Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2023-10-01
00:36
Mateřství u žen s PAS
Finkerová, Veronika ; Vozková, Anna (vedoucí práce) ; Hrdličková, Kristýna (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o mateřství u žen s poruchou autistického spektra (PAS). Cílem práce je zjistit, jak matky s poruchou autistického spektra prožívají své mateřství. Teoretická část práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol. První kapitola představuje poruchy autistického spektra, jejich definici, projevy a poruchy autistického spektra u žen. Druhá kapitola se věnuje tématu mateřství, jeho základnímu vymezení a vybraným psychologickým a interpersonálním aspektům. Poslední kapitola se zabývá mateřstvím u žen s PAS a předkládá výsledky dosavadních výzkumů na toto téma. Empirická část práce popisuje proběhlý kvalitativní výzkum. Nejprve byl stanoven cíl práce, poté hlavní výzkumná otázka a pět dílčích výzkumných otázek. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pěti matkami s poruchou autistického spektra. Získaná data byla analyzována pomocí metody tematické analýzy. Byla stanovena čtyři hlavní témata, která se v rozhovorech s participantkami objevovala: já jako matka, vztah s dítětem, výzvy mateřství a podpora v mateřství. Každé z témat dále zahrnovalo několik podtémat. Výsledky výzkumu značí, že mateřství je pro ženy s PAS náročné, ale přináší jim do života také pozitivní aspekty. Zdá se, že významným faktorem, který má vliv na prožívání mateřství u matek...

Úplný záznam
2023-10-01
00:36
Recursive least squares method: Selected applications
Mičuda, Timotej ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, pričom používa rekurzívny postup na aktualizáciu koeficien- tov. Cieľom tejto práce je predstavenie algoritmu rekurentnej metódy a oboznámenie sa s jej výhodami. Metódu využijeme na tri rôzne simulácie, v ktorých ukážeme jej vlast- nosti a modifikácie. Taktiež metódu aplikujeme na odhady pri použití na reálne dáta v spojitosti s CAPM modelom. 1

Úplný záznam
2023-10-01
00:36

Úplný záznam
2023-10-01
00:36

Úplný záznam
2023-10-01
00:36
K rozkladu křivosti v cirkulárních prostoročasech
Kříž, Jan ; Semerák, Oldřich (vedoucí práce) ; Kofroň, David (oponent)
Výpočet skalárů daných Riemannovým tenzorem křivosti není vždy efektivní provádět v souřadnicových složkách, a to ani v jednoduchých prostoročasech. Postup jednak není intuitivní, druhak např. na horizontu černých děr řada složek diverguje, ačkoli ve výsledku se přesně odečtou. Motivováni připravovaným textem [1], zaměřujeme se v této práci na cirkulární prostoročasy a provádíme 2+1+1 dekompozici umožňující vyjádřit křivostní skaláry pomocí sekcionálních a vnějších křivostí a pomocí geometrických charakteristik význačných časupodobných kongruencí. Klíčovou součástí práce je implementace a kontrola postupu v soft- warovém balíčku xAct pro program Wolfram Mathematica. 1

Úplný záznam
2023-10-01
00:36

Úplný záznam
2023-10-01
00:35
Porovnání pohybových schopností a dovedností u hráčů dětských kategorií mezi jednotlivými kluby ve fotbale
Suchánek, Robert ; Vokounová, Šárka (vedoucí práce) ; Chrudimský, Jan (oponent)
Název: Porovnání pohybových schopností a dovedností u hráčů dětských kategorií mezi jednotlivými kluby ve fotbale Cíle: Cílem této bakalářské práce je stanovit a následně porovnat úroveň vybraných motorických schopností a dovedností ve fotbalové kategorii U8 mezi vybranými fotbalovými kluby. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 61 hráčů kategorie U8 (Bohemians Praha 1905-21 hráčů, ČAFC Praha- 20 Hráčů, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - 20 hráčů). Pro zjištění potřebných údajů byly využity vybrané testy z UNIFITTESTu (6-60). Herní dovednost vedení míče byla testována nestandardizovaným testem 4x10 m s míčem. Výsledky: Zjistili jsme, že hráči kategorie U8, jejichž A mužstvo hraje první ligu, jsou lepší ve 2 z 5 testů, než kluby jejichž A mužstvo hraje pátou ligu. Dále jsme zjistili, že hráči kategorie U8, hrající za pražský klub, jsou také ve 2 z 5 testů lepší než mimopražský klub. Klíčová slova: fotbal, porovnání, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, testování, hráči fotbalu

Úplný záznam
2023-10-01
00:35

Úplný záznam
2023-10-01
00:35
Fyzioterapie v období pandemie Covid - 19 u pacientů s roztroušenou sklerózou
Knapová, Ivana ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
Jméno, příjmení: Ivana Knapová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Název bakalářské: Fyzioterapie v období pandemie covid-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na možnosti fyzioterapeutické intervence u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří trpí přetrvávajícími symptomy po překonání infekce covid-19. K hlavním aspektům terapeutické intervence patří pohybová léčba a respirační fyzioterapie. V teoretické části práce je představena problematika post-covid syndromu - detailněji se zabývá jeho terminologií, patogenezí, diagnostikou, klinickými symptomy a možností jejich terapie z obecného i fyzioterapeutického hlediska. Další část se věnuje samotné charakteristice roztroušené sklerózy a poskytuje podrobný popis základních charakteristik tohoto onemocnění. V závěru teoretické části jsou podrobně rozebrána témata plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie a pohybové léčby. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled o přínosech respirační fyzioterapie a pohybové léčby pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří trpí symptomy post-covid syndromu. Součástí tohoto cíle je také vytvoření brožury obsahující cvičení vhodná pro autoterapii, která má sloužit jako edukační materiál pro tyto pacienty. V praktické části jsou prezentovány tři kazuistiky pacientů v...

Úplný záznam
2023-10-01
00:35

Úplný záznam