Bachelor's theses

Latest additions:
2024-06-15
00:21

Detailed record
2024-06-15
00:21

Detailed record
2024-06-15
00:21

Detailed record
2024-06-15
00:21
Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče o polytraumatického pacienta
Rozínková, Lenka ; Martínek, Milan (vedoucí práce) ; Valentová, Zuzana (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o polytraumatického pacienta Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování kazuistiky pacienta po polytraumatu během souvislé odborné praxe v ON Kladno, shrnutí teoretických poznatků v souvislosti s diagnózou pacienta a využití specifických fyzioterapeutických postupů. Metody: Práce je rozdělena na teoretickou a speciální část. Obecná část obsahuje metodou rešerše získané teoretické poznatky ohledně polytraumatu, anatomie a biomechaniky kolenního kloubu. Dále jsou popsány typy zlomenin a jejich klasifikace, kostní hojení, osteosyntézy a postup následné rehabilitace pacienta po osteosyntéze. Speciální část se věnuje kompletní kazuistice pacienta, včetně vstupního kineziologického rozboru, dennímu záznamu terapeutických jednotek a výstupnímu kineziologickému rozboru. V závěrečné části je následně rozebrán efekt terapie. Klíčová slova: polytrauma, pneumotorax, kolenní kloub, zlomeniny, proximální tibie, osteosyntéza, rehabilitace

Detailed record
2024-06-15
00:21
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Horáček, Vít ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Hejlová, Lucie (oponent)
Autor: Vít Horáček Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice totální endoprotézy kolenního kloubu a zpracování kazuistiky pacienta, který tento operační zákrok podstoupil. Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretické a speciální. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o kineziologii a biomechanice kolenního kloubu, gonartróze, endoprotézách kolenního kloubu, fyzioterapeutické péči a fyzioterapeutických metodách. Speciální část zahrnuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu, která byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe v lednu a únoru 2024 na Poliklinice AGEL Praha Italská. Skládá se ze vstupního vyšetření, popisu všech terapeutických jednotek, výstupního vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Pro vyšetření a terapii byly využity neinvazivní fyzioterapeutické metody a postupy v rozsahu znalostí bakalářského studia oboru fyzioterapie na UK FTVS. Výsledky: Výsledkem rehabilitační intervence bylo zlepšení zdravotního stavu pacienta, což potvrzuje srovnání vstupního a výstupního kineziologického vyšetření a také samostatná kapitola Zhodnocení efektu terapie....

Detailed record
2024-06-15
00:21
Subjektivní wellbeing přírodovědně nadaných dospívajících
Brožová, Barbora ; High, Radka (vedoucí práce) ; Topková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním wellbeingem přírodovědně nadaných dospívajících. Cílem práce je popsat subjektivní wellbeing v kontextu nadaných dospívajících a zjistit, kdy jsou tito jedinci šťastní. Jako vzorek nadaných dospívajících byli vybráni účastníci Letního odborného soustředění Běstvinka. Teoretická část se zaměřuje na různá členění wellbeingu včetně modelů a jejich srovnání, která slouží k lepší orientaci v tomto komplexním jevu. Výzkumná část práce představuje výzkumné otázky a cíle práce včetně použité metodologie. Prvním cílem práce je popsat subjektivní wellbeing nadaných dospívajících. Výzkumné otázky se zaměřují na prozkoumání subjektivního wellbiengu, prozkoumání rozdílu mezi pohlavími a mezi dvěma skupinami tábora. Další výzkumné otázky se týkají zjištění, kdy jsou nadaní dospívající šťastní a zjištění v jakém vztahu je subjektivní wellbeing a self-efficacy u tohoto výzkumného vzorku. Druhý cíl této práce je zjistit, co podporuje subjektivní wellbeing přírodovědně nadaných dospívajících. Prostřednictvím výzkumné otázky bylo zjišťováno, které konkrétní faktory podporují subjektivní wellbeing těchto jedinců. Pro popis wellbeingu byly zvoleny dotazníky PISA 2015, PISA 2018 a dotazník WHO-5, který měří subjektivní wellbeing v posledních dvou týdnech. V rámci zisku...

Detailed record
2024-06-15
00:21

Detailed record
2024-06-15
00:21
Potenciál land artu pro výtvarnou výchovu s ohledem na aktuální environmentální tendence
Vlčková, Eliška ; Fremlová, Vendula (vedoucí práce) ; Vartecká, Anna (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na umělecký směr land art a jeho potenciál ve výuce výtvarné výchovy. Teoretická část představuje zahraniční i české zástupce, jejich charakteristické pojetí land artu a jejich přístup k environmentálním problémům. Práce se dále zaměřuje na současné umělce, aktivní instituce a výběr výstav, které přímo pracují s environmentální problematikou. V následujících kapitolách je zahrnuta environmentální výchova, její cíle a prostředky, které lze aplikovat ve výuce výtvarné výchovy. Obsažen je dětský vývoj z environmentálního hlediska nebo způsoby, jak s dětmi hovořit o klimatických změnách. Praktická část definuje didaktickou transformaci a zahrnuje návrhy didaktických transformací land artových aktivit. Návrhy obsahují obecný a přizpůsobený plán pro okres Kladno.

Detailed record
2024-06-15
00:21

Detailed record
2024-06-15
00:20
Učitel v tandemové výuce
Mourečková, Nikola ; Hubert, Vlastimil (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tandemovou výuku. Tandemová výuka má celou řadu přínosů a silných stránek, ale české školy ji užívají spíše v menší míře. Tandemová výuka se pojí i s řadou obav nebo nedostatku financí či personálu. Teoretická část práce je uvedením do problematiky tandemové výuky. Vymezuje jak základní pojmy pojící se s tandemovou výukou, její vývoj, tak i možnosti ředitelů zavádění tandemové výuky, na základě pozitiv a negativ a již realizovaných výzkumů. Výzkumná část práce využívá kvalitativních výzkumných metod a zahrnuje analýzu provedených polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly realizovány s učiteli, žáky i ředitelem. Cílem práce je popsat, jak ředitel podporuje profesní rozvoj v oblasti tandemové výuky a jak se učitelé na vybrané základní škole připravují na tandemovou výuku a jak spolu vzájemné spolupracují a komunikují. Ukázalo se, že tandemové výuce není ve škole přikládána dostatečná pozornost, a to zejména z důvodu nedostatku financí. Spolupráce a komunikace učitelů je velmi různá. Učitelé vyzdvihují vzájemné obohacení, lepší pozornost žáků, chování i výsledky žáků, ale také budování kolegiálnosti, získávání efektivní zpětné vazby. I když je tandemová výuka ve škole realizována, není nijak monitorována vedením.

Detailed record