Bachelor's theses

Latest additions:
2022-01-16
00:01

Detailed record
2022-01-16
00:01
Women Strike for Peace proti jadernému zbrojení a válce ve Vietnamu
Kunovská, Kristýna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Tůma, Oldřich (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá ženským mírovým hnutím Women Strike for Peace (WSP) a protesty proti jadernému zbrojení a válce ve Vietnamu, které toto hnutí pořádalo. Zahrnuje časový úsek od roku 1961 k začátku 70. let. V práci se věnuji charakteristice WSP, taktikám, které hnutí využívalo k dosažení svých cílů, významným protestům či dalším důležitým činnostem, jež byly v souvislosti s nesouhlasným stanoviskem k jaderným zbraním a válce ve Vietnamu podnikány. Již na začátku své působnosti si ženské mírové uskupení WSP získalo podporu mnoha amerických žen a médií díky svému slušnému vystupování a důrazu na mateřství. Hnutí používalo genderové stereotypy k legitimizování své činnosti, tvrdilo například, že ženy jakožto matky mají právo rozhodovat o testování zbraní, neboť se v jeho průběhu dostává do atmosféry spousta škodlivých látek, které pak negativním způsobem ovlivňují zdraví dětí. Stejné taktiky hnutí využívalo i v rámci branné povinnosti, kdy byli synové členek odváděni do války. V druhé polovině 60. let se ovšem protesty a vystupování WSP začalo stávat radikálnějším, což mělo za následek narůstající kritiku ze strany společnosti. Původní teoretické východisko WSP také zpochybnilo to, že se převážně mladší členky začaly ztotožňovat s feminismem. Ačkoliv cílem WSP nebyla snaha o změnu...

Detailed record
2022-01-16
00:00

Detailed record
2022-01-16
00:00

Detailed record
2022-01-16
00:00
Intervenční péče (krizová intervence) v podmínkách Zdravotnické záchranné služby
Pikola, Michal ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu krizové intervence, konkrétněji první psychické pomoci v kontextu Zdravotnické záchranné služby (ZZS). První kapitola teoreticko-přehledové části přibližuje tyto činnosti v obecné rovině, druhá kapitola se věnuje specifikům psychologické práce v rámci ZZS, zatímco třetí kapitola podává zprávu o současném stavu, významu a možnostech zlepšení efektivity poskytovaných služeb. Návrh výzkumu prezentovaný v poslední kapitole se věnuje právě zpětné vazbě a možnostem jejího získávání v oblasti, kde je z podstaty samotné psychické první pomoci velmi důležitá anonymita a jednorázovost služby; získávání zpětné vazby od jejích uživatelů a návazné zkvalitňování péče tedy vyžaduje zvláštní pozornost.

Detailed record
2022-01-02
00:00

Detailed record
2021-12-26
00:01

Detailed record
2021-12-26
00:01

Detailed record
2021-12-26
00:01
Obezita, artróza a pohybová aktivita
Vojtová, Anna ; Hašpicová, Marcela (vedoucí práce) ; Slabý, Kryštof (oponent)
Práce je zaměřena na sledování a hodnocení pohybového režimu, změn posturálních stereotypů a bolestí pohybového aparátu u dvou obézních dospělých pacientů, jednoho v průběhu přípravy a v období následujícím po bariatrickém výkonu a druhé pacientky po senzomotorickém cvičebním programu bez bariatrické operace. Cílem práce je zpracování poslední dostupné literatury na dané téma, v praktické části pak zpracování kazuistik dvou vybraných pacientů s popisem změn postury a posturálních stereotypů v průběhu redukce hmotnosti s pohybovým režimem a bez pohybového režimu. Hodnocení v praktické části bude vycházet z měření posturální stabilitypomocí počítačové posturografie, objektivizace rozsahu pohybu nosných kloubů přístrojem Moover, složení tělesných kompartmentů bude analyzováno bioimpedančním měřením na přístroji Tanita, a subjektivní vnímání bolesti a kvality života v průběhu redukčního programu bude posuzováno formou standardizovaných dotazníků (Dotazník interference bolesti s denními aktivitami DIBDA, Mapa bolesti, Dotazník dopadu tělesné hmotnosti na kvalitu života IWQOL-Lite). Výsledky ze stabilometrického měření nevykazují výrazné zlepšení posturální stability ani u jednoho z pacientů. U pacienta po výrazné redukci hmotnosti je však patrno snížení plochy kontaktu chodidla s podložkou. U obou...

Detailed record
2021-12-26
00:01
Vliv elektrostimulace dle Jantsche na spastickou parézu flexorů zápěstí a prstů ruky u pacientů po cévní mozkové příhodě
Bushuyeva, Violeta ; Kövári, Martina (vedoucí práce) ; Demeková, Júlia (oponent)
Tato práce si klade za cíl zhodnotit okamžitý účinek elektrostimulace dle Jantsche na spastickou parézu flexorů zápěstí a prstů ruky vzniklou následkem cévní mozkové příhody. V teoretické části byla provedená krátká rešerše moderních poznatků o cévní mozkové příhodě, syndromu spastické parézy a fyzikální terapii v léčbě spasticity s užším zaměřením na elektroterapii s antispastickým účinkem. Praktická část obsahuje kasuistiku pacienta, u kterého byla v rámci hospitalizace prováděna elektrostimulace dle Jantsche každý všední den byl vyšetřován před a neprodleně po elektrostimulaci. Vyšetření vycházelo z Klinického ní spasticity v pěti krocích ese. Pro účel rychlého a kvalitního zhodnocení spasticity byly z vyšetření dle Graciese vybrány tyto parametry: pomalý pasivní (Xv1) a aktivní (XA) rozsah pohybu a pasivní rychlý rozsah pohybu hodnotící stupeň zárazu neboli catch Následně byly z naměřených hodnot dopočítány úhel spasticity (Xv1 Xv3)/Xv1). Ze získaných dat vyplívá, že elektrostimulace dle Jantsche má okamžitý vliv na snížení spasticity jak flexorů zápěstí, tak prstů. Vliv na aktivní rozsah pohybu prokázal pouze u elektrostimulace flexoru palce. U zápěstí a ostatních prstů ke změně aktivního rozsahu pohybu nedošlo.

Detailed record