Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2019-07-25
09:30
Komentovaný překlad. Rosenberg, Tina: How one of the most obese countries on earth took on the soda giants. Guardian, 3. listopadu 2015.
Holub, Lukáš ; Mraček, David (vedoucí práce) ; Jettmarová, Zuzana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přeložit článek How one of the most obese countries on earth took on the soda giants z angličtiny do češtiny. Článek vyšel v listopadu 2015 v online verzi deníku The Guardian a jeho autorkou je americká publicistka Tina Rosenbergová. Jeho hlavním účelem je upozornit na roli, kterou hrají slazené nápoje v Mexiku, a okomentovat politicko-kulturní faktory, které k tomuto stavu vedly. Druhá část práce obsahuje komentář, ve kterém se nachází překladatelská analýza textu, zvolení překladatelské metody a rozbor konkrétních překladatelských postupů a posunů. KLÍČOVÁ SLOVA obezita, konzumace slazených nápojů, překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia
Podlipský, David ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: David, Podlipský Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Konzultant práce: Mgr. et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na multidisciplinární rehabilitaci u pacientů po zlomenině distálního radia. Ta je v populaci nejběžnější, co se týče fraktur horních končetin. Teoretická část popisuje anatomii a kineziologii v souvislostech, primární a sekundární léčbu zlomenin distálního radia, jejich komplikace a klasifikace. Vyjma toho, též klíčové kompetence fyzioterapeuta a ergoterapeuta a studie ohledně jejich interprofesní spolupráce. Praktická část se skládá ze 3 kazuistik pacientů po zlomeném distálním konci kosti vřetenní (1 po operační léčbě, 2 po konzervativním řešení). Proces vyhodnocení byl založen na cyklu terapeutických jednotek, na kterých byli přítomni fyzioterapeut i ergoterapeut. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Radius, Rehabilitace, Spolupráce

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Amazonie jako křižovatka v prózách Miltona Hatouma
Sýkorová, Barbora ; Válová, Karolina (vedoucí práce) ; Grauová, Šárka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá specifickými rysy Amazonie, které jsou vyobrazeny v knihách Dva bratři a Sirotkové ráje od současného brazilského spisovatele Miltona Hatouma. Geograficky, historicky, kulturně, politicky i ekonomicky vykresluje zejména brazilské město Manaus. Ve spojitosti s tímto městem a s celou amazonskou oblastí představuje nejen autora, ale i místní život s jeho specifickými prvky. Rozbor románu Dva bratři se zaměřuje na Manaus, literárně ztvárněný jako město plné křižovatek, etnických, kulturních i náboženských. Analýza novely Sirotkové ráje nachází mezi oběma díly shodné rysy, těžiště ovšem shledává v zobrazení sociálních problémů a v představení Manausu jako reálného města plného mýtů. V závěru předestřené faktografické informace o Amazonii a dohledané literární pasáže zobrazují Hatoumův specifický pohled na tuto jedinečnou a neustále metamorfozující oblast. Klíčová slova Brazílie, Amazonie, Manaus, Milton Hatoum, Dva bratři, Sirotkové ráje, křižovatka, kultura, náboženství, etnikum, mýtus, indiáni, Evropané, Libanonci

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Aspekt víry u syndromu vyhoření
Caklová, Kateřina ; Martinek, Michael (vedoucí práce) ; Mašková, Eva (oponent)
Cílem bakalářské práce "Aspekt víry u syndromu vyhoření" bylo zamyslet se nad vztahem víry k syndromu vyhoření. Pomáhá víra v Boha k tomu, aby k syndromu vyhoření nedošlo, nebo může být za určitých podmínek jeho rizikovým faktorem? Syndrom vyhoření vzniká v důsledku narušení vnitřní rovnováhy člověka způsobené dlouhodobým působením negativních faktorů z vnějšího prostředí (stresorů), které se sejdou s určitými rizikovými faktory osobnostními. Na rizikové osobnostní vzorce je v této práci pohlíženo z pohledu transakční analýzy, která za vzorci lidského chování vidí vnitřní pohaněče (motivátory). Jsou to rady a příkazy z dětství, typu "Zaber!", "Buď dokonalý!" a další, které pak formují realitu člověka. Pokud člověk tyto pohaněče nebrzdí, ale podporuje, pak je jako svíčka hořící z obou stran - svítí výrazně, ale o to rychleji vyhoří. Tato práce se pokouší zjistit, zda je víra v Boha v procesu vyhořívání brzdou nebo "palivem". V teoretické části jsou v rámci rizikových faktorů nastíněny obě tyto možnosti. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních tematických okruhů. Prvním je seznámení se syndromem vyhoření, jeho symptomy, rizikovými faktory vnějšími a osobnostními. Druhý okruh se zabývá rolí víry u syndromu vyhoření, kde je nastíněn jak její pozitivní, tak i možný rizikový vliv na vyhoření. Dívá...

