Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
K současnému policejnímu slangu
Přikrylová, Jana ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent)
Diplomová práce K současnému policejnímu slangu popisuje jazykové prostředky současného slangu městských a státních policistů, k čemuž využívá jazykový materiál excerpovaný od aktivních uživatelů policejního slangu. Práce se ale zároveň snaží zasadit slangové výrazy policistů do širšího kontextu policejní mluvy včetně její oficiální a polooficiální roviny, psycholingvistického a legislativního rámce a vztahu s dalšími jazykovými útvary a poloútvary, a to nejen z hlediska výraziva současného, ale také z pohledu významového vývoje používaných výrazů. Také popis slovotvorných postupů policejního slangu zasazuje do širšího kontextu obecných tendencí, které lze v oblasti slangů pozorovat.
Použití insightů (vhledů) v komerční komunikaci cílené na ženy
Dúbravská, Pavla ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Zadražilová, Dana (oponent) ; Přikrylová, Jana (oponent)
Komerční komunikace jsou často obviňovány ze stereotypizace zobrazování žen v reklamě. Na jednu stranu ženy do určité míry očekávají a vyžadují v reklamách "lepší a jednodušší svět". Ve většině případů se však ženy v komerčních komunikátech cítí zjednodušené. Z reklamní praxe i teorie je pro souznění značky a cílové skupiny, pro pocit porozumění, klíčový insight. Pokud je komunikace postavena na vhodně zvoleném insightu, spotřebitel se snáze otvírá komerčnímu sdělení, protože má pocit, že mu daná značka lépe rozumí. Hlavním cílem této práce tak je poskytnout vhled -- insight -- do myslí žen jako spotřebitelek a zjistit, jak ženy nazírají samy sebe v komerčních komunikátech. V rámci tohoto cíle jsou definovány dvě roviny, obecnější teoretická a konkrétnější praktická, které se poté promítly do stanovení dílčích cílů. Z dostupné zahraniční literatury je patrný důraz, jaký se na insight klade v odborné i praktické sféře komerčních komunikací. Postoj expertů a subjektů, jež s insighty pracují v České republice však nebyl dohledán. Prvním dílčím cílem bylo tedy zmapování postavení insightu v České republice. Výzkum byl proveden prostřednictvím 12-ti hloubkových rozhovorů. Ve výzkumu byli osloveni zadavatelé reklamy a odborníci z komunikačních a výzkumných agentur. V rámci hloubkových rozhovorů bylo potvrzeno, že insight je využíván při tvorbě komunikačních kampaní. Druhým dílčím úkolem této práce bylo zmapování u jaké reklamy mají české ženy pocit, že jim rozumí, jinými slovy je insightful. Povaha porozumění plné komunikace byla pro účely testování přeformulována do míry a způsobu ztotožnění s obsahem mediálním a komerčním. V první části tohoto výzkumu byly respondentky vyzvány, aby se samy zamyslely nad mediálním a komerčním obsahem, který v nich vyvolává pocit porozumění a ztotožnění. Výzkum měl také ověřit dvě hypotézy. H1: Stereotypy v reklamě ženy obtěžují. H2: Insighty vzniklé v zahraničí lze použít i na českém trhu. Data pro tuto část výzkumu byla sbírána formou dotazníkového šetření distribuovaného prostřednictvím online prostředí. Celkem bylo osloveno 200 respondentek. Jako výzkumný stimul byl vybrán formát televizní reklamy s potřebnými parametry. Bylo zjištěno, že ke ztotožňování se s mediálním obsahem docházelo skrze ztotožnění se s hlavní hrdinkou, ztotožnění se s reálnými situacemi, které prožívá a skrze humor. První hypotéza se v rámci testovaného vzorku nepotvrdila. Stereotypy v reklamě ženy neobtěžují. Druhá hypotéza se také nepotvrdila. Insighty vzniklé v zahraničí nelze automaticky použít na českém trhu. Existují národní rysy, kulturní odlišnosti, vývojová fáze daného trhu, které mohou silně ovlivnit přijetí či zamítnutí reklamy. Práce je dělena obsahově do 7dmi kapitol včetně úvodu a závěru. Přínos práce v teoretické rovině je viděn v zmapování tématu usilujícího o komplexní rekognoskaci dané problematiky. Praktický přínos je viděn v tom, jak práce hodnotí insighty, jejich tvorbu, ale také očekávání jednotlivých subjektů na trhu stran této problematiky.
