Bachelor's theses

Latest additions:
2023-02-01
11:04

Detailed record
2023-02-01
11:04
Zkoumání cirkadiánního rytmu a světelné hygieny u osob pracující ve směnném provozu
TESKA, Andrej
Cílem této bakalářské práce bylo shrnout dosavadní poznatky o cirkadiánním rytmu, spánku, úloze a důležitosti melatoninu v lidském těle, příčiny a důsledky nabourávání cirkadiánního rytmu a možnosti jeho posílení pro co nejlepší zdraví a vitalitu. Práce je koncipována jako literární rešerše a vychází převážně ze zahraničních studií tohoto oboru, nicméně spoustu informací je doplněných od českých autorů. Zdraví je v 21. století naprosto komplexní hodnotou, na kterou by se mělo také komplexně nahlížet. Zkoumat by se měly veškeré možné aspekty nabourávání zdraví, které jsou mnohdy přehlíženy. Témata rozvíjená v této práci se zaměřují na rostoucí uvědomění, že ignorujeme cirkadiánní a spánkový systém na vlastní nebezpečí. Právě narušování cirkadiánního rytmu přináší v dnešní době, dle mnoha studií, zdravotní neduhy. Velký počet studií totiž potvrzuje, že za řadou nemocí, které se projevují v moderním světě stojí právě rozpad cirkadiánního rytmu. Tato práce shrnuje jak mechanismy fungování cirkadiánního rytmu, tak jeho největší narušitele a potencionální rizikové faktory spojené s různými druhy nemocí. Přináší nové náhledy na to, jak pečovat o své zdraví komplexně, tak aby bylo pro nás co nejvíce udržitelné.

Detailed record
2023-02-01
11:04
Návrh a ověření intervenčního pohybového programu zaměřeného na zlepšení kondice u rekreačních sportovců a sportovkyň
KŘÍŽ, Pavel
Cílem této práce je sestavit intervenční program zaměřený na zlepšení kondice. Cíl se podařilo splnit. Intervenční pohybový program si může dle návrhu zacvičit každý sám a kdekoliv, a to i v případě zavření posiloven, například z pandemických důvodů. Intervenčního pohybového programu se účastnilo jedenáct lidí, kontrolní skupina čítala také jedenáct lidí. V rámci metodologie byla zvolena testová baterie EUROFIT, složená z devíti testů. Z výsledkové části je třeba zdůraznit, že experimentální skupina se v průměru zlepšila o 0,1 pokusu na cvik plameňák, 1,89 sekundy na tappingu, polepšila se také v přesahu v předklonu o 3,23 centimetrů, 13,96 ve skoku z místa, 3,17 opakování ve cvičení sed lehů, 4,79 sekund ve výdrži ve shybu, k jedinému zhoršení experimentální skupiny došlo u člunkového běhu a to o 0,2 sekundy, v posledním testu měření dynamometrie došlo ke zlepšení o 7,14 Newtonů. U kontrolní skupiny došlo v prvním testu k mírnému zhoršení o 0,1 pokusu, zhoršení jsme také mohli pozorovat v testu tapping o 1,33 sekundy, k mírnému zlepšení o 0,98 centimetrů došlo v předklonu, skupina se už pak dále pouze zhoršovala ve všech testech. Konkrétně o 0,54 centimetru ve skoku, o 0,84 opakování v sed lehu, 2,56 sekundy ve výdrži ve shybu, 0,29 v člunkovém běhu a o 2,23 Newtonů v dynamometrii. Všechny výzkumné předpoklady se naplnily.

Detailed record
2023-02-01
11:04
Eva Prokopcová - malířské dílo
KULÍKOVÁ, Markéta
Cílem práce je představení života a díla jihočeské současné umělkyně Evy Prokopcové. Důraz je kladen na malířské dílo umělkyně, ale pozornost je věnována také dílu kresebnému, které má v její práci silné zastoupení. Důraz je kladen na definování vývoje jejího díla s poukázáním na jeho přijetí mezi odbornou veřejností. Nastíněny jsou životní mezníky umělkyně, jež se výrazně odráží v její výtvarné práci. Kapitoly věnované malířskému dílu jsou řazeny chronologicky a zabývají se vybranými cykly obrazů. Závěrem práce je zamyšlení nad možnými souvislostmi díla Prokopcové v rámci uměleckého kontextu a především naznačením jedinečnosti a subjektivnosti přístupu umělkyně, jejíž dílo nebylo dosud plně doceněno.

