Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33,247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.98 vteřin. 

Analýza možností a podmínek využití zdrojů EU pro rozvoj vybraného podniku
MAŠKOVÁ, Hana
Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat programy podpory poskytované Evropskou unií a navrhnout vhodný program pro vybraný podnik na základě jeho podnikatelských záměrů. V práci jsou shrnuty programy podpory pro Malé a střední podniky. Práce je členěna do následujících kapitol: Část teoretická, která popisuje malé a střední podniky z obecného hlediska, jejich význam a omezení a také negativní vlivy, které na MSP působí. Dále tato část obsahuje vymezení pojmu malý a střední podnikatel a legislativu vztahující se k podpoře podnikání. Část analytická, kde jsou uvedeny nabízené programy podpory pro Malé a střední podniky včetně Programu rozvoje venkova. Část praktická, která se zabývá charakteristikou vybrané firmy a vypracováním návrhu projektu. Pro bakalářskou práci jsem si vybrala firmu ERLEX s.r.o., předmětem podnikání je ubytovací činnost. Cílem firmy je vybudovat penzion, který bude provozován v obci Strážný. Na základě analýzy možných podpor podnikání byl pro firmu ERLEX s. r. o. zvolen Program rozvoje venkova. Konkrétně osa III. {--} Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, opatření III. 1. 3 b) Podpora cestovního ruchu. Realizací projektu by došlo k urychlení výstavby ubytovacího zařízení a ke zvýšení konkurenceschopnosti. V případě zamítnutí žádosti bude výrazné zpoždění realizace plánovaného projektu z důvodu velké finanční náročnosti.

Analýza sociálních služeb pro seniory v České republice v letech 2007 - 2015
Fialová, Tereza ; Prudká, Šárka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma sociálních služeb pro seniory a jejich vývoj od roku 2007 do roku 2015. Cílem práce je popsání vývoje sociálních služeb, jak v České republice, tak v jednotlivých krajích a jejich následná komparace. Práce má také za úkol informovat o současné situaci a z obojího vyplývající prognózy do budoucna a jejich hodnocení. Teoretická část se zabývá definicí a zařazením sociálních služeb v rámci sociální politiky. Nedílnou součástí je popis základních forem sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a taktéž legislativního a finančního rámce sociálních služeb v České republice. Metodou užitou v této části práce je rešerše odborné literatury zaměřené na charakteristiku sociální politiky a zvláště sociálních služeb. Část empirická pak navazuje na poznatky z části teoretické. Výzkum se nejdříve zaměřuje na Českou republiku jako celek a až poté přechází ve zkoumání specifik jednotlivých krajů a jejich porovnání. Zde použitými metodami jsou analýza stávajícího systému sociálních služeb a regionální komparace. Zdrojem dat jsou především údaje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem zkoumání je potvrzení nezbytnosti sociálních služeb v životě seniorů. Práce se snaží popsat a upozornit na současné systémové nedostatky poskytování a financování sociálních služeb, které je potřeba řešit především s ohledem na současný demografický trend zvyšování počtu starších osob.

Vývoj aplikace pokladního systému s podporou EET pro maloobchod
Nguyen Manh, Tho ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Bruckner, Tomáš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je návrh a vývoj aplikačního softwaru pro pokladní systém. Hlavním kritériem vyvíjeného systému je podpora elektronické evidence tržeb, jež splňuje podmínky stanovené zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V rámci této práce je pokladní systém určen k podpoře prodejních procesů maloobchodu. Teoretická část je zaměřená na popis pokladního systému a jeho komponentů. K vyřešení problematiky elektronické evidence tržeb se provedl rozbor legislativy a analyzoval trh s pokladními systémy. Práce dále představuje analýzu procesů a požadavků, návrh řešení systému a implementace aplikace založené na jazyce Java. K otestování funkčnosti vytvořené aplikace se použil případový test. Závěrečná kapitola shrnuje obsah práce a nastiňuje možnosti budoucího vývoje. Výsledkem práce je funkční pokladní aplikace, která bude dostupná ke stažení pod open-source licencí. Tato práce by mohla dále sloužit jako podnikatelská příručka k porozumění problematiky pokladního systému a elektronické evidence tržeb.

