Metodiky

Nejnovější přírůstky:
2023-08-25
11:44
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej,Antonín ; Hradilová,Janka ; Hradil,David
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové.

Úplný záznam
2023-08-17
08:59
Kaseinové tmely pro opravy dřevěných stavebních konstrukcí
Dvořák, Luděk ; Bryol, Radek
Cílem památkového postupu je prakticky popsat technologický proces jak samotné výroby kaseinového tmelu a způsob aplikace do poškozených částí dřevní hmoty, tak související přípravu týkající se čištění poškozeného místa od zbytků nesoudržné dřevní hmoty, včetně její konsolidace. Postup primárně respektuje ochranu kulturního dědictví, zejména potřebu minimalizace zásahu do originální dřevní hmoty. Použitelnost této techniky je velmi široká. Existuje mnoho možností, proč a jakým způsobem ji aplikovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-07-09
00:41
Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Daněk, T. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika navazuje na Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách, se kterým je úzce propojena. Společně představují první metodické dokumenty, které se v rámci České republiky zabývají problematikou azbestů v horninách a v kamenivu.

Úplný záznam
2023-06-09
09:08
Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče
Řepková, Hana
Metodika je založena na syntéze urbanistického, památkového a architektonického přístupu. Jejím cílem je přispět ke zvýšení životnosti panelových domů a k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele. Metodika přináší podněty, jak prostředí sídlišť kultivovat a zlepšit jejich působení v obrazu sídel a krajiny a přispět k udržitelnému rozvoji struktury osídlení ČR. Metodika usiluje o zvýšení společenské prestiže sídlišť prostřednictvím poznání jejich historie, hodnot a rozvojového potenciálu. Kromě zkušeností ze zahraničí přináší praxí prověřenou původní tuzemskou metodu regulace vzhledu fasád. Dodržování základních regulativů běžných pro vznik a průběžnou obnovu tradičních měst může sídlištím pomoci stát se plnohodnotnou součástí města. Metodika podporuje nalézání, vnímání a ochranu vynikajících původních řešení. Identifikuje specifika českých sídlišť, jejichž poznání může sloužit jako odrazový můstek k jejich celospolečenské akceptaci a případné památkové ochraně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-06-04
00:44
Metodika participativního hodnocení ekosystémových služeb a scénářů jejich vývoje ve zvláště chráněných územích
Vačkářová, Davina ; Krpec, Petr ; Stella, David ; Harmáčková, Veronika Zuzana
Cílem metodiky je začlenit postupy hodnocení ekosystémových služeb do procesů ochrany a managementu zvláště chráněných území. Zejména se jedná o rozšíření hodnocení ekosystémových služeb zvláště chráněných územích o dimenzi zapojení místních aktérů do procesu mapování a modelování ekosystémových služeb. Metodika zavádí postupy pro participativní identifikaci přínosů a hodnot přírody, participativní vytváření scénářů dalšího vývoje a participativního mapování a modelování ekosystémových služeb. Tyto postupy zlepšují porozumění a komunikaci přínosů a hodnot přírody, které chráněná území obsahují a poskytují.

Úplný záznam
2023-04-24
23:56
Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami
Kouřil, M. ; Boháčková, T. ; Švadlena, J. ; Prošek, T. ; Strachotová, K. Ch. ; Kreislová, K. ; Fialová, P. ; Majtás, Dušan
Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou svou korozní agresivitou ohrožovat kovové i další objekty s kulturní a historickou hodnotou. Cílovými lokalitami tedy jsou například archivy, knihovny, výstavní prostory a depozitáře muzeí a kostely a cílovými předměty olověné pečetě, varhanní píšťaly obsahující olovo, vitráže, cínoolověné nádobí, technické památky s olověnými pájkami, liteřina, apod.

Úplný záznam
2023-04-09
00:00
Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023
Horník, Štěpán ; Sýkora, Jan ; Pokorná, Petra
Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje výrazně zvýšit počet stanovovaných látek a tfm i případný počet markerů, které lze následně ve spojení s jinými metodami využít pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší pomocí pokročilé statistické analýzy. Mezi markery stanovované pomocí\nNMR spektroskopie náleží různé organické kyseliny, sulfonové kyseliny nebo sacharidy, které jsou charakteristické pro příslušné zdroje znečištění. Aktualizovaná metodika také představuje identifikaci biogenního zdroje, který předcházející metodiky nedokázaly stanovit.

Úplný záznam
2023-04-04
15:30
Sanační konzervace a stabilizace sbírkových předmětů s obsahem degradujících Fe-sulfidů metodou vysokotlaké aplikace suchého amoniaku
Ekrt, Boris ; Sklenář, Jan ; Novák, Michal ; Horáková, Tereza
Postup neutralizace korozních produktů a stabilizace exempláře obsahujícího pyrit, respektive produkty jeho degradace, pomocí vysokotlaké aplikace suchého čpavku. Zefektivnění metody aplikace amoniaku umožňující hromadné ošetření vzorků, zvýšení účinnosti (rychlosti a hloubkového dosahu), zamezení kontaktu s vodou či zvýšenou relativní vzdušnou vlhkostí při aplikaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-04-04
11:27
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.
Šafář R. ; Fajman P. ; Hlavničková V. ; Hrdoušek V. ; Jiřikovský T. ; Křemen T. ; Máca J. ; Panáček M. ; Svoboda M. ; Včelová H. ; Záruba J.
Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a správcům mostů, pracovníkům památkové péče a všem, kteří se nějakým způsobem zabývají průzkumem, hodnocením, projektováním a rozhodováním o stavební obnově mostních objektů. Měla by se stát pomocným nástrojem pro správné rozhodování a pro péči o historické betonové klenbové a obloukové mosty a přispět ve vhodných případech k jejich záchraně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-04-04
11:12
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů
Panaček M. ; Fajman P. ; Řeřicha P. ; Máca J. ; Záruba Pfeffermann J. ; Hrdoušek V. ; Šafář R. ; Jiřikovský T. ; Křemen T. ; Jakubec P.
Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat rozpoznat a správně ohodnotit jejich historický význam a kulturní, konstrukční a památkovou hodnotu. Správně nasměrovat postup jejich odborného hodnocení a návrhů jejich údržby a obnovy. Ukázat možnosti jejich správného posuzování z hlediska stavebně-technického stavu a konstrukčně- mechanického působení umožňující jejich zachování při spolehlivém fungování v dopravním provozu. Pomocí těchto správných postupů by chtěla nastolit obecnou důvěru v jejich konstrukční principy a řemeslné provedení a to promítnout do projektování rekonstrukčních a obnovovacích stavebních zásahů nebo vhodných adaptací s novodobým citlivým doplněním. Má umožnit legitimní existenci a fungování těchto nezastupitelných staveb pro naši současnost i budoucnost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam