Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava pěstounů na přechodnou dobu - očima pěstounů
Neckařová, Tereza ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Myšková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá procesem příprav pěstounů na přechodnou dobu. Cílem této práce je zreflektovat osobní zkušenosti přechodných pěstounů s jejich přípravou. Konkrétně se práce zaměřuje na zjištění smysluplnosti a užitečnosti příprav pro pěstouny a vliv příprav na jejich osobní a rodinný život. Teoretická část se v úvodu věnuje systému náhradní péče o dítě. Dále je zaměřená na samotnou přechodnou pěstounskou péči, její zařazení do systému náhradní rodinné péče a důraz je kladen především na systém příprav pro přechodné pěstouny. V praktické části jsou analyzovaná a interpretovaná data výzkumu kvalitativního charakteru, který byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumu vyplynulo, že i přes některé nedostatky příprav jako např. nedostatek praktických informací, nebo přístup některých lektorů, vnímaly respondenti přípravu jako přínosnou. Přínos vnímali především v základním uvedení do problematiky, v souladu s profesionály, nebo v sebezkušenosti. Přípravy měly dopad nejen na samotné respondenty, ale i na jejich rodiny a blízké. Ti respondentům vyjadřovali kromě své podpory také obavy spojené s výkonem PPPD. Respondenti těmto obavám čelili informační osvětou. Přípravy se dále pozitivně promítly do vztahu s partnerem respondentek. Rozhodnutí pro výkon PPPD pro respondenty také...
Vztahy a postoje adolescentů umístěných v diagnostickém ústavu k formálním autoritám
Bočková, Kateřina ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Myšková, Lucie (oponent)
Tématem bakalářské práce jsou postoje a vztahy adolescentů, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu, k autoritám. Teoretická část představuje pojmy autority, adolescence, postojů a charakterizuje diagnostické ústavy. Tyto pojmy jsou v práci popsány proto, že jsou klíčové pro výzkumné šetření popsané v empirické části a je tedy nezbytné vysvětlit, jak jsou v práci pojímány. Hlavním cílem empirické části práce je zmapovat vztahy dospívajících chlapců, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu na základě rozhodnutí soudu, k autoritám, se kterými se ve svém životě setkávají. Hlavní pozornost byla věnována autoritám formálním. Výzkum popisovaný v empirické části mapuje subjektivní pohled účastníků výzkumu na vlastní postoje k formálním autoritám. Byl uskutečněn v diagnostickém ústavu v Praze 2 a zúčastnilo se jej sedm účastníků ve věku 16-18 let. Výzkum byl designován jako kvalitativní a sběr dat probíhal formou polostrukturovaného rozhovoru s každým z účastníků. Výsledky ukazují, že postoje adolescentů jsou poměrně stabilní. Když dojde ke změně postoje, jedná se často o důsledek vlivu vrstevníků. Dále výzkum ukazuje, že vztahy k učitelům jsou u cílové skupiny velmi problematické, naopak vztahy k odborným pracovníkům diagnostického ústavu jsou účastníky hodnoceny velmi pozitivně. Autoritativní osoba...
Práce psychologa v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Patzeltová, Michaela ; Myšková, Lucie (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
Cílem předkládané diplomové práce je zmapování práce psychologa v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dílčím cílem je porovnání práce psychologa v ZDVOP s prací psychologa v školských zařízeních ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části se práce věnuje systému náhradní péče o dítě a přibližuje jednotlivé formy této péče. Poté se již teoretická část věnuje samotným ZDVOP, především legislativnímu rámci těchto zařízení. Další kapitola je věnována dětem v ZDVOP a vymezuje tak práci psychologa v těchto zařízeních z hlediska obsahu jeho práce. Poslední kapitola teoretické části se věnuje psychologické péči v ZDVOP a školských zařízeních ústavní a ochranné výchovy, za účelem následné komparace této péče. Praktická část byla zpracována kvalitativně. Byly využity online dotazníky pro ředitele a psychology ZDVOP a následně vedeny polostrukturované rozhovory s psychology ZDVOP. Ve výzkumu byly zmapovány oblasti kvalifikace psychologů, náplň psychologické práce v zařízeních s důrazem na spolupráci psychologa s dalšími zaměstnanci a změnami po zavedení Standardů kvality, a porovnána práce psychologa v různých zařízeních. Z mapování vyšla najevo rozdílnost psychologické práce v jednotlivých zařízení bez souvislosti s typem zařízení. Ačkoli se podařilo zmapovat nejčastější požadavky na pozici...
Příprava multimateriálových struktur za použití depozičních metod
Novotná, Hana ; Čupera, Jan (oponent) ; Řehořek, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vznikem, strukturou a mechanickými vlastnostmi architektonického materiálu. Teoretická část se věnuje kompozitům a teorii architektonických materiálů. Dále je zde popsána technologie cold spray, která se používá na vytvoření sítě drážek v architektonickém materiálu. V experimentální části se zkoumá vliv geometrie a profilu drážek na mechanické vlastnosti vzniklého architektonického materiálu. Zkoumána byla i mikrostruktura a tvrdost vzorků.
Životní spokojenost dětí a dospívajících z dětských domovů
Rubešová, Kateřina ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá specifiky subjektivně vnímané životní spokojenost dětí a dospívajících (11 - 15 let) dlouhodobě vyrůstajících v dětských domovech (alespoň 1 rok) na území České republiky. Primárním cílem práce je podrobněji zmapovat, zdali se spokojenost v některých aspektech liší od jedinců, kteří vyrůstají v biologické rodině. Teoretická část se zaměřuje na rozlišné koncepty životní spokojenosti, aktuální situaci ústavní péče v ČR, její příležitosti a rizika, v neposlední řadě také na vývojová specifika pubescentů a významu rodiny pro život. V rámci teoretické části jsou prezentovány s tématem související studie. Empirická část zahrnuje kvantitativně-kvalitativní výzkum za využití standardizovaného dotazníku KIDSCREEN-52 a doplňujícího anamnestického dotazníku. Počet respondentů činí 53 (30 chlapců a 23 dívek), výzkum se realizoval celkem v 8 dětských domovech. Z výzkumu vyplynulo, že životní spokojenost je ve třech oblastech (emoční vyladění, školní prostředí, sociální přijetí a šikana) nižší u dětí z dětských domovů v porovnání s dětmi z rodin. Ve zbylých sedmi doménách se rozdíly neprojevily. Respondenti z DD vykazují průměrnou spokojenost se svými biologickými rodinami a zároveň i s vychovateli. Rodiny si spíše idealizují, kdežto na vychovatele nahlíží reálněji. Chlapci oproti...
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
Informovaný a angažovaný pacient: případ Crohnovy choroby
Kocelský, David ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah pacienta a lékaře, k jehož změně může dojít vlivem internetu a moderních technologií. Možná vztahová proměna je zkoumána z perspektivy pacientů s Crohnovou chorobou. Cílem práce je zjistit, zda přístup k internetu může ovlivnit vztah mezi pacientem a lékařem. V teoretické části je rozpracován význam důvěry, která plní důležitou funkci právě ve vztahu mezi pacientem a lékařem. Dále je zde také objasněna sociální role nemocného ve společnosti a následně medicínský popis Crohnovy choroby. V empirické části jsou prezentovány a analyzovány výsledky práce. Data byla shromážděna pomocí polo strukturovaných rozhovorů s šesti pacienty, kteří trpí Crohnovou chorobou a s dvěma předsedkyněmi pacientských organizací. Výsledky výzkumu nepotvrdily předpoklad, že přístup k internetu může být příčinou změny vztahu mezi pacientem a lékařem. Dotazovaní respondenti uvedli, že vztah s jejich lékařem je založen na důvěře a informace zjištěné z internetu by neupřednostnili před těmi, které jim poskytne lékař.
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Novotná, Hedvika
6 Novotná, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.