Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2018-05-28
16:01
Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna
Veselka, Dominik ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna Cíle: Cílem této bakalářské práce je vyhledání "bílého místa" na trhu se surfovými prkny a vytvoření produktu, respektive značky, která by toto místo mohla zaplnit. Dalším úkolem práce je realizování strategických kroků řízení a budování značky. Tyto kroky budou vedeny od samotného počátku vytvoření produktu a značky, přes budování hodnoty a image této značky pomocí vhodně zvolených prvků značky až po další rozvoj značky a inovační aktivity Metody: Tato práce analyzuje sekundární data získaná z výsledků průzkumů trhu provedených v oblasti průmyslu výroby surfových prken během roku 2017 a 2018. Získaná data byla dále zpracována pro analýzu konkurence a vytvoření poziční mapy. Pomocí těchto metod byla stanovena pozice nové značky na trhu surfových prken. Výsledky: Podařilo se objevit prázdné místo na trhu, které je pokryté poptávkou a není zde realizována nabídka. Toto místo bylo vyplněno novým produktem, jehož vlastnosti byly určeny na základě analýzy konkurence a konstrukci poziční mapy. Byla stanovena strategie budování hodnoty a image značky, vybrány nejdůležitější prvky značky, vytvořena podznačka podporující image a uvedená další možnost rozvoje značky. Klíčová slova: strategie budování značky, značka, založení značky, poziční mapa ,...

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity
Procházka, Šimon ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení sponzorských aktivit České spořitelny se zaměřením na sport. Výsledkem práce bude soubor doporučení, ze kterého bude vycházet při následném rozhodování oddělení marketingu České spořitelny pro období 2019 - 2021. Metody: K naplnění stanovených cílů byla použita v této práci analýza sekundárních dat a jejich vzájemná komparace. Dále pak individuální pozorování sponzorských aktivit České spořitelny v roce 2017 a v prvním čtvrtletí roku 2018. Poslední významnou metodou byl kvalitativní rozhovor s vedoucím oddělení sponzoringu a následná diskuze s členy jeho oddělení. Výsledky: Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že je prostor ke zlepšení marketingové komunikace v závislosti na sponzorských aktivitách. Součástí práce je návrh doporučení na zlepšení aktuálního stavu. Klíčová slova: marketingová komunikace, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, Kolo pro život

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce
Kadeřábková, Aneta ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce Cíle: Cílem bakalářské práce je navrhnout sponzorský balíček pro potenciální sponzory týmu Big Shock Racing. Dále rozebrat stávající situaci, zjistit, jak tým se sponzory spolupracuje a komunikuje. Metody: V práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturované hloubkové rozhovory s pilotem týmu Big Shock Racing Martinem Macíkem ml. Dále je provedena analýza dat a pozorování, které slouží k získání aktuálních informací. Výsledky: Z provedených rozhovorů vyšlo najevo, že tým sponzorskými balíčky v současnosti nedisponuje a s jednotlivými partnery se snaží domlouvat individuálně a naplnit jejich individuální požadavky. Proto se nejdříve rozebrala stávající situace, jaké protivýkony tým nabízí, a z nich byly následně sestaveny 4 sponzorské balíčky, které budou týmu sloužit pro lepší budoucí vyjednávání s potenciálními sponzory. Klíčová slova: Sponzoring, sportovní sponzoring, sponzorský balíček, marketingová komunikace, motorsport

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění
Pecková, Veronika ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění Cíle: Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové asociace v čase, respektive od roku 2010 do roku 2017, a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé reprezentace. Prioritou je pak zodpovězení otázek zadaných předsedou ČSA Gabrielem Waage. Metody: V této práci byla použita metoda komparace při porovnávání sekundárních dat z jednotlivých anuitních rozpočtů. Po získání a analýze výsledných hodnot proběhlo strukturované interview s předsedou ČSA. Získané poznatky jsou pak důkladněji rozebrány v diskuzi. Výsledky: Vzhledem k výsledkům analýzy a informacím, které jsem získala z rozhovoru s předsedou ČSA, jsem v této práci navrhla několik doporučení, nad kterými by se mohl předseda ČSA zamyslet před tvorbou budoucích rozpočtů. Zejména jsem řešila koncept spravedlnosti v rozdělování peněžních prostředků mezi reprezentace a adekvátnost cílů, které jsou na reprezentační celky kladeny. Klíčová slova: náklady, příjmy, spravedlnost, reprezentace, softball

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy
Košatková, Zuzana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název práce: Cíl: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy Cílem práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace klubu a výsledků provedeného výzkumu předložit návrhy na zlepšení marketingové komunikace FK Dukla Praha ženy směrem k potenciálním rodičům budoucích hráček. Pro sběr dat byly využity metody kvantitativního výzkumu a analýzy interních dokumentů. Bylo zjištěno, že rodiče hráček, v době zápisu svých dcer do klubu, využili většinu nástrojů marketingové komunikace klubu. Součástí práce jsou tak návrhy na další konkrétní nástroje, které klub může využít pro rozšiřování své členské základny. fotbalový klub, komunikační mix, rodiče, nábor členů

