Bachelor's theses

Latest additions:
2022-09-28
00:55
Dělitelnost v okruzích
Ketner, Michal ; Švejdar, Vítězslav (vedoucí práce) ; Arazim, Pavel (oponent)
Práce si klade za cíl definovat teorii dělitelnosti pro obecné obory integrity a nastí- nit hierarchii oborů dělitelnosti s vlastnostmi, které očekáváme, že budou platit obdobně jako při dělení na celých číslech. Pomocí ideálů zobecňujeme Čínskou zbytkovou větu a na ní demonstrujeme, že se může vyplatit oslabit obecnost teorie, protože máme poté efektivnější nástroje, jak hledat řešení. Práce je zpracovaná pro všechny zájemce o mate- matiku, kteří chtějí nahlednout do teorie dělitelnosti, proto teorii budujeme od počátku a srovnáváme ji s dělením na celých číslech. 1

Detailed record
2022-09-28
00:55
Logopedická prevence a hudební činnosti pro děti s odkladem školní docházky
Ježková, Kristýna ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Kubátová, Gabriela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá propojením logopedické prevence a hudebních činností v předškolním vzdělávání. Cílem práce je zjistit, zda prostředky hudební výchovy můžeme zlepšit jazyk a řeč dětí s odkladem školní docházky. Teoretická část popisuje problematiku odkladů školní docházky. Věnuje se narušené komunikační schopnosti a jejím kategoriím, odlišnému mateřskému jazyku a bilingvnímu rodinnému prostředí, neboť předmětem výzkumu jsou děti z těchto zmíněných skupin. Pojednává též o vývoji řeči v jazykových rovinách, zabývá se logopedickou prevencí v mateřské škole a jejím propojením s hudebními činnostmi. Praktická část je věnována akčnímu výzkumu, který obsahuje vstupní diagnostiku dětí s odkladem školní docházky, popisuje průběh výzkumu a hodnotí vliv hudebních činností v logopedické prevenci na jazyk a řeč dětí s odkladem školní docházky. Součástí praktické části je také dotazníkové šetření, které přináší data o průběhu logopedické prevence v mateřských školách. KLÍČOVÁ SLOVA odklad školní docházky, logopedická prevence, hudební činnosti, řeč, komunikace

Detailed record
2022-09-28
00:55

Detailed record
2022-09-28
00:55
Analýza řešení a obliby úloh ze soutěže Pangea
Vratislav, Milan ; Kaslová, Michaela (vedoucí práce) ; Novotná, Gabriela (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá vztahy mezi matematickým zaměřením úloh, mírou úspěšnosti, oblíbenosti a bodovým ohodnocením úloh z matematické soutěže Pangea. Analýza se týká úloh pro 9. ročník základní školy soutěže Pangea z finálového kola ve školním roce 2019/2020, které proběhlo z důvodu pandemie koronaviru o rok později, ve školním roce 2020/2021. Určení vztahů mezi zkoumanými veličinami se opírá o kvantitativní výzkum na řešitelích úloh. Data o míře úspěšnosti úloh byla poskytnuta vedením soutěže Pangea. Míra oblíbenosti úloh byla zjišťována na základě dat z dotazníku, který je každoročně vyplňován řešiteli úloh bezprostředně po odevzdání řešení. Charakteristiku a hlavní zaměření úloh popsal autor této práce. Bodové ohodnocení úloh je určeno autory úloh. Analýza úloh se týká jejich zadání, předpokládaného postupu řešení, předpokládaných úskalí v řešení a komentáře k nabídce odpovědí. V práci jsou vymezeny pojmy talentovaný žák, matematická soutěž a slovní úloha a jsou vymezena specifika a poslání soutěže Pangea. Výsledky práce lze využít při tvorbě a nastavování obtížnosti úloh do matematických soutěží, do běžné výuky i testování žáků. KLÍČOVÁ SLOVA matematická soutěž; matematická úloha; metody řešení; obliba úloh; parametry oblíbenosti

