Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Téma soukromého a veřejného v díle Libuše Jarcovjákové
Matějková, Kateřina ; Magidová, Markéta (vedoucí práce) ; Vartecká, Anna (oponent)
Bakalářská práce se věnuje interpretaci díla české fotografky Libuše Jarcovjákové a klade si za cíl zdůraznit jeho význam pro českou i světovou fotografii. V teoretické části představuje autorku, její kulturní zázemí tvořené významnými osobnostmi československé umělecké scény a stále se rozvíjející dílo a projekty. Nabízí pohled do světové fotografie přes hledání společných i rozdílných znaků s dílem Nan Goldin, se kterou je často srovnávána v českém i zahraničním prostředí. Zaměřuje se zejména na tvorbu ze 70. a 80. let, představenou v autorské knize Černé roky, její zasazení do dobového kontextu a interpretaci vybraných fotografií po stránce formální i obsahové. Intepretace se soustředí především na hledání hranic soukromého a veřejného, problematiku cenzury a autocenzury a promítání těchto vlivů do autorčiných snímků. Didaktická část práce představuje pedagogické dílo spojující v sobě poznatky a zkušenosti z teoretické a praktické části práce. Usiluje o detailnější vhled do oblasti dokumentární fotografie, do díla Libuše Jarcovjákové, směřuje k pochopení východisek její tvorby i ke společenské reflexi. Následně je její odkaz rozpracován do autorského souboru fotografií spolu s jejich autorskou reflexí. Klíčová slova Libuše Jarcovjáková; Černé roky; Evokativ; fotografie; interpretace;...
Časopis Veřejné mínění (1946-1948)
Zajíčková, Hana ; Škodová, Markéta (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce přibližuje teoretické koncepty veřejného mínění, jeho historii a počátky výzkumu u nás a v zahraničí. Popisuje okolnosti vzniku, fungování a zániku Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění, jenž vznikl pod vedením Josefa Kopty a spadal pod I. odbor Ministerstva informací. Dále především nabízí detailní pohled na časopis Veřejné mínění, jenž u nás vycházel mezi lety 1946 - 1948 a jehož vydavatelem byl zmíněný ústav. Mezi osobnosti spojené s ústavem a časopisem patřili Čeněk Adamec, Bohuš Pospíšil a Milan A. Tesař. Časopis v té době představoval celoevropský unikát, žádný jiný ústav tehdy nevydával časopis podobného formátu, jenž by jako hlavní téma pojímal problematiku veřejného mínění. Jednalo se o odborně-popularizační periodikum, jež bylo určeno odborné i laické veřejnosti. V jednotlivých podkapitolách je přiblížen konkrétní obsah časopisu, který se mimo jiné skládá z odborných statí různého charakteru, ze zpráv o domácích a zahraničních výzkumech, z ohlasů čtenářů a dalších rubrik. Zvláštní pozornost je věnována informacím, jež souvisí s oblastí médií.
Kauza klecových lůžek: Rozbor internetové diskuse z roku 2006 z perspektivy disability studies
Štrunc, Václav ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Kocman, David (oponent)
Tato práce prezentuje výsledky analýzy internetové diskuse pod článkem ze serveru aktuálně.cz z roku 2006. Článek se zabývá zneužíváním klecových lůžek v systému sociální péče o lidi s mentálním znevýhodněním a duševní nemocí v ČR. Kvalitativní výzkum byl veden metodou kódování vycházejícím z metodologického přístupu "zakotvené teorie". V teoretické části práce jsou rozebírány relevantní teoretické koncepty z oblasti disability studies a gender studies, zejména se zaměřením na kritiku konceptu liberálního občanství a teorie sociální smlouvy. Klíčovým konceptem celé práce je dichotomie soukromé a veřejné sféry. V další části práce je popsán kontext kauzy klecových lůžek v ČR a jsou vymezeny základní rysy této debaty. V empirické části je postupně popsáno pět klíčových témat, axiálních kódů, ve kterých je definována odlišnost lidí s mentálním znevýhodněním a duševní nemocí. Jedná se o témata prostoru a izolace, efektivity, odpovědnosti, stigmatizace a pečovatelské práce. V rámci každého tématu je popsán způsob definování těchto odlišností a je hledána jejich příčina a původ. V následující části je naznačen způsob argumentace účastníků diskusí ve vztahu k uvedeným tématům. V poslední kapitole je uvedena centrální kategorie "veřejné soukromí" a jsou k ní vztaženy všechny axiální kódy. Klíčová slova...
Věcná břemena z pohledu finančního práva
Gříbková, Petra ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl zmapovat, z pohledu finančního práva s přesahem do práva občanského a správního, problematiku věcných břemen ve prospěch provozovatelů sítí veřejné infrastruktury. Jejím obsahem je rozbor tohoto právního institutu od jeho historického vývoje, definičního zařazení, existujících finančně právních konsekvencí, přes rozbor praktických příkladů věcných břemen s dopady do finančně právní praxe veřejné i soukromé sféry, k predikci vývoje této problematiky za účinnosti nového občanského zákoníku. Institut věcného břemene je analyzován především s důrazem na specifika veřejnoprávních prvků s přímým dopadem do hospodaření územních samosprávných celků, či samotného státu, se snahou nalézt efektivní vyvážení ztrát a užitku s tím spojených.
Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/.
Lukeš, Jaroslav ; Hrabec,, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Diplomní projekt se zabývá územím sportovně rekreačního areálu v Brně Komárově. Hlavní částí je návrh nového cyklistického stadionu Favorit Brno. Součástí zadání je zpracování i urbanistického plánu přestavby a dostavby rozlehlého území na jihu Brna v městské části Brno Komárov. Urbanistický návrh je koncipován jako převedení celého území pro sportovní aktivity různého druhu pro, co nejširší veřejnost. Samotný návrh cyklistického stadionu vychází z myšlenky využití prvků kola jako architektonicky zajímavé součásti stavby, v tomto případě zejména výpletu kola. Stadion by se stal novou dominantou okolí a přilákal tak širokou veřejnost.
