Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role kresby postavy v orientačním testu školní zralosti
Michálková, Anna ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Rigorózní práce pojednává o roli kresby mužské postavy v Jiráskově Orientačním testu školní zralosti. Cílem práce je příspěvek k rozvoji teorie testovaných schopností. Empirickým materiálem jsou výkony dětí předškolního věku v Orientačním testu školní zralosti, včetně toho pro verbální myšlení a ve vybraném souboru Ravenových barevných progresivních matic. Sběr dat probíhal ve dvou fázích, s odstupem 4 měsíců. Výchozí otázkou je, zda bude výkon v kresbě mužské postavy těsněji korelovat s výkony v těch dalších úkolech, které jsou rovněž orientované na myšlení neverbální (vs. verbální) a o infralogických vztazích (vs. logických). Ukázalo se, že tomu tak není, že za korelacemi stojí spíše míra povšechné rozumové úrovně. Při analýze korelací z hlediska vývoje v daném časovém interval, byl vývoj v kresbě mužské postavy uchopen jako proměnná fungující synchronně s vývojem v dalších úkolech, a také byl v první fázi uchopen jako nezávislá proměnná a také jako proměnná závislá. Při uplatnění přísnějších nároků na míru korelace se ukázalo, že v předškolním věku v intervalu 4 měsíců výchozí úroveň schopnosti kresby mužské postavy neovlivňuje významným způsobem vývoj v dalších oblastech, slabší korelace poté nacházíme např. s Obkreslením skupiny bodů, kde Kresba mužské postavy funguje jako závislá i nezávislá...
Idoly ve vyprávění dětí školního věku
Hrdličková, Lucie ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Kučera, Miloš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu idolů dětí ve školním věku. Cílem je průzkum fantazie dětí školního věku v souvislosti s jejich idoly. Empirický materiál představuje volba idolů stejného a opačného pohlaví, stručné charakteristiky zdůvodnění volby a příběhy, ve kterých jeden či oba idoly vystupují. Práce je založena na smíšeném designu výzkumu. Kvantitativně byla zpracována část výzkumu pracující s psanými příběhy a kvalitativní část obsahuje korelace kvalit příběhů a autorů. Teoretická část představuje dosavadní pohled na téma idolů a pojmy spojené s touto problematikou. Nejprve jsou diskutovány samotné volby idolů a dále se práce věnuje autorským textům. Zkoumána byla blízkost idolu. Pro účel této práce byly vyčleněny dvě kategorie blízkých a sociálních idolů. Práce se věnuje literární kvalitě příběhů a v této souvislosti řeší možnosti autorů na základě jejich věku. Zároveň přichází se zjištěním zásadní shody v oblasti hlavních témat vyskytujících se v příbězích a hrách hraných dětmi ve školním věku. V neposlední řadě bakalářská práce přináší pohled na témata prostupující příběhy a zobrazuje vztahy mezi dítětem a jeho idolem. Nejvíce se v příbězích vyskytuje téma diskutující reálný versus fantazijní svět a vyzdvihování schopností idolů. KLÍČOVÁ SLOVA Idol, identifikace, idolizace, příběhy
Sociální aspekty moderních deskových her
Jarůšková, Judita ; Hrabec, Ondřej (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Diplomová práce se tematicky zabývá moderními deskovými hrami a zkoumáním interakcí malé sociální skupiny. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část poskytuje úvod do teorie hry jako takové s podrobnějším seznámením s dvěma koncepcemi her. Dále se zabývám definováním hry deskové a rozdíly mezi klasickými a moderními deskovými hrami. Moderním deskovým hrám je věnován větší prostor, je kladen důraz především na tři jejich aspekty, a to společenský rozměr hry, existence desky jakožto několika významového herního prostoru a specifický herní materiál. Teorie také zahrnuje představení metody analýzy interakčního procesu F. Balese a vybranou typologii rolí, které jsou obě použity v empirické části práce. V praktické části je pak představen výzkum kvalitativní metodologie spočívající v pozorování třech herních skupin během partie konkrétní moderní deskové hry (Zima mrtvých). Z každé pozorované hry byl pořízen zvukový záznam. Nasbíraná data byla následně kódována a zpracována podle uvedené metody analýzy interakčního procesu a podrobena další analýze. Výstupem z práce tak jsou především charakteristiky interakcí hráčů, popis jejich skupinových rolí a rovněž také tzv. komunikační hry, které byly u jednotlivých herních skupin identifikovány. Empirická část práce představuje...
Morální usuzování dětí mladšího školního věku
Havelková, Lucie ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Hrabec, Ondřej (oponent)
Jak již název napovídá, v naší práci se zabýváme morálním usuzováním dětí. Jakožto obdoba DP Elišky Kuruczové i my jsme ke zkoumání morálního usuzování použili situace sociálních her, příběhy nespravedlivě úkolující autority a příběhy trestuhodných lží. Podklady pro naši práci jsme čerpali z teorie morálního vývoje Jeana Piageta, z jeho rozsáhlé publikace The moral judgement of the child z roku 1932, ve které Piaget prezentuje výsledky svých rozhovorů s dětmi. Piaget ve svém výzkumu tvrdí, že morální usuzování v dimenzi pravidel her je oproti jiným situacím složitější a vyžaduje již lepší orientaci v morální problematice. Piaget však veškeré hry považoval svou sociální organizací za soutěž, na což navazuje BP Elišky Kuruczové, která zkoumá, zda odlišná sociální organizace hry má vliv na morální orientaci v problematice daných her. Díky této BP, ze které jsme vycházeli jsme se my mohli zaobírat dalšími nezodpovězenými otázkami z Piagetova výzkumu a to zda existuje vztah mezi úrovní orientace v sociálních hrách a věkem dětí, či který z typů sociální organizace hry je pro děti nejméně/nejvíce náročný na orientaci. K triangulaci našeho zkoumání vývoje morálního usuzování jsme v rozhovorech použili příběhy o trestuhodné lži a nespravedlivě úkolující autoritě, u kterých jsme se snažili zjistit, zda...
Role koordinace kreslení a psaní ve vývoji ke školní zralosti
Kylarová, Helena ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Tato diplomová práce navazuje na oblast výzkumu teoretických východisek orientačního testu školní zralosti Jaroslava Jiráska. Má za cíl se soustředit na objasnění toho, co je testováno v úkolu zaměřeném na napodobení psacího písma. V dialogu s dalšími autory (Jean Piaget a Barbara Inhelderová, Anette Karmiloff Smithová, Emilia Ferreirová a Ana Teberoskyová, Esther Adi-Japhová a Norman Freeman) hledá oblasti, které se podílí na utváření dětských představ o psaném. Tyto představy následně reflektuje prostřednictvímn verbalizace dětských představ o psímu. Do souvislostí s vynořující se gramotností vnáší témata vlivu chybné ikoničnosti a kvaziikonicity na vývoj spějící k osvojení znakovosti písma. Data získaná prostřednictvím transverzálního výzkumu u dětí předškolního věku (3;0 - 6;11) pak přináší odpovědi, které odkazují na významnou souvislost mezi úspěchem v testu napodobení psacího písma a překonáním ikonicity. Zvládání kvaziikonicity se ukázalo být pro zpracování nápodoby psacího písma neproduktivní. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní věk, Jiráskův test školní zralosti, psací písmo, myšlenkové operace, ikonicita, kvaziikonicita, transverzální výzkum.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Klusák, Marek
4 Klusák, Martin
1 Klusák, Michael
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.