Detailed record
2023-01-29
22:41
Fyzioterapie po operačních řešeních spastické dystonie horní končetiny u pacientů po poškození mozku
Marešová, Zuzana ; Angerová, Yvona (vedoucí práce) ; Sládková, Petra (oponent)
Jméno, příjmení: Zuzana Marešová Vedoucí práce: doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA Název bakalářské práce: Fyzioterapie po operačních řešeních spastické dystonie horní končetiny u pacientů po poškození mozku Abstrakt bakalářské práce: Tématem mé bakalářské práce jsou operační výkony prováděné na horních končetinách u pacientů se spastickou dystonií a následná pooperační fyzioterapie. Práce je složena z části teoretické a praktické. V teoretické části se zprvu zabývám syndromem centrálního motoneuronu a definicí dvou pro tuto práci důležitých příznaků, kterými jsou spasticita a spastická dystonie. Součástí těchto kapitol je i hodnocení spasticity a celkově spastické parézy. Následuje část s popisem chirurgických výkonů rozdělených podle jednotlivých segmentů horní končetiny. Na závěr teoretické části uvádím doporučované fyzioterapeutické postupy po těchto operacích. Praktická část se skládá z kazuistik dvou pacientů, u nichž se po poškození mozku rozvinula spastická dystonie, a kteří podstoupili operaci horní končetiny. Kazuistiky se skládají z odběru anamnézy, vstupního a výstupního kineziologického rozboru, funkčního vyšetření horní končetiny prostřednictvím modifikovaného Frenchayského testu paže a záznamu fyzioterapeutických jednotek. Na podkladě srovnání vstupního a výstupního vyšetření byl...

Detailed record
2023-01-29
22:40
Konzervativní terapie neuropatie nervus ulnaris v loketní krajině
Pavlů, Jiří ; Mezian, Kamal (vedoucí práce) ; Sládková, Petra (oponent)
Název práce: Konzervativní terapie neuropatie nervus ulnaris v loketní krajině Cíle práce: Hlavním cílem práce je vytvoření komplexního obrazového edukačního materiálu, tzv. pacientské brožury pro pacienty s diagnózou neuropatie n. ulnaris v loketní krajině. Druhým cílem je představení aplikace Priessnitzova obkladu u diagnózy neuropatie n. ulnaris na dvou kazuistikách. Dílčím cílem práce je shrnutí problematiky týkající se poznatků o neuropatii n. ulnaris v loketní krajině a její konzervativní léčbě formou teoretické rešerše. Metody zpracování dat: K tvorbě práce byla použita metoda obsahové analýzy literárních zdrojů, na základě které vznikla teoretická rešerše. V návaznosti na tom byly vytvořeny pacientské brožury. Praktické části práce se účastnili dva pacienti s diagnózou neuropatie n. ulnaris v loketní krajině. Oba pacienti byli léčeni edukačním pohovorem stran režimových opatření a instruktáží k aplikaci Priessnitzova obkladu. Kromě cíleného specifického vyšetření byl pacientům předán k vyplnění dotazník QuickDASH, a proto bylo užito i metody dotazování. Dále byla využitá metoda komparace při porovnávání výsledků vstupního a výstupního vyšetření, které tvořily základ pro vyhodnocení úspěšnosti terapie. Výsledky práce: Pacientské brožury (jedna obsahující instruktáž k režimovým opatřením,...

