Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
Klasifikace a využití gramatik, jazyků a automatů
Jancek, Libor ; Novotná, Veronika (oponent) ; Bobalová, Martina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá teorií jazyků, gramatik a automatů. Ukázky použití konečných automatů v praxi na názorných příkladech a vytvoření programu, pro firmu Paradise Casino Admiral a.s. . Účelem tohoto programu je vyplnění evidence docházky na základě rozpisu služeb, který musí navrhnout manažerka pro svoje oddělení každý měsíc. Tento program by měl manažerce usnadnit a hlavně urychlit práci, kterou doposud vykonávala ručně.
Conversion of Whispered to Normal Voice
Gajda, Richard ; Černocký, Jan (oponent) ; Brukner, Jan (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to develop a working program, that converts whispered speech input into voice using vocal excitation prediction, which is obtained from a neural network. The work is based on a study from Indian Institute of Science in Bengalore, India. The approach to the solution is the following: to acquire a dataset from training speakers, to implement the speech parameterization using the WORLD vocoder, to implement and train the neural networks, to experiment, to evaluate the results and, finally,  to propose future applications and improvements.
Vliv druhého vatikánského koncilu na postoj církve ke světu. Ilustrace na teologii dějin církve v českých zemích v době komunismu
OTÝPKOVÁ, Petra
Cílem disertační práce je najít odpověď na otázku, zda Druhý vatikánský koncil ovlivnil postoj církve ke světu, což konkrétně ilustrujeme na životě církve v českých zemích během komunismu, kdy rozdíly mezi církví a světem byly nejvíce patrné. Vycházíme ze základních pojmů Druhého vatikánského koncilu, jimiž jsou čtení znamení času a aggiornamento. Jako hlavní zdroje nám slouží především dokumenty Druhého vatikánského koncilu, jejich komentáře, které tvoří jeho ucelený výstup, a práce věnované přímo koncilu. Situaci církve českých zemí nahlížíme z hlediska postoje státu k církvi a reakce církve na ně, což ovlivnilo i vnímání a recepci samotného Druhého vatikánského koncilu. Ilustrujeme je především na základě tematických prací a svědectví pamětníků. Vliv Druhého vatikánského koncilu obecně spatřujeme zejména v cílené reflexi situace církve a společnosti i cest, které církev pro šíření evangelia volí. V českých zemích Druhý vatikánský koncil katolíky povzbudil především k aktivnímu jednání v oblasti občanské angažovanosti jako odpovědnosti za společnost, k níž koncil také ve svých dokumentech vybízí.
The implications of China’s aging population to the nation and the world
Lashkova, Ekaterina
Populační změny byly v posledních desetiletích identifikovány jako jedny z globálních problémů. Zatímco vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnutím populace, méně rozvinuté ekonomiky nyní zažívají nárust porodnosti. Tento problém se stal čínským problémem pravděpodobně v druhé polovině dvacátého století. Na základě uvedených kritérií se tato bakalářská práce snaží zhodnotit dynamiku a implikace velikosti a věkové struktury Čínské populace v rámci země a v rámci světa. Sekundární data pro analýzu byla získána z věrohodných a renomovaných zdrojů. Pomocí popisného přístupu nám výsledky ukazují, že stárnutí Čínského obyvatelstva přináší zemi i celému světu jak příležitosti, tak i obtíže. Jsou zde šance pro inovaci a růst v odvětvích jako je péče o seniory a technologie, byť jsou zde značné ekonomické a společenské výzvy, jako je klesající pracovní síla nebo rostoucí náklady na zdravotní péči. Demografické trendy v Číně ovlivňují také zbytek světa, zejména východní Asii, kde stárnutí populace je stálým problémem. Ve výsledku nám tato práce pomáhá lépe pochopit, jak stárnutí populace Číny ovlivňuje jak samotnou zemi, tak zbytek světa. Zdůrazňuje potřebu legislativních opatření k řešení problémů a k zavedení změn skrze demografický vývoj.
