Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,022 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání
Scheithauerová, Lenka ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent) ; Šulová, Lenka (oponent)
Téma disertační práce bylo zvoleno na základě zjištění nedostatku dostupných informací a výzkumů, které by se zabývaly tím, jak se realizovala výchova k reprodukčnímu zdraví, zaváděná do základních škol v 90. letech, a jak (z pohledu jejích účastníků) naplnila očekávání, s nimiž byla implementována. Cílem předkládané disertační práce je na základě průzkumu dostupných pramenů, současných výzkumů a vlastního výzkumného šetření v oblasti výchovy k reprodukčnímu zdraví navrhnout další možné kroky vedoucí k rozvoji daného oboru a identifikovat témata vhodná pro další výzkum ve vytčené oblasti. V projektu je nabídnut pohled na danou problematiku optikou respondentů ze dvou zemí: z České republiky a ze Španělska - další evropské země, v níž byla výchova k reprodukčnímu zdraví zaváděna ve stejném období, avšak s odlišnými přístupy. Španělsko je země se silně katolickou tradicí, v České republice naproti tomu žije pouze nízký počet obyvatel s deklarovanou náboženskou příslušností (podle statistických údajů ČSÚ z roku 2021 má ČR jeden z nejnižších podílů občanů s náboženskou afiliací v Evropě). Participanti výzkumného šetření jsou současní mladiství a mladí dospělí ve věku 15-26 let z České republiky a ze Španělska, kteří navštěvovali základní školu v době, kdy byla výchova k reprodukčnímu zdraví...
Vliv volného času na sociálně patologické jevy u žáků 2. stupně základní školy
BOBROVÁ, Jana
Práce se zabývá vlivem volného času na sociálně patologické jevy u žáků 2. stupně základní školy. Teoretická část popisuje pojem volný čas a jeho význam, dále funkce a faktory, které na volný čas působí. Následně charakterizuje sociálně patologické jevy, zabývá se příčinou vzniku těchto jevů i jejich členěním společně s prevencí. Obsahuje také výzkumné šetření založené na kvantitativním výzkumu. Cílem práce je zjistit, zda má volný čas vliv na sociálně patologické jevy u žáků 2. stupně základní školy.
Učebnice matematiky na druhém stupni základní školy z pohledu začínajícího učitele
KOSOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá učebnicemi matematiky určenými pro 2. stupeň základní školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké učebnice matematiky jsou učiteli nejpoužívanější na základních školách v Českých Budějovicích, jak a v jakém rozsahu je učitelé využívají či hodnotí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem učebnice, její funkci, strukturu, problematiku výběru učebnice a výsledky výzkumů vztahující se na to, jak učitelé učebnice používají. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření provedené mezi učiteli matematiky na 2. stupni základních škol v Českých Budějovicích. Nejprve je popsán postup práce, výzkumná metoda a poté jsou uvedeny výsledky výzkumu. Na základě výzkumu jsou učiteli nejpoužívanější učebnice pro 6. ročník porovnány mezi sebou z pohledu začínajícího učitele. Závěr praktické části se věnuje srovnání tématu Osová souměrnost ve vybraných učebnicích.
Soukromé školy v systému základního vzdělávání: případová studie Karlovarského kraje
Donovová, Gabriela ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato diplomová práce se svým zaměřením věnuje oblasti soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Jedná se o případovou studii, jejímž hlavním cílem je přiblížit soukromé základní školy v kontextu vývoje soukromých škol na národní úrovni. Pohlíží na trend posledních let, kdy dochází k nárůstu soukromých škol napříč regiony České republiky. Práce je postavena na sekundárních datech získaných z relevantních dokumentů týkající se soukromého vzdělávání a ze známých poznatků, které jsou v českém prostoru dostupné. Přibližuje fakta o soukromých základních školách z pohledu různých autorů, kteří se tématu primárně v české prostřední věnují. Teoretický základ práce vychází z nabídky a poptávky po vzdělávání. Pozornost je věnována také rodičům, jako aktérům, kteří mají podstatný vliv na existenci soukromých základních škol. Výzkumná část přináší vhled na trh soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Představeny jsou jednotlivé školy, které v kraji vznikají od roku 1991 až po současnost. Snahou je, na základě analýzy dat o jednotlivých školách, objektivně zhodnotit školy, které se v Karlovarském kraji nacházejí. Dále je poukázáno na pravděpodobné důvody, které vedou k založení těchto škol.
Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků na základní škole v Blansku
Kremličková, Kateřina ; Frýbort, Miroslav (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje problémy, související se systémem hodnocení na Základní škole v Blansku. Teoretická část práce se zabývá shrnutím základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická část práce analyzuje současný stav. Poslední část se zabývá návrhy a doporučeními, které povedou ke zlepšení současného systému hodnocení a odměňování.
Základní škola
Králíková, Zuzana ; Mikošek, Marek (oponent) ; Hlavačka, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh novostavby základní školy pro první stupeň. Budova je situována v městě Letohrad v Pardubickém kraji. V návrhu školního zařízení je sportovní sál pro žáky i pro možné využití veřejností. Součástí objektu je jídelna s výdejovou kuchyní. Konstrukční systém objektu je stěnový z keramického příčně děrovaného zdiva s vnějším kontaktním zateplením. Objekt je nepodsklepený. Provozně je budova tvořena třemi částmi, výukovou, jídelnou s výdejovou kuchyní a sportovním sálem se zázemím. Ve výukové části je objekt dvoupodlažní, zbylá část je jednopodlažní s vegetační střechou. Všechny střechy jsou řešeny jako ploché jednoplášťové. Objekt je navržen pro výuku 150 žáků. Větrání budovy je zajištěno vzduchotechnickým zařízením. Vstup do objektu je bezbariérový, uvnitř budovy je instalován výtah.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Zhoř, Přemysl ; Kolman, Jakub (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Projekt se věnuje urbanistickému řešení městského obytného bloku, základní školy a parku v nově vznikající ekologické čtvrti Plaines du Loup ve švýcarském Lausanne. Návrh navazuje na vytvořenou urbanistickou studii a regulační plán od studia TRIBU architectes, který stanovuje základní pravidla zastavění a přístupu k území.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Holcová, Petra ; Müller, Zdeněk (oponent) ; Ruller, Ivan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově navrženého kulturního centra města, a na nábřeží Ostravice. Hlavní myšlenkou je přizpůsobení jednotlivých pobytových prostor měřítku dětí různého věku, orientace tříd na jihovýchod a zároveň k řece. Mateřská škola je provozně i hmotově oddělena, základní škola a gymnázium jsou propojeny v jednom dvou- a třípodlažním objektu s vnitřním dvorem. Objekty jsou přístupné pro žáky ze vstupního prostranství od Černé louky, vstup pro veřejnost se nachází na nově navržené městské třídě propojující Louku s Novou Karolinou. Areál také nabízí sportovní zázemí, tělocvičnu, bazén a venkovní sportoviště, které je přístupné z cyklostezky vedoucí okolo Ostravice. Vzhled objektů vychází z konstrukce, železobetonového skeletu z běleného pohledového betonu, a je ozvláštněn stínícími panely z cortenového plechu.
Stavebně technologický projekt rozšíření ZŠ Šlapanice
Vrbka, Jiří ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem rozšíření ZŠ ve Šlapanicích. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, položkového rozpočtu, návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán a hlukovou studii. Součástí práce je i podrobný časový harmonogram a tepelný posudek střechy.
Přístavba školy - zdravotně technické a plynovodní instalace
Goroš, Kamil ; Vrána, Jakub (oponent) ; Bárta, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. Technická část řeší vnitřní rozvody zdravotně technických a plynovodních instalací v přístavbě základní školy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,022 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.