Podnikatelské příležitosti ve stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy
Vacek, Jiří ; Černohlávková, Eva (vedoucí práce) ; Přikrylová, Jana (oponent) ; Horňák, Pavol (oponent)
Jak ukazují výsledky realizovaného několikaletého výzkumu stavebnictví ve vybraných zemích střední a východní Evropy, celosvětová ekonomická krize měla a má značný dopad na stavební sektor zejména ve třech ze čtyř analyzovaných zemí Visegrádské čtyřky (v České republice, Maďarsku a na Slovensku). Analýza situace v Polsku však naznačuje, že i tato země bude zřejmě zbylé tři následovat, neboť aktuálně dochází k přehřátí tamního stavebnictví. Krize se konkrétně projevila výrazným výpadkem investic jak z veřejného, tak i z privátního sektoru (a byly a jsou jí postiženy stavební společnosti napříč celým trhem, tj. jak velké, tak i střední a malé firmy, a rovněž, z pohledu jejich zaměření, jak z oblasti pozemního, tak i inženýrského stavitelství. Při srovnání výsledků publikovaných později pro stavebnictví statistickým úřadem a predikcí ředitelů stavebních společností z našeho výzkumu (s osmi měsíčním předstihem) se ukazuje, že v krátkodobém horizontu, tj. do jednoho roku, jsou dané predikce validní a vedoucí představitelé stavebních společností jsou schopni do značné míry predikovat směrování svého sektoru při využití kategorií růst nebo pokles (pokud nebereme v potaz přelomy hospodářského cyklu, v nichž může docházet stejně jako v jiných sektorech i ke krátkodobé panice s negativním vlivem na kvalitu predikcí, jak ukázaly empirické údaje z roku 2009 v ČR). V těchto dimenzích dochází téměř pravidelně k predikcím, které se následně objeví i ve finálních údajích lokálních statistických úřadů. Jak ukázal náš výzkum, přesnější predikce, tj. konkrétnější číselné předpovědi vývoje srovnatelné s údaji ČSÚ publikovanými zpětně, bylo možné potvrdit v České republice i na Slovensku. Tyto zjištěné závěry potvrzují, že vyvinutá a následně aplikovaná metodologie při zpracování tohoto výzkumu je schopna poskytovat relevantní a kvalitní predikce vývoje sektoru, které mohou vedoucí představitelé společností úspěšně využít při svých rozhodováních o dalším směřování své společnosti. Tuto skutečnost potvrdila i praxe -- aktuálně využívá výstupy výzkumu přes 4700 uživatelů v České republice a další v ostatních zemích (bylo publikováno přes 600 mediálních výstupů, atd.). Tím došlo i k potvrzení úspěšné realizace prvního ze tří cílů stanovených v úvodu této disertační práce, a to provádět a pravidelně poskytovat kvalitní informace a predikce budoucího vývoje stavebnictví, které by pomáhaly vedoucím představitelům společností v řízení jejich organizací a při rozhodování o podnikatelských příležitostech ve stavebnictví vybraných zemích střední a východní Evropy. Závěry a výsledky studií byly pravidelně prezentovány a diskutovány na Setkáních lídrů českého, slovenského i polského stavebnictví, kterých se zúčastnili ředitelé předních stavebních společností i zástupci vlád jednotlivých zemí (např. posledního Setkání lídrů slovenského stavebnictví 2012 se zúčastnilo 260 představitelů včetně ministra dopravy, předchozích Setkání lídrů českého stavebnictví se účastnili i např. ministři Pavel Dobeš, Kamil Jankovský, Martin Kocourek, atd.). Tím je zároveň předkládán i nový rozměr v oblasti poskytování analytických informací pro dané odvětví -- zejména svou určitou dynamičností a možností kvalitnější percepce a kognitivního poznání získávaných informací na straně uživatele těchto výstupů našeho výzkumu. Diskuse k výsledkům výzkumu, vzhledem k tomu že byla vedena mezi největším investorem -- tj. zástupci státu, a na druhé straně předními představiteli stavebních společností, také způsobila, že se informace z výzkumu dostávaly pravidelně k rozhodujícím činitelům (decision makers) sektoru a zodpovědné orgány tudíž mohly bezprostředně reagovat a alespoň částečně tak zmírňovat průběh krize ve stavebnictví (sektor v ČR doposud ztratil méně než 15 % svého objemu) -- čímž došlo k