Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 765 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh termo-vakuové komory pro testování CubeSatů
Jalůvka, Jiří ; Mašek, Jakub (oponent) ; Lazar, Václav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na vývoj termo-vakuových komor pro měření CubeSatů. V rámci toho byl proveden průzkum dostupných termo-vakuových komor v České republice. Další část práce se věnuje definování požadavků na testování CubeSatů v termo-vakuovém prostředí. S ohledem na tyto požadavky bylo provedeno srovnání existující komory na Leteckém ústavu VUT a byly navrženy různé varianty řešení pro jednotlivé problémy. Konkrétně byly navrženy tři inovativní přístupy do komory, termální systémy a způsoby uchycení satelitu v komoře. Práce tedy nejen popisuje ideální podobu termo-vakuové komory s veškerými systémy, ale také přináší konkrétní návrhy pro optimalizaci stávající komory na Leteckém ústavu, pro možnost úspěšného testování CubeSatů.
Návrh zlepšení využití optimalizačních úloh v bankovnictví
Holobrádek, Michal ; Špatenka, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím optimalizačních úloh v podmínkách vybrané bankovní instituce. V práci jsou popsána teoretická východiska pro vypracování práce, analýza současného stavu ve vybrané společnosti se zaměřením na schvalovací proces u žádostí o úvěrové produkty. Součástí praktického návrhu práce je otestování interního prostředí společnosti určeného pro optimalizační úlohy využívané ve schvalovacím procesu.
Návrh a implementace modulu pro zátěžové testování HTTPS požadavky v nástroji Apache JMeter
Čížek, Šimon ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Šeda, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá DDoS útoky přes HTTPS protokol a jejich simulací z jednoho síťového rozhraní. Na základě rozboru možností pro odesílání požadavků z falešných IPv4 a IPv6 adres byl naprogramován zásuvný modul do softwaru Apache JMeter. Následně byly otestovány jeho dopady prostřednictvím vytvořeného scénáře na postavený server se softwarovými webovými servery Nginx a Apache2. V závěru jsou uvedeny výsledky vygenerované zátěže na obou serverech.
Trendy v získávání a výběru pracovníků
ŽALUDOVÁ, Natálie
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku získávání a výběru zaměstnanců, především na identifikaci současných trendů a následnou implementaci těchto trendů do praktického využití. Cílem bakalářské práce je identifikace trendů v získávání a výběru pracovníků a návrh na implementaci těchto trendů do podnikového řízení lidských zdrojů a následně poskytnout i kompletní analýzu přijímacího náboru. Práce se nejprve soustředí na pochopení problematiky pomocí literární rešerše, která slouží k nastudování relevantních témat, jako je výběr a získávání pracovníku, definování starých a moderních metod či potenciál využití umělé inteligence v tomto odvětví. Tyto teoretické poznatky jsou poté aplikovány v praktické části, kde pomocí kvalitativního výzkumu bylo možné provést kompletní analýzu náborového procesu vybraného pracovního místa a nalezení nedostatku, který je odstraněn pomocí vytvořeného návrhu na zlepšení. Závěr práce obsahuje vytvořený nový prvek pro testování kandidáta i doporučení na možná vylepšení pro zvýšení efektivity přijímacího procesu firmy, vše v souladu se současnými trendy v oblasti získávání a výběru zaměstnanců.
Návrh a realizace testeru VoIP protokolů
Polášek, Jakub ; Číka, Petr (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá teoretickým rozborem možností a způsoby testování SIP a IAX2 protokolů a zařízení. Rozebírám zde terminologii a metodologii pro zátěžové testování proxy serverů a serverů registrar popsanou v dokumentech RFC 7501 a RFC 7502 organizace IETF. V praktické části je popsána realizace testeru vytvořeném v programovacím skriptovacím jazyce PHP, využívající popsanou metodologii. Aplikace je dostupná z webového rozhraní.
HIL testovací stav pro soustavu univerzálních elektronických řídících jednotek
Zouhar, Štěpán ; Musil, Filip (oponent) ; Brablc, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá testováním elektronických řídicích jednotek, a to jednak funkčními testy, při kterých je ověřován hardware a software, a jednak testovacími metodami Model in the Loop, Software in the Loop, Processor in the Loop a Hardware in the Loop. V rámci praktické části byl vytvořen testovací přípravek pro testování funkčnosti dané řídicí jednotky. Přípravek je připojen k PC pomocí vstupně výstupní karty, testování je řízeno a vyhodnocováno skriptem v MATLABu. Celý proces testování je automatizován od počátečního nahrání testovacího firmware do testované jednotky, přes průběh celého testu až po nahrání bootloaderu. Dále byl vytvořen Hardware in the Loop test, při kterém řídicí jednotka plní roli regulátoru a DC motor je simulován v reálném čase na PC v prostředí MATLAB.
Automatické testování detektoru úniku plynu
Skryja, Petr ; Malinowski, Radim (oponent) ; Novák, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatickým testováním ultrazvukového detektoru úniku plynu, který je nutné testovat při běžných změnách ve fázi vývoje. Čtenář bude seznámen se základními principy detekce plynu, návrhem testovacího přípravku, softwarovou architekturou a její realizací. Dále je představena ovládací GUI aplikace a návod pro psaní testů. V této práci je využito vývojové desky Beaglebone Black s oparačním systémem Debian sloužící jako jádro celého testovacího přípravku.
Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí
Guryča, Ondřej ; Smíšek, Radovan (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost psychodiagnostiky předškolních dětí pomocí aplikace v chytrém telefonu. V práci je pojednáno o principu psychodiagnostiky a jejím rozdílném přístupu u dětské psychodiagnostiky, dále jsou zde uvedeny používané psychodiagnostické testy. V další části je představena realizace aplikace pro operační systém Android s vybranými testy. Nakonec je vysvětlen způsob vyhodnocení dat a doporučení používání aplikace.
Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server
Chocholáček, Peter ; Trchalík, Roman (oponent) ; Jirák, Ota (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché síťové aplikace, která navenek vypadá a chová se jako síťová tiskárna. Zkoumá možnosti jakými s ní lze komunikovat a způsoby jak na ní posílat tiskové úlohy. Na přijaté tiskové úlohy reaguje změnou svého interního stavu, který lze promítnout na straně klienta, který je k ní připojen.
Detektory strukturovaných dat pro účely testování software
Znojil, Ondřej ; Turoňová, Lenka (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a popisem implementace nástroje pro analýzu strukturovaných dat v často používaných formátech jako je JSON nebo XML. Nástroj je jedním z mnoha dílších prvků platformy Testos, což je sada vzájemně komunikujících testovacích nástrojů. Primárním cílem této práce je vytvoření analyzátoru za účelem testování a propojení s dalšími nástroji v rámci projektu. Nástroj slouží k agregaci vstupních dat, určení váhy jednotlivých datových entit a abstrakcí skalárních hodnot.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 765 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.