Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2019-05-16
18:18

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Střídání samohlásek při odvozování slov
SVOBODOVÁ, Sandra
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výslovnost odvozených slov, v nichž se ve srovnání s výchozím slovem v přízvučné slabice mění dlouhá výslovnost samohlásky na krátkou, aniž je z pravopisu patrné, že se slabika otevřená změnila na zavřenou. V první části jsou definovány pojmy jako slabika, přízvuk a hranice slov, které jsou důležité jako teoretický rámec zkoumaného procesu. Druhá část je praktická popisuje za jakých podmínek v angličtině k alternacím samohlásek dochází a nakolik jsou tyto změny systematické. Stěžejní částí je abecedně uspořádaný slovníček nejběžnějších dvojic slov, v nichž tyto změny nastávají.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Téma Červené Karkulky ve zpracování studentů arteterapie
GREGOROVÁ, Alena
Práce se věnuje motivu pohádky o Červené Karkulce ve tvorbě studentů či absolventů Ateliéru arteterapie PF JČU. Teoretické zázemí stojí na tématu pohádky, symbolu, analytických možnostech výkladu příběhu nebo například blíže specifikuje přístup rožnovské arteterapie. Autor pracuje metodou smíšeného výzkumu. Pohádka je pro účely práce rozdělena do fází podle děje, přičemž práce popisuje četnost výskytu artefaktů v jednotlivých fázích. Dále je zde popsáno, jaké figury se v jaké četnosti ve zkoumaných artefaktech objevují. Výzkum rovněž nabízí možnosti, jak s příběhem interpretačně pracovat.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Numerozita u dětí s Aspergerovým syndromem
KLEMPÍŘOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis hrubého matematického odhadu u dětí s diagnózou Aspergerův syndrom pomocí kognitivních evokovaných potenciálů. V teoretické části je popsán Aspergerův syndrom, elektroencefalografie neboli EEG a kognitivní evokované potenciály, zkratkou nazývány ERP, které umožnily získat a popsat výsledná data. V neposlední řadě je popsána nesymbolická matematika, dále systémy podílející se na hrubém matematickém odhadu, jejich neuroanatomie, vývoj matematických schopností u dětí školního věku a numerozita u dětí s autismem. V empirické části je popsána metodologie výzkumu, jehož cílem je popsat schopnost hrubého matematického odhadu u dětí s Aspergerovým syndromem. Výzkumu se účastnilo 6 subjektů ve věku 10-14 let. Data neurálního typu, získána pomocí elektroencefalografu, byla zpracována pomocí programu Matlab pomocí toolboxu EEGlab. Do výsledné EEG i behaviorální analýzy bylo zahrnuto všech 6 subjektů. Výsledná analýza prokázala, stejně jako v předešlých výzkumech na toto téma, výraznou aktivitu v parietální oblasti. Bylo prokázáno, že u participantů, kteří v subtestu Počty v rámci Stanford Binetova inteligenčního testu dosahovali nadprůměrných výsledků, docházelo k rychlejšímu zpracování než u participantů s průměrnými výsledky v subtestu Počty. Z behaviorální analýzy je možné usuzovat na vztah mezi symbolickou a nesymbolickou matematikou. Výsledky ukazují, že u participantů nadprůměrně úspěšných v subtestu Počty dochází k rychlejšímu zpracování, tedy hrubý matematický odhad probíhá rychleji.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Zajištění odborné první pomoci při motocyklových závodech v České republice a v zahraničí
SEJK, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním odborné první pomoci při motocyklových závodech v České republice a v zahraničí. Pojem motocyklové závody zde byl zúžen pouze na disciplínu sajdkárkros. Kde vzhledem k povaze trati, váze a vysokému výkonu strojů hrozí vysokoenergetická poranění vyžadující odbornou první pomoc. Tato poranění jsou nejčastější příčinou smrti lidí v produktivním věku. O osudu raněného mnohdy tedy rozhoduje právě přednemocniční neodkladná péče již v prvních minutách na místě nehody. Cílem práce bylo zmapovat tyto závody z hlediska zdravotnického zajištění a zjištění kvalifikovanosti zasahujícího zdravotnického personálu. Byl zde uplatněn kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů přímo v místech konání sportovních podniků. Rozhovory byly prováděny se dvěma skupinami respondentů. První skupinou byli pořadatelé závodů na úrovni mezinárodního mistrovství České republiky a mistrovství světa. Druhou skupinou byli zdravotníci poskytující přednemocniční neodkladnou péči přímo v místě události. Provedený výzkum poukázal na chybějící legislativní oporu dané problematiky a z toho plynoucí nejednotnost při samotném zajišťování sportovních akcí

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Život Ukrajinců (včetně dalších vybraných národností) a jejich integrace v Jihočeském kraji
LISOVOL, Oksana
Cílem mé bakalářské práce je popsat život Ukrajinců, Rusů a Kazachů na území České republiky, jak probíhá jejich integrace v jazykové, ekonomické, sociální a kulturní oblasti. Konkrétně se zaměřuje na cizince, kteří žijí v České republice v Jihočeském kraji. Vybrala jsem cílovou skupinu cizinců, protože sama jsem cizinka a to mě inspirovalo, abych popsala život svých krajanů a jiných vybraných národností v České republice v Jihočeském kraji. Zároveň pro mě bylo obohacující nahlédnout do této problematiky jiným úhlem pohledu a připomenout si vlastní zkušenost. Informace jsem získala od informantů pomocí kvalitativní výzkumné strategie společně s kombinací narativního rozhovoru s rozhovorem strukturovaným. Cílové otázky byly zaměřeny na proces integrace cizinců v různých oblastech z jejich subjektivního hlediska do české společnosti a jejich osobní důvody migrace do České republiky. Další otázky byly zaměřeny na to, jak vnímají Ukrajinci, Rusové a Kazaši svůj život na území České republiky. Pro sbírání dat jsem použila v mé bakalářské práci techniku snowball sampling. Celkem se zúčastnilo výzkumu 10 cizinců, kteří pobývají legálně v Jihočeském kraji. Při provádění rozhovorů se již odpovědi informantů opakovaly, bylo tedy možné výzkum zastavit při počtu 10 osob. Pro zpracovávání výsledků jsem použila zakotvenou teorii společně s metodou kódování. Z výsledků výzkumu je patrné, že každý cizinec prochází procesem integrace, ale každý informant měl různé důvody migrace a výsledky integrace jak pozitivní, tak i negativní. Bylo zřejmé, že v jazykové oblasti cizinci nejsou rodilí mluvčí, proto se často setkávají s předsudky nebo diskriminací, ale v oblasti kultury se jim naopak otevírají nové možnosti k poznání české kultury, zvyků a tradic. V oblasti ekonomické využívají různé prostředky, možnosti pro získání práce, pro svou soběstačnost. V sociální oblasti využívají možností setkávání a komunikace s místním obyvatelstvem, stejně tak jako se svými krajany. Bylo zajímavé sledovat, jak proces integrace probíhá u každého informanta jinak, přestože mají mnoho společného a musí překonávat podobné překážky.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Prevence v oblasti násilí u seniorů
VOCHOZKOVÁ, Dominika
Tato bakalářská práce se zabývá problémem prevence v oblasti násilí u seniorů. Cílem této práce je zjistit, zda a jakým způsobem senioři mají a získávají informace o možnostech řešení situací v oblasti násilí na seniorech. Dalším úkolem mé práce bylo stanovit si výzkumnou otázku a dílčí cíle. Informanti byli vybíráni na základě dostupnosti. Hlavní předpokladem byla ochota již zmíněných informantů podílet se na výzkumu k této bakalářské práci. Výzkumný soubor tvořilo celkem 10 informantů. Pro větší přehlednost byla data dále zpracována prostřednictvím metody trsů a SWOT analýzy. Z výzkumu vyplývá, že informovanost seniorů ohledně této problematiky je nedostatečná. Výsledky této bakalářské práce mohou být přínosem jak pro jednotlivá zařízení, tak i pro samotné seniory.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Osobnost zdravotnického záchranáře a motivace pro výkon jeho povolání
ZAKLOVÁ, Tereza
