Bakalářské práce

Nejnovější přírůstky:
2024-07-20
01:11
Detection of Similar Binding Sites in Protein Structure Databases
Telčer, Jakub ; Hoksza, David (vedoucí práce) ; Galgonek, Jakub (oponent)
Vyhodnocování podobnosti protein-ligand vazebných míst je důležité v mnoha oblastech, jako je výzkum nových využití stávajících léčiv nebo evoluční studie. Nejmodernější současné přístupy dosahují dobrých výsledků, ale pracují pouze s definovanými vazebnými místy, což není možné v nepředzpracovaných pro- teinových databázích. Pokud tato místa nejsou známá, je nejprve nutné prohledat proteinové struktury nástroji pro jejich predikci. To významně navyšuje cenu velkých databází podobných vazebných míst. Tato práce se zaměřuje na popis stávajících metod pro hodnocení podobnosti protein-ligand vazebných míst a zkoumá možnosti rychlého vyhledávání podobných míst ve velkých databázích příbuzných struktur. Je zde navržena jednoduchá metoda umožňující rychlejší než lineární vyhledávání bez nutnosti predikce potenciálních vazebných míst. Předběžné výsledky naznačují, že tento přístup je hoden další pozornosti, ačkoliv je stále zapotřebí více vhledu do dané problematiky.

Úplný záznam
2024-07-20
01:11
Analýza jazyka sportovních komentátorů Formule 1 se zaměřením na slovní zásobu
Hais, Petr ; Schneiderová, Soňa (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Práce pokrývá téma sportovního komentáře Formule 1 v českém a slovenském jazyce. Jejím cílem je nalézt charakteristické prvky v komentáři tohoto sportu a porovnat základní rozdíly se sporty českého mainstreamu (fotbal, hokej). Pro účely práce je vybrána obsahová analýza, která klade důraz na slovní zásobu užitou v komentáři s přihlédnutím k rozdílu mezi slovní zásobou specifickou pro motorsport a Formuli 1 a běžným slovníkem sportovního komentátora. Analyzováno bylo celkem osm velkých cen z let 2021 až 2024, při jejich výběru bylo zohledněno několik faktorů včetně postavení závodu v kalendáři a jeho atraktivita z obou stran spektra, tj. byly vybrány závody s vysokou i nízkou atraktivitou. Definice specifik a odlišností slovní zásoby komentáře Formule 1 je hlavním cílem práce. Text zároveň představuje hlavní odlišnosti sportovní žurnalistiky s dalšími odvětvími novinářské práce spolu s nastíněním definice sportovního komentáře a jeho problematiky v akademické rovině. Výsledkem práce je zjištění přesností i chyb v rámci užívání pojmů z Formule 1 a prezentování intenzity užití slov v komentáři. V porovnání se sporty českého mainstreamu, práce nalezla klíčový rozdíl v pozici experta a také v technické náročnosti Formule 1, v důsledku čehož dochází ke zvýšení počtu pojmů a práce komentátorů je tím...

Úplný záznam
2024-07-20
01:11
Využívání regenerace u rekreačně sportující populace.
Lauberová, Michaela ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Využívání regenerace u rekreačně sportující populace Cíle práce: Zjistit, zda rekreační sportovci využívají regenerační prostředky a pokud ano, které konkrétní prostředky to jsou. Zjistit důvody, které rozhodují o výběru regeneračních prostředků. Metoda: Data potřebná pro účely bakalářské práce byla shromážděna prostřednictvím neinvazivního online anketního šetření, v práci byla použita metoda kvantitativního výzkumu. Typ práce je teoreticko-empirický. Online anketa, která je zcela anonymní, byla vložena na sociální sítě Instagram a Facebook jako internetový odkaz a byla určena pro rekreační sportovce ve věku 18-65 let. Výzkumný soubor je tvořen rekreačně sportující populací. Výzkumu se celkem zúčastnilo 61 rekreačních sportovců (48 žen a 13 mužů). Data byla zpracována prostřednictvím grafů a tabulek. Výsledky: Na základně výsledků z anketního šetření vyplynulo, že 91,8 % rekreačních sportovců využívá některé z regeneračních prostředků (masáže, kompenzační cvičení a regenerační procedury). Na základě subjektivního pohledu dodržuje zdravé stravování 41 % dotazovaných. Nejvíce respondentů (26,2 %) zařazuje regenerační prostředky z důvodu relaxace a další nejpočetnější skupina (24,6 %) pouze k regeneraci. Při výběru prostředků regenerace se nejvíce respondentů (37,7 %) rozhoduje na základě...

