National Repository of Grey Literature 200 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Runtime Verification of Systems with MTL Properties
Olšák, Ondřej ; Hruška, Martin (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
This work is focused on the design of an algorithm for run-time verification over requirements given as formulas in metric temporal logic (MTL). Tree structure is used for verification of these requirements, which is similar to run of alternating timed automata from which the final algorithm is derivated. Designed algorithm is able to verify given MTL formulas over the runs of a program without a need to remember the whole program's trace. This allows to monitor a given program on potentially infinite runs.
The Tool for Assessing the Neatness of Source Code
Kinšt, Ondřej ; Smrčka, Aleš (referee) ; Veigend, Petr (advisor)
Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií stylu kódování, formáterů a linterů a s implementací nástroje, který hodnotí úhlednost zdrojových kódů napsaných v jazyce C. Práce popisuje proces implementace tohoto nástroje s využitím dostupných řešení jako ANTLR popis jeho návrhu. Výsledkem práce je vytvořený nástroj, který objektivně hodnotí úhlednost zdrojových kódů a navíc nabízí seznam problémů s popisky pro uživatele.
Chart Builder Ansible Automation Analytics
Berky, Levente ; Smrčka, Aleš (referee) ; Rogalewicz, Adam (advisor)
Tato práce se zaměřuje na vytvoření webové komponenty k vykreslení grafů ze strukturovanýho datovýho formátu (dále jen schéma) a vytvoření uživatelského rozhraní pro editaci schématu pro Ansible Automation Analytics. Práce zkoumá aktuální implementaci Ansible Automation Analytics a odpovídající API. Dále zkoumá vhodné knihovny pro vykreslování grafů a popisuje základy použitých technologií. Praktická část popisuje požadavky na komponentu a popisuje vývoj a implementaci pluginu. Dále práce popisuje proces testování a~plány budoucího vývoje pluginu.
Automatic Test Input Generation for Information Systems
Naňo, Andrej ; Fiedor, Tomáš (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
ISAGENis a tool for the automatic generation of structurally complex test inputs that imitate real communication in the context of modern information systems . Complex, typically tree-structured data currently represents the standard means of transmitting information between nodes in distributed information systems. Automatic generator ISAGENis founded on the methodology of data-driven testing and uses concrete data from the production environment as the primary characteristic and specification that guides the generation of new similar data for test cases satisfying given combinatorial adequacy criteria. The main contribution of this thesis is a comprehensive proposal of automated data generation techniques together with an implementation, which demonstrates their usage. The created solution enables testers to create more relevant testing data, representing production-like communication in information systems.
Middleware for Testos Framework
Červinka, Radim ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Cílem této práce je vytvořit komunikační sběrnici pro platformu Testos, což umožní nástrojům platformy spolu komunikovat a využívat navzájem svoje služby. V textu jsou prozkoum8na současná řešení a protokoly založené na modelu Publish-Subscribe. Dále také práce specifikuje požadavky na komunikační sběrnici vyhovující potřebám platformy Testos a také navrhuje řešení pro splnění daných požadavků.   V rámci výzkumu byly prozkoumány tři řešení - MQTT, DDS a AMQP. Průzkum každého řešení byl zaměřen na způsob komunikace a hlavní funkční prvky. Jako startovací bod implementace sběrnice byl vybrán protokol MQTT. Tato práce také specifikuje jak tento protokol rozšířit, aby byly splněny požadavky na sběrnici. Mezi stěžejní rozšíření navrhnuté v rámci této práce patří management životního cyklu požadavků rozšiřující způsob doručování zpráv a mechanismus zasílání požadavků standardu MQTT. Protokol byl také rozšířen o možnost shlukování zpráv do BULK paketu za účelem snížení množství potřebných síťových zdrojů. Výsledkem je Testos Bus, který je postavený na upraveném a rozšířeném protokolu MQTT, který zahrunuje implementaci brokeru a klientských knihoven pro Python a C++. Testos Bus naplňuje všechny povinné požadavky platformy, což ověřují automatické testy.
OSLC Adapter for Software Analysis
Vašíček, Ondřej ; Hrubý, Martin (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Cílem této práce je poskytnout snadný způsob, jak rozšířit analyzační nástroj o rozhraní splňující standard OSLC. Takové rozhraní umožňuje jednoduchou integraci nástrojů s jinými nástroji nebo systémy, umožňuje jejich vzdálené použití skrze webové služby a umožňuje je jednoduše propojit s databází pro databázové dotazy a pro perzistentní uložení dat. Toto je dosaženo návrhem a implementací OSLC adaptéru pomocí sady nástrojů Eclipse Lyo. Adaptér používá jako rozhraní doménu OSLC Automation a je dostatečně univerzální na to, aby skrze toto rozhraní pokryl funkcionalitu většiny analyzačních nástrojů za pomocí jejich stávajících rozhraní na příkazové řádce. Tato práce poskytuje úvod k OSLC, Eclipse Lyo a souvisejícím konceptům. Dále tato práce definuje požadavky a odlišnosti různých analyzačních nástrojů a diskutuje návrh adaptéru a faktory, které ovlivnily návrhová rozhodnutí. A nakonec prezentuje implementovaný adaptér a jeho vyhodnocení pomocí automatizované testovací sady a pomocí experimentů s řadou analyzačních nástrojů. Nejvýznamnější ukazatel hodnocení vytvořeného adaptéru je to, že už teď je používán v praxi pro přidání OSLC rozhraní k nástrojům ANaConDA, Perun, Spectra (všechny tři vyvíjené na VeriFIT) a HiLiTE (Honeywell).
Dynamic Analysis of Parallel Applications Using .NET Framework
Ling, David ; Hrubý, Martin (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
The thesis deals with a design and implementation of the dynamic analyser of parallel applications on the .NET Framework platform. The problematic of synchronization in parallel applications, the instrumentation of such an applications, testing of parallel applications and a specifics of these problems for C\# language and for the platform .NET Framework are discussed in the theoretical part. Selected algorithms for detection of deadlocks (the algorithm of Goodlock) and data-race errors (the algorithm of FastTrack and AtomRace) are described in detail in this part as well. Requirements for the dynamic analyser and the system design is made in the following part of this thesis. The thesis also contains a description of the implementation of the proposed solution, a description of the entire testing of the implemented tool. Last but not least, the thesis describes the sample of using dynamic analysers in a particular application environment.
Parametric Contracts for Concurrency in Java Programs
Žárský, Jan ; Křena, Bohuslav (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Contracts for concurrency describe required atomicity of method sequences in concurrent programs. This work proposes a dynamic analyzer to verify programs written in Java against contracts for concurrency. The analyzer was designed to detect violations of parametric contracts with spoilers. The proposed analyzer was implemented as an extension to the RoadRunner framework. Support for accessing the method arguments and return values was added to RoadRunner as a part of the solution. The analyzer was fully implemented and verified on a set of testing programs.
Training Manager for iOS
Kondek, Ondrej ; Smrčka, Aleš (referee) ; Hrubý, Martin (advisor)
This bachelor thesis describes a draft and the implementation of an iOS application. The application is meant to work as a tracking tool of user's physical activities with emphasis on simple data input using extensions such as voice assistent Siri, widget and context menu. The user can create records of their activities, show their own statistics but they are also able to share data between other users of the application. The thesis describes existing tools for iOS development, analysis of competitive applications, draft and implementation of the application and in the end its testing.
Disassembler and Analyser of Binary Code
Bayer, David ; Smrčka, Aleš (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
This thesis is focused on binary code disassembly. It describes the design of ARM and AVR architectures and does a research into existing solutions. Based on this knowledge, we designed and implemented a disassembler-like application. The application provides a graphical user interface to facilitate the starting of disassembly and displays the result. The designed environment is extensible to more disassemblers, disassembly algorithms, and code analysis.

National Repository of Grey Literature : 200 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Smrčka, Adam
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.