Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 953 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu
Vlachopulos, Christos
Bakalářská práce se věnuje materiálům, které se běžně používají v nábytkářském průmyslu, zabývá se jejich vývojem, především s přihlédnutím k jejich vlastnostem. Zmapované materiály popisují jejich vlastnosti a využití, jenž se aplikují v nábytkovém odvětví. Výsledkem teoretické části je přehled vybraných materiálů. Praktická část se zabývá zjišťováním a porovnáním zvolených mechanických a fyzikálních vlastností různých materiálů, které jsou rozebrány v diskusi. Práce může sloužit jako praktický využitelný přehled materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu, který obsahuje jejich vlastnosti a využití pro praxi.
Kvalita vládnutí a výdaje na obranu
Dostál, Pavel
Diplomová práce se věnuje zkoumání dvou fenoménů, a sice výdajů na obranu a kvality vládnutí. Vybranými státy, ve kterých jsou tyto dva fenomény v této práci zkoumány, jsou státy různých světových organizací či geografických regionů. Pro plné pochopení problematiky je část práce věnována popisu vybraných regionů a jejich vývoji. Následně jsou popsány fenomény kvality vládnutí a jsou zkoumány jejich determinanty. V rámci práce jsou sledovány oba jevy a jejich vývoj odděleně a následně je zkoumána jejich provázanost a spojení. Závěr je věnován posouzení souvislosti těchto dvou problematik.
Developmental, pathobiochemical and molecular aspects of selected inborn errors of metabolism
Kolářová, Hana ; Honzík, Tomáš (vedoucí práce) ; Drahota, Zdeněk (oponent) ; Morava Kozicz, Eva (oponent)
Dědičné poruchy metabolismu představují heterogenní skupinu vzácných onemoc- nění, jež obvykle postihují méně než 1 na 100 000 živě narozených dětí. Vzhledem k jejich nízké prevalenci zůstávají často na okraji zájmu základního i aplikovaného výz- kumu farmaceutických společností. Studium vzácných onemocnění představuje jediný způsob jak zlepšit prognózu pacientů. Předkládaná dizertační práce se věnuje především problematice poruch mitochondriálního metabolismu. Jejím záměrem bylo charakterizovat mitochondriální biogenezi během fetálního období a v průběhu dětského i dospělého věku. Další část se zabývá studiem mitochondriálních neuropatií optiku na klinické, biochemické a molekulárně-genetické úrovni. Tato práce významně podpořila dřívější nález, že 22. gestační týden je kritickou periodou pro viabilitu plodu, což je nutno zvážit především při tvorbě doporučení pro resuscitaci nedonošených novorozenců. Další přínosem byla charakterizace velkého souboru pacientů s neuropatiemi optiku na podkladě mitochondriální dysfunkce. Podařilo se nám charakterizovat více než 200 pacientů na biochemické a molekulárně- genetické úrovni, kteří byli popsáni jak v kazustických sděleních (LHON/MELAS překryvný syndrom), tak i v mezinárodních kohortových studiích (MELAS, DOA, extraokulární příznaky LHON). Hlavním...
Trénink silniční cyklistiky za posledních šedesát let
Šnajdr, Jakub ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce) ; Thun, Lukáš (oponent)
Název: Trénink silniční cyklistiky za posledních šedesát let Cíl práce: Cílem práce je popsat a částečně porovnat trénink profesionálního závodníka v silniční cyklistice ve sledovaném období. Metody: V práci jsme použili metodu kompilace a komparace dat. Klíčová slova: silniční cyklistika, trénink, vývoj
The study of mitochondrial energy-metabolism maturation
Křížová, Jana ; Hansíková, Hana (vedoucí práce) ; Pecina, Petr (oponent) ; Rauchová, Hana (oponent)
Během nitroděložního vývoje savců se plod nachází hypoxickém prostředí. Pro umožnění správné postnatální adaptace na vnější podmínky je v tkáních plodu po narození nezbytný rychlý přechod z glykolytického na oxidativní metabolismus zajišťovaný mitochondriemi. Mitochondriální maturace je složitý proces, který je přesně regulován, mimo jiné i na transkripční úrovni. Pomocí technik jako je analýza mikročipů, kvantitativní PCR, měření enzymových aktivit nebo hladiny koenzymu Q jsme v jaterní tkáni a kosterním svalu potkanů popsali akceleraci mitochondriálního metabolismu v perinatálním období a výsledky korelovali s analýzou u člověka. Ze 1546 testovaných mitochondriálních genů jsme u potkana zjistili statisticky významné rozdíly v expresi u 1119 z nich v játrech a u 827 ve svalech. K nejvýznamnější změně v expresi genů došlo v játrech mezi 20. a 22. dnem březosti, což naznačuje, že plod potkana je připraven na přechod do vnějších podmínek nejméně 2 dny před narozením. Změny hladiny koenzymu Q u potkana i člověka ukazují, že množství koenzymu Q je v prenatálním období nízké, po narození se zvyšuje v obou tkáních. Atypickou kinázu Coq8ap jsme popsali jako enzym, jehož exprese se po narození významně zvyšuje. Byla již dříve predikována jako regulátor biogeneze koenzymu Q, ale substráty i mechanismus...