Detailed record
2022-09-28
00:55

Detailed record
2022-09-28
00:55

Detailed record
2022-09-28
00:55
FDP ve stranickém systému Spolkové republiky Německo od 50. let do 80. let 20. století
Pokorný, Ladislav ; Jeřábek, Martin (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Cílem bakalářské práce je zdokumentovat vývoj stranického systému ve Spolkové republice Německo v období od 50. let do 80. let 20. století se zaměřením na nalezení a stanovení pozice politické strany Freie Demokratische Partei v rámci stranického systému Německa ve vymezeném období. V práci se autor odkazuje na teorie stranických systémů, a to primárně na díla francouzského politologa Jeana Blondela a jeho systému dvou a půl strany. Dále jsou v práci uvedena díla stranické typologie od dalších významných teoretiků stranických systémů Maurice Duvergera a Giovanni Sartoriho. Dále je zde mapován historický a politický vývoj v Německu. Autor taktéž referuje o současném politickém systému Německa. V práci dále mapuje historický a politický vývoj Německa. Krátce seznamuje také se současným politickým systémem Německa. Jako stěžejní prvek je zde představena strana Freie Demokratische Partei, její vznik a její aktivní chronologické působení v rámci vládních koalic v daném období. V práci jsou popsána dotčená volební období ve spolkové republice Německo a volební zisk hlavních volebních uskupení. V závěru autor dokládá, že FDP je v rámci německého politického systému stranou, která naplňuje kritéria Blondelovi typologie dvou a půl strany.

Detailed record
2022-09-28
00:55

Detailed record
2022-09-28
00:55
Používání termínů v učebnicích českého jazyka pro střední školy mezi lety 1945 a 1989
Dvořáková, Michaela ; Andrlová Fidlerová, Alena (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá školskou jazykovědnou terminologií, kterou zkoumá v učebnicích českého jazyka pro střední školy z let 1945-1989. V teoretické části je zmapován stav jazykového vyučování, používané učebnice a situace v odborné lingvistice ve sledovaném období. Pozornost je věnována také termínům a školské jazykovědné terminologii. Praktická část práce se zabývá terminologií v několika vybraných učebnicích se zaměřením na původ použitých termínů. Podává informace o rozdílném využívání termínů v učebnicích pro různé typy škol a z různých let. V práci bylo zjištěno, že školská jazykovědná terminologie byla ve druhé polovině dvacátého století v zásadě jednotná a rozdíly vznikaly pouze v různém zastoupení termínů cizího původu, které bylo vyšší v učebnicích pro gymnázia a v učebnicích pro ostatní typy škol se v průběhu let zvyšovalo. Tato zjištění jsou doložena na konkrétních faktech vyplývajících z analýzy učebnic. Klíčová slova: český jazyk, učebnice pro střední školy, 20. století, terminologie

Detailed record
2022-09-28
00:55
Porovnání tréninkové přípravy reprezentantek rychlostní kanoistiky v juniorském a seniorském věku
Štemberková, Zuzana ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: Porovnání tréninkové přípravy reprezentantek rychlostní kanoistiky v juniorském a seniorském věku Cíle: Hlavním cílem práce bylo na základě literárních zdrojů a analýzy tréninkových deníků porovnat tréninkovou přípravu rychlostních kajakářek, reprezentantek v juniorském a seniorském věku. Metody: Jedná se o výzkumnou práci, která sbírá a analyzuje data z tréninkových deníků rychlostních kajakářek a metodologických publikací. Jednalo se o 5 kajakářek, reprezentantek v juniorském i seniorském věku. Pro sběr dat jsme použili kvantitativní analýzu. Následně jsme výsledky hodnotili kvalitativně. Výsledky: Podařilo se nám porovnat u všech respondentek hodnoty z jejich deníků s teoretickými východisky. Některé kajakářky měly relativně ideální přestup z juniorek do seniorek, u některých se naopak zmenšil tréninkový objem. U těch, které neměly přestup dokonalý, se nám podařilo přijít na důvod, proč tomu tak bylo. Většinou se jednalo o jev, kdy kajakářka dosáhne vrcholu své kariéry v juniorkách. Klíčová slova: Kajakářky, sportovní trénink, tréninkový deník, sport žen, přestup do dospělé kategorie, roční tréninkový cyklus

Detailed record