Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy
Slavíková, Marcela ; Fischerová, Sylva (vedoucí práce) ; Dykast, Roman (oponent) ; Pavlík, Jiří (oponent)
Dochované antické řecké muzikologické spisy vykazují značné shody ve výkladech o hudební teorii, i když některé z nich jsou od sebe vzdáleny až sedm století. Cílem této disertační práce je dokázat, že tyto shody nejsou dány zastavením vývoje hudby, ale spíše skutečností, že hudební teoretikové římské doby měli ve zvyku pracovat výhradně s prameny, a to i několik století starými, aniž by se ohlíželi na reálný stav, v němž se hudba nacházela v jejich době. Mezi takové hudební teoretiky patří i Aristides Quintilianus, autor 3. stol. n. l., pod jehož jménem máme dochován spis Peri músikés o třech knihách. Součástí disertace je stanovení a popis předpokládaných vývojových změn v praxi, které lze vypozorovat ze svědectví nemuzikologických spisů a notačních zápisů, a představení spisu Aristida Quintiliana jako takového i v kontextu ostatního antického muzikologického bádání. Dále je předložen překlad a komentář první knihy Aristida Quintiliana, která by měla odrážet vývoj hudby, a konečně na základě srovnání vybraných pasáží z této knihy s paralelními pasážemi z jeho předchůdců stanovena Aristidova pramenná základna.
Vliv držení těla na pěvecký projev
Koverdynský, Luděk ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Váňová, Hana (oponent)
Předkládaná disertační práce si klade za cíl objasnit význam vlivu držení těla na pěvecký projev. Na základě empirického výzkumu podat důkazy o zásadním významu posturální funkce na utváření základních pěveckých dovedností. Z teoretického i praktického hlediska budeme sledovat, zda a jakými prostředky lze napravovat nesprávné posturální návyky a jak tyto cíleně vyvolané změny ovlivňují pěvecký projev. Vyústěním získaných poznatků je navržená metodika, která zohledňuje vztah posturální funkce a dechu a jeho rozvoj za účasti vokálního sluchu jako korektoru kvality pěveckého projevu. Výsledky výzkumu, který tuto metodiku ověřoval a jehož se zúčastnily děti i dospělí, potvrzují oprávněnost navržených postupů a jejich všeobecnou platnost. Poučený pedagog tak může popsanou metodiku využít na různých stupních výuky zpěvu, od základního po profesionální přípravu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pěvecký projev, posturální funkce, bránice, vokální sluch, dechová cvičení s fonací.
Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách
Sládková, Adéla ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Tichá, Alena (oponent)
NÁZEV: Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách AUTOR: Mgr. Adéla Sládková KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. TERMÍN OBHAJOBY: 29. 6. 2012 ANOTACE Disertační práce se zabývá problematikou Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách. Práce přináší také návrhy práce s poslechovou skladbou, která je založená na metodě vizualizace poslechové skladby, jež je pojímána v duchu novodobé koncepce hudební výchovy. Teoretická část obsahuje obecně teoretickou povahu tématu, analýzu a zhodnocení vývoje poslechových činností u nás i v zahraničí, dále také charakteristiku současné koncepce poslechu hudby. Výzkumná šetření pracují s vytvořeným didaktickým materiálem s využitím vizualizačních prvků, který navazuje na současné progresivní metody a prostředky hudební pedagogiky a psychologie. Výzkumná šetření byla ověřena na Základních uměleckých školách v Chrudimi, Čáslavi a Pardubicích. KLÍČOVÁ SLOVA: hudební pedagogika, základní umělecké školství, poslechové činnosti, poslechové dovednosti, diagnostika, vizualizace.
Rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy
Martinková, Dana ; Slavíková, Marie (vedoucí práce) ; Ašenbrenerová, Ivana (oponent) ; Kusák, Jiří (oponent)
NÁZEV: Rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy AUTOR: PaedDr. Dana Martinková KATEDRA: Katedra hudební výchovy ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. ABSTRAKT: Práce se zabývá možnostmi rozvoje pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy na základně uplatnění prvků motivace pěveckých činností a vývojem zájmu žáka o pěvecké činnosti během 1. ročníku základní školy. Autorka po nastínění vývoje názorů na pěveckou výchovu žáků mladšího školního věku charakterizuje specifické zvláštnosti žáka mladšího školního věku, zabývá se lidským hlasem včetně vývoje hlasu dětského. Po vymezení základních hudebních pojmů a charakteristice pěveckých dovedností se zaobírá pojmem motivace a jejím uplatněním ve školním a hudebně výchovném procesu. Na základě navrženého modelu vyučování věnuje nejrozsáhlejší část práce metodice a organizaci výzkumu a především vyhodnocení a interpretaci výsledků zadaných dotazníků pro rodiče žáků, rozhovorů se žáky, prověrek hudebnosti a pěveckých dovedností, zjištěnému hlasovému rozsahu žáků a vyhodnocení míry zapojení žáků do pěveckých a dalších hudebních činností. Výzkum verifikoval stanovené hypotézy a potvrdil vhodnost využití navrhovaného didaktického modelu při vyučování hudební výchovy v 1. ročníku základní školy. Ověřil, že motivace žáků v hudebně...
Tvorba cílů na mateřské škole z hlediska dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého horizontu plánování
Stehnová, Alena ; Horázná, Marie (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent)
Jednou z důležitých povinností vedoucího pracovníka je správně vyhodnotit potřeby, stanovit priority a záměry. Vymezit cíle a seřadit je do hierarchie od dlouhodobých operačním, nám může pomoci uspořádat práci na plánu rozvoje školy do systému. Před vlastním vytýčením cíle pro určitou oblast je důležitá identifikace vlivů tj. příležitostí i hrozeb z vnějšího prostředí a slabých stránek školy tedy okruh, z kterého mohou vzejít budoucí cíle řešení potřeb. Charakteristika tohoto procesu je obsahem bakalářské práce, která se snaží popsat, vysvětlit a přiblížit postupy na příkladech z praxe. Nedílnou součástí je i vyhodnocení šetření, které mapuje orientaci v klíčových oblastech řízení na mateřských školách a společných zařízení mateřská škola a základní škola. Celou práci lze použít jako pramen pro vytvoření komplexnějšího studijního materiálu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 SLAVÍKOVÁ, Michaela
3 SLAVÍKOVÁ, Monika
2 Slavíková, Marcela
2 Slavíková, Marie
1 Slavíková, Martina
8 Slavíková, Michaela
1 Slavíková, Milena
1 Slavíková, Miroslava
3 Slavíková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.