Archeologický ústav, Praha

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
Březinová, Helena ; Kohout, D.
Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, Vodičkova a Školská), které probíhaly v letech 2004-2008. Během výzkumů zde bylo objeveno mocné souvrství organického původu, jenž je pozůstatkem smetiště z období 14. a 15. století, a které přineslo neobyčejně velké množství předmětů z organických materiálů - textilu, dřeva a kůže. Představeny jsou nejzajímavější závěry z průzkumu vlněných a hedvábných textilií, jejichž široké spektrum poskytuje zajímavý pohled na středověkou textilní hmotnou kulturu, prezentovány jsou i výsledky analýz použitých barviv a informace o restaurování a adjustaci tohoto mimořádného souboru.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie
Šlesingerová, Lada
Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových projektech. Bibliografie české, moravské a slezské archeologie zahrnuje tištěné bibliografie, článkové databáze Analytika a Pražský hrad a bibliografie ústavních časopisů.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách.

Úplný záznam
2016-03-08
13:53
Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
Kuna, Martin ; Křivánková, Dana ; Hasil, Jan ; Novák, David
Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje.

Úplný záznam
2016-02-22
14:39
Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory.

Úplný záznam
2016-02-08
14:39
Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města
Frolík, Jan
Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému doklady vysoké životní úrovně (sklo, kachle).

Úplný záznam
2016-02-08
14:39
Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference
Frolík, Jan
Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. století. Připomenuty jsou oslavy Jana Husa a jeho pomníky.

Úplný záznam
2015-11-04
15:53
Technologie optického 3D skenování archeologických nálezů v kontextu virtuálního muzea
Květina, Petr ; Brzobohatá, Hana ; Komberec, Jan ; Končelová, Markéta ; Šumberová, Radka
Cílem metodiky je využít technologie 3D optického skenování k vytvoření virtuálního archeologického muzea. Hlavním parametrem metodiky je evidence, tezaurace a prezentace archeologických nálezů v digitální podobě. Základní technologií je optické 3D skenovaní artefaktů, jehož výhodou je schopnost zachytit naprosto věrný virtuální prostorový model objektu. To jednak vytváří nové možnosti prezentace movitých i nemovitých památek, a jednak znásobuje potenciál jejich zachování pro případ, kdy je originál zničen.

Úplný záznam
2015-03-16
13:07
Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce
Mařík, Jan
Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu.

Úplný záznam
2015-02-25
18:34
From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research
Novák, David
Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the published papers dealing with fortified manors have undergone basic chronological and typological analysis without further interest in their spatial attributes or their relation to the hinterland. This fact and underestimation of quantitative analysis and statistics may be explained in the context of the culture-history paradigm, still prevailing in Czech archaeology. Alternatively, perhaps, it is just a result of the methodological inability of many archaeologists to deal with large data sets. As a response to this situation, the author attempts to look at fortified manors in another way - through statistical methods and using GIS. Paper is aimed to present methodology used in case study of selected region in western part of Central Bohemia as a sample.

Úplný záznam