Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polsku
Skřivánková, Martina ; Mráček, Pavel (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu podniku vstupujícího na zahraniční trh. Práce obsahuje tři hlavní části. Za účelem dosažení cíle je úvodní část práce věnována literární rešerši, která vymezuje teoretická východiska a poskytuje základy pro nadcházející kapitoly. V druhé části práce je provedena analýza současného stavu vybraného podniku, ale také mikroprostředí a makroprostředí v rámci Polska. Součástí je také marketingový výzkum, který byl uskutečněn kvantitativní formou prostřednictvím dotazníkového šetření. Poslední část práce se zabývá návrhy marketingového mixu, pomocí kterých je možné expandovat na zahraniční trh s cílem oslovit a získat nové zákazníky, a dostat podnik do povědomí.
Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu ve Švýcarsku
Zemánek, Petr ; Mráček, Pavel (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu podniku vstupