Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2023-02-05
22:37

Úplný záznam
2023-02-05
22:37

Úplný záznam
2023-02-05
22:37
Selected methods of the history of text interpretation applied on John 20:21-23
Hreha, Ján ; Bártová, Darina (vedoucí práce) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Práca sa zaoberá Ježišovou rečou pri zjavení učeníkom večer po vzkriesení v Jn 20:21- 23. Tu Ježiš vysiela učeníkov, vdychuje im a vyzýva ich prijať Svätého Ducha a napokon hovorí zvláštny výrok o odpúšťaní a zadržiavaní hriechov. Prvá časť práce sa venuje prekladu, textovej kritike, forme a žánru, vnútornej analýze, kontextu a intertextualite. Na ne nadväzuje vlastný výklad po častiach. Druhá časť práce sa zaoberá dejinami výkladu týchto veršov od raných kresťanských autorov, cez patristiku, stredovek, dobu reformácie, 19. a 20. storočie až po dnes. Obsahuje katolícky, luteránsky, reformovaný, anglikánsky aj pravoslávny pohľad. V záveroch sa práca venuje syntéze skúmaných pohľadov cez otázky: Kto sú adresáti výziev vo veršoch 21-23? Aký je liturgický význam veršov 21-23? Kto odpúšťa vo verši 23? Kedy sa odpúšťa? Na koho sa uplatňuje verš 23? Je zvestovanie odpúšťania len antitéza reformácie? Aký je význam zadržiavania vo verši 23b?

Úplný záznam
2023-02-05
22:37

Úplný záznam
2023-02-05
22:37

Úplný záznam
2023-02-05
22:37
Mateřská škola podporující zdraví a mateřská škola hlavního vzdělávacího proudu. Komparace přístupu k plánování vzdělávacího obsahu.
Jančáková, Barbora ; Koželuhová, Eva (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu a mateřské školy podporující zdraví v oblasti pedagogického plánování. Cílem práce je popsat shody a rozdíly v přístupech učitelů. Zjistit, jak moc se od sebe tyto přístupy liší a do jaké míry jsou si podobné. Na konci teoretické části jsou shrnuty rozdíly těchto dvou přístupů. V praktické části jsou data z rozhovorů s učitelkami z mateřských škol s tímto komparována. Úvodní část teoretické práce se zmiňuje o vzniku reformní pedagogiky na začátku 20. století. Popisuje vznik alternativních a inovativních programů na území České republiky. Dále práce především uvádí možné způsoby plánování vzdělávacího procesu v mateřské škole na úrovni školy a třídy, kde je následně podrobně popsána tvorba školního a třídního vzdělávací programu. Další kapitola je věnována popisu Kurikula podpory zdraví s důrazem na vzdělávací obsah a na proces tvorby školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu. Také popisuje základní filozofii programu a podmínky, za kterých by mělo vzdělávání probíhat. V praktické části je komparován přístup učitelů k problematice plánování vzdělávacího obsahu, práce s cílovými kategoriemi a evaluace vzdělávací činnosti. Při výzkumu bylo využito designu vícepřípadové studie. Jako výzkumný...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36

Úplný záznam
2023-02-05
22:36

Úplný záznam
2023-02-05
22:36

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Vnímání nových médií dětmi předškolního věku
Duchatschová, Martina ; Vaňková, Petra (vedoucí práce) ; Štípek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na děti předškolního věku a jejich vnímání nových médií. Cílem práce je na základě teoretického rozboru dané problematiky s přispěním empirických zjištění vytvořit edukační materiál, který je zaměřen na přiblížení tématu nových médií dětem předškolního věku. V teoretické části je vymezen termín "nová média" a je zde popsáno pole nových médií, ve kterém by se dítě předškolní věku mělo na základě aktuálních studií v době psaní práce pohybovat. V rámci práce byl uskutečněn kvalitativní výzkum v podobě akčního výzkumu, který byl složen ze dvou výzkumných šetření. První šetření získávalo data od zákonných zástupců dětí formou dotazníku. Navazující druhé výzkumné šetření probíhalo formou individuálních rozhovorů s dětmi. Výsledky výzkumu popisují, v jakém prostředí nových médií se děti předškolního věku pohybují, jaké hodnoty jsou dětem předávány, jaká pozitiva a negativa děti u nových médií vnímají, jaké chování považují v rámci nových médií za správné a jaké faktory ovlivňují vnímání nových médií dětmi předškolního věku.

Úplný záznam