Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Víra jakko sociální opora
Urbanová, Tereza ; Votroubková, Michaela (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent) ; Rybářová, Marie (oponent)
Autor: Tereza Urbanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Víra jako sociální opora Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 46 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: sociální opora, víra, náboženská víra, pozitivní psychologie, hierarchie potřeb, ošetřovatelství, pacient Současné ošetřovatelství pojímá lidskou bytost holisticky, což znamená, že se snaží neopomíjet žádné z lidských potřeb, ať jde o potřeby základní nebo vyšší v hierarchii potřeb podle Maslowa. Bakalářská práce pojednává o víře jako druhu sociální opory. V teoretické části práce se snažím osvětlit problematiku sociální opory a víry s důrazem na víru náboženskou. Snažím se vysvětlit tyto dva jevy v širších souvislostech např. ve vztahu k pozitivní psychologii. V empirické části jsem formou polostrukturovaného rozhovoru, zjišťovala u pěti pacientů, kteří jsou v péči Charitní ošetřovatelské služby v Pardubicích, míru sociální opory a roli víry jako zdroje opory v těžkostech v souvislosti s chronickým onemocněním.
Daňová politika a bytová výstavba
Urbanová, Tereza ; Sedmihradská, Lucie (vedoucí práce) ; Brabcová, Pavlína (oponent)
Dostupnost a kvalita bydlení velmi úzce souvisí s vývojem ve stavebnictví a s ekonomickými možnostmi v daném státě. Diplomová práce se zabývá vztahem mezi daňovou politikou a novou bytovou výstavbou. Daňová politika neboli nepřímé nástroje bytové politiky jsou výhodné zejména díky své nízké administrativní náročnosti, protože je není nutné dále přerozdělovat z veřejných rozpočtů. Ovšem za touto výhodou se skrývá řada těžko odhadnutelných kvantifikací ve formě daňových úlev, anebo naopak ve výši daňového zatížení. Nepřímé nástroje mohou na bytovou výstavbu působit pozitivně i negativně, což je taktéž v práci zhodnoceno. Vedle daňových dopadů stát může novou bytovou výstavbu podporovat i prostřednictvím přímých nástrojů, za kterými se skrývají různé formy zvýhodněných úvěrů, dotací a příspěvků. Cílem práce je ověření hypotézy o účinnosti bytové politiky z pohledu bytové výstavby prostřednictvím přímých a nepřímých nástrojů.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Zámyslický, Pavel ; Vaněček, Vojtěch ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Hadrabová, Alena ; Geuss, Erik ; Fiala, Petr ; Dvořák, Antonín ; Bartoš, Julie ; Šauer, Petr
Studie obsahuje závěry z řešení projektu v roce 2004. Projekt byl rozdělen do 6 částí: 1: Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v teorii environmentální ekonomie; 2. Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v praxi ČR i zahraničí (analýza používaných metodik); 3. K problému rozlišení hrubých a čistých nákladů (resp. investic) na ochranu ŽP a jeho význam pro politiku životního prostředí; 4. Zkoumání (analýza) stávajících konceptů vztahů výdajů/nákladů na ochranu ŽP a udržitelného rozvoje; 5. Makroekonomické souvislosti alokace ekonomických nástrojů na ochranu ŽP; 6. Systémy financování nákladů na ochranu životního prostředí.
Daňová konkurence v oblasti zdanění příjmů
Urbanová, Tereza ; Vítek, Leoš (vedoucí práce) ; Pavel, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice týkající se daňové konkurence mezi původními členskými státy a novými členskými státy Evropské unie z pohledu příjmových daní. Daňová konkurence má své přívržence i odpůrce, a tak o ni nelze s určitostí říci, zda má být považována za prospěšnou nebo naopak za škodlivou. S touto problematikou úzce souvisí daňová harmonizace a koordinace. Evropská unie se proti daňové konkurenci snaží bojovat právě pomocí daňové harmonizace. Daňová harmonizace z pohledu příjmových daní v Evropské unii zatím nenašla uplatnění. O myšlence harmonizovat daně z příjmů, a to zejména korporátní daně, je stále jednáno. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda existuje daňová konkurence mezi jednotlivými skupinami členských států Evropské unie. Ke zhodnocení tohoto vztahu mezi skupinami členských států budou využity daňové sazby a daňové základy daní z příjmů právnických a fyzických osob.
Ochrana spotřebitele v oblasti bankovních služeb
Kadeřávková, Andrea ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Urbanová, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce řeší problematiku ochrany spotřebitele v České spořitelně, a.s. Je koncipována ze dvou pohledů - z pohledu samotné banky a z pohledu jejich klientů. Cílem je komplexně prověřit danou problematiku a seznámit s úrovní ochrany spotřebitele ve výše uvedené bance.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.