Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava multimateriálových struktur za použití depozičních metod
Novotná, Hana ; Čupera, Jan (oponent) ; Řehořek, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vznikem, strukturou a mechanickými vlastnostmi architektonického materiálu. Teoretická část se věnuje kompozitům a teorii architektonických materiálů. Dále je zde popsána technologie cold spray, která se používá na vytvoření sítě drážek v architektonickém materiálu. V experimentální části se zkoumá vliv geometrie a profilu drážek na mechanické vlastnosti vzniklého architektonického materiálu. Zkoumána byla i mikrostruktura a tvrdost vzorků.
Životní spokojenost dětí a dospívajících z dětských domovů
Rubešová, Kateřina ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá specifiky subjektivně vnímané životní spokojenost dětí a dospívajících (11 - 15 let) dlouhodobě vyrůstajících v dětských domovech (alespoň 1 rok) na území České republiky. Primárním cílem práce je podrobněji zmapovat, zdali se spokojenost v některých aspektech liší od jedinců, kteří vyrůstají v biologické rodině. Teoretická část se zaměřuje na rozlišné koncepty životní spokojenosti, aktuální situaci ústavní péče v ČR, její příležitosti a rizika, v neposlední řadě také na vývojová specifika pubescentů a významu rodiny pro život. V rámci teoretické části jsou prezentovány s tématem související studie. Empirická část zahrnuje kvantitativně-kvalitativní výzkum za využití standardizovaného dotazníku KIDSCREEN-52 a doplňujícího anamnestického dotazníku. Počet respondentů činí 53 (30 chlapců a 23 dívek), výzkum se realizoval celkem v 8 dětských domovech. Z výzkumu vyplynulo, že životní spokojenost je ve třech oblastech (emoční vyladění, školní prostředí, sociální přijetí a šikana) nižší u dětí z dětských domovů v porovnání s dětmi z rodin. Ve zbylých sedmi doménách se rozdíly neprojevily. Respondenti z DD vykazují průměrnou spokojenost se svými biologickými rodinami a zároveň i s vychovateli. Rodiny si spíše idealizují, kdežto na vychovatele nahlíží reálněji. Chlapci oproti...
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
Informovaný a angažovaný pacient: případ Crohnovy choroby
Kocelský, David ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah pacienta a lékaře, k jehož změně může dojít vlivem internetu a moderních technologií. Možná vztahová proměna je zkoumána z perspektivy pacientů s Crohnovou chorobou. Cílem práce je zjistit, zda přístup k internetu může ovlivnit vztah mezi pacientem a lékařem. V teoretické části je rozpracován význam důvěry, která plní důležitou funkci právě ve vztahu mezi pacientem a lékařem. Dále je zde také objasněna sociální role nemocného ve společnosti a následně medicínský popis Crohnovy choroby. V empirické části jsou prezentovány a analyzovány výsledky práce. Data byla shromážděna pomocí polo strukturovaných rozhovorů s šesti pacienty, kteří trpí Crohnovou chorobou a s dvěma předsedkyněmi pacientských organizací. Výsledky výzkumu nepotvrdily předpoklad, že přístup k internetu může být příčinou změny vztahu mezi pacientem a lékařem. Dotazovaní respondenti uvedli, že vztah s jejich lékařem je založen na důvěře a informace zjištěné z internetu by neupřednostnili před těmi, které jim poskytne lékař.
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sebepojetí u adolescentů, kteří mají zkušenost s náhradní rodinnou péčí a nyní jsou v ústavní výchově
Kubátová, Jitka ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Michálková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce je věnována problematice sebepojetí u adolescentů (16 - 18 let), kteří prožili část svého života v náhradní rodinné péči, a kvůli výchovným problémům jim byla nařízena ústavní výchova. Cílem práce je zmapovat, jak se adolescenti s těmito zkušenostmi vnímají a hodnotí, a zda, a případně jak se odráží jejich zkušenost s náhradní rodinnou péčí a ústavní výchovou na podobě jejich sebepojetí. Teoretická část práce se zabývá specifiky období adolescence, konstruktem sebepojetí, a systémy náhradní rodinné péče a ústavní výchovy v České republice. Praktická část představuje výzkum realizovaný s adolescenty v rámci kvalitativního paradigmatu. Podoba sebepojetí je zjišťována pomocí rozhovorů s chlapci. Výsledky analýzy dat jsou v závěrečné části podrobeny komparaci s dosavadními teoretickými poznatky v této oblasti. KLÍČOVÁ SLOVA adolescence, adopce, sebepojetí, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, ústavní výchova
Komu straší ve věži: Sociálně vědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů
Rybová, Tereza ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
Autorka se ve své bakalářské práci snaží poodhalit fenomén hradních a zámeckých duchů, a to z pohledu niterních zážitků samotných kastelánů. V jevech, které správci památkových budov zažívají, totiž nachází znaky tzv. hraničních objektů. Tyto objekty jsou typické svou nejednoznačností a nabýváním různých významů podle úhlu pohledu, kterým se na tyto jevy nahlíží. V případě hradních/zámeckých duchů existují dvě hlavní hlediska, která se diametrálně liší. Proti touze návštěvníků potkat na historických objektech klasické strašidlo, které známe z pohádek a pověstí, stojí intimní zážitky kastelánů, které jsou spíše pocitové povahy. Autorka by pak ráda čtenářům tento doposud skrytý fenomén přiblížila skrze analýzu 13 rozhovorů s kastelány z různých památek na území Čech. Nepodává však pouhý výčet nadpřirozených jevů, které se na objektech odehrávají. Spíše než o popis těchto událostí se snaží o výstižné shrnutí, jakým způsobem se k těmto situacím stavějí samotní kasteláni. Ti jsou totiž považováni za velice pragmatické a vážené osoby, které svůj život zasvětily péči o historickou budovu. I v tomto spatřuje autorka zajímavý rozpor. Je totiž patrné, že kasteláni se svým způsobem vyžívají v tajemnu a záhadách, které jsou s místem jejich působení spjaté. Na druhou stranu musí působit jako osoby velice...
Život ve Spoločenstve PIAR
Šulcová, Zuzana ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám katolickým charismatickým společenstvím, které se nazývá Spoločenstvo PIAR. Toto společenství má za cíl srozumitelným a atraktivním způsobem zprostředkovávat základní křesťanské hodnoty mladým lidem, kteří žijí v Prievidzi a okolí. V práci se soustředím na způsoby, jakými jsou tyto hodnoty lidem předávány, tedy formací. Popisuji, jak různě může formace vypadat, jaké jsou tři fáze formace, jakým způsobem se formace udržuje aktuální a pro mladé lidi zajímavá a také jaký význam zde má zážitek, jehož popularita je v současné slovenské religiozitě stále patrnější. Výzkum ukázal, že hlavními hodnotami, na které se zde klade důraz, je vztah k Bohu, vztahy s lidmi a rozvíjení osobního potenciálu. Mezi hlavní nástroje formace patří společné modlitby, sdílení na malých skupinkách, kázání při mši a duchovní obnovy. Kromě toho se členové vzájemně formují a utvrzují i během neformálních setkání mimo oficiální program. Formace se dá rozdělit do tří fází, kdy v první jde o nadchnutí mladého člověka, ve druhé o překonávání překážek a budování charakteru a ve třetí o nalezení své životní cesty. K udržení formace aktuální se využívá praktických a univerzálních témat, které se týkají všech mladých lidí, jako jsou vztahy mezi muži a ženami. Formaci je třeba aktualizovat tak, aby byla...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Novotná, Hedvika
6 Novotná, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.