Metodiky

Nejnovější přírůstky:
2023-02-01
15:03
Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu
Šípek, Richard ; Mašek, Petr ; Hájek, Pavel ; Paličková, Tereza
Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího zhodnocení formou studie. Kromě obsáhlé sekundární bibliografie k problematice historického knižního fondu v nejširším slova smyslu a přehledu platných legislativních předpisů, obsahuje rovněž přehledného průvodce pro globální zpracování historické knižní sbírky podle jejího specifického typu a také doporučení pro její dlouhodobou správu a péči o ni. Součástí metodiky jsou rovněž rady při selekci knih určených ke konzervování a restaurování a při zajišťování vhodných podmínek uložení historického knižního fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-01-25
08:08
Metodika interpretace kulturní krajiny
Klepárník, Radim ; Fialová, Zuzana ; Sedláček, Jozef ; Matějka, Daniel
Metodika obsahuje základní informace o terminologii, stanovuje postupy interpretace a vše dokumentuje na případové studii. Jejím specifikem je zaměření na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí s těžištěm v projekční a realizační části.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-01-25
08:01
Obnova historických znaků krajiny v popluží panských dvorů
Kučera, Petr ; Fialová, Zuzana
Metodika poskytuje návod pro obnovu historických znaků krajiny. Důvodem pro její použití je srovnání vybraných indikátorů stavu prostředí v historické struktuře poplužní krajiny se strukturou současnou. Výběr vhodných parametrů je zaměřen na časový i prostorový vývoj krajinných prvků, které jsou dnešní terminologií označovány jako skladebné části zelené infrastruktury území. Přínos historických krajinných stop ve struktuře krajiny spočívá v posílení ekosystémových služeb, které udržují produkční schopnosti krajiny při zesílení environmentálních benefitů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-01-20
10:06
Metodika nové metodologie výzkumu artefaktů pomocí pokročilých metod
Hrubý, Petr ; Bartůněk, Vilém ; Martinec, Marek ; Palounek, David ; Bíšková, Jarmila ; Gašpar, Adam ; Havlíková, Markéta ; Hons, David ; Kapusta, Jaroslav ; Kmošek, Matěj ; Malý, Karel ; Zavřel, Jan
Metodika předkládá analytické metody pokročilého zkoumání archeologických nálezů z různorodých materiálů. Zaměřuje se jak na finančně, časově i instrumentálně více či méně náročné metody, které přinášejí, největší informační přínos pro zkoumání movitých nálezů z různých hledisek. Názorným a přehledným způsobem předkládá u jednotlivých materiálových skupin výzkumné otázky, které lze pomocí pokročilých laboratorních analýz klást, a odpovídajícím způsobem i zodpovídat. Předložená metodika plynule navazuje na „Metodiku předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů“, vytvořenou a certifikovanou v roce 2021 shodným týmem v rámci projektu NAKI II (č. DG20P02OVV007) s názvem „Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů“. Předložená metodika se oproti předcházející však neomezuje pouze na nejschůdnější a nejpřístupnější analytické metody, ale naopak zahrnuje převážně pokročilejší a tím pádem finančně, časově, personálně i instrumentálně nákladnější metody, umožňující zisk co největšího množství informací z individuálních vhodně zvolených nálezů, i na úkor případné destruktivity vůči předmětu/vzorku. Informace získané pokročilými metodami slouží například k identifikaci charakteru předmětu, jeho provenience, způsobu jeho výroby a užívání. V mnoha případech je nutné jednotlivé analytické metody vzájemně kombinovat, a tím prohlubovat míru poznání předmětu. Pro řádné vyhodnocení a interpretaci je nutné získané výsledky konfrontovat s dalšími analytickými výstupy obdobných nálezů. Kvalita získaných informací se zásadně odvíjí nejen od vhodně zvolených a kvalitně provedených analýz, ale také od vhodně stanovených a artikulovaných výzkumných otázek, na které mají analýzy pomoci odpovídat. S nevhodně zvolenou výzkumnou otázkou se i sebevětší počet nákladných analýz bude míjet účinkem a neposkytne kýžené výsledky. Proto je nutné apelovat na řádné promyšlení výzkumných otázek před prováděním analýz a až na jejich základě zvolit a nechat provést příslušné analytické zkoumání. Cílovou skupinou předložené metodiky jsou převážně pracovníci archeologických institucí, provádějících terénní archeologické výzkumy a vědecký výzkum založený na studiu archeologického materiálu, dále pracovníci sbírkotvorných institucí v podobě muzeí i univerzit pracující s archeologickými nálezy ve výuce, vědě a výzkumu. Zvláště těm má metodika posloužit jako podklad pro volbu nejvhodnějších a informačně nejpřínosnějších metod, vzhledem k příslušným výzkumným otázkám. Dalšími uživateli jsou techničtí pracovníci a operátoři analytických přístrojů, kteří provádějí základní vyhodnocení surových dat. Pro ně má tato metodika sloužit k alespoň základnímu seznámení se specifiky jednotlivých materiálových skupin archeologických nálezů a výpovědním možnostem v rámci archeologického zkoumání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-01-16