Bioinformatics analysis of sequences required for localization of RNA during development
Naraine, Ravindra ; Šindelka, Radek (vedoucí práce) ; Fulková, Helena (oponent) ; Tichý, Boris (oponent)
Vývoj komplexního organismu po spojení dvou buněk (vajíčka a spermie) je jedním z fascinujících aspektů vývojové biologie. Je známo, že embryogeneze je řízena pomocí prostorové a časové produkce molekul, které tvoří asymetrické gradienty v buňce nebo ve skupině buněk a pomáhají tak regulovat diferenciaci jednotlivých částí vyvíjejícího se embrya. Animálně-vegetativní gradienty transkriptů ve vajíčcích ryb a žab dávají vzniknout první vývojové ose, která je následně využita v tvorbě ektodermu, mezodermu a endodermu. Přes důležitost tohoto procesu je většina vědomostí o distribuci molekul podél animálně-vegetativní osy u obratlovců získána studiem modelu drápatky, založena na několika málo transkriptech a analyzovány jsou zejména póly vajíček. Tato práce doplňuje dosavadní poznatky využitím RNA sekvenování k charakterizaci a srovnání maternálního transkriptomu a jeho rozložení v rámci vajíček čtyř vzdáleně příbuzných modelových organismů - drápatky vodní (Xenopus laevis), axolotla mexického (Ambystoma mexicanum), jesetera malého (Acipenser ruthenus) a dánia pruhovaného (Danio rerio). Nalezli jsme několik animálně-vegetativních gradientů a můžeme je rozdělit do podskupin extrémně animální, animální, centrální, vegetativní a extrémně vegetativní. Existuje velmi nízká shoda u vegetativních transkriptů...
Vývoj logotypu FC Manchester United
Lisnychyi, Stanislav ; Slanec, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj logotypu FC Manchester United a jeho vztah ke klubové identitě a marketingu. Práce popisuje proces vývoje logotypu a jeho symboliku od vzniku klubu až do současnosti. Dále se práce zaměřuje na metodologie vývoje logotypu a význam klubové identity pro fotbalové kluby. Práce také provede analýzu a srovnání s jinými významnými fotbalovými kluby a posoudí, jak si FC Manchester United udržuje své místo v globálním sportovním průmyslu. Důraz je kladen na fanouškovskou kulturu a komunitu FC Manchester United a vztah klubové identity k této kultuře. Práce také zahrnuje rozbory marketingových strategií, které klub využívá ke komunikaci s fanoušky a udržení svého globálního postavení. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky týkající se vývoje logotypu, klubové identity a marketingových aktivit FC Manchester United. Bakalářská práce přináší ucelený pohled na jednoho z nejvýznamnějších fotbalových klubů světa a jeho vztah ke grafickému zobrazení. Kromě toho, tato bakalářská práce navrhne nový modernější a současnější logotyp pro FC Manchester United.
Psychomotorický vývoj v průběhu dětství a školní zralost
Křížová, Věra ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem psychomotorického vývoje ve středním a pozdním dětství, školní zralostí, jejími aspekty a způsoby testování. Celkem je stanoveno pět cílů a k nim přirazeno šest hypotéz. Dva cíle zjišťují, jak moc ovlivňuje zkušenost, trénink a domácí příprava výsledky testů školní zralosti, které jsou založené na zhodnocení jednotlivých aspektů psychomotorického vývoje. Dále je cílem zjistit, zdali dochází k psychomotorickému vývoji jednotně ve všech jeho oblastech a zda má faktor tělesné výšky souvislost s úrovní vývoje. Poslední dva cíle jsou vázány přímo k testovanému souboru, který je složen z dětí ve věku 6-8 let bydlící v okrese Rychnov nad Kněžnou. Zjišťuje se, zdali jsou tyto děti dostatečně vyzrálé k nástupu do 1. tříd ZŠ a zdali existuje nějaká souvislost mezi rozhodnutím rodičů odložit nástup jejich dětí do ZŠ a jejich výsledky v testech školní zralosti. Ke splnění těchto cílů je využito průřezové studie, která je složena ze dvou složek. Prezenčního testování samotných dětí ve věku 6-8 let v zázemí MŠ v období dubna a května 2023, kdy tyto děti vykonávají tři testy školní zralosti (každý založený na sledování jiného aspektu vývoje) a dotazníku, který doplňuje výsledky prezenčního šetření o informace individuální pro každé dítě, což umožňuje detailnější analýzu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 953 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.