Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,063 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Webová platforma pro online marketing
Křivánek, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na celý proces vývoje webové aplikace pro podporu propojení tvůrců uživatelsky generovaného obsahu s manažery online marketingu firem. Toto marketingové odvětví je v České republice velice nové a tak ještě neexistují platformy, které by navázání kontaktu mezi zmíněnými účastníky zjednodušovaly. Proces vývoje začíná pečlivým sběrem a analýzou požadavků potenciálních uživatelů tohoto nového systému. Na základě sesbíraných požadavků je následně navržena architektura systému s využitím moderních technologií. Pro vývoj systému byl zvolen backend ve formě REST API, které je naprogramováno pomocí Python frameworku FastAPI. Dále je využit framework Vue na klientské straně. Pro uchování dat jsou použity databáze MySQL, MongoDB a cloudové úložiště. Po výběru konkrétních technologií je dále popsána implementace celého systému a také jak bylo prováděno testování celé aplikace.
Vytvoření moderní webové aplikace
Fanta, Tomáš ; Sikora, Marek (oponent) ; Benedikt, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace, která má umožnit uživateli lépe pochopit chování kritické infrastruktury. Práce se věnuje popisu moderních technologií, které byly při implementaci využity. Dále práce pojednává o bezpečnostních rizicích webových aplikací. Hlavním cílem je vytvořit zmíněnou webovou aplikaci a zabezpečit ji proti běžným zranitelnostem.
Robotic Process Automation
Stojanović, Aleksa ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
The thesis focuses on the integration of Robotic Process Automation (RPA) at FNZ, a prominent fintech company in the financial sector. The research delves into the application of the Blue Prism platform to create and execute an RPA system tailored for streamlining a specific process at FNZ. The primary objective is to diminish manual workloads and boost operational productivity through automation.
Modely pro predikci finančního výkonu podniku
Vakhrushev, Dmitrii ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na modely pro predikci finanční výkonnost společnosti ALZA, kde se zaměřila na zdůraznění silné finanční výkonnosti a stability společnosti. Budou zmíněny klíčové faktory přispívající k úspěchu ALZA, jako jsou stálé výnosy, zisky, efektivní řízení nákladů a investice do inovací. Kromě toho by se práce zaměří i na potenciální strategii dalšího růstu, jako je prozkoumávání nových trhů, posilování online prodeje, diverzifikace nabídky produktů a posilování vztahů se zákazníky a dodavateli. Zdůraznění důležitosti neustálých inovací, monitorování trhu a strategických investic předvede připravenost společnosti ALZA na budoucí úspěch a expanzi na trhu. Využitím finančních dat za sledované období 2017 až 2022, tržních trendů a oborových benchmarků lze provést přesné předpovědi ohledně budoucích finančních výsledků společnosti ALZA. Implementace pokročilých technik modelování a začlenění různých scénářů může poskytnout cenné poznatky pro strategické rozhodování.
Návrh podnikové infrastruktury na technologii PoF
Pilát, Jan ; MBA, Vlastimil Svoboda (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na možnost využití plastových optických vláken (POF) jako náhrady za metalickou kabeláž. V první části je zaměřena na historii a vývoj těchto vláken, ve druhé na porovnání jejich vlastností s běžně využívanými kabely, ve třetí na popis základních síťových prvků a základů síťového zabezpečení, ve čtvrté pak na samotný praktický projekt s využitím této kabeláže a zhodnocení jeho ekonomického aspektu a celkového užitku, který vyplývá z projektu.
Historie a vývoj základní a střední waldorfské školy v Praze mezi lety 1990 až 2022
Matoulková, Eva ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historickými souvislostmi a důvody vzniku alternativního školství v Československu po roce 1989, včetně legislativních změn, které realizaci alternativních škol umožnily. Pozornost je zaměřena na vznik waldorfských škol, které představují jeden z typů školství reformního hnutí. Cílem práce je zjistit motivaci zakladatelů a zmapovat okolnosti vzniku waldorfských škol v Československu po roce 1989. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu vzniku a vývoje waldorfské školy v Praze 4. Diplomová práce má charakter kvalitativního výzkumu. K naplnění cílů jsou zde využívány metody analýzy a syntézy při studiu legislativních a úředních dokumentů i při vyhodnocování a komparaci rozhovorů. Pro zjištění autentických pohledů pamětníků počátků waldorfského školství v Československu po roce 1989 jsou využity metody orální historie, konkrétně rozhovory s pamětníky. Působení waldorfského výchovného a vzdělávacího přístupu na žáky se speciálními výukovými potřebami je ilustrováno prostřednictvím dvou případových studií. Waldorfské školy vnikaly na principech reformního hnutí a zároveň na základech duchovní vědy antroposofie, kterou formuloval Rudolf Steiner. Ve dvacátých letech dvacátého století vznikala v Německu a Rakousku sdružení Obec křesťanů a Antroposofická společnost. Pobočky...
Co kreslí chlapci a dívky v mladším školním věku?
Nováková, Elena ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou témat kreseb dětí v mladším školním věku s důrazem na vývojové a genderové aspekty. Teoretická část se zaměřuje na vývojové charakteristiky mladšího školního věku, kognitivní, emocionální a sociální vývoj a jejich promítnutí do kresby, jakož i genderové rozdíly v této oblasti. Empirická část využívá smíšený výzkumný design kombinující kvantitativní a kvalitativní analýzu. Cílem je porozumět, jaké motivy si děti ve věku první, třetí a páté třídy zvolí pro své kresby a zda existují rozdíly mezi dívkami a chlapci. Dále zkoumám faktory, které ovlivňují rozhodnutí dětí při volbě tématu kresby. Výsledky ukazují, že nejčastějšími motivy v kresbách jsou přírodní témata, motivy z filmů, seriálů a videoher a v neposlední řadě dopravní prostředky. Zjištěné rozdíly mezi preferencemi dívek a chlapců naznačují, že dívky častěji zobrazují přírodní motivy, zatímco chlapci preferují dopravní prostředky. Analýza neukázala změny preferencí témat během mladšího školního věku. Rozhovory s dětmi ukazují, že volba tématu kresby je ovlivněna fantazií, zájmy, médii, prostředím a zkušenostmi či vizuální oblíbeností.
Vývoj řeči u dětí s logopedickými vadami v předškolním věku
MALÁ, Petra
Tato bakalářská práce na téma Vývoj řeči u dětí s logopedickými vadami v předškolním věku má za cíl zhodnotit vývoj řeči u dvou dětí s logopedickými vadami metodou pozorování v určitém časovém úseku. Teoretická část práce popisuje běžný vývoj dítěte předškolního věku i běžný vývoj řeči. Zmiňuje logopedické vady, jejich příčiny, projevy a reedukaci. Praktická část práce je podložena náslechy ve dvou zařízeních MŠ. Obsahuje kazuistiky pozorovaných dětí a hodnotí jejich posun v komunikaci i vývoji během daného časovém úseku.
Začínáme s atletikou již v mateřské škole
KRAJČOVÁ, Eliška
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na dítě předškolního věku, jeho tělesný a motorický vývoj a věnuje se rozvoji pohybových dovedností u dětí předškolního věku. Dále se teoretická část věnuje atletice, její historii, charakteristice a zejména se zaměřuje na atletiku pro děti. Praktická část bakalářské práce přináší výsledky ověřování metodického programu "Začínáme s atletikou již v mateřské škole", který byl v mateřských školách ověřován na základě kvalitativního výzkumného šetření, konkrétně metodou rozhovorů a zúčastněného pozorování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,063 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.