V bytě maloměstě, Mikulov
Solár, Michal ; Kozelský, Tomáš (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ktoré neplnia len estetickú či duchovnú, ale aj funkčnú podstatu mesta. Moment prekvapenia a určitých priehľadov obohacuje interiér dvora ale aj celkového mesta. Na prvý pohľad tak nepríjemné priestory disponujú určitou kvalitou, spôsobenou hrou svetla či celkovou koncepciou priestoru. Významním špecifikom objektu je práve moment prekvapenia z vnímaného priestoru. Prechod od jasne definovaného parteru do zadného , na prvý pohľad, iracionálneho nádvoria je umocnený pasážou, ktorá sa taktiež odkazuje na typické členenie domu v Malomeste. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Princíp vrstvenia jednotlivých priestorov jasne naväzuje na momenty prekvapenia. Špecifickým členením objektu, charakterovo pripomínajúcim skôr rodinné domy ako bytový objekt, vznikajú priestory rôznej kvality a využitia. Dolné byty disponujú záhradou priestorovo aj opticky oddelenou od celkovej hmoty, pričom horným bytom náležia terasy, ktoré sú opticky prepojené s nádvorím, avšak nie sú prístupné verejnosti. Byty umiestnené v priečelnej hmote majú zas prevažne mestský charakter. Vytvára sa tak princíp spolunažívania, ktorý je typický pre celú oblasť mesta. Vrstvenie je patrné práve na rozmiestnení bytov s rozdielnou náväznosťou na záhrady a terasy, ako aj rozmanitosť veľkostí bytových jednotiek. Duchom miesta je stávajúci sklípek, ktorý reflektuje historickú premenu parcely a je akýsi symbol lokality.
Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí
Mäsiar, Daniel ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Sedláček, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti veřejných bezdrátových sítí, pro-vozovaných především v oblastech s vysokou koncentrací lidí (prostředky městské hromadné dopravy, knihovny, pobočky rychlého občerstvení apod.). Cílem práce je zhodnotit chování uživatelů při používání veřejných Wi-Fi sítí a jejich povědomí o možných hrozbách. V úvodu teoretické části práce se definují hlavní standardy pro technologii Wi-Fi, vymezují významné pojmy, popisují způsoby zabezpečení bezdrátových sítí a dále je tato část věnována popisu jednotlivých typů útoků, kde jsou individuální útoky stručně popsány. Dále se práce zabývá popisem možných způsobů obrany proti jednotlivým útokům a závěrem teoretické části je stručně vymezen pojem phishing. Praktická část je věnována vytvoření vhodného nástroje pro sběr statistických dat týkající se obezřetnosti uživatelů Wi-Fi sítí na veřejných místech a ná-slednému využití kombinace nástroje a phishingových metod pro provedení průzkumu. Data budou sbírána a vyhodnocována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími pravidly stanovenými Úřadem na ochranu osobních údajů.
Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně
Havlík, Jiří ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou sakrálního prostoru v Brně Líšni, kde je požadavek na stavbu kostela jako součást střediska Salesiánů. Součást problematiky využití území je i stavba farního a komunitního domu jako součásti výše zmiňovaného kostela. Parcela je umístěna v místě gradování jižního svahu mezi ulicemi Horákova a Molákova v těsném sousedství se střediskem Salesi. Návrh je koncipován jako postupně gradující spirála zvedající se od hmoty komunitního domu až po plastiku kříže na vrcholu věže kostela. Vizuálně ze severní strany jsou budovy od sebe odděleny, ale od jihu je spojuje částečně podzemní patro. Budova komunitního domu je třípodlažní. Návrh kostela vychází z centralizace prostoru a gradování do středu budovy, kde se odehrávají veškeré významné události spojené s křesťanským rokem. Komplex slouží jak široké společnosti v možnosti vykonávat duchovní potřebu, tak také jako útočiště komunity Salesiánů, kteří z něj můžou konat své poslání.
Efficiency of Public Procurement in Transport Infrastructure
Pátek, Dalibor ; Skuhrovec, Jiří (vedoucí práce) ; Seman, Vojtěch (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit vliv členství v Evropské unii a vybraných institucí na efektivitu veřejných zakázek v silniční a železniční infrastruktuře. Zhodnotíme jak výstupovou efektivitu (růst silniční a železniční sítě vzhledem k investicím) a účelnost vynaložených prostředků (dle hodnocení uvedeného podnikateli). Také se zaměříme na rozdělení prostředků mezi údržbu a investice and vliv vstupu do Evropské unie na tento a pokusíme se určit optimální úroveň výdajů na údržbu na kilometr.
Věcná břemena z pohledu finančního práva
Gříbková, Petra ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl zmapovat, z pohledu finančního práva s přesahem do práva občanského a správního, problematiku věcných břemen ve prospěch provozovatelů sítí veřejné infrastruktury. Jejím obsahem je rozbor tohoto právního institutu od jeho historického vývoje, definičního zařazení, existujících finančně právních konsekvencí, přes rozbor praktických příkladů věcných břemen s dopady do finančně právní praxe veřejné i soukromé sféry, k predikci vývoje této problematiky za účinnosti nového občanského zákoníku. Institut věcného břemene je analyzován především s důrazem na specifika veřejnoprávních prvků s přímým dopadem do hospodaření územních samosprávných celků, či samotného státu, se snahou nalézt efektivní vyvážení ztrát a užitku s tím spojených.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: