Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 621 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol
Vorlíček, Radek ; Samek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent) ; Synková, Hana (oponent)
Radek Vorlíček ABSTRAKT Disertační práce se zabývá sociální dynamikou marginality a dominance v prostředí základních škol. Zaměřuje se na dynamiku sociální vzdálenosti mezi dětmi na základních školách a všímá si, jak tato dynamika upevňuje či naopak oslabuje jejich postavení v hierarchii. Popisuje sociální interakce v kolektivu dětí a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Zkoumá, jakou roli zastává škola v procesu konstituování a vyjednávání (sociálních, etnických a interakčních) hranic ve školním prostředí. Makrosociálním rámcem výzkumu jsou témata fungování českého školství a jeho segregační, integrační či asimilační tendence. Disertační práce je založena na dlouhotrvajícím kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu. Hlavní metodou výzkumu bylo pozorování. Výzkum se do jisté míry opírá o perspektivu goffmanovsky chápaného interakcionismu. Probíhal deset měsíců ve dvanácti základních školách v různých regionech České republiky a Slovenské republiky. Práce je členěna do čtyř hlavních částí: (1) úvod pojednává o cílech a struktuře disertační práce; (2) metodologie se vztahuje k výzkumnému procesu, strategii a metodám, analýze dat, teoreticko-metodologickým diskuzím,...
Experimenty pro neformální aktivity pro žáky základních škol
Kubelková, Natálie ; Šmejkal, Petr (vedoucí práce) ; Míka, Luděk (oponent)
Mimoškolní, přesněji neformální, vyučování je významnou součástí celkového výchovně vzdělávacího procesu a doplňuje výuku formální, která probíhá ve školním prostředí. Výuka je realizována ve volném čase žáků a představuje důležitý faktor pro motivaci žáků do dalšího studia. Nabízí široké spektrum oborů, ve kterých se žáci mohou vzdělávat a dále rozvíjet. Teoretická část této práce se zabývá mimoškolní výukou v České republice. Je věnována funkcím mimoškolní výuky, místům pro její realizaci, zaměřuje se na volnočasového pedagoga a část je věnována i legislativní úpravě. Práce se také zabývá realizací chemických experimentů v neformální výuce, jejichž nezbytnou součástí je bezpečné zacházení s chemikáliemi a zákonná úprava. V daném ohledu se práce dále věnuje na přípravě dopoledního experimentálního programu pro žáky mladšího školního věku pro příměstský tábor pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, jako na jednu z možných variant neformální aktivity pro děti prvního stupně základního vzdělávání. Program je doprovázen materiály, které byly vytvářeny především pro pedagogy volného času, kteří je mohou využít v rámci své volnočasové výuky, ovšem jsou využitelné i pro výuku ve škole. Zvolené experimenty byly navrženy tak, aby nebezpečnost použitých chemikálií byla co možná nejmenší a...
Mediální výchova pro žáky prvního stupně základních škol
Machová, Anna ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Práce Mediální výchova pro žáky prvního stupně základních škol, vychází z potřeby prozkoumat současnou situaci výuky mediální výchovy. Na základě dokumentů Rámcový vzdělávací program a na něj navazující Doporučené očekávané výstupy, probíhá na českých školách mediální výchova ve formě průřezového tématu. Teoretická část této práce představuje tyto dokumenty společně s dalším legislativním ohraničením. Předkládá také souhrn historického vývoje mediální výchovy. Uvedeny jsou i nejvýznamnější výukové materiály, které vznikly v průběhu posledních let. Je tomu již přes deset let, co došlo k vytvoření zásadních dokumentů, kterými jsou Rámcový vzdělávací program a Doporučené očekávané výstupy, které ovlivňují podobu výuky mediální výchovy. Existuje řada prací, které zkoumají vliv těchto změn, a popisují potřeby žáků a učitelů. Cílem práce, je zaměřit se na situaci na prvním stupni, která nebývá tak často zpracována. Výzkumná část této práce má za cíl, přinést podrobnější pohled na situaci v konkrétní třídě pražské základní školy. Na základě Doporučených očekávaných výstupů byly vypracovány otázky, které mají ověřit znalosti a dovednosti, které dokument požaduje. Hloubkové rozhovory jsou tvořeny aktivitami a audiovizuálními ukázkami.
Terénní výuka biologie a přírodopisu v prostředí školních zahrad v České republice
Kakešová, Kristýna ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Chlebounová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá terénní výukou biologie a přírodopisu v České republice se zaměřením na školní zahrady. První část práce představuje výhody terénní výuky i překážky, které mohou jejímu zavedení bránit. Práce se dále věnuje postavení terénní výuky biologie a přírodopisu v rámcových a školních vzdělávacích programech základních škol i gymnázií, kde terénní výuka těchto předmětů většinou není explicitně zařazena. Druhá část práce se zabývá školními zahradami v České republice, shrnuje výsledky výzkumů zkoumajících jejich stav, vybavení a využití. Z nich vyplývá, že většina základních škol disponuje zahradou a využívá ji k výuce převážně pěstitelských prací a přírodovědných předmětů. V případě středních škol větší průzkumy chybí. Pozornost je v práci věnována také historii školních zahrad na českém území, organizacím zaměřeným na výuku přírodopisu a biologie na školních zahradách a několika vybraným metodám výuky, které jsou vhodné pro vyučování přírodopisu na školních zahradách.
