru vzorku a metody pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky i glazury a stability jejich celkového systému. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše střepu i glazury. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých výsledků jsou uvedeny komentované příklady.

Detailed record
2022-11-20
00:00
Metodika konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky
Kloužková, A. ; Svobodová, Ljuba ; Dvořáková, P. ; Kolářová, M. ; Kohoutková, M. ; Vokáč, M. ; Randáková, S.
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování nízkopálené nestabilní keramiky. Podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování materiálu tohoto typu. Obsahuje souhrn vhodných metod pro hodnocení stupně poškození, postupy odběru vzorku a doporučené analýzy pro identifikaci chemického a mineralogického složení keramiky. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů a případné retuše. Obsahuje rovněž zásady pro vhodné uložení těchto předmětů a pro pochopení jednotlivých metod jsou uvedeny komentované příklady.

Detailed record
2022-11-20
00:00
Výběr vzorků malt pro radiouhlíkové datování
Válek, Jan ; Kozlovcev, Petr ; Fialová, Anna ; Kotková, Kristýna ; Frankeová, Dita ; Skružná, Olga ; Maříková-Kubková, Jana ; Tomanová, Pavla ; Herichová, Iva ; Světlík, Ivo ; Pachnerová Brabcová, Kateřina ; Šimek, Pavel
Radiokarbonové datování organických zbytků nemusí vždy správně vypovídat o stáří analyzované historické malty. Proto se zdá výhodné využití možnosti datace uhlíku obsaženého ve struktuře vápenné malty, který při správném zpracování poskytne reprezentativní údaje o době vzniku studované konstrukce. Metodika představuje základní návod pro výběr vzorků, jejich zpracování a vyhodnocení. Cílem metodiky je identifikace případů, kdy je radiouhlíková datace pojiva vhodná a vymezení důvodů proč se u některých pojivových systémů nedaří získat relevantní výsledky.

Detailed record
2022-11-20
00:00
Příprava vzorků malt pro radiouhlíkové datování mechanickou separací
Válek, Jan ; Kotková, Kristýna ; Fialová, Anna ; Kozlovcev, Petr ; Králová, Karolína ; Světlík, Ivo ; Pachnerová Brabcová, Kateřina
Radiokarbonové datování za využití uhlíku vázaného přímo ve struktuře vápenné malty je metoda pro datovaní historických malt. Tato metoda závisí na vhodném odběru vzorku a následné separaci čisté pojivové frakce. Při správném zpracování vzorku a při vhodně zvolené separační metodě dochází k oddělení pojiva od kameniva a ke snížení obsahu kontaminantů. Stáří historických malt je určováno na základě poločasu přeměny 14C absorbovaného během zrání vápenného pojiva a zastoupení izotopů uhlíku je provedeno urychlovačovou hmotností spektrometrií (AMS).

Detailed record
2022-11-14
07:50
Metodika identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami: Metodika s osvědčením Ministerstva kultury ČR
Kuča, Karel ; Kupka, Jiří ; Vorel, Ivan ; Vondráčková, Simona
Metodika, která úzce navazuje na předchozí výsledky mezioborové spolupráce kolektivu autorů v oblasti historické kulturní krajiny, zejména na metodiku Typologie historické kulturní krajiny České republiky, má sloužit mj. pro vymezování v roce 2018 nově zavedeného jevu územně analytických podkladů obcí č. 11: Urbanistické a krajinářské hodnoty. Důležitou částí metodiky je popis způsobu, který zajistí jednoznačné a správné zatřídění jakéhokoli území do jedné z hodnotových kategorií (včetně území, která krajinné hodnoty nevykazují). Postup je popsán ve třech základních krocích (etapách) včetně samotného postupu pro vymezení území. Novost a jedinečnost metodiky spočívá ve vytvoření odborného podkladu pro vymezování území s krajinnými hodnotami, který dosud v rámci územně plánovací praxe chyběl. Metodika je zpracována na základě více než třicetiletých zkušeností autorů z terénních průzkumů a hodnocení historické kulturní krajiny (a urbanismu) v České republice a sledování relevantní odborné literatury a expertní diskuse na národní i mezinárodní úrovni.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record