Národohospodářský ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
IDEA pro volby 2017: rodinná politika ve volebních programech: přehled a rozbor
Kalíšková, Klára
Tato studie poskytuje přehled návrhů týkajících se rodinné politiky tak, jak je uvádí volební\nprogramy politických subjektů ucházejících se o křesla v Poslanecké sněmovně ve volbách\n20.–21. října 2017. Studie tyto návrhy komentuje a poskytuje analýzu jejich možných dopadů.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR
Palguta, Ján
V této studii ukazujeme, že s klesající velikosti obce výrazně klesá intenzita volební soutěže. Zatímco v obcích s 10-20 tisíci obyvatel soutěží o jedno místo zastupitele v průměru 8,8 kandidátů, v obcích do 1 000 obyvatel je to v průměru pouze 2,2 kandidátů. Velmi malému počtu kandidátů (do dvou kandidátů) na jedno místo zastupitele je „vystaveno“ přibližně 450 000 obyvatel ČR. V souhrnu tato studie ukazuje, že sídelní struktura v ČR může představovat limitaci pro výběr kvalifikovaných veřejných zastupitelů v malých obcích, což se může následně odrazit na kvalitě a efektivitě veřejné správy. Společně s vysokými náklady na administrativu malých obcí se jedná se o další z nnežádoucích aspektů atomizované sídelní struktury v ČR.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
IDEA pro volby 2017: důchody a důchodci ve volebních programech
Šatava, Jiří ; Pertold, Filip
Výdaje systému důchodového zabezpečení převýšily jeho příjmy 16 z posledních 20 let. Od roku\n2010 se naakumuloval deficit důchodového účtu 260 mld. korun. To je více jak dvojnásobek\nvýdajů na platy ze státního rozpočtu v roce 2016. Strany ve svých volebních programech však\nnepřichází s odhady nákladů navrhovaných opatření, ani s návrhy na zdroje jejich financování.\nStátní rozpočet tak bude muset i nadále financovat vznikající deficity důchodového účtu\nz jiných zdrojů na úkor alternativních veřejných výdajů.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
IDEA pro volby 2017: platy učitelů ve volebních programech: přehled a rozbor
Münich, Daniel
Studie mapuje a rozebírá, do jaké míry volební programy významnějších politických subjektů\n(dále jen stran) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poskytují\nodpovědi na sedm klíčových otázek týkajících se platů a dalších pracovních podmínek učitelů.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46

Úplný záznam
2017-10-30
13:46

Úplný záznam