Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2021-10-10
00:17
Interaktivní fikce s využitím multimédií
Zenkovič, Lukáš ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na typ počítačových her zvaných interaktivní fikce a multimédia, které je možné k nim zakomponovat. V první části se práce zaměřuje na vymezení interaktivních fikcí a jejich jednotlivých vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří příběh, interaktivita a multimédia. Dále je interaktivní fikce charakterizovaná z pohledu jejího ovládání a struktury příběhu. Následně je uvedené využití interaktivních fikcí ve vzdělávání jak z pohledu učitele, tak i studenta. V poslední části jsou zanalyzované různé nástroje, pomocí kterých je možné vytvářet tento typ počítačových her.

Úplný záznam
2021-10-10
00:17

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Vliv genderu na vnímání atraktivity u mladých lidí
Smíšková, Anna ; Mazáková Šetinová, Markéta (vedoucí práce) ; Andresová, Nela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou atraktivity, konkrétně vnímáním atraktivity u mladých lidí a analýzou vlivu genderu na to, jak ji mladí lidé vnímají. Cílem této práce je identifikovat, co pro mladé lidi znamená atraktivita a ověřit, zdali má na jejich vnímání atraktivity vliv gender. Práce se opírá o kvantitativní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 352 respondentů. Teoretická část je věnována výkladu klíčových pojmů a teorií, které jsou pro mou práci důležité - atraktivitě, partnerským preferencím, v rámci nichž představuji také evoluční teorii a teorii rodičovských investic, které mimo jiné tvořily základ pro tvorbu mých hypotéz, konceptu erotického kapitálu a pojmu gender. V rámci jednotlivých podkapitol jsou také představeny dosavadní studie a výzkumy zabývající se obdobným tématem. Praktická část předkládá výstupy z analýzy - výsledky statistických testů 10 mých hypotéz, rozdělení odpovědí respondentů znázorněné na grafech a jejich stručnou interpretaci. Následně jsou v diskuzní části diskutovány potvrzené a nepotvrzené hypotézy a objevené genderové rozdíly ve vztahu k teoretickým východiskům.

Úplný záznam
2021-10-10
00:17

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Locally probed superflows of 4He.
Goleňa, Maximilián ; Midlik, Šimon (vedoucí práce) ; Chlan, Vojtěch (oponent)
Hlavným cieľom tejto Práce bolo vyrobiť a charakterizovať nový typ lokálnej sondy pre detekciu kvantovej turbulencie v He II. Nami navrhnuté oscilujúce MEMS zariadenia sú tvorené polkruhovými 3 mm širokými slučkami supravodivého NbTi drôtu s prieme- rom 40 µm, uloženými v magnetickom poli a ich pohyb je budený striedavým prúdom. K detekcii kvantovej turbulencie využívame meranie zmeny hydrodynamického správania sondy, tj. zmenu amplitúdy a rezonančnej frekvencie oscilácií, v závislosti od intenzity ex- terného prúdenia. V tejto Práci sa zaoberáme vznikom kvantovej turbulencie v tepelnom protiprúde He II v rozmedzí teplôt 1,45 K až 2,1 K, čo predstavuje dobre preskúmaný systém vhodný pre základnú charakterizáciu našich zariadení. Odozva použitých detekto- rov je ďalej kalibrovaná na intenzitu turbulencie popísanú hustotou vírových čiar L, ktorá je súčasne meraná dobre zaužívanou metódou tlmenia druhého zvuku. Táto metóda je síce citlivejšia ako navrhnuté mikrorezonátory, no neumožnuje lokálnu detekciu L nevy- hnutnú pre skúmanie nehomogénnych systémov kvantovaných vírov. Následná analýza výsledkov na základe Donnellyho čísla charakterizujúceho nestability prúdenia normál- nej zložky He II a na základe hustoty vírových čiar potvrdila citlivosť použitých sond práve na kvantované víry v supratekutej zložke. 1