naplnění i druhého cíle této disertační práce. Třetím cílem disertační práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku: Zda lze díky geografické blízkosti zkoumaných trhů a značné podobnosti realizovaných stavebních prací/aplikovaných technologií bez výraznějších komplikací využít podnikatelské příležitosti a expandovat z ČR i do sousedních zemí a nahradit tak výpadky v domácí produkci exportem stavebních prací. Jak ukázaly výsledky analýz, které se soustředily na zkoumání chování stavebních společností, hlavním problémem, s kterým se stavební společnosti potýkají napříč celým regionem a který má největší dopad na hospodářské výsledky stavebních společností, je byrokracie ze strany státu. Jedná se zejména o zbytečně komplikovanou legislativu, nadměrné požadavky státu na samotné společnosti, ale také o vyhlašování a nečekané rušení výběrových řízení, atd. S těmito komplikacemi bojují především malé a střední firmy, velké společnosti jsou díky svým větším kapacitám schopny tyto problémy řešit rychleji. Společnosti napříč všemi trhy dále také bojují s nedostatečnou poptávkou a tvrdou konkurencí. V Polsku zmiňují ředitelé stavebních společností i vysoké náklady na práci, které doposud nebylo možné redukovat vzhledem k stále rostoucí křivce trhu a omezené dostupnosti volných pracovních kapacit. Pro získávání nových zakázek preferují stavební společnosti ve třech ze čtyř zemí využívání osobních kontaktů a dlouhodobou spolupráci se zadavatelem, pouze v Polsku jsou jako nejlepší hodnocena výběrová řízení, především díky značně vyššímu podílu zakázek, které jsou financovány ze strany státu (a ten musí zadávat zakázky výběrovými řízeními ze zákona). Klíčovou prioritou pro stavební společnosti v České republice, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku je na dalších 12 měsíců zvýšení efektivity jejich fungování, tzn. optimalizace jejich interních procesů tak, aby co nejvíce eliminovaly své náklady, snížily režii a poskytly možnost nabízet lepší podmínky pro své zákazníky. Pokud se tedy vrátím k uvedené výzkumné otázce, můžeme konstatovat, že i přes rozdílnou ekonomickou situaci (rozdílnou fázi hospodářského cyklu, v které se jednotlivé země nacházejí) a i přes jisté mírné rozdíly, které v chování firem na jednotlivých trzích výzkum identifikoval, je pro stavební společnosti expanze do okolních zemí možná, a to bez výraznějších zásahů do způsobů jejich chování, které aplikují na svých domácích trzích. Zároveň však je nutné dodat, že expanze není v současnosti příliš běžná. V segmentu velkých společností, které jsou zpravidla ve vlastnictví zahraničních korporací, není vstup na blízké trhy žádaný (mateřské firmy těchto společností mají v sousedních zemích své pobočky a docházelo by tak ke zbytečnému překrývání jejich nabídky). U středních a malých firem jsou hlavním omezením investiční náklady spojené se vstupem na zahraniční teritorium. Některé společnosti si ale s tímto faktorem umějí poradit a na okolních trzích se již pohybují (např. díky partnerské spolupráci s místní firmou). Z pohledu stavebního zaměření je možné říci, že největší potenciál je zde pro specializované stavební firmy s vyšší přidanou hodnotou. Na základě několikaletého výzkumu a provedených analýz predikcí vývoje spolu s 2500 provedenými a vyhodnocenými interview s vedoucími představiteli společností podnikajících ve stavebnictví zemí Visegrádské čtyřky je možné konstatovat, že zejména v Polsku a na Slovensku existují výhodné podnikatelské příležitosti pro expanzi českého stavebnictví, jak pozemního, tak i inženýrského do těchto uvedených zemí. Tuto tezi potvrzují konkrétní příklady řady společností, které již do těchto zemí expandovaly nebo svou expanzi připravují (například, díky výstavbě rozsáhlého úseku dálnice na Slovensku se stala Eurovia CS největší stavební společností v ČR měřeno velikostí obratu a předběhla tak i firmu Skanska; Skanska ČR naopak využívá své vysoce kvalitní kapacity na železniční stavby na zakázkách v Polsku, atd.).
