Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
Informovaný a angažovaný pacient: případ Crohnovy choroby
Kocelský, David ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah pacienta a lékaře, k jehož změně může dojít vlivem internetu a moderních technologií. Možná vztahová proměna je zkoumána z perspektivy pacientů s Crohnovou chorobou. Cílem práce je zjistit, zda přístup k internetu může ovlivnit vztah mezi pacientem a lékařem. V teoretické části je rozpracován význam důvěry, která plní důležitou funkci právě ve vztahu mezi pacientem a lékařem. Dále je zde také objasněna sociální role nemocného ve společnosti a následně medicínský popis Crohnovy choroby. V empirické části jsou prezentovány a analyzovány výsledky práce. Data byla shromážděna pomocí polo strukturovaných rozhovorů s šesti pacienty, kteří trpí Crohnovou chorobou a s dvěma předsedkyněmi pacientských organizací. Výsledky výzkumu nepotvrdily předpoklad, že přístup k internetu může být příčinou změny vztahu mezi pacientem a lékařem. Dotazovaní respondenti uvedli, že vztah s jejich lékařem je založen na důvěře a informace zjištěné z internetu by neupřednostnili před těmi, které jim poskytne lékař.
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sebepojetí u adolescentů, kteří mají zkušenost s náhradní rodinnou péčí a nyní jsou v ústavní výchově
Kubátová, Jitka ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Michálková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce je věnována problematice sebepojetí u adolescentů (16 - 18 let), kteří prožili část svého života v náhradní rodinné péči, a kvůli výchovným problémům jim byla nařízena ústavní výchova. Cílem práce je zmapovat, jak se adolescenti s těmito zkušenostmi vnímají a hodnotí, a zda, a případně jak se odráží jejich zkušenost s náhradní rodinnou péčí a ústavní výchovou na podobě jejich sebepojetí. Teoretická část práce se zabývá specifiky období adolescence, konstruktem sebepojetí, a systémy náhradní rodinné péče a ústavní výchovy v České republice. Praktická část představuje výzkum realizovaný s adolescenty v rámci kvalitativního paradigmatu. Podoba sebepojetí je zjišťována pomocí rozhovorů s chlapci. Výsledky analýzy dat jsou v závěrečné části podrobeny komparaci s dosavadními teoretickými poznatky v této oblasti. KLÍČOVÁ SLOVA adolescence, adopce, sebepojetí, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, ústavní výchova
Komu straší ve věži: Sociálně vědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů
Rybová, Tereza ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
Autorka se ve své bakalářské práci snaží poodhalit fenomén hradních a zámeckých duchů, a to z pohledu niterních zážitků samotných kastelánů. V jevech, které správci památkových budov zažívají, totiž nachází znaky tzv. hraničních objektů. Tyto objekty jsou typické svou nejednoznačností a nabýváním různých významů podle úhlu pohledu, kterým se na tyto jevy nahlíží. V případě hradních/zámeckých duchů existují dvě hlavní hlediska, která se diametrálně liší. Proti touze návštěvníků potkat na historických objektech klasické strašidlo, které známe z pohádek a pověstí, stojí intimní zážitky kastelánů, které jsou spíše pocitové povahy. Autorka by pak ráda čtenářům tento doposud skrytý fenomén přiblížila skrze analýzu 13 rozhovorů s kastelány z různých památek na území Čech. Nepodává však pouhý výčet nadpřirozených jevů, které se na objektech odehrávají. Spíše než o popis těchto událostí se snaží o výstižné shrnutí, jakým způsobem se k těmto situacím stavějí samotní kasteláni. Ti jsou totiž považováni za velice pragmatické a vážené osoby, které svůj život zasvětily péči o historickou budovu. I v tomto spatřuje autorka zajímavý rozpor. Je totiž patrné, že kasteláni se svým způsobem vyžívají v tajemnu a záhadách, které jsou s místem jejich působení spjaté. Na druhou stranu musí působit jako osoby velice...
Život ve Spoločenstve PIAR
Šulcová, Zuzana ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám katolickým charismatickým společenstvím, které se nazývá Spoločenstvo PIAR. Toto společenství má za cíl srozumitelným a atraktivním způsobem zprostředkovávat základní křesťanské hodnoty mladým lidem, kteří žijí v Prievidzi a okolí. V práci se soustředím na způsoby, jakými jsou tyto hodnoty lidem předávány, tedy formací. Popisuji, jak různě může formace vypadat, jaké jsou tři fáze formace, jakým způsobem se formace udržuje aktuální a pro mladé lidi zajímavá a také jaký význam zde má zážitek, jehož popularita je v současné slovenské religiozitě stále patrnější. Výzkum ukázal, že hlavními hodnotami, na které se zde klade důraz, je vztah k Bohu, vztahy s lidmi a rozvíjení osobního potenciálu. Mezi hlavní nástroje formace patří společné modlitby, sdílení na malých skupinkách, kázání při mši a duchovní obnovy. Kromě toho se členové vzájemně formují a utvrzují i během neformálních setkání mimo oficiální program. Formace se dá rozdělit do tří fází, kdy v první jde o nadchnutí mladého člověka, ve druhé o překonávání překážek a budování charakteru a ve třetí o nalezení své životní cesty. K udržení formace aktuální se využívá praktických a univerzálních témat, které se týkají všech mladých lidí, jako jsou vztahy mezi muži a ženami. Formaci je třeba aktualizovat tak, aby byla...
Motivace k vykonávání pěstounské péče na přechodnou dobu
Macáková, Michaela ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Titmanová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá motivací k pěstounské péči na přechodnou dobu. Cílem předkládané práce je zmapování současného stavu PPPD a zjištění motivů, které lidi vedou k vykonávání tohoto typu péče. Teoretická část je v úvodu zaměřena na motivaci, následně na zasazení pěstounské péče na přechodnou dobu do systému náhradní rodinné péče v ČR. Poté se již teoretická část věnuje samotné PPPD, především celému procesu PPPD a důvodům vzniku (tedy problematice attachmentu a psychické deprivace). Praktická část byla zpracována kvalitativně s využitím polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly zaměřené na zmapování důležitých údajů z rodinné a osobní anamnézy respondentů, jejich motivaci k PPPD, zkušenosti s PPPD a životní spokojenost. Výsledky výzkumného šetření ukazují, že motivy můžeme dělit podle toho, zda jsou přítomny na začátku vykonávání PPPD nebo v průběhu, přičemž hlavní motiv je přítomen v obou případech. Výsledky ukazují, že hlavním motivem je dosažení smysluplnosti (prostřednictvím pomoci dětem), což může mít přímý vliv na zvýšení kvality života. Výsledky zmapování současného stavu PPPD potvrdily výsledky mapování, které zavedly sami pěstounky. Většina dětí je k přechodným pěstounům umisťována rovnou z porodnice, délka pobytu u nich je 3-5 měsíců a následně nejčastěji odchází k adoptivním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novotná, Hedvika
5 Novotná, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.