Bachelor's theses

Latest additions:
2021-07-25
00:09

Detailed record
2021-07-25
00:09

Detailed record
2021-07-25
00:09

Detailed record
2021-07-25
00:09
Turistika a naučné stezky v Jizerských horách
Hádková, Kristýna ; Brtník, Tomáš (vedoucí práce) ; Fořterová, Petra (oponent)
Název: Turistika a naučné stezky v Jizerských horách Cíle: Hlavním cílem této práce je představení pěší, cyklo a lyžařské turistiky jakožto nejvyužívanějších druhů v CHKO Jizerské hory, seznámení s oblastí Jizerských hor a naučnými stezkami, které se zde nachází v současnosti, a přiblížit potenciál pro jejich rozvoj v budoucnosti. Metody: Pro představení pěší, cyklo a lyžařské turistiky, CHKO Jizerské hory a naučných stezek byla využita odborná literatura, webové stránky stěžejních institucí, kterými jsou Klub českých turistů, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a další. Pro vytvoření přehledu o současném stavu naučných stezek v CHKO Jizerské hory a možných alternativách pro jejich rozšíření byla provedena internetová rešerše, porovnání a rozebrání získaných informací a uvedených do souvislosti s oblastí Jizerských hor. Výsledky: Všechny naučné stezky v CHKO Jizerské hory jsou zaměřeny na pěší turistiku. Jejich zpracování je vždy formou informačních tabulí. Na naučných stezkách v jiných oblastech už jsou vyzkoušeny moderní technologie využívající mobilní telefony, které použití tabulí eliminují, což je výhodné v mnoha ohledech. Závěry: Pro Jizerské hory byl objeven nevyužitý potenciál pro rozšíření naučných stezek také pro cyklo a lyžařskou turistiku, které zde zatím chybí. Stávající...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou získané deformity pravé dolní končetiny
Opršalová, Jana ; Martínek, Milan (vedoucí práce) ; Šachová, Dana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získané deformity pravé dolní končetiny v komplexním měřítku. Tematicky je rozdělena na dvě hlavní části, obecnou část a speciální část. V obecné části práce jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se diagnózy pacienta, popsané anatomické struktury v oblastech bérce a hlezenního kloubu, kineziologie a biomechanika nohy, osifikace kostí a zlomeniny hlezenního kloubu. Obecná část je zakončena fyzioterapeutickou péčí o pacienta s touto diagnózou. Speciální (praktická) část obsahuje kazuistiku pacienta se získanou deformitou pravé dolní končetiny po fraktuře os tibiale externum léčenou operativně dle Kidnera. Během fyzioterapeutické péče byly využity neinvazivní metody a přístupy v rozsahu znalostí bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Výsledkem fyzioterapeutické péče bylo zlepšení klinického stavu pacienta téměř ve všech hodnocených kritériích. Klíčová slova: os tibiale externum, fyzioterapeutická péče, hlezenní kloub, deformity dolní končetiny

Detailed record
2021-07-25
00:09
Úleva od bolesti během očkování dětí. Účinnost termomechanické distrakční pomůcky.
Steinbauerová, Blanka ; Svobodová, Hana (vedoucí práce) ; Dvořáková, Sandra (oponent)
V časovém úseku třech měsíců byla v pražské ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nabízena termomechanická pomůcka Buzzy® jako úleva od bolesti a strachu spojeného s očkováním. Ze sledované skupiny dětí a rodičů (n-34) měla větší část zájem se s výrobkem blíže seznámit a použít jej při očkování. Potvrdilo se, že děti i rodiče mají zájem o nějakou formu úlevy od bolesti a strachu během invazivního výkonu. Pomůcku si děti přidržovaly samy nebo jejich rodiče na paži v místě nad vpichem jehly. Po provedeném očkování s Buzzy® děti hodnotily dle pětibodové škály VAS vnímání bolesti při vpichu a aplikaci očkovací látky nejčastěji jako "nebolí" nebo "bolí trochu". Většina dětí pomůcku považovala za účinnou. Na stejné škále VAS vibraci a chlad berušky Buzzy® děti převážně hodnotily příznivě. Některým dětem vibrace a chlad pomůcky nevyhovovaly. Vzhledem k individuálnímu vnímání bolesti a strachu není možné Buzzy® považovat za zaručený "lék" pro děti, které jsou senzitivní a úzkostné. Avšak v rámci citlivého, empatického a individualizovaného přístupu k malým i větším pacientům, může Buzzy® některým z nich účinně ulevit a posloužit jako funkční distrakce. Každý pacient, u kterého dokážeme snížit bolest a strach, je významným úspěchem a posunem k naplnění individualizované ošetřovatelské péče. Klíčová...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Výkony uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK v letech 2009-2019
Ploček, David ; Přívětivý, Lubomír (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název: Výkony uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK v letech 2009-2019 Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit tendence vývoje dosažených výkonů uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK v letech 2009-2019. Metody: V této práci bylo použito kvantitativní obsahové analýzy, teoretických metod analýzy a syntézy, matematicko-statistických metod, lineární regrese a metody komparace. Výsledky: Na základě výsledků bylo zjištěno, že úroveň výkonů uchazečů o studium Vojenského oboru při FTVS UK, má v průběhu sledovaných let převážně klesající tendenci. Klíčová slova: Adolescence, obezita, motorické testy, fyzická aktivita, Armáda České republiky.

Detailed record
2021-07-25
00:09
Vliv diety na parametry lipidogramu u pacientů s dyslipidémií
Paroha, Josef ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Tůmová, Eva (oponent)
Hlavním cílem této práce je určit, zda má hypolipidemická dieta vliv na parametry lipidogramu u pacientů s dyslipidemií. Vedlejším cílem je zjistit stravovací návyky pacientů s dyslipidemií a určit, zda jsou v souladu se základy hypolipidemické diety. K dosažení cílů bylo použito dotazníkové metody, biochemického vyšetření krve a edukace pacientů s dyslipidemií. Výzkum obsahoval vstupní a výstupní laboratorní vyšetření krve. Po vstupním vyšetření pacient vyplnil dotazník s otázkami zaměřenými na stravovací návyky a absolvoval edukaci o vhodné dietě. K výstupní kontrole se pacient dostavil za tři měsíce. Potřebná data byla získána porovnáním vstupního a výstupního vyšetření krve a vyhodnocením dotazníků. Tato bakalářská práce ve svém výzkumu potvrdila pozitivní vliv hypolipidemické diety na hodnoty lipidogramu u pacientů s dyslipidemií. Na konci výzkumu byla průměrná hladina celkového cholesterolu nižší o 10,5 %, průměrná hladina LDL-cholesterolu byla o 18,9 % nižší a průměrná hladina triacylglycerolu byla o 10, 6 % nižší. Naopak průměrná hladina HDL-cholesterolu byla na konci výzkumu o 4,3 % vyšší. Dále bylo vyhodnocením dotazníků zjištěno, že se více než 70 % pacientů s dyslipidemií stravovalo v souladu se základy hypolipidemické diety již na počátku výzkumu. Výsledky této práce ukazují pozitivní...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Proces osvojování dítěte očima náhradních rodičů v ČR
Kočárníková, Tereza ; Vágnerová, Marie (vedoucí práce) ; Procházková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem osvojování dítěte očima náhradních rodičů v České republice. Teoretická část je věnována, za použití odborné literatury, obecně současné náhradní rodinné péči a jejím podmínkám v České republice. Podrobněji se tato část zaměřuje na podmínky osvojení, právní uvolnění, zprostředkování osvojení a v neposlední řadě na všechny kroky procesu osvojování dítěte v České republice. Praktická část je zpracována za pomocí dat získaných z kvalitativního výzkumu s adoptivními rodiči. Na základě rozhovorů rozebírá jejich zkušenosti s procesem osvojování dítěte a také představuje nedostatky, které v tomto procesu adoptivní rodiče nacházejí. Z výsledků výzkumu plyne, že průměrná doba čekání na dítě je v České republice 25 měsíců. Za velký nedostatek adoptivní rodiče považují rozdílnost mezi kraji, každý kraj si jedná dle svého a neexistuje v ČR jednotný systém osvojování. Klíčová slova náhradní rodinná péče, osvojení, osvojenec, osvojitel, pěstounská péče, biologický rodič

Detailed record
2021-07-25
00:09
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu
Neuwirth, Michal ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Bidrmanová, Hana (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče totální endoprotézy kolenního kloubu Cíle: Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků totálních náhrad kolenního kloubu a zpracování kazuistiky pacienta, který implantaci kloubní náhrady prodělal. Tato práce se skládá z obecné a speciální části. Část obecná se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu, osteoartrózou, příčinami jejího epidemiologií a léčbou. Dále potom implantací kloubních náhrad jako jednou léčbě osteoartrózy používané užívaných rehabilitaci těchto pacientů. Speciální část má formu kazuistiky, obsahuje anamnézu, vstupní kineziologické vyšetření, popis terapeutických jednotek výstupní kineziologické vyšetření. terapiích byly použity techniky měkkých tkání podle Lewita, mobilizace podle Lewita, á á Vávrové, cvičení podle svalového testu proprioreceptivní neuromuskulární facilitac Výsledky: terapiích zlepšil, přesné srovnání stavu pacienta před terapiích nabízí kapitola hodnocení efektu terapie Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, artróza, kazuistika,

Detailed record