Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2019-01-07
14:48

Úplný záznam
2019-01-07
14:48
Metody a postupy podvodní archeologie
Polata, Václav ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Metody a postupy podvodní archeologie Cíle: Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím na podmínky České republiky. Metody: Jako hlavní metoda byla využita kompilace informací z dostupné odborné literatury, která se zabývá podvodní archeologií. Využity také byly neformální rozhovory s odborníky. Výsledky: Soubor popsaných postupů, které využívají potápěči při podvodní archeologii. Klíčová slova: potápění, podvodní archeologie, technické postupy

Úplný záznam
2019-01-07
14:47

Úplný záznam
2019-01-07
14:47
Identitotvorné působení německých českobudějovických spolků v druhé polovině dlouhého 19. století (1860-1914). Vymezování německého veřejného prostoru.
Stachová, Monika ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Bakalářská práce sleduje různé strategie českobudějovických německých spolků a jejich vliv na utváření identity místního německého obyvatelstva se zaměřením na zlomové body městské a spolkové historie, tj. počátek 60. let jako dobu rozdělení Liedertafel, rok 1872 kdy byl otevřen Německý dům, posléze rok nástupu Josefa Taschka do funkce starosty a počátek první světové války. Snaží se interpretovat rámec mechanismů, prostřednictvím kterých spolky národní identitu formovaly, jako symbolickou občanskou válku o významy. V souvislosti s tím analyzuje, zda tyto spolky vyvíjely politickou činnost či nikoliv. Naznačuje případné spojnice mezi lokální politikou a spolkovým životem, zaměřuje se na trajektorii vývoje identity od utrakvismu k němectví a zasazuje ji do sociopolitického rámce. Krom toho se soustřeďuje na proměny pozice tamějších Němců a provázanost městského prostoru s venkovem. Klíčová slova: identita, spolkový život, paměť, lokální patriotismus, českobudějovičtí Němci, České Budějovice, jazyková politika, spolková politika