Intervence zaměřené na podporu žáků s dyskalkulií v základní škole
Horská, Michaela ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Jamrichová, Jana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o konkrétní specifické poruše učení - dyskalkulii. Teoretická část se zabývá obecnou otázkou specifických poruch učení, dělením a etiologií, definicí dyskalkulie a jejími klasifikacemi z hlediska vývoje dítěte a z hlediska matematických obsahů, a zaměřuje se na obecná doporučení při reedukaci a konkrétní popis prvků nápravy obtíží v matematice. Závěrem je ukotvena v aktuální legislativně, která prošla čerstvou změnou počátkem roku 2021. Jsou zde definovány pojmy pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče. Praktická část se zajímá o intervence poskytované žákům s dyskalkulií v základních školách na Jihlavsku, přesněji zjišťuje a popisuje stanovenou podporu žákům, kteří mají obtíže v matematice. Obsahuje výzkumné šetření kvalitativního rázu zaměřené na zjištění informací o realizaci intervencí v základních školách a v pedagogicko-psychologické poradně působící ve vybrané lokalitě a uvádí kazuistiky dvou žákyň. K získání dat byly využity metody polostrukturovaného rozhovoru a pozorování. K analýze dat byla využita metoda otevřeného kódování. Práce se blíže zaměřuje na popis hodin reedukace, využívané metody, formy a pomůcky. Závěr práce reaguje na novou legislativní úpravu, která přímo ovlivňuje poskytování intervencí ve školách. Praktická část nabízí...
Možnosti distanční výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Žáčková, Kateřina ; Hájková, Eva (vedoucí práce) ; Babušová, Gabriela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na hledání možností distanční výuky českého jazyka na 1. stupni základních škol. Cílem práce je podrobně se zabývat a zjišťovat, jak probíhá distanční výuka českého jazyka na 1. stupni základních škol, a jaká je úroveň osvojení učiva u žáků vzdělávajících se distanční formou studia. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá obecným pojednáním o základním vzdělání a vzdělávání. Dále stručně charakterizuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Poté podrobně rozebírá distanční vzdělávání, stručně vymezuje komunikační nástroje, a v závěru shrnuje předmět český jazyk a jeho vyučování. Praktická část obsahuje dvě výzkumná šetření, která jsou podrobně strukturována. Použita byla jak metoda kvalitativní, tak metoda kvantitativní. V prvním výzkumném šetření zjišťuje efektivitu distančního vzdělávání v českém jazyce na vybraných základních školách v konkrétních ročnících 1. stupně základních škol. Zároveň také charakterizuje práci učitele v on-line hodinách českého jazyka. Druhé výzkumné šetření zkoumá formou dotazníku to, jak probíhá distanční výuka českého jazyka na 1. stupni základních škol. Dotazníkové šetření vyplňují učitelé, kteří vyučují český jazyk na 1. stupni ZŠ v době nouzového stavu v České republice. Závěr...
Analýza marketingové komunikace v prostředí základních škol
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...
Informovanost studentů základních a středních škol o problematice poruch příjmu potravy
Dvořáková, Renata ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Informovanost studentů základních a středních škol o problematice poruch příjmu potravy" je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována charakteristice jednotlivých onemocnění, epidemiologii a faktorům ovlivňující vznik daných poruch. V práci jsou dále popsány projevy a důsledky u dětí a dospívajících, léčba a oblast prevence. Praktická část je zaměřena na zkoumání informovanosti studentů o problematice poruch příjmu potravy, a to vyhodnocováním dotazníkového šetření. Předmětem zkoumání byly vedle míry informovanosti daných studentů také nejčastější zdroje při získávání informací a vliv umístění školy v ČR na informovanost. Výsledky praktické části ukázaly, že nejlépe informovanou skupinou jsou gymnazisté, následováni studenty střední odborné školy a žáky základní školy v Praze. Nejhůře informovanou skupinou se stali žáci základní školy ve Středočeském kraji. Dále jsem zjistila, že nejčastějším zdrojem při získávání informací o poruchách příjmu potravy jsou rodiče a kamarádi. Mezi nejčastější online zdroje patří video a článek na internetu. Dle výsledků šetření také vyplynulo, že umístění školy v ČR má určitý vliv na informovanost dotazovaných v dané problematice. Výsledky mého zkoumání jsem zohlednila při tvorbě...
Problematika inkluze v praxi na vybrané střední odborné škole a základní škole v okrese Mělník
Marková, Vladimíra ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Diplomová práce, Problematika inkluze v praxi na vybrané střední odborné škole a základní škole v okrese Mělník, se zabývá problematikou inkluze na základním a středním stupni vzdělávání u žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňuje přiblížení problematiky inkluze v praxi z pohledu klíčových pedagogických pracovníků podílejících se na edukaci inkludované žákyně. Pro seznámení se s průběhem vzdělávání žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, byla vypracována případová studie. Přiblížení role asistenta pedagoga při vzdělávání. Porovnání průběhu inkluze v přístupu a možnostech edukace dané žákyně na základní škole a středním odborném učilišti. Problematika žákyně při plnění odborného výcviku na pracovišti. V práci byly použity metody strukturovaného rozhovoru s klíčovými pedagogickými pracovníky s následným shrnutím a interpretací výsledků výzkumu. Cílem práce je popsat a zmapovat problematiku inkluze v praxi, definovat společné rysy a rozdílnosti v přístupu a možnostech inkluze. V závěru práce jsou položeny otázky a náměty k zamyšlení ze stran samotných vyučujících. KLÍČOVÁ SLOVA Asistent pedagoga, edukace, inkluze, odborný výcvik, podpůrná opatření, případová studie, speciální vzdělávací potřeby, střední odborné učiliště, učitel, základní škola

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 621 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.