Bachelor's theses

Latest additions:
2021-05-02
00:02

Detailed record
2021-05-02
00:02

Detailed record
2021-05-02
00:02

Detailed record
2021-05-02
00:02
The rise of the alt-right in the US and its online presence
Rýdl, Štěpán ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Váňa, Jan (oponent)
1 Prezidentské volby v USA v roce 2016 byly mimo jiného významné kvůli nápadnému vlivu nové krajně pravicového hnutí. Pojem "alt-right" byl poprvé použit v roce 2008 Richardem Spencerem a odkazuje ke krajně pravicovému online hnutí. Tato práce si klade za cíl poskytnout stručné shrnutí všech významných aspektů této ideologie. Budou popsány její nejdůležitější ideologické principy: důraz na maskulinitu, etnonacionalismus a antisemitismus; stejně jako působení a chování jejích následovníků v online prostoru. Hnutí alt-right bude porovnáno s ostatními krajně pravicovými a konzervativními ideologiemi a jeho rétorika bude analyzována jako forma propagandy.

Detailed record
2021-05-02
00:02
Ďábel v Praze - pražské legendy na televizní obrazovce
Churá, Michaela ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Kales, Josef (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zpracování seriálu Ďábel v Praze, který vznikl roku 1996 v produkci České televize. Cílem je zmapovat, do jaké míry je seriál syntézou pověstí a faktů, a hledá odpověď na otázku, odkud brali tvůrci náměty a inspiraci. Zároveň se pokusím dohledat dobové kritiky a přijetí diváků. Seriál je rozdělen do jednotlivých příběhů - pražských legend, a stejně tak jsou rozděleny i kapitoly v této práci. Druhá kapitola se zaměřuje na dějovou linku odehrávající se v jezuitské koleji, jejíž prostředí pak prostupuje celým dějem seriálu. Každá kapitola popisuje děj daného příběhu, následně jeho genezi. Práce je vypracována na základě odborné literatury a návštěv filmového archívu České televize

Detailed record
2021-05-02
00:02

Detailed record
2021-05-02
00:02
Muzeum jako "kontaktní zóna" a jeho význam v současné taiwanské společnosti: Případová studie Muzea horkých pramenů v Beitou
Havel, Matyáš ; Dluhošová, Táňa (vedoucí práce) ; Maršálek, Jakub (oponent)
Vycházejíc z koncepce "kontaktních zón" (Clifford 1997) a kritické muzeologie, tato bakalářská práce se v teoretické rovině zabývá otázkou role muzeí ve společnosti a způsobem, jakým se podílejí na vytváření a komunikaci určitého pojetí identity a kulturního dědictví. Konkrétně jsou tyto koncepty zkoumány v případě taipeiského Muzea horkých pramenů v Beitou, původně budovy veřejných lázní z období japonské vlády na Taiwanu. Na základě analýzy stálé expozice muzea a vybraných sezónních výstav práce zkoumá, jakým způsobem je v muzeu prezentováno místní kulturní dědictví a identita. To mj. s ohledem na otázku reprezentace japonského kulturního dědictví, se kterým je Muzeum horkých pramenů v Beitou spojeno, v taiwanském kontextu. Práce ve svém závěru prezentuje zkoumané muzeum a její expozici jako "kontaktní zónu" různých kultur a režimů, lokálních a národních tendencí příznačných pro současnou taiwanskou společnost. Klíčová slova muzeum, kulturní dědictví, identita, Taiwan, Beitou

Detailed record
2021-04-25
00:02
Osobnosti oboru informačních a komunikačních technologií: zpracování podkladů pro multimediální e-learningový projekt
Gromotovičová, Kateřina ; Kučerová, Helena (vedoucí práce) ; Mašek, Karel (oponent)
v českém jazyce Podkladem pro práci je projekt o osobnostech, které se podílely na rozvoji informačních a komunikačních technologií. Hlavním úkolem projektu je poukázat na dostupné zdroje hlavně v elektronické podobě. Práce je uložena jako příloha na CD disku u bakalářské práce a zároveň na školním moodlu Vyšší odborné školy informačních studií v Praze. Cílem bakalářské práce je zejména popis použitých zdrojů a utváření profilů jednotlivých osob.

Detailed record
2021-04-25
00:02

Detailed record
2021-04-25
00:02

Detailed record