Bakalářská práce na téma "Osobnost zdravotnického záchranáře a motivace pro výkon jeho povolání" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou práce zdravotnického záchranáře a jejím právním zázemím a problematikou osobnosti zdravotnického záchranáře. Teoretická část následně definuje pojem motivace a druhy motivů. Pro praktickou část bakalářské práce byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat, jaké osobnostní předpoklady jsou podle zdravotnických záchranářů důležité pro výkon jejich profese. Druhým cílem bylo zmapovat, co zdravotnické záchranáře motivovalo k volbě tohoto povolání. Na základě těchto cílů byly vytvořeny tři výzkumné otázky. Výzkumná otázka 1 zní: Jaké osobnostní předpoklady považují zdravotničtí záchranáři za důležité pro výkon jejich profese? Výzkumná otázka 2 zní: Proč se zdravotnický záchranář pro volbu tohoto povolání rozhodl? Výzkumná otázka 3 zní: Jak se liší pohledy zdravotnických záchranářů a studentů tohoto oboru? Výzkumnou strategií byla metoda kvalitativního výzkumného šetření. Sběr dat probíhal prostřednictvím semistrukturovaných rozhovorů, jejichž základem byly dva tematické okruhy, které se skládaly z několika otázek. Výzkumným souborem bylo 10 zdravotnických záchranářů profesně působících na zdravotnických záchranných službách v Jihočeském a Plzeňském kraji, a 10 studentů oboru zdravotnický záchranář. Z analýzy dat vyplývá, že respondenti mají v základu ucelené a shodující se představy o osobnosti záchranáře, který by měl být fyzicky zdatný, empatický, měl by dokázat rychle a správně se rozhodnout, měl by být ochotný se dál vzdělávat a být zadobře se svými kolegy. Nejčastěji zmíněnou motivací pro volbu tohoto povolání byla touha pomáhat lidem, bez rozdílu, zda se jednalo o záchranáře, nebo studenty. Bakalářská práce by mohla sloužit jako praktická pomůcka pro výběr uchazečů o obor zdravotnický záchranář.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Systém vzdělávání a výuka zeměpisu na nižším sekundárním stupni v České republice a v Německu (komparativní analýza)
VÍT, Pavel
V bakalářské práci je přiblíženo téma školských systému České republiky a Německa, se zaměřením na spolkovou zemi Bádensko-Württembersko s důrazem na výuku zeměpisu. Tyto dva vzdělávací systémy jsou v této práci představeny a porovnány. V první části práce jsou také uvedeny základní informace o vzdělávacích plánech jednotlivých zemí taktéž s akcentem na zeměpis, stejně jako odlišnosti v organizaci vzdělávání. Druhá část se zabývá komparací učebnic pro žáky 6. ročníků nižšího sekundárního vzdělávání s důrazem na analýzu didaktické vybavenosti učebnic, která je důležitým ukazatelem, svědčícím o kvalitě učebnice a také množstvím nonverbálních prvků v učebnicích, jež pomáhají žákům získat lepší představu o tématu.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Vláknina v prevenci chorob: Příjem u dospívajících a dospělých
HORBANIUCOVÁ, Tereza
Téma bakalářské práce je Vláknina v prevenci chorob: příjem u dospívajících a dospělých. V teoretické části jsou základní informace o vláknině, o zdrojích vlákniny, o rozdělení vlákniny na rozpustnou a nerozpustnou a v rámci každé skupiny jsou uvedeni a popsáni její zástupci. Druhá polovina teoretické části je zaměřena především na působení vlákniny v prevenci některých chorob, a nakonec je uveden doporučený příjem vlákniny pro dospělé děti a její možné nežádoucí účinky při nadbytečném příjmu. Cílem praktické části bylo zjistit informovanost dospívajících a dospělých o fyziologických účincích vlákniny na lidský organismus a zmapování výživových zvyklostí respondentů se zaměřením na příjem vlákniny. Pro naplnění těchto dvou cílů byl využit dotazník. Třetím cílem bylo porovnat denní přísun vlákniny u dospívajících a dospělých s doporučeními pro příslušnou věkovou skupinu. K naplnění třetího cíle sloužily jídelníčky, které respondenti zapisovali po dobu čtyř dní. Získané jídelníčky byly propočítány v programu "Nutriservis Professional". Výzkumný soubor tvořilo 10 respondentů, kteří byli rozděleni dle věku na dvě skupiny. První skupinu tvořili dospívající ve věku 14-16 let a druhou skupinu tvořili dospělí ve věkovém rozmezí 20-25 let. Podle výsledků výzkumu většina respondentů v otázkách zjišťujících informovanost o vláknině a jejích účincích na lidský organismus zvolila převážně správné odpovědi. Z části výzkumu zjišťující příjem vlákniny vyplývá, že je u respondentů nedostačující a u některých průměrný příjem nepokryje ani 50 % z doporučení pro přísun vlákniny pro danou věkovou skupinu.

Úplný záznam