Bachelor's theses

Latest additions:
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41
An analysis of representation of significant events and personalities of Irish history in the period from 1916-1923 in Irish film
Kejmar, Tomáš ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglistiky a amerikanistiky Tomáš Kejmar Abstrakt bakalářské práce THE ROAD NOT TAKEN Analýza reprezentace významných událostí a osobností irských dějin v období 1916-1923 v irském filmu Abstract of BA Thesis An analysis of representation of significant events and personalities of Irish history in the period from 1916-1923 in Irish film. Praha, květen 2011 vedoucí práce: Clare Wallace, Ph.D. 2 Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na období irské historie v letech 1916 až 1923, tedy období, které začíná Velikonočním povstání a končí Irskou občanskou válkou. Předmětem studie je to, jakým způsobem je toto období zachyceno ve třech celovečerních historických filmech uvedených v posledních dvou desetiletích. Konkrétně se jedná o snímky The Treaty (1992), režie Jonathan Lewis; Michael Collins (1996), režie Neil Jordan; a The Wind That Shakes the Barley (2006), režie Ken Loach, který byl uvedený do české distribuce pod názvem Kdo seje vítr. Hlavním cílem této práce je analyzovat způsob, jakým jsou představeny historické události a hlavní postavy filmů, a nabídnout možná vysvětlení, co z daných způsobů zobrazování osob a událostí vyplývá. V závislosti na těchto závěrech je posuzováno i to, jakému účelu mají tyto způsoby nakládání s historickým materiálem...

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41
Způsob hodnocení ředitelů škol zřizovatelem
Kotěšovská, Hana ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
Závěrečná bakalářská práce se zabývá způsoby hodnocení ředitelů škol. Cílem práce bylo zjistit, zda mají zřizovatelé škol stanovenu metodiku způsobu hodnocení ředitele u náhodně vybraného souboru zřizovatelů škol ve Středočeském kraji. První část je zaměřena na popis teoretických poznatků v oblasti moderní personalistiky, zejména popis běžných metod hodnocení pracovníků a seznámení s problematikou školského prostředí. Výzkum je proveden kvantitativním způsobem, druh šetření empirický s využitím dotazníkového šetření, jehož předmětem bylo zjistit, zda zřizovatelé mají stanovenu metodiku způsobu hodnocení ředitelů škol. Práce je rozdělena do dílčích cílů, které zjišťovaly, kdo stanovuje způsob hodnocení ředitelů škol. Byly zjišťovány důvody hodnocení ředitelů škol zřizovateli, nejčastěji používané způsoby hodnocení a co je podle zřizovatele motivujícím faktorem pro ředitele ke zlepšení své pracovní výkonnosti vyplývající z hodnocení zřizovatelem. Následně byla provedena komparace dílčích cílů práce dle typu zřizovatele. Výsledky této práce budou moci být přínosné a mít informativní charakter pro zřizovatele, kteří chtějí se zavedenými způsoby hodnocení pracovat nebo pro ty, kteří je teprve budou zavádět, aby mohli vytvořit systém hodnocení přínosný jak pro zřizovatele, tak pro ředitele škol. KLÍČOVÁ...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Dospělí lidé s autismem
Nováková, Petra ; Ortová, Marie (vedoucí práce) ; Tajmarová, Klára (oponent)
Práce je rozdělena do tří částí (plus přílohy). První část shrnuje obecné poznatky o autistické poruše. Popisuje její typické symptomy v komunikaci, emocích, sociálním chování, myšlení a smyslovém vnímání. Nejsou opomenuty ani zvláštnosti v chování, obsese a rituály. Druhá část pojednává konkrétně o období dospělosti a důležitých meznících, kterými člověk prochází. Nejprve připomíná hlavní změny, které se během dospívání dějí s lidským organismem a v duševním životě. Změně dosavadní role přátelství, sexuality a intimních vztahů v životě člověka. Poté následují kapitoly o vzdělání, zaměstnání a možnosti osamostatnění se od původní rodiny a typy bydlení pro lidy s autismem. V třetí části nalezneme životní příběhy tří lidí s autismem: Američanky doktorky zoologie Temple Grandinové, českého studenty gymnázia Jiřího a Jany-ženy ve středních letech, která byla po celý život odkázána na pomoc druhých a nikdy se jí nedostalo speciální péče s ohledem na druh jejího postižení a specifické potřeby s ním související. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2022-05-08
08:41
Poezie ve službách ideologie
Hofmanová, Petra ; Peterka, Josef (vedoucí práce) ; Mocná, Dagmar (oponent)
Resumé v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním básnické sbírky Ivana Skály Co si beru na cestu (1975), jež byla v roce 1976 oceněna státní cenou Klementa Gottwalda a lze ji tak určitě považovat za kanonické dílo socialistické literatury. Práce dokládá, že sbírka není zástupcem čistě politické lyriky. Sbírka je směsí intimní a přírodní lyriky, v níž díky autorově politické angažovanosti a orientaci vystupují na povrch motivy propagandistické funkce. V práci zjišťujeme, jakým způsobem je v poezii realizována agitační funkce a jaké jsou k tomu nejčastěji užity prostředky. Motivy socialistické propagace jsou ve sbírce Co si beru na cestu více či méně skryty, ale vyskytují se jak v básních výhradně politického rázu, tak i v přírodních a reflexivních pasážích. Prostřednictvím rozboru jednotlivých rovin (formální, tematická, jazyková) jsem se pokusila co nejpřesněji charakterizovat ideologická schémata, jež jsou udržována v celé sbírce. Zajímavé bylo zjištění, že pro celou sbírku je základní intimní poloha samotného autora, který se pomocí reflexe vrací ke svým základním hodnotám, ze kterých vzešel. Jeho lyrický hrdina je ideální občan, jehož jedinou vášní je tvrdá práce a láska k vlasti. Je naprosto zbaven erotičnosti a intelektu. Jediné pro co žije a co dává jeho životu smysl je socialismus....

Detailed record
2022-05-08
08:41
Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho aplikace u dítěte s poruchou autistického spektra
Kozlová, Veronika ; Chittussiová, Lenka (vedoucí práce) ; Nováková, Ivana (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho aplikace u dítěte s poruchou autistického spektra" se zabývá problematikou komunikace dětí s poruchami autistického spektra. Jedním z cílů práce je podat komplexní přehled o základních poznatcích autismu, které se dotknou historie, triády postižení (charakteristických rysů dětí s autismem), etiologie a dělení autismu dle adaptability. Dalším cílem je pak seznámit čtenáře s podrobnou charakteristikou a využitím výměnného obrázkového komunikačního systému, jelikož tento systém je účelnou metodikou alternativní komunikace, která činí svět více pochopitelným a to nejen dětem s poruchami autistického spektra. Cílem praktické části bakalářské práce je zodpovězení hypotéz, čehož je dosaženo prostřednictvím případové studie. Ta se zabývá životním příběhem a používáním komunikační terapie v běžném životě chlapce s poruchou autistického spektra. Část této práce je také doplněna o dotazníkové šetření, které analyzuje postoje dalších rodičů na výměnný obrázkový komunikační systém.

Detailed record
2022-05-08
08:41
Informační systém pro maloobchodní prodejny potravin
Le, Marek ; Kopecký, Michal (vedoucí práce) ; Hauzar, David (oponent)
Práce popisuje návrh a implementaci pokladního systému. Program poskytuje nejen základní běžné funkce pokladního systému, ale i back-office funkcionalitu, které zahrnují skladové hospodářství, účetnictví, výkaznictví, business inteligence atd. Poznámka: SIS píše chybu při nahrávání tohoto souboru, vyžaduje více slov, ale zároveň požaduje abstrakt, což chápu jako kopii abstraktu z odevzdané bakalářské práce. Proto nechávám abstrakt v přesné podobě, jak je uveden v bakalářské práci. Použil jsme doporučený konvertor. Detail chyby: Vybraný soubor BPBC_2010_1__0_229690_0_89245.pdf se nepodařilo uložit Soubor PDF není prohledávatelný. Soubor obsahuje málo slov anebo obsahuje pouze obrázky (problém vzniká nejčastěji při skenování dokumentu bez OCR konverze).

Detailed record