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Šelmy a kopytníci ve středoevropské krajině
Podhůrská, Marie ; Horáček, Ivan (vedoucí práce) ; Hart, Vlastimil (oponent)
Šelmy a kopytníci ve středoevropské krajině Abstrakt Práce podává stručný přehled většiny druhů velkých savců fauny ČR soustředěný na zhodnocení stávající populační situace a specifika abundančních trendů minulých desetiletí, tak jak vyplývají z hodnocení dostupných dat o odstřelech a jarních kmenových stavech v databasi myslivecké evidence. Je doloženo, že u většiny druhů, jak běžně lovených kopytníků, tak většiny šelem včetně nově expandujících invazních druhů (psík mývalovitý, mýval) je zřejmé plynulé zvyšování populační density, kontrastující s úbytkem početnost středně velkých forem (zajíc, králík, kuny, tchoř). Tato zjištění dokládají, že struktura společenstev velkých savců se může v současnosti výrazně měnit a její sledování představuje závažný úkol zoologického výzkumu. V této souvislosti jsou rozebrány metodické předpoklady se zvláštním zřetelem k technice sledování pomocí fotopastí. Další pozornost je věnována souvislostem zjištěných faunových změn se změnami krajiny a způsobů hospodaření a opatřením potřebným k zajištění odpovídajících migračních koridorů. Klíčová slova: šelmy a kopytníci, změny krajiny, střední Evropa, monitorovací technika

Úplný záznam
2021-10-10
00:17

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Deferred tax as a measurement of earnings management
Mišoň, Matěj ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Polyák, Oliver (oponent)
Tato práce studuje vztahy mezi reportovanou odloženou daní a možnou účetní manipulací zisků ve veřejně obchodovaných firmách na Londýnské Burze v indexu FTSE 350 v několika posledních letech. Také se dívá na další možnosti účetní manipulace, například přes položky časového rozlišení. Je založena na modelu představeném ve studii od (Phillips 2004), což je ekonometrický "probit" model založený na metodě maximální věrohodnosti a je mnou podpořen standardním OLS průřezovým modelem regrese. Výsledky regrese nepoukazují na to, že by mezi čistými odloženými daňovými závazky a účetní manipulace zisků byl nějaký vztah. Je možné, že je teoreticky (ačkoliv skoro neprokázaný) vztah mezi účetní manipulací a odloženým daňovým nákladem na výkazu zisku a ztráty.

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Vztah mezi úrovní představivosti a výkonem ve vodním slalomu.
Heger, Tomáš ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Busta, Jan (oponent)
Název: Vztah mezi úrovní představivosti a výkonem ve vodním slalomu. Cíle práce: Cílem práce je posoudit vztah mezi dobou trvání představy o výkonu a následným skutečným výkonem. Dále se pokusit zjistit, jaký ze dvou způsobů imaginací trati je ve vodním slalomu přesnější. První způsob je představa bez pohybu. Proband si trať představuje v klidu bez pohybu u břehu. Druhý způsob je představa spojená s pohybem. Zde proband spojí představu s jízdou na rovné vodě. Metody: Metoda prediktivního korelačního výzkumu. Výsledky jsme porovnali pomocí korelační analýzy. Výsledky: Výsledky z modelového tréninku v pražské Troji byly zpracovány použitím základní popisné statistiky a pro zjištění vztahu mezi představivostí a výkonem závodníka korelační analýzou pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. U námi sledovaného souboru závodníků v kategorii kanoistů (N = 9) nebyla prokázána statistická významná závislost (rs= -0,280, resp. -0,183) mezi časy představy a časy reálných jízd. Průměrný časový rozdíl mezi imaginární jízdou bez pohybu a reálnou jízdou byl 9,45 s. Průměrný časový rozdíl mezi imaginární jízdou s pohybem a reálnou jízdou byl 4,49 s. Závěr: U sledovaného souboru mužů (N=9) nevyšla existence statistické závislosti přesnosti představy na reálném výkonu vypočítané pomocí Spearmanova koeficientu....

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Šíření tzv. fake news o stěžejních událostech roku 2020 mezi YouTubery a Twich streamery
Gobyová, Kateřina ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Hodboď, Vojtěch (oponent)
Tato práce porovnává obsah vysílání vybraných YouTuberů a Twitch streamerů týkající se hlavních událostí roku 2020 s tím, jakým způsobem o stejných tématech veřejnost informují tradiční mediální organizace jako televize, tisk či internetové zpravodajské servery. Zabývá se také možným ovlivňováním názorů zejména mladých diváků, kteří pro většinu YouTuberů a Twitch streamerů představují cílové publikum. Na základě srovnání pokrytí vybraných událostí se práce rovněž pokouší o zhodnocení, zda se v krizových situacích dají přední čeští YouTubeři a Twitch streameři považovat za relevantní zdroje informací či nikoliv.

Úplný záznam