Úplný záznam
2024-07-20
01:11
Nejčastější kloubní a svalová zranění dolních končetin a regenerace ve florbale
Antalová, Markéta ; Běhanová, Michaela (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název: Nejčastější kloubní a svalová zranění dolních končetin a regenerace ve florbale Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaká jsou nejčastější kloubní a svalová zranění ve florbale, za jakých podmínek vznikají. Shrnout všechny dostupné regenerační metody a prostředky, které se ve sportu využívají a stručně je charakterizovat. Dalším z cílů práce je zjistit, zda při vhodně zvolené a pravidelné regeneraci se snižuje riziko zranění. Metody: Bakalářská práce se zabývá tématem týkajícím se nejčastějších kloubních zranění, svalových zranění, regeneračními prostředky a zda je možné při jejich pravidelném a vhodném využití zraněním předcházet. Toto téma je zaměřeno na kategorii žen a mužů v nejvyšších florbalových soutěžích v ČR. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je popsán florbal z hlediska zátěže a dopadu na sportovce, v práci jsou popsána také nejčastější kloubní zranění dolních končetin, nejčastější svalová zranění dolních končetin, shrnutí všech dostupných regeneračních metod a prostředků, které se mohou ve sportu využívat. Praktická část obsahuje kvantitativní metodu výzkumu, která je zprostředkována pomocí dotazníkového šetření, které vyplnili hráčky a hráči z vybraných extraligových a superligových týmů. Výsledky: Závěrem analýzy:...

Úplný záznam
2024-07-20
01:11

Úplný záznam
2024-07-20
01:11
Charakterizace nanokrystalů kurkuminu v kapilární elektroforéze
Dvořáková, Amálie ; Křížek, Tomáš (vedoucí práce) ; Sobotníková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací nanokrystalů kurkuminu pomocí kapilární elektroforézy s UV-VIS a laserem indukovanou fluorescenční (LIF) detekcí. Kurkumin je přírodní polyfenolická látka s mnoha biologickými účinky. Nízká rozpustnost kurkuminu je jedním z hlavních faktorů jeho nízké biologické dostupnosti, kterou je ale možné zvýšit přípravou nanokrystalů kurkuminu. V experimentální části byly zkoumány vlivy složení základního elektrolytu a vkládaného napětí na nanokrystaly kurkuminu. Základní elektrolyty byly připraveny z kyseliny fosforečné, nebo HEPES a jejich pH bylo upraveno na hodnotu 7,0 pomocí NaOH, nebo TRIS, aby bylo otestováno, zda je tvar píku ovlivněn iontovou silou základního elektrolytu, a ne vlivem rostoucí koncentrace konkrétní složky BGE. Prvotní experimenty nezahrnovaly vkládání napětí, ale pouze tlak 50 mbar. Dále bylo vkládáno kladné i záporné napětí, přičemž byl použit 10mM fosfátový pufr, jehož pH bylo upraveno pomocí TRIS. Většina experimentů byla prováděna se vzorkem 100nm nanokrystalů kurkuminu. Nanokrystaly kurkuminu poskytovaly abnormálně široký pík v UV-VIS i LIF detekci. Bylo zjištěno, že disperze zóny nanokrystalů nebyla způsobena difúzí a že k rozmývání zón dochází vlivem parabolického profilu toku při aplikaci tlaku. Dále bylo zjištěno, že se...

Úplný záznam
2024-07-20
01:11

Úplný záznam
2024-07-20
01:11
Válka ve Vietnamu a role televizního vysílání ve Spojených státech amerických
Ondrejková, Pavlína ; Groman, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu toho, jakým způsobem sledují vybrané studie počínání médií během války ve Vietnamu. Práce se nejvíce zaměřuje na rok 1968 a události ofenzívy Tet a zkoumá, jakým způsobem média (převážně televize) reflektovala tyto události. Kvalitativní analýzou sleduje také, zda vybrané studie podporují, nebo naopak vyvrací stanovisko Pentagonu a oficiální vyjádření, které mělo za to, že média mohou za americký neúspěch ve Vietnamu. Analýzou bylo zjištěno, že ani jedna z vybraných studií nepodporuje oficiální stanovisko, že by média mohla za prohru Spojených států ve válce ve Vietnamu, ale všechny studie mají za to, že média sehrála velmi důležitou roli.

Úplný záznam
2024-07-20
01:11

Úplný záznam
2024-07-20
01:11
Komunikační praktiky podvodníků zaměřené na seniory v době digitálních médií a umělé inteligence
Sládek, Viktor ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikační praktiky podvodníků cílící na seniory v době digitálních médií a umělé inteligence. V teoretické části se práce zaměřuje na vztah českých seniorů a digitálních médií, nejčastější podvody na seniorech a základní směry českých projektů podporujících jejich mediální gramotnost. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum, jehož součástí jsou rozhovory se zástupci postižené skupiny. V analytické části jsou z rozhovorů vyvozeny dva hlavní závěry, ze kterých je následně představen návrh komunikační kampaně. Cílem práce je popis současných komunikačních praktik podvodníků a návrh řešení, jak seniorům v tomto boji s podvodníky pomoci.

Úplný záznam