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Selfdistributive quasigroups of size 2^k
Nagy, Tomáš ; Stanovský, David (vedoucí práce) ; Kepka, Tomáš (oponent)
V této práci představíme teorii samodistributivních kvazigrup a konstrukci ne- afinní samodistributivní kvazigrupy velikosti 216 , která byla zkonstruována Ono- iem v roce 1970 a která představovala nejmenší známý příklad takovéto struktury velikosti 2k . Na základě této konstrukce představíme koncept Onoiových struktur a Onoiových zobrazení mezi nimi, který zobecňuje Onoiovu konstrukci a který nám umožní zkonstruovat neafinní samodistribuivní kvazigrupu velikosti 22k pro k ≥ 3. Představíme a implementujeme algoritmus na hledání centrálních extenzí sa- modistributivních kvazigrup, což nám umožní klasifikovat neafinní samodistri- butivní kvazigrupy velikosti 2k a dokázat, že tyto kvazigrupy existují právě pro k ≥ 6, k ̸= 7. Tento algoritmus také použijeme pro lepší porozumění struktuře neafinních samodistributivních kvazigrup velikosti 26 . 1

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
ANO 2011 jako anti-political establishment party?
Závorka, Jan ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Stauber, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce je případovou studií hnutí ANO 2011, které bylo založeno miliardářem Andrejem Babišem, který je od založení až dodnes jediným předsedou hnutí. V této diplomové práci není ANO 2011 analyzováno z perspektivy konceptů populismu nebo z konceptu business-firm-strany, ale za pomocí konceptu anti-politicko-establishmentové strany. Cílem této práce bylo odpovědět, zda a jakým způsobem ANO 2011 naplňuje kritéria anti-politicko-establishmentové strany mezi červnem 2013 a prosincem 2017. V první části práce jsou diskutovány koncepty anti-politicko-establishmentových stran např. od Andrease Schedlera či Amira Abediho. V následující části je pak představena pracovní definice autora, která je následně použita při zodpovězení výzkumné otázky. K její zodpovězení je použita analýza komunikace Andreje Babiše na jeho účtu na sociální síti Twitter v časovém období od června 2013 do prosince 2017. Analýza ukázala, že do konce roku 2013 lze považovat ANO za anti-politicko-establishmentovou stranu. Později dochází k poklesu příspěvků s anti- politicko-establishmentovou rétorikou a jedná se o její příležitostné použití. Zastoupení takových příspěvků je příliš nízké, aby ANO 2011 bylo možné klasifikovat jako anti- politicko-establishmentovou stranu. Tato práce ukázala, že další a hluboký výzkum anti-...

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Vallièresovi Bílí negři Ameriky. Frankokanaďané a jejich společenské postavení napříč historií
Kabáčová, Michaela ; Voldřichová - Beránková, Eva (vedoucí práce) ; Šarše, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce analyzuje specifický fenomén bílých negrů Ameriky. Prvním, kdo tento pojem v historii definoval a analyzoval, byl frankokanadský novinář a spisovatel Pierre Vallières ve svém stejnojmenném díle (Bílí negři Ameriky, 1968). Nejprve mapujeme historický vývoj tohoto fenoménu a následně se zaměřujeme na společenské postavení a životní podmínky Frankokanaďanů. Poté zkoumáme politologickou stránku studovaného jevu a zevrubně se věnujeme i autorovým argumentačním strategiím, kterými se snaží upoutat čtenářovu pozornost a přesvědčit ho o svých postulátech. Obecným cílem bakalářské práce je zhodnotit fenomén bílých negrů Ameriky z nejrůznějších hledisek: historického, literárního, sociálního i politologického.