Úplný záznam
2019-01-07
14:47

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Plýtvání potravinami v České republice
MAURICOVÁ, Aneta
Cílem bakalářské práce je představit téma plýtvání potravinami, a to jak v kontextu udržitelného rozvoje, tak i z pohledu obecných "zdrojů" plýtvání a České republiky. Budou identifikovány hlavní oblasti nehospodárného nakládání s potravinami a také možnosti jejich alternativního využití. Hlavní metodou, která bude používána je literární rešerše. Praktická práce bude věnována průzkumům na úrovni domácností u konečného spotřebitele. Využitím analytického přístupu vyhodnocení sesbíraných dat se získají odpovědi na otázky týkající se problematiky plýtvání ze strany spotřebitelů. Práce se zabývá i redukcí plýtvání potravinami ve všech částech potravinového řetězce od primární produkce po domácnosti. Věnuje se také potravinovým bankám. Dále jsou v práci uvedeny dopady, které sebou plýtvání přináší a okrajově je zmíněna i legislativa. Na závěr jsou uvedeny aktivity probíhající proti plýtvání a také některé příklady řešení tohoto problému jak ve světě, tak v České republice.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PAPAYOVÁ, Vanda
Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě životního prostředí a starých ekologických zátěží v jejich okolí. Pokud se jim těchto informací nedostává, zjistit formou dotazníků pro učitele, proč tomu tak není. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zaměřila jsem se zde na vysvětlení pojmů životní prostředí a staré ekologické zátěže. Dále na jejich způsoby odstranění-sanace, nebo alespoň jejich zmírnění. Ve druhé části jsem pracovala s dotazníkem, který vyplnili učitelé a učitelky ze základních škol, kteří vyučují přírodopis či přírodovědu. Dotazník jsem zpracovala standardním způsobem. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že problematice znečištění životního prostředí by se na školách mohlo věnovat více času.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Význam pečovatelské služby pro seniora žijícího v domácím prostředí
ŠLEJHAROVÁ, Marta
Tato bakalářská práce se věnuje významu pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby a poukázat na rozdíl ve vnímání potřeb seniorů. Práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří, a to konkrétně demografii stárnutí, definici stáří, věkovému členění stáří a změnám ve stáří. Druhá kapitola teoretické části se věnuje potřebám člověka a jejich klasifikaci. Jsou zde popsány potřeby biologické, psychické, sociální a spirituální. Třetí kapitola se zabývá vztahem seniorů a jejich rodiny. Dělí se na tři podkapitoly: rodina seniora a její funkce, pomoc a péče o seniory v domácím prostředí a výhody a nevýhody spojené s domácí péčí o seniory. Čtvrtá kapitola se věnuje službě pro seniora a pečovatelské službě. Výzkumná část se zabývá významem pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavní výzkumná otázka byla: Jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Hlavní výzkumná otázka byla rozdělena do čtyř dílčích výzkumných otázek: Jak jsou naplňovány biologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány psychologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány sociální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Pro zjištění potřebných informací byl proveden kvalitativní výzkum za použití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl tvořen pěti informanty, kteří byli ochotni se na výzkumu podílet. Výzkum proběhl ve dvou fázích. Nejdříve byl proveden předvýzkum a poté samotný výzkum.Poslední výzkumná otázka: "Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby", byla vyhodnocena tak, že spirituální potřeby informantů se sníženou pohyblivostí nejsou dostatečně naplňovány. I přes vůli a snahu pracovníků pečovatelské služby toto není možné, ať už vzhledem k pracovní náplni pečovatelek či k jejich vzdělání. Duchovní nestíhají pokrýt veškeré potřeby seniorů. Objevují se případy, kdy senioři zdůrazňují úplnou absenci duchovní služby. Často jsou případy, kdy by senioři uvítali více duchovní služby. Závěrem lze tedy říci, že pečovatelská služba má pro seniory největší význam v naplňování biologických potřeb, a že dostatečně naplňuje i jejich psychologické a sociální potřeby. Spirituální potřeby seniorů se sníženou pohyblivostí nejsou, dle výzkumu, naplňovány.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Postižené obyvatelstvo v domácnostech při mimořádných událostech
VLÁŠKOVÁ, Stanislava
Abstrakt Tématem bakalářské práce je ochrana postiženého obyvatelstva v domácnostech při mimořádných událostech. Hlavním cílem této práce je porovnat ochranu osob se zdravotním postižením při mimořádných událostech v domácnostech s ochranou osob se zdravotním postižením v sociálních zařízeních. Vlastní průzkum v rámci této práce tak bude spočívat v návštěvě domácností s osobami zdravotně postiženými bydlícími na vesnicích a ve městě České Budějovice a okolí. Dále bude tato práce zaměřena na zjištění obdobné situace v ústavech nacházejících se v okolí Českých Budějovic.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Připravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádnou událost v okrese Frýdek-Místek
VALÁŠKOVÁ, Diana
Tato bakalářská práce řeší připravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události v okrese Frýdek-Místek. A má za cíl posoudit informovanost personálu a celkovou připravenost zařízení poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události. A také porovnává zjištěné závěry s prací provedenou v rámci Jihočeského kraje. Teoretická část práce se zabývá problematikou sociálních služeb a mimořádných událostí. Kapitola zaměřená na sociální služby, seznamuje se základními pojmy této oblasti, dále s druhy sociálních služeb a jejich popisem. Následující kapitola je zaměřená na problematiku mimořádných událostí, definuje základní pojmy, seznamuje se základním dělením mimořádných událostí a popisuje území zkoumaného okresu Frýdek-Místek z hlediska hrozících rizik, a zabývá se jejich podrobnějším popisem. Výzkumná část práce byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly určeny pro ředitele a odpovědné vedoucí poskytovatelů sociálních služeb, u kterých byla využita kvalitativní metoda výzkumu, a dále pro personál poskytovatelů sociálních služeb, kde byly použit pro kvantitativní výzkum. Za tímto účelem byly vybrány sociální zařízení, které odpovídaly zvoleným kritérium prvním kritériem bylo, aby sociální zařízení poskytovaly pobytovou formu sociálních služeb a druhým bylo, aby byly vhodné pro osoby zdravotně postižené. Provedeným dotazníkový šetřením byla zjištěna nepřipravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události v okrese Frýdek-Místek. Výsledky nedosahovaly stanovené hranice úspěšnosti, která měla hodnotu 80 %. Vyplývá z toho, že personál těchto zařízení není dostatečně informovaný v problematice mimořádných událostí. A srovnáním těchto výsledků s výsledky šetření v Jihočeském kraji, bylo zjištěno, že úroveň připravenosti a informovanosti poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události, je v obou případech stejně nedostatečná.

Úplný záznam