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka ; Bořecký, Dalibor ; Pall, Milan ; Přikrylová, Jana ; Šťastná, Miroslava ; Špaček, Václav ; Macura, Jan ; Vejnar, Pavel ; Tomášek, Josef ; Neterda, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich likvidaci, složení kalů a jejich nebezpečnost. Dále je popsán laboratorní výzkum technologie zpracování bohatých kalů.
Marketing of Luxury Products
Shamina, Yana ; Machková, Hana (vedoucí práce) ; Klosová, Anna (oponent) ; Přikrylová, Jana (oponent)
The world of luxury products for many years was reserved only for the selective and exclusive audience. It looked like it was impossible to experience it or to get in for someone from outside. Marketers of luxury brands have created such an environment where clients could feel exclusivity and enjoy timeless quality, values, history and heritage of the brand. It is very important to maintain the traditional values for luxury brands but in order to stay in touch with the target audience, luxury producers have to face and adapt to rapidly changing environment. There are a lot of debates about comparability of the Internet and luxury, as digital world is too impersonal comparing with core competence of luxury: exclusivity, outstanding experience and human touch in everything including craftsmanship, personal selling and customer relations. In current environment luxury companies cannot ignore the importance of the Internet as a communication and transaction tool and have to stay in touch with its target audience. The main contribution of this dissertation thesis is an analytical framework "features of importance for online luxury consumer satisfaction" that will help luxury marketers to understand online luxury consumers, their motivations, behavior and preferences. Additionally, framework presents the up-to-date data that can be executed while creating digital marketing communications strategy. The influence of content, social, process and technology gratifications on the online luxury consumer satisfaction was investigated. By incorporating the quantitative approach it was possible to make a deep analysis of the research problem. To obtain the necessary data the group structured questionnaire was used to analyze the proposed research model. A total of 133 respondents were accepted for the investigation. Analysis of correlation proved the positive relation between gratifications and luxury consumer satisfaction, even thought, proposed gratifications had different influence on the satisfaction. Content and technology gratifications had the most strong and positive influence on the satisfaction. However, from the obtained results it is visible that social gratification had the least important but still positive effect on the luxury consumer satisfaction. The obtained results are a valuable asset for the luxury companies as research revealed the main directions and themes on which luxury marketers should stress while creating online communication strategies.
Marketing Innovation
Petrová, Eva ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Sato, Alexej (oponent) ; Kislingerová, Eva (oponent) ; Přikrylová, Jana (oponent)
V kontextu neustále se měnících podmínkách světového hospodářství, kde jsou právě inovace považované za strategický faktor dlouhodobé ekonomické výkonnosti, je cílem disertační práce potvrdit důležitost vlivu inovací na hospodářsky výkon ve vybraných vyspělých krajinách světa. Dalším cílem je poukázat na význam inovací pro firmy jako katalyzátor zvyšovaní jich podílu na trhu, který jim dál umožňuje zvyšovat obrat a ziskovost a poskytuje strategické výhody. Hlavním cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na úspěšné uvedení inovace na trh a management jejího celého životného cyklu, přičemž budeme zohledňovat různé vlivy afektující úspěšnost inovačních strategií. Jelikož je důraz stále víc kladen na produktové inovace technického charakteru (high-tech) jako základ inovačních aktivit podniků, budeme se zaměřovat především na tenhle typ inovací.
Vybrané problémy mezinárodní marketingové strategie firem
Čapková, Halka ; Přikrylová, Jana (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent) ; Lošťáková, Hana (oponent) ; Svobodová, Šárka (oponent)
Ve své doktorské práci jsem se věnovala marketingovým strategiím používaným českými pobočkami nadnárodních farmaceutických firem. Farmaceutický průmysl i trh jsou velmi specifické, především proto, že etika, zákony a státní regulace v nich hrají mnohem větší úlohu než v jiných odvětvích. Proto jsem se v první části své práce zaměřila na identifikaci základních odlišností tohoto průmyslu od běžného spotřebitelského průmyslu. V druhé části jsem se pomocí primárního výzkumu snažila zjistit, jak tyto rozdíly ovlivňují volbu marketingové strategie používané farmaceutickými firmami. Oslovila jsem 46 velkých farmaceutických firem podnikajících na našem území a zjišťovala jakou marketingovou strategii používají, kde je vytvářena, jak je financována a jaké komunikační kanály jsou nejčastěji využívány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Přikrylová, Jaroslava
4 Přikrylová, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.