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě
Horáková, Jana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šrámek, Martin (oponent)
Název: Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě. Cíle: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení plánu jejich rozvoje, podpůrných činností a doplňujících aktivit. Pozitivně tak přispět k propagaci půjčovny, nejen ve Znojmě, ale i v celém Jihomoravském kraji. Výsledkem práce bude navržení konkrétních technických i kreativních kroků k doplnění stávajících, ale i nových marketingových aktivit pro rok 2018. Metody: Data byla získána na základě dokumentů a informací poskytnutých přímo Půjčovnou lodí Dyje. Následně byla využita při analýze marketingového prostředí, ve kterém se organizace nachází. Pro zjištění slabých a silných stránek, které byly při propagaci vyzdvihnuty, byla sestrojena SWOT analýza podniku. Výsledky: Půjčovna lodí Dyje má nedostatky v oblasti propagace a nástrojů nepřímé komunikace se zákazníky. Na základě tohoto poznatku byl vytvořen plán na podporu rozvoje stávajících a zcela nových marketingových aktivit, které osloví širší veřejnost a potenciální zákazníky Půjčovny lodí Dyje. Klíčová slova: nezisková organizace, spolek, služby, marketingové aktivity, marketingové prostředí, SWOT analýza, plán rozvoje

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha
Kaprálková, Michaela ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha Cíle: Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje vztah ke klubu u návštěvníků fotbalových utkání FK Dukla Praha. Poté formulovat doporučení, jaké žádoucí kroky by měl uskutečnit management klubu k naplnění svých záměrů i očekávání návštěvníků, diváků a fanoušků, popřípadě zda by měl přímo změnit některý ze svých záměrů, a to vzhledem ke specifickým historicko-společenským aspektům. Metody: V práci je provedena nejprve rešerše sekundárních dat. Dále je zde využito kvalitativní i kvantitativní metody k zisku primárních dat. Konkrétně se jedná o dva polostrukturované rozhovory a kvantitativní průzkum. Výsledky: Výsledky práce vypovídají o tom, že dotazovaní respondenti a především zástupci generace Y převážně nemají ke klubu vztah. Zároveň je zjištěna nejasná vize klubu a nehomogenní působení směrem k divákům a fanouškům. Problém nejasné koncepce je současně zjištěn i v případě fanklubu FK Dukla Praha. Vedení klubu je doporučeno zvolit jednoznačnou vizi a nové hlavní heslo, které by nebylo vnímáno jako odkaz na historii. Z hesla i nové jednotné vize by pak mělo být patrné, že je FK Dukla Praha vhodným prostředím pro rodiny s dětmi a mladé lidi, čímž by jasně definovala svou pozici mezi silnou fotbalovou konkurencí a potenciálně mohla...

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016
Bukovanová, Jana ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012-2016 u disciplín volným způsobem v kategorii můžu a žen. Metody: Pro výzkum byla použita metoda sběru sekundárních dat na základě studia oficiálních dokumentů. Zdroji dat byly především výsledkové listiny jednotlivých soutěží. Ty byly získány na internetových stránkách FINA a LEN. Ke zpracování dat a jeho třídění byl využit počítačový program MS Excel tabelační a grafické zpracování. Výsledky: Zjištěné výsledky podávají přehled o průměrném věku plavců na vrcholných soutěžích v období 2012 - 2016 v disciplínách plavaných volným způsobem. Výsledky potvrdily podávání vrcholný výkonů v plavání v dospělém věku v kategorii žen i mužů. Klíčová slova: Sportovní výkon, věk, sportovní kariéra, etapy sportovního tréninku, plavání

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Antošová, Eliška ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo provést podrobnou rešerši odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince. Metody: K rešerši literatury byly použity především databáze odborných zahraničních článků především PubMed, Medline, Scopus. Výsledky: Studie zkoumají působení přírodního prostředí na jedince ve třech úrovních: fyziologické, psychologické a kognitivní. Výsledky poukazují na potenciální pozitivní efekt přírodního prostředí na jedince na všech zkoumaných úrovních. Studie tento efekt prostředí popisují jako restorativní, který je vysvětlován dvěma teoriemi: 1) Teorie regenerace pozornosti - tento restorativní efekt vysvětluje na základě obnovení kapacity záměrné pozornosti. 2) Teorie snížení stresu - vysvětluje restorativní účinek z hlediska pozitivního ovlivnění emočního stavu jedince, což má za následek snížení stresové reakce organismu a navození fyziologických procesů vedoucích k relaxaci, regeneraci a uvolnění. Dále studie poukazují na podstatnou roli přírodního prostředí v celkovém vývoji jedince a negativní důsledky plynoucí z nedostatečného kontaktu jedince s přírodou, které popisují jako "Nature Deficit Disorders". V neposlední řadě studie pokazují na potenciál využití přírodního...

Úplný záznam
2018-05-28
16:01
TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU
Klaus, Jan ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU Cíl práce: Cílem práce je seznámit středně pokročilé a pokročilé kajakáře se správnou technikou a taktikou sjezdu technických úseků řek na kajaku, zejména vodopádů a jiných vodních překážek s významným vertikálním převýšením. Cílem je čtenáře seznámit s danou problematikou komplexně, podat ucelené informace směřující ke sjezdu technických úseků řek na kajaku, a to s důrazem na bezpečnost a prevenci před nežádoucími situacemi. Metoda: Bakalářská práce je rešeršní studií bez výzkumné činnosti. Jedná se o kvalitativní přehled relevantních informací, doplněných o poznatky a zkušenosti autora a dalších aktivních provozovatelů tohoto sportu, ze kterých jsou vyvozeny závěry bez jakékoli kvantitativní manipulace či analýzy. Hlavní metodou je vyhledávání zdrojů relevantních informací. Klíčová slova: Kajak, technika, taktika, kajakářský záběr, vodopád, válec, slide, bezpečnost, divoká voda, boof

Úplný záznam