Webová aplikace pro e-learning češtiny
Lam Van, Duyet ; Vodňanský, Daniel (vedoucí práce) ; Zumr, Jiří (oponent)
Neznalost českého jazyka znamená pro cizince žijící v České republice vážný problém. Čeština jim má sloužit ke komunikaci, při podnikání, studiu, ale pro některé je také nutnou podmínkou pro získání trvalého pobytu. Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace, která má sloužit jako zdroj učení českého jazyka pro cizince. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve provedena analýza již existujících řešení pro e-learning češtiny. Na jejím základě je proveden návrh webové aplikace, uživatelského rozhraní a také struktury databázového modelu. Po návrhu aplikace následuje její vývoj, při němž je použita klient/server architektura a vybrané webové technologie, a to především Laravel Framework, jQuery a databázový systém MySQL. Výstupem práce je přehledná webová aplikace, která poskytuje uživatelům majícím potřebu se zlepšit v českém jazyce přístup k naukovým lekcím, návodům a cvičením, kde si můžou otestovat své znalosti a podle toho zjistit svoji jazykovou úroveň.

Moderní nástroje marketingové komunikace a jejich použití konkrétním internetovým obchodem
Jochimová, Natálie ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce) ; Kajfoszová, Dorota (oponent)
Tato diplomová práce s názvem Moderní nástroje marketingové komunikace a jejich použití konkrétním internetovým obchodem se zaměřuje na moderní způsoby propagace na internetovém trhu s módou v České republice, konkrétně u největšího z těchto obchodů ZOOT.cz. Cílem práce je na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu zhodnotit využívání moderních nástrojů marketingové komunikace na příkladu zmíněného internetového obchodu při porovnání s dalším subjektem. Teoretická část této diplomové práce přináší definici internetového marketingu a celého online prostředí, dále také popis jednotlivých marketingových nástrojů spolu s nastíněním jejich moderních forem. V praktické části dochází k analýze těchto nástrojů u internetového obchodu ZOOT.cz. Hlavními zdroji dat jsou výsledky dotazníkového šetření společnosti ZOOT s názvem Fashion Report, data o efektivnosti použití služby Retargeting společnosti Sklik, dále také závěry individuálních a skupinových hloubkových rozhovorů s pracovníky společnosti ZOOT a interní dokumenty internetových obchodů o efektivnosti jednotlivých používaných nástrojů. Výsledky těchto výzkumů ukazují, že pokud firmy využívají moderních nástrojů marketingové komunikace, je u nich stále větší důraz kladen na rychlé zařazení novinek do firemních aktivit, zajištění nadstandardních služeb pro zákazníky, ale také sledování podoby reklamních sdělení u konkurence.

Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci
Holub, Adam ; Stanovská, Iva (vedoucí práce) ; Novák, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení a správ incidentů a problémů (issue), s využitím issue-trackingového nástroje. Cílem práce je takovou metodiku vytvořit a nasadit ji v konkrétní organizaci. Při vytváření Metodiky byly využity doporučené postupy získané ze zdrojových prací, a také autorovi praktické zkušenosti. V teoretické části páce jsou nejprve popsány přístupy, ze kterých vyvíjená Metodika vychází a přebírá některou jejich terminologii. Následně je vysvětleno, co to je issue-trackingový systém a je uveden přehled nejčastěji používaných issue-trackingových systé-mů. V praktické části je vytvářena samotná Metodika. Nejprve je popsána cílová skupina metodiky. Dále jsou definovány typy issue a role používané při práci s issue-trackingovým systémem. Následně je popsáno jak stanovit životní cyklus issue a jak pracovat s jeho atributy. Dále se práce věnuje reportování dat z issue-trackingového systému. Druhá kapitola praktické části práce se věnuje implementaci Metodiky do nástroje JIRA.

