Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Osud hradů a zámků po roce 1989 v okresech Tábor, Český Krumlov a Prachatice
DŘEVOVÁ, Lenka
Diplomová práce se bude zabývat osudem hradů a zámků ve třech okresech Jihočeského kraje, jednom vnitrozemském a dvou pohraničních nacházejících se v oblasti bývalých Sudet. V teoretické části práce budou rozebrány tři základní aspekty ovlivňující jejich historický vývoj - úloha památkové péče, návštěvnost památkových objektů a vlastníci hradů a zámků. Ve výzkumné části vytvořím databázi dosud existujících hradů a zámků ve vybraných okresech. Následovat bude představení pěti vybraných objektů, složené ze stručné historie a popisu dějinného vývoje zámku či hradu ve 20. století, který měl značný vliv na jeho polistopadový stav. Cílem práce je zmapování osudu hradů a zámků ve třech zkoumaných okresech a také detailní popis pěti vybraných historických objektů.
Průvodce po jihočeských zámcích a hradech
HUŇÁČKOVÁ, Blanka
Bakalářská práce je informativním průvodcem po jihočeských hradech a zámcích. Pozornost je soustředěna především na informace o historii a architektonickém vývoji jednotlivých zámků, jejich majitelích a zámeckých interiérech.
Využití méně známých zámků Benešovska pro rozvoj cestovního ruchu
Zuberová, Monika ; Netková, Jarmila (vedoucí práce) ; Cander, Radovan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá méně známými a ohroženýmmi zámky na Benešovsku a jejich využitím převážně v cestovním ruchu. Teoretická část se věnuje vymezení a charakteristice cestovního ruchu a zaměřuje se na specifičnost kulturně-poznávacího cestovního ruchu a především na fungování Státní památkové péče. Druhá část představuje cestovní ruch Středočeského kraje a okresu Benešov a postupně od stručného přehledu všech zámků v oblasti přistupuje ke stanovení příkladů možného využití méně známých zámků a celá práce je zakončena analýzou vybraných objektů a stanovením jejich potenciálního využití v porovnání se skutečným stavem a představami dotčených osob. Cílem práce je hledat možnosti využití pro vybrané objekty a při tom se zaměřit především na oblast rozvoje místního cestovního ruchu.Tato práce by měla rozšířit povědomí o stavu českých památek, poukázat na problematiku rostoucího počtu zanedbávaných a ohrožených objektů a inspirovat ke změně současného stavu a nalezení vhodného udržitelného využití.
Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách
Kubů, Naďa
Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují hlavnímu tématu metodiky, a to potřebám kvalita- tivního zabezpečení průvodcovské činnosti. Je zde vysvětlena problematika tvor- by a interpretace průvodcovských textů, přípravy průvodců na průvodcovskou čin- nost a s ní spojené povinnosti či potřeby. Samostatně je popsaná obecně vedená organizace prohlídky památkového objektu průvodcem. V základních bodech je naznačen přístup průvodce k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a ori- entace. Závěr přináší soupis použité a doporučené literatury pro ty, kteří se chtějí o průvodcovské činnosti a jejích specifikách dozvědět více.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací
Bobek, Karel ; Bydžovská, Ilona ; Cichrová, Kateřina ; Jančo, Milan ; Jerie, Pavel ; Kadlec, Miloš ; Křížová, Květa ; Kubů, Naděžda ; Lukášová, Eva ; Novotný, Jaromír ; Sedláková, Marta ; Slavko, Pavel ; Štulc, Josef ; Weiss, Petr
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pořádání operních představení a festival ů pod širým nebem
Fialová, Daniela ; SRSTKA, Jiří (vedoucí práce) ; PITTERMANN, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pořádáním operních festivalů a představení pod širým nebem. Pozornost bude věnována takovým projektům, které se konají v prostředí přírodních divadel nebo v prostředí zámeckých nádvoří. Cílem práce je upozornit na specifika, které provází organizaci venkovních operních projektů. Po krátkém shrnutí historického vývoje následuje analýza specifik divadelního provozu, dále přehled nejvýznamnějších operních akcí pořádaných v České republice pod širým nebem. Jádro práce tkví v analýze dvou akcí: jednotlivých představení pořádných agenturou Croce v Jindřichově Hradci a především pak festivalu Loketské kulturní léto v Karlovarském kraji. Pozornost je věnována také historii daných prostorů. Práci zakončuje zhodnocení pozice Loketského kulturního léta mezi ostatními podobnými projekty i jeho postavení v rámci regionu. Na závěr je připojena navrhovaná operní dramaturgie pro oba analyzované prostory. Součástí práce je také bohatá obrazová příloha.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.