Národohospodářský ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-03-10
16:12
Vliv mateřství na výši starobního důchodu
Šatava, Jiří
Naše analýza vyčísluje negativní dopady mateřství a rodičovství na výši starobních důchodů žen skrze jeho dopady na mzdy a zaměstnanost matek. Vyčíslujeme, že průměrné dopady mateřství a rodičovství na důchody žen se pohybují v řádu stovek korun důchodu měsíčně. To je způsobeno jak nižší zaměstnaností, tak nižšími výdělky žen v důsledku rodičovství. Průměrný pokles důchodů žen v důsledku rodičovství nepřesáhne 8 % i v případě, že dopady rodičovství na kariéru žen budou dvojnásobné oproti těm, jaké vidíme v datech.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity
Palguta, Ján ; Srholec, Martin
Cílem této studie je ilustrovat postup při hodnocení účinku veřejných dotací VaV pomocí metody tzv. „regresní diskontinuity“. Analýza je provedena pro třetí výzvu programu účelové podpory ALFA Technologické agentury České republiky. Studie srovnává růst soukromě financovaných výdajů na VaV úspěšných a neúspěšných uchazečů, kteří se v žebříčku hodnocených návrhů projektů umístili těsně nad a pod hraničním pořadím. Umožňuje to odhadnout, jak by se u úspěšných uchazečů vyvíjely soukromé výdaje na VaV, kdyby tyto firmy na veřejnou podporu nedosáhly.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Predátorské časopisy ve Scopusu
Macháček, Vít ; Srholec, Martin
Studie mapuje rozsah pronikání tzv. „predátorských“ vědeckých časopisů do citační databáze Scopus. Predátorské časopisy jsou postaveny na placeném open access modelu, provádějí ledabylé či vůbec žádné peer review, i když navenek tvrdí opak. Nejhorší z nich za úplatu otisknou téměř cokoliv. Z pohledu českého prostředí je zařazení časopisu do Scopusu rozhodující pro získání bodů ve vládním hodnocení výsledků výzkumných organizací, tzv. kafemlejnku. Motivace využívat služeb predátorských časopisů indexovaných ve Scopusu tak v tomto systému hodnocení dostávají zřejmý fiskální rozměr.

Úplný záznam
2017-02-07
15:49
80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050
Rečka, Lukáš
Cílem evropského Energetického plánu do roku 2050 (Energy Roadmap 2050) je snížit emise skleníkových plynů v Evropské unii o 80 % oproti roku 1990. Předkládaná studie hodnotí dopady několika scénářů dosažení tohoto cíle ve srovnání s aktuální Státní energetickou koncepcí, která předpokládá snížení skleníkových plynů o 66,5 %. Prostřednictvím modelu dílčí rovnováhy energetického systému TIMES analyzujeme referenční scénář vycházející z aktuální Státní energetické koncepce (SEK) a tři alternativní nízkoemisní scénáře s rozdílným vývojem jaderné energetiky (N35, N45 a Nopt) se snížením skleníkových plynů o 80 %. Výsledný mix technologií a paliv je u všech scénářů výsledkem minimalizace celkových výrobních nákladů s ohledem na omezení scénářů. Minimalizace nákladů nezahrnuje externí náklady vyvolané transformací energií a nepředstavuje proto optimalizaci z celospolečenského hlediska.

Úplný záznam
2017-02-07
15:49
Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení?
Zvěřinová, Iva ; Ščasný, M. ; Czajkowski, M. ; Kyselá, E.
Studie shrnuje výsledky dotazníkového šetření v České republice, Polsku a ve Velké Británii zaměřeného na preference obyvatel těchto zemí pro různé klimatické politiky a ochotu za ně platit. Češi by byli ochotni platit v průměru okolo 13-17 EUR měsíčně za snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 nebo o 80 % do roku 2050. Za stejné snížení by občané Velké Británie byli ochotni platit 44-46 EUR měsíčně. Průměrná ochota Poláků platit za přijetí těchto cílů ve srovnání se současným cílem snížení emisí o 20 % se statisticky významně nelišila od nuly.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice
Macháček, Vít ; Srholec, Martin
Tato studie přináší první kvantitativní vhled do rozsahu a forem transferu znalostí skrze podnikatelské aktivity akademiků v České republice. Ukazuje, že čeští akademici se podnikatelským příležitostem rozhodně nevyhýbají. Zjištění kontrastují s rozšířeným povědomím o slabém podnikatelském duchu v akademické sféře formovaném statistikami o nízkém objemu prostředků vydávaných podnikatelskými subjekty na smluvní výzkum a nákup licencí od výzkumných organizací. Na základě těchto výsledků diskutujeme doporučení pro veřejnou politiku.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Světové srovnání českých a slovenských vědeckých časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)
Münich, Daniel ; Škoda, Samuel
Srovnáváme hodnoty široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními hodnotami IF a AIS v rámci oborů existuje pozitivní korelace, ale rozptyl je poměrně vysoký. Odlišnost hodnot IF a AIS způsobuje různá míra sebecitovanosti časopisů a rozdílný vědecký význam časopisů, ze kterých jsou články v časopisech citovány. Český publikační výkon ve významnějších časopisech má jistou tendenci se koncentrovat v časopisech s relativně nižším AIS než IF. Tyto články mají také tendenci se koncentrovat v menším počtu zahraničních časopisů. Český publikační výkon v řadě oborů se koncentruje v českých a slovenských časopisech, z nichž většina má relativně nízký jak AIS tak IF. IF a AIS několika českých časopisů se nachází zcela mimo ve světě přirozený rámec hodnot.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39

Úplný záznam
2017-01-11
17:39

Úplný záznam
2017-01-11
17:39

Úplný záznam