Analýza a návrh struktury intranetu
Novák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Intranet je v dnešní době nedílnou součástí skoro každé firmy jakýchkoliv rozměrů i oblastí působnosti. Ve své práci i v osobním životě se často setkávám s různými intranety, které většinou nemají pozitivní ohlasy. Mívají však společný základ problému, který obvykle spočívá ve špatné struktuře, což je důvodem volby mého tématu práce. Jejím cílem je provést analýzu stávajícího intranetu v konkrétním podniku a následně za pomoci metody card-sorting vytvořit návrh nové struktury, jak by mohl intranet vypadat. Práce je primárně zobecněným postupem, jak při takové realizaci postupovat a jakými oblastmi se zabývat. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématům informační architektury a samotnému pojmu intranet, přičemž zmiňuje nejčastější problémy, se kterými jsem se právě u intranetu setkal a na které poukazuji. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou, kde se zaměřuji na strukturu současného intranetu, kategorizaci obsahu, vazby na další systémy, kastomizace, způsob řízení oprávnění, zjišťování spokojenosti a návštěvnosti intranetu. Analýza je realizována manuálním procházením současného intranetu v podniku. Jiné metody nebo přístupy nebyly z důvodu technických omezení nebo nedostatečných oprávnění umožněny. Na základě výstupů analýzy kategorizace webů a metody card-sorting je představen návrh nové struktury, který je však pouze demonstrací samotné metody, jak k návrhu přistoupit, a to zejména z důvodu malého vzorku uživatelů, který byl pro realizaci poskytnut.

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Zikmund, Marian ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Výběr Open Source nástroje pro řešení úloh Business Intelligence v malé firmě
Sukdol, Lukáš ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem Open Source Business Intelligence nástrojů z pohledu jejich použití v malé firmě. Teoretická část popisuje historické pozadí vzniku kategorie Open Source nástrojů a teorii Business Intelligence. Praktická část shrnuje možnosti a vlastnosti konkrétních vybraných nástrojů na základě realizace dílčích činností nad daty ?fiktivní firmy. Na základě multikriteriální analýzy je v závěru práce doporučeno řešení pro konkrétní malou firmu a vypracován variantní návrh nasazení??.

"Ve světle bontonu". Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.
Syrová, Tereza ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent) ; Štemberk, Jan (oponent)
Disertační práce pojednává o konzumu kakaa, kávy, čaje a čokolády v meziválečném Československu a na základě získaných statistických dat a prozkoumání archivních pramenů přichází s vymezením skupiny střední vrstvy obyvatelstva, která uvedené komodity konzumovala. Práce ukazuje rozložení konzumu zkoumaných komodit v dělnických a úřednických rodinách, přináší pohled na život rodin, rozložení jejich výdajů a velikost příjmů. Poukazuje na zastoupení pochutin ve spotřebním koši spotřebitelů a ukazuje elasticitu uvedených komodit. Za ústřední část výzkumu zvolila disertační práce české země, jelikož právě zde byly dobře dostupné veškeré údaje a prameny. Práce objasňuje příčiny konzumace kakaa, kávy, čaje a čokolády a dochází k závěru, že každá pochutina byla konzumována z jiného účelu, z čehož vyplýval i status luxusu těchto poživatin. Konzumace čaje byla určena pro vyšší vrstvy obyvatelstva, čokoládu zakupovali převážně úřednické rodiny, avšak postupem dvacátých let pronikala drobná spotřeba čokoládových produktů taktéž mezi střední a nižší vrstvy obyvatelstva. Čokoládové výrobky podléhaly na počátku dvacátých let přepychové dani. Kakao se užívalo ve spojení s vařením a pečením, avšak v rodinách příliš dostupné nebylo. Kávu pily všechny vrstvy obyvatel, ovšem spotřeba se odvíjela od společenského statusu konzumenta. Hojně spotřebovávaly rodiny žitnou kávu a cikorku. Odlišnosti mezi vrstvami byly ještě více umocněny regionálními rozdíly, které disertační práce taktéž vyzdvihuje. Dále podrobně zkoumá výši cel daných komodit, která v meziválečném období značně kolísala, a dochází k závěru, že cla až neúměrně zvyšovala cenu produktů a znemožňovala konzumentům zakoupit vyšší množství těchto pochutin.