Metodiky

Nejnovější přírůstky:
2022-09-28
00:47
Okáč menší (Erebia sudetica) v čase globální změny
Konvička, Martin ; Beneš, Jiří ; Faltýnek Fric, Zdeněk ; Klečková, Irena ; Spitzer, Lukáš
Metodika, shrnující zásady péče o populace okáče sudetského (Erebia sudetica), specializovaného horského druhu chráněného Směrnicí o stanovištích EU. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických změn vysokohorských biotopů v pohořích vysokých Sudet.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Adaptace na změnu klimatu: postup pro hodnocení zranitelnosti města vůči teplotním extrémům
Suchá, Lenka ; Geletič, J. ; Vaňo, Simeon ; Bašta, Petr ; Jančovič, M. ; Duchková, Helena
Metodika je zaměřena na oblast integrovaného modelování dopadů změny klimatu na socio-ekologické systémy měst a metodický postup pro hodnocení zranitelnosti měst vůči teplotním extrémům. Současné přístupy jsou často realizována na základě nedostatečných dat a jako proměnlivé se uvažuje pouze klima, zatímco stav zástavby a rozložení populace v prostoru jsou vnímány jako konstantní. Tato metodika přináší nový, ucelený pohled na tvorbu scénářů zranitelnosti měst vůči teplotním extrémům, který je založen na syntéze dat vzniklých prostorovým modelováním a participativními přístupy. Představuje návod, jak postupovat v případě analýzy zranitelnosti měst na úrovní místního měřítka a v rozsahu města jako celku, a to s ohledem na budoucí projekce změny klimatu, scénáře změn využití území a půdního pokryvu a socio-demografického vývoje měst do roku 2050. Výstupy vzniklé na základě metodiky jsou nástrojem adaptačního plánování pro identifikaci lokalit ohrožených teplotním stresem v současnosti a v budoucnosti.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Dextranové polysacharidy a proteiny semenné plazmy v kryokonzervaci spermií kanců
Šimoník, Ondřej ; Tůmová, L. ; Bubeníčková, F. ; Sur, Vishma Pratap ; Frolíková, Michaela ; Postlerová, Pavla ; Komrsková, Kateřina
Metodika zahrnuje zcela detailní a jedinečný protokol vycházející z mnohaleté zkušenosti z oblasti proteomiky a lze ho využít pro další vývoj a testování kryoprotektantů pro účely šlechtitelských programů jednotlivých druhů či plemen hospodářských zvířat včetně významu pro uchovávání genetických zdrojů. Jedná se o unikátní design metodického přístupu k testování kryoprotektivních komponent, který najde uplatnění na specializovaných pracovištích výzkumných ústavů či univerzit zabývajících se výzkumem, včetně komerčních subjektů zaměřených na vývoj v oblasti reprodukčních biotechnologií zvířat.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Hodnocení ekosystémových služeb veřejné sídelní zeleně
Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Pavelka, Marian ; Zapletal, Miloš ; Kokrda, Lukas ; Novotný, Jan ; Duchková, Helena ; Vačkářová, Davina ; Foltýnová, Lenka ; Cudlín, Pavel ; Kolařík, J. ; Mácová, K. ; Holešová, H. ; Chalupová, O. ; Vojáčková, B. ; Mikulášek, J.
Metodika přináší nové praktické přístupy ke kvantifikaci pěti ekosystémových funkcí (EF) a jim odpovídajících ekosystémových služeb (ES) městské zeleně. Zahrnuje čtyři funkce regulační (teploty a mikroklimatu, záchyt CO2 a ukládání do biomasy, záchyt znečišťujících látek z ovzduší, útlum hluku z dopravy) a jednu funkci informační (estetická a kulturně rekreační). Výpočty jsou řešeny na úrovni jednotlivých prvků zeleně (strom/keř, plocha trávníku) na základě jejich skutečných dimenzí a ekofyziologických vlastností. Následné je vyjádřena jejich finanční hodnota. Pro hodnocení byly použity zjednodušené biofyzikální/statistické modely při zachování platných fyzikálních principů a s ohledem na dostupnost vhodných a existujících dat. Využívá data o městské vegetaci, které jsou standardně zajišťovány v rámci inventarizace veřejné městské zeleně samosprávami měst, a volně nebo pro obecní správu zdarma dostupné mapové podklady o městském území, meteorologických podmínkách a sociodemografické situaci.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Vávrová, P. ; Součková, M. ; Neoralová, J. ; Novotná, D. ; Jandová, Věra ; Ondráček, Jakub ; Ondráčková, Lucie ; Křížová, T. ; Kocová, K.
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu odstraňovat prachové částice z povrchu papíru, textilu a kolagenních materiálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím \nmetodám čištění. Dále bylo cílem výzkumu srovnat výsledky tohoto typu ošetření s běžně využívanými postupy mechanického čištění knihovních fondů a archivních dokumentů a \ndetailně tak analyzovat možný potenciál využití nové metody.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Metodika odstraňování prachových částic z povrchu papíru, kolagenních materiálů a textilu pomocí TEA CO2 laseru.
Mašková, Ludmila ; Jandová, Věra ; Vávrová, P. ; Součková, M. ; Neoralová, J. ; Novotná, D. ; Fajgar, Radek ; Smolík, Jiří ; Křížová, T. ; Kocová, K.
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro čištění materiálů často zastoupených v knihovních fondech, s jejichž využitím bude možné pomocí pulzního \ninfračerveného TEA CO2 laseru odstraňovat prachové částice z jejich povrchu. Základním požadavkem je efektivní odstranění povrchového znečištění bez poškození ošetřovaného \nmateriálu. Za tímto účelem je stanovena prahová intenzita ozáření, při které začíná ablace nečistot z povrchu a prahová intenzita ozáření, při které již začíná degradace knihovních \nmateriálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím metodám čištění. Dále bylo cílem srovnat výsledky tohoto typu ošetření knihovních materiálů s tradičními postupy mechanického čištění a analyzovat tak možný potenciál využití nové metody.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Hradil, David ; Hradilová, J. ; Neděla, Vilém ; Tihlaříková, Eva
Metodika se zabývá zcela novým, nepoužívaným postupem neinvazivní analýzy malovaných portrétních miniatur, a to environmentálním rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově-disperzním rtg. spektrometrem (EREM-EDS). EREM na rozdíl od klasického rastrovacího elektronového mikroskopu (REM) umožňuje analyzovat malbu na slonovině, což není možné v prostředí vakua nebo nízkých tlaků plynů, kde hrozí riziko deformací a poškození vlivem vysoušení tohoto biologického materiálu. Metodika je rozdělená na dvě části – první popisuje studium morfologických detailů při velkém zvětšení (např. možnost rozlišení různých druhů biologických podložek), druhá pak provedení prvkové analýzy ve vysokém prostorovém rozlišení.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků
Suchánková, Silvie ; Vild, Ondřej ; Szabó, Péter ; Chudomelová, Markéta ; Hédl, Radim
V důsledku klimatických změn dnes lesnictví čelí překotným změnám prostředí, jejichž vyvrcholením jsou kůrovcové kalamity. Více než kdy dříve je dnes třeba mít o lesích kvalitní informace, aby bylo možné zavádět účinná adaptační opatření na měnící se podmínky. Znalost historie umožňuje pochopit současnou situaci a lépe o les pečovat. Metodika přehledně shrnuje, jak informace o lesní historii získat a využít. Podává úvod do studia archiválií v českých archivech a poskytuje návod pro samostatné studium. Zaměřuje se na popis archivní sítě v České republice, seznamuje s archivními pomůckami a archivní terminologií. Dále uvádí důležité online databáze a radí, jak postupovat při práci v archivu a při práci s historickými prameny. Nakonec představuje příklad využití archivních materiálů na rozsáhlé databázi LONGWOOD, obsahující data o moravských a slezských lesích.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství
Ryšková, M. ; Dzuráková, M. ; Pavelková, R. ; Vyskočil, Aleš
Metodika se zabývá objekty vodního hospodářství (přehrady, malé vodní nádrže, vodní cesty, objekty pro využití vodní energie, objekty vodárenství, stokování a čistírenství), jež posuzuje z pohledu památkové péče. Poskytuje základní orientaci v tématu, přehled typologie a nástroje k hodnocení objektů vodního hospodářství. Tomu je přizpůsobena struktura metodiky a soustředění na hodnoticí kritéria, jež nejsou dosud v památkové péči dostatečně známé a přijaté: hodnotu typologickou, hodnotu technologického toku a zapojení v širších systémech. V památkové praxi by tak měla přispět ke zlepšení v dokumentaci, hodnocení a objektivním výběru nejvýznamnějších příkladů, navržených k památkové ochraně, čímž by mohla napomoci v odstranění (nebo alespoň zmírnění) nevyváženosti ochrany jednotlivých typů vodohospodářských objektů. Metodika je určena především pro pracovníky památkové péče a státní správu. Je nástrojem pro orientaci v tématu vodního hospodářství a pro jejich hodnocení z pohledu památkové péče. Rovněž je doporučena jako výuková pomůcka pro SŠ a VŠ technického zaměření v oblasti vodních staveb a vodního hospodářství

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika
Sekerka, Pavel ; Navrátilová, Jana ; Macháčková, Markéta ; Caspers, Zuzana ; Navrátil, Josef ; Peroutková, Petra
Rámce získávání, držení a poskytování rostlinného materiálu, mezinárodní úmluvy a zákony týkající se vlastnictví rostlin. Evidence, pěstování a množení rostlin v ex situ podmínkách botanických zahrad. Biologické základy konzervace ohrožených druhů. Pěstování divoce rostoucích taxonů z volné přírody v ex situ podmínkách botanických zahrad. Botanické zahrady České republiky a jejich zapojení do ex situ konzervace.

Úplný záznam