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta
Timková, Tereza ; Jeníček, Jakub (vedoucí práce) ; Slámová, Adéla (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Timková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Konzultant práce: Bc. Monika Tichá Název bakalářské práce: Porovnání testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska fyzioterapeuta Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním testů k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána cévní mozková příhoda, posturální stabilita a testy k hodnocení stability. V praktické části jsou vzájemně porovnány testy k hodnocení stability u pacientů po poškození mozku z hlediska základních charakteristik a parametrů. Zároveň jsou zde zpracovány tři kazuistiky pacientů, u kterých proběhlo hodnocení stability pomocí vybraných testů: Berg Balance Scale, Mini-BESTest a Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment. Testování bylo provedeno na začátku a na konci rehabilitačního programu, v odstupu čtyř týdnů. Výsledky byly vyhodnoceny a následně porovnány. Tato práce popisuje důležitost znalosti jednotlivých parametrů testů, díky čemuž je možné posoudit, zdali došlo ke zlepšení či zhoršení pacientova stavu. Klíčová slova: stabilita, cévní mozková příhoda, testy stability, vlastnosti měření

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Analýza chování vybraných států v Jihočínském moři
Jetelinová, Denisa ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Karásková, Ivana (oponent)
Jihočínské moře je již po několik desetiletí předmětem sporu mezi s ním sousedícími státy, a to Čínskou lidovou republikou (Čínou), Vietnamem, Filipínami, Indonésií, Brunejí a Malajsií. Vzhledem k tomu, že je toto moře geopoliticky i geostrategicky velmi významné, Čína se pokouší prohlásit se za historického svrchovaného vládce. Její aktivity však narážejí na nároky ostatních států, především pak Vietnamu a Filipín, které mají též zájem na získání kontroly nad ostrovy v Jihočínském moři. Spor tak neustále přetrvává a nepřetržité aktivity všech dotčených zemí vytvořily nekonečnou spirálu událostí, v nichž je dlouhodobě obtížné rozlišovat mezi akcí a reakcí jednotlivých aktérů sporu. Má diplomová práce se proto soustředí na analýzu jednání tří zvolených zemí, Číny, Vietnamu a Filipín, a to z pohledu strukturálního realismu, který je rozštěpen na dva protichůdné proudy, defenzivní a ofenzivní. Jejich rozdílné náhledy na svět mi v mé analýze napomáhají k objasnění, zda je chování zvolených aktérů defenzivní, či naopak ofenzivní. Pro analýzu bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2018, přičemž především v prvních čtyřech letech došlo k několika větším incidentům. Ty jednoznačně prokázaly v chování Číny znaky ofenzivního realismu, zatímco reakce Vietnamu a Filipín bylo možné považovat za defenzivní.

Úplný záznam
2019-07-25
09:30
Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta
Nováková, Kateřina ; Hoidekrová, Kristýna (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jaromíra (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Kateřina Nováková Vedoucí práce: PhDr. Kristýna Hoidekrová Oponent práce: Název diplomové práce: Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta Abstrakt diplomové práce: Cílem diplomové práce je určit možnosti využití povrchové elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta. Funkční diagnostika je zaměřena na personální všední denní činnosti (pADL). V České republice se k tomuto tématu z pohledu ergoterapie dosud nikdo publikačně nevyjadřoval. Práce by měla nabídnout další možnost objektivního hodnocení. Teoretická část se věnuje popisu horní končetiny včetně kineziologie, druhů úchopů tetraplegických pacientů a svalů účastnících se na vykonávání personálních všedních denních činností. Jsou zde uvedeny problémové oblasti všedních denních aktivit u spinálních pacientů a jejich klasifikace. Ke konci teoretické části je popsána povrchová elektromyografie, provázanost s ergoterapií a její použití. V závěru teoretické části je popsána interprofesní spolupráce. Praktickou část tvoří šest kazuistik, u jejichž subjektů bylo provedeno měření aktivity svalů během vykonávání vybraných personálních všedních denních aktivit pomocí povrchové elektromyografie. Tato...

Úplný záznam