Singularity and Plurality of the World. Martin Heidegger and Bruno Latour on the World-Nature relationship
González Warcalde, Tadeo ; Sehgal, Melanie (vedoucí práce) ; Trawny, Peter (oponent)
Das Grundproblem, das diese Arbeit leitet, ist inwieweit in Zeiten der Neue Klimaregime die Bildung der Welt in Martin Heideggers Sein und Zeit nur durch die verstehende, bedeutende und geschichtliche Vermögen des Daseins bestimmt werden kann und ob es folglich möglich ist, einen Begriff der Welt im Rahmen der existenziale Analytik zu denken, die sich jenseits des Daseins bildet. Diese Frage stellt die Beziehung zwischen der Welt und der Erde sowie die Materialität der Welt selbst in das Zentrum der Diskussion und lädt zu einer Reihe von Fragen ein, die sowohl für das Nachdenken über die zeitgenössische Philosophie als auch über die (öko)-politischen Probleme unserer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind. Durch die Erläuterung dieses Problems werden wir zunächst versuchen, die Grenzen des Begriffs der Welt und des Daseins im Rahmen der Existenzanalytik zu klären, dann werden wir uns mit den - in diesem Bereich weitgehend vernachlässigten - Begriffen der Materie und der Natur befassen, und schließlich werden wir über den Begriff der Mitbewohnbarkeit in Bezug auf den Begriff der Welt nachdenken. Diese Frage wird jedoch gestellt, ausgehend von einer theoretischen Position, die außerhalb von Heideggers eigene Philosophie steht, die jedoch in gewisser Masse gemeinsame Elemente mit ihr teilt, nämlich:...
The dialogical existence of human being. A socio-phenomenological approach to the language for the question of the human In-Between
Schmitz, Vanessa ; Sepp, Hans Rainer (vedoucí práce) ; Kurbacher, Frauke (oponent)
Zusammenfassung Aufgrund des Themas kann an dieser Stelle bloß eine Zusammenfassung des Hauptanliegens skizziert werden. Dieses besteht darin, in Anbetracht der unaufhebbaren Weltbezüglichkeit des Menschen die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit des Miteinandersprechens hinsichtlich der konkreten Wirklichkeitsstiftung zu beschreiben, die damit einhergehenden Grenzen zu erkunden, und schließlich mit der Entwicklung einer Poetischen Haltung einen Vorschlag auf die Frage eines von den Motiven der Gerechtigkeit und der Liebe getragenen Miteinanderseins anzubieten, die eng mit der sprachlichen Dimension und der intersubjektiven narrativen Verstrickung der Menschen miteinander verwoben ist. Schlüsselworte: Miteinandersein, Miteinandersprechen, Poetische Haltung, Offenheit, Gerechtigkeit, Freundschaft, Dialog, Leben, Liebe, menschliche Existenz, Welt, Zwischen.
Horizon and Alterity in Husserl
Lünser, Julian Alexander ; Novotný, Karel (vedoucí práce) ; Brudzinska, Jagna (oponent)
Julian Lünser Master-Arbeit Master Erasmus Mundus: Europhilosophie Karls-Universität Prag 05. Mai 2023 Zusammenfassung Horizont und Alterität bei Husserl Die Problematik der Alterität ist bei Husserl, anders als bei späteren Phänomenologen, nicht frontal thematisiert worden. Nichtsdestotrotz, so lautet die These dieser Master-Arbeit, ist es möglich, eine implizite Konzeption der Alterität bei Husserl auszumachen. Diese Konzeption zeigt sich in einer genaueren Analyse des Husserlschen Horizontbegriffs, der in einer ambivalenten Beziehung zur Alterität steht: Einerseits verweist die Horizontstruktur auf einen nicht gegebenen Überschuss, und eröffnet so die Alterität; andererseits wird dieser Überschuss immer schon, zumindest minimal, vorgezeichnet und entzieht der Alterität somit seine Andersartigkeit. Diese ambivalente Beziehung wird im Laufe der Arbeit auf verschiedenen Ebenen beschrieben. Dadurch lässt sich insbesondere zwischen der Alterität des unmittelbar Erscheinenden, etwa Dingen oder dem eigenen Selbst, und der Alterität des mittelbar Erscheinenden, etwa der anderen Person, unterscheiden. Während die Horizonte des unmittelbar Erscheinenden direkt expliziert und somit geprüft werden können, ist diese Möglichkeit für die Apperzeption des mittelbar Erscheinenden nicht gegeben. Außerdem wird die...
Prostorová diferenciace míry kouření tabáku ve světě
TOMÁŠKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací míry kouření tabáku ve světě na úrovni jednotlivých států. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím cílem je analýza míry užívání tabáku v jednotlivých státech světa a vytvoření obecnějších výstupů na makroregionální úrovni na základě získaných výsledků. Zkoumaný sociopatologický jev je analyzován pomocí devíti socioekonomických ukazatelů, které jsou rozděleny do tří skupin - ekonomické, sociální a ostatní. Pomocí korelační analýzy zvolených determinantů dochází ke sledování závislosti jednotlivých ukazatelů s podíly dospělých kuřáků. Za pomoci vytvořených mapových výstupů jsou objasněny některé prostorové rozdíly, určitá specifika a pravidelnosti sledovaného jevu, které v závěru práce potvrzují nebo vyvracejí stanovené hypotézy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.