14:20
Metodika tvorby bibliografických záznamů kramářských tisků, špalíčků a přívazků v online programu Ignis 2
Bydžovská, Iva ; Měřička, Matěj ; Klacek, Michal
Metodika tvorby bibliografických záznamů kramářských tisků v online nástroji Ignis 2 byla vytvořena v souvislosti s rozšířením funkčnosti internetové knihovny kramářských tisků Špalíček (www.spalicek.net). Popisuje tvorbu záznamů v mezinárodním XML formátu pro popis textových dokumentů Text Encoding Initiative (TEI P5). Navazuje na metodiku popisu kramářských tisků v již zastaralém programu Ignis - XML Record Editor, zpřesňuje a rozšiřuje jejich popis ve v současnosti platném TEI P5, zlepšuje kompatibilitu záznamů s knihovnickými formáty a umožňuje navazovat jmenné a geografické autoritní záznamy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-01-03
07:45
Metodika identifikace a dokumentace kulinárního dědictví: Metodika druhu Nmets
Korbelářová, Irena ; Dluhošová, Radmila ; Sobotková, Jitka ; Žáček, Rudolf
Metodika se zaměřuje na stravování, kulinární kulturu s cílem poznání, uchování, využívání v tematických výzkumech a zpřístupnění kulinárního dědictví široké veřejnosti formou prezentace, popularizace a edukace. Jejím cílem je nabídnout s využitím mezioborového přístupu a informačních zdrojů stěžejní postupy a metody vedoucí k identifikaci a verifikaci pokrmů a nápojů ve smyslu hodnot kulinární kultury jako součásti každodennosti a identity sociálních entit příslušných území. Navrhuje strukturu kulinárního dědictví, přičemž zohledňuje obecné názory na kulturní dědictví a míru jeho rozpoznatelných hodnot a na stav dochování a dokladování prvků stravování. Poskytuje návody na dokumentaci kulinárního dědictví ve smyslu výzkumného procesu i výstupů z odborných aktivit; předkládá vzorové evidenční záznamy, využitelné v odborné praxi. Územně jsou postuláty metodiky aplikovatelné na české země, resp. na území současné České republiky. V souladu s projektem, jehož je metodika součástí, bylo zvoleno příkladové území s historickými hodnotami a kulturními i etnografickými specifiky (Slezsko, resp. České Slezsko), do nějž jsou projektovány ikonografické prezentace a vzorové dokumentační záznamy. Metodika je určená odborným pracovníkům kulturních organizací, muzeí a dalších institucí zaměřených na studium regionálních a místních tradic, lidové kultury a vývoje každodennosti; pracovníkům v oblasti památkové péče s potřebou orientovat se v oblasti stravování a hodnot kulinární kultury; badatelům z oblasti historických a příbuzných věd; pracovníkům na různých pozicích v cestovním ruchu a kulturním turismu; dalším profesně aktivním i privátním zájemcům o vývoj stravování a hodnoty kulinárního dědictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-12-25
22:33
Prezentace zaniklých sídel v českém pohraničí ve výstavní činnosti a muzejních expozicích
Kovařík, David ; Bednařík, Petr ; Nosková, Helena ; Vavrouchová, H. ; Peřinková, V. ; Mezerová, Ľ.
Metodika se zabývá tématikou zaniklých sídel v českém pohraničí po roce 1945 a možnostmi jejich prezentace ve výstavní činnosti a muzejních expozicích.

Úplný záznam
2022-12-22
12:33
Metodika správného postupu při popisu knižní vazby českého původu a její slepotiskové výzdoby
Slovik, Radomír
Metodika stanovuje na konkrétních příkladech historických vazeb pravidla, jak správně postupovat při odborném popisu slepotiskové výzdoby historických vazeb českého původu ze 16. století. Uživatele názorně povede v tvorbě správného popisu knižní vazby a určení jejího typu, dále mu pomůže při identifikaci užitých materiálů a zvoleného typu kompozičního schématu vyplněného otisky nářadí. Důraz bude kladen na unifikovanou terminologii a ikonografii popisu motivů slepotiskového nářadí. Samostatná pozornost bude navíc věnovaná způsobům dokumentace slepotiskové výzdoby vazeb. V neposlední řadě bude důraz kladen na unifikovanou terminologii.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-12-16
11:42
Budoucnost minulosti: Metodika participativní péče o kulturní dědictví na dobrovolnické bázi
Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Hudec, Petr
Zaměření metodiky usiluje o podporu místní péče o kulturní dědictví, spolupráci s místními komunitami a rozvoj dobrovolnictví. Jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy do této problematiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-12-16
11:36
Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci: Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech
Jareš, Jakub ; Hudec, Petr ; Indrová, Martina ; Ranochová, Radka ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Dryáková, Kateřina ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Bláhová, Lucie ; Wizovský, Tomáš
Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam