Česká národní banka

Česká národní banka Nalezeno 552 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Globální ekonomický výhled - prosinec 2016
Česká národní banka
Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na zřejmě jeden z nejvýznamnějších současných fenoménů, a to migrační tok lidí do Evropy, zejména pak do Německa. V této souvislosti představujeme analýzu vlivu zvýšeného počtu uprchlíků na německý trh práce. Zde mimo jiné ukazujeme, že přicházející migranti zdaleka nepokryjí poptávku po pracovní síle v Německu a rovněž to, že budou spíše konkurovat pracovníkům přicházejícím do Německa za prací ze zemí střední a východní Evropy, než německým občanům
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - listopad 2016
Česká národní banka
Listopadové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vztah mezi vývojem ceny ropy Brent a kurzem amerického dolaru v posledním desetiletí. Výsledky ukazují na přetrvávající platnost inverzní závislosti mezi cenou ropy Brent a nominálním efektivním kurzem amerického dolaru, který tak pomáhá tlumit výkyvy dolarové ceny ropy v „nedolarových“ ekonomikách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - říjen 2016
Česká národní banka
Říjnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost detailně zaostřena na index cen průmyslových výrobců (PPI), který patří vedle indexu spotřebitelských cen (CPI) k důležitému indikátoru cenového vývoje v produkční oblasti ekonomik. Zde rovněž osvětlujeme specifika jeho vývoje, a to zejména v rámci zemí EU, včetně modelové simulace ukazující citlivost PPI na změnu ceny ropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach
Brázdik, František ; Humplová, Zuzana ; Kopřiva, František
Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci představujeme obecný způsob, kterým je možné rozložit rozdíly mezi dvěma prognózami vytvořenými lineárním strukturálním modelem do příspěvků prvků informační množiny prognózy při aplikaci podmiňujících informací provedené v očekávaném i neočekávaném módu. Prezentovaný systém rozkladu je založen na souboru podpůrných prognóz, které rozklad aktualizace prognózy zjednodušují. Vlastnosti tohoto systému demonstrujeme ukázkou rozkladu rozdílu dvou prognóz se stejným počátečním obdobím predikce, avšak založených na rozdílných předpokladech. Plné možnosti navrženého způsobu rozkladu prezentujeme pomocí příkladu hodnocení prognózy ze Zprávy o inflaci České národní banky III/2012, která je vyhodnocena vzhledem k aktualizované prognóze ze Zprávy o inflaci III/2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Confidence Cycles and Liquidity Hoarding
Audzei, Volha
Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů nebo příliš pesimistické výhledy investorů. V této práci je do modelu DSGE zakomponován model mezibankovního trhu, přičemž úroková sazba na mezibankovním trhu a objem půjček záleží na tržní důvěře a vnímání rizika spojeného s protistranou. K úvěrové krizi v modelu dojde při vnímání nárůstu rizika protistrany. Výsledky naznačují, že změny v důvěře na trzích mohou generovat úvěrové krize a přispívat k hloubce ekonomických recesí. V článku jsou také provedeny simulace napodobující některé měnové politiky centrálních bank: cílované a necílované poskytování likvidity a snížení měnověpolitických sazeb. Výsledky naznačují, že bez ovlivnění očekávání ekonomických subjektů mají tyto politiky na nabídku úvěrů pouze omezený dopad. Zajímavé je také zjištění, že nízké úrokové míry v tomto modelu zhoršují ekonomickou recesi skrze negativní dopad na bilance bank. Poskytování likvidity mírně stimuluje úvěry, ale efektivita tohoto kroku je podrývána hromaděním likvidity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion
Komárek, Luboš ; Ters, Kristyna ; Urban, Jörg
Práce se zaměřuje na zkoumání role trhu CDS a dluhopisového trhu jako transmisních kanálů nákazy kreditním rizikem mezi svrchovanými entitami během současné krize svrchovaného dluhu zemí eurozóny a před ní. Analyzujeme mezidenní údaje pro země skupiny GIIPS, Německo, Francii a středoevropské země. Naše výsledky ukazují, že před krizí byl trh CDS a dluhopisový trh podobně významný v rámci transmise šoku finanční nákazy, ale následně během krize významnost dluhopisového trhu slábla. V práci ukazujeme, že efekt „útěku ke kvalitě“ během krize na německém dluhopisovém trhu nebyl v předkrizovém období přítomný. Námi odhadnuté riziko svrchované nákazy bylo vyšší během krize s průměrnou odezvou relevantních informací v délce mezi jednou až dvěma hodinami pro země skupiny GIIPS. Aplikací exogenních makroekonomických informací majících charakter šoku ukazujeme, že během krizového období vzrostlo kreditní riziko, které však nebylo v souladu s vývojem fundamentálních proměnných. Dále ukazujeme, že středoevropské země nebyly dotčeny nákazou svrchovaného kreditního rizika bez závislosti na úrovni jejich veřejného dluhu a na jejich měně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Do Consumers Really Follow a Rule of Thumb? Three Thousand Estimates from 130 Studies Say “Probably Not”
Havránek, Tomáš ; Sokolova, Anna
V tomto článku ukazujeme, že nadbytečnou citlivost spotřeby domácností reportovanou ve studiích používajících Eulerovu rovnici lze vysvětlit třemi faktory: používáním agregovaných dat, publikační selektivitou a likviditními omezeními. Jsou-li použita disagregovaná data, publikační selektivita je ošetřena a analyzované domácnosti netrpí likviditními omezeními, literatura jako celek nenaznačuje žádnou evidenci pro nadbytečnou citlivost spotřeby. Naše výsledky tedy implikují jen omezenou roli konceptu tzv. „rule-of-thumb“ spotřebitelů. Tato zjištění platí, i když bereme v úvahu 45 dodatečných proměnných, které reflektují použité metody, a aplikujeme Bayesovské modelové průměrování jako nástroj k adresování modelové nejistoty. Odhady nadbytečné citlivosti jsou též systematicky ovlivněné stupněm zjednodušení Eulerovy rovnice, předpoklady ohledně oddělitelnosti spotřeby od volného času a definicí spotřeby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monetary Policy and Macroprudential Policy: Rivals or Teammates?
Malovaná, Simona ; Frait, Jan
Článek se zabývá situacemi, ve kterých může docházet k interakci (a potenciálnímu konfliktu) mezi měnovou a makroobezřetnostní politikou, a přispívá k diskuzi o jejich koordinaci. S využitím dat pro Českou republiku a pět zemí eurozóny ukazujeme, že měnové zpřísnění má negativní dopad na poměr úvěrů k HDP a rizikově nevážený kapitálový poměr bank (tj. pozitivní dopad na finanční páku bank), přičemž tento efekt výrazně zesiluje od poloviny roku 2011. Tyto výsledky podporují názor, že uvolněná měnová politika přispívá k budování finančních nerovnováh, resp. posouvá úvěrový cyklus směrem nahoru. Na druhé straně, efekt vyššího kapitálového poměru bank je spojen s určitým stupněm nejistoty. Nejen z těchto důvodů je koordinace obou politik nezbytná, aby bylo možné předejít jejich nežádoucí kombinaci, která by zabránila účinnému dosažení hlavních cílů obou politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring centrálních bank - červen 2009
Česká národní banka
Dokument obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou "Nekonvenční měnová politika v pojetí vybraných CB". Vybraný projev přednesl Ben S. Bernanke, předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - září 2016
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na problematiku uzavírání mezery výstupu v zemích OECD v současném nízkoinflačním prostředí. Je zde poukázáno na tendenci, že k uzavírání mezery výstupu v současném období dochází nikoli v blízkosti 2% hodnoty inflace (odpovídající všeobecně přijímanému kritériu cenové stability), ale na hodnotách blízkých spíše nulové úrovni. Aktuální výhledy však signalizují pozvolný návrat k předchozí praxi, kdy se mezera výstupu uzavírala přibližně při 2% spotřebitelské inflaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Česká národní banka : Nalezeno 552 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.