Detailed record
2023-01-29
22:39
Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace
Gusarova, Anežka ; Ortová, Marie (vedoucí práce) ; Voldřichová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce "Vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem s podporou alternativní komunikace" zkoumá vývoj řeči u dítěte s Downovým syndromem ve věkovém rozmezí od dvou do pěti let věku a uvádí důvody, proč je řečový vývoj u těchto dětí téměř vždy problematický. Na základě příkladu dobré praxe s jednou z metod alternativní komunikace, konkrétně se znakem do řeči, se snaží práce nastínit důvody, proč jsou manuální znaky a alternativní formy komunikace, které je využívají, vhodnou metodou pro rozvoj komunikace a řeči u dětí s Downovým syndromem. V teoretické části se práce zaměřuje na jednotlivá období řečového vývoje u dítěte s tímto syndromem, dále na alternativní komunikaci a metody, které používají manuální znaky. Detailněji se pak snaží přiblížit metodu znak do řeči. V praktické části bakalářská práce popisuje příklad praxe osobní asistence, práci s alternativní formou komunikace, a řečový vývoj u dívky s Downovým syndromem. Klíčová slova Vývoj řeči, Snížené komunikační schopnosti, Downův syndrom, Alternativní komunikace, Manuální znaky, Znak do řeči

Detailed record
2023-01-29
22:37
Výkon sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi
Hlavatá, Nicol ; Frydrychová, Iva (vedoucí práce) ; Bejček, Jan Matěj (oponent)
Ve své bakalářské práci popisuji sociální zabezpečení v České republice, organizaci tohoto zabezpečení a také popisuji systém pomoci v hmotné nouzi, který se úzce pojí s výkonem sociální práce a činností sociálních pracovníků oddělení hmotné nouze Úřadu práce v České republice. Cílem této práce je popsat metody, nástroje a přístupy, které byly využity sociálním pracovníkem oddělení hmotné nouze Úřadu práce České republiky v případových studiích. Dále má bakalářská práce za cíl popsat případovou práci s klientem sociálních pracovníků oddělení hmotné nouze Úřadu práce v České republice, dále také poukázat na to, že sociální pracovník pouze nevyplácí dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi jako úředník, ale pracuje s klientem v rámci možných nástrojů, metod a přístupů, které nám sociální práce nabízí. Individuální práce sociálních pracovníků hmotné nouze Úřadu práce České republiky je tedy podložena případovými studiemi, které jsou podrobně rozpracovány v praktické části práce. Klíčová slova Úřad práce, Sociální práce, hmotná nouze, případová studie, metody, přístupy a nástroje.

Detailed record
2023-01-29
22:36
Integrace sociálně vyloučených v projektu Nový prostor
Peková, Pavla ; Křížová, Eva (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Práce Integrace sociálně vyloučených v projektu Nový Prostor se zabývá možnostmi a způsoby pomoci lidem v tíživé sociální situaci skrze zapojení do pouličního prodeje časopisu v kombinaci s dalšími podpůrnými sociálními službami. V teoretické části jsou vymezeny pojmy sociální vyloučení a bezdomovectví jako jeho nejtěžší forma, sociální podnik nebo lidský, sociální a kulturní kapitál. Praktická část se pak zabývá jednak fungováním sociálního podniku Nový Prostor, charakteristikami tamních klientů, a dále zahrnuje vlastní výzkum, který zkoumá dopady poskytované podpory z pohledu klientů Nového Prostoru a míru jejich znovu začlenění do společnosti. Klíčová slova Integrace, sociální vyloučení, sociální ekonomika, street-paper, Nový Prostor

Detailed record
2023-01-29
22:36
Rubiks cube
Bošániová, Monika ; Majerech, Vladan (vedoucí práce) ; Ježek, Pavel (oponent)
Táto práca je vytvorená za účelom zjednodušiť pohľad začiatočníkom na výučbu skladania Rubikovej kocky. Prechádza rôznymi pohľadmi, ako vyriešiť tento hlavolam. Pre lepšie pochopenie problému popisuje teóriu, myšlienky a históriu viacerých riešiacich algoritmov. Zameriava sa na dôkladný popis implementácie samotného aplikovaného pos- tupu skladania. Približuje výzor prostredia aplikácie a interaktivitu rôznych elementov naprieč jednotlivými úsekmi a zahŕňa popis všetkých aplikačných komponent. Poskytuje náhľad do spracovania vyučovacej časti a analyzuje jej efektivitu v porovnaní s existu- júcimi riešeniami. Obsahuje užívateľskú dokumentáciu a návod pre pridanie vlastného algoritmu skladania v textovom formáte. Spracováva spätnú väzbu od testovacích sub- jektov a navrhuje prípadné vylepšenia do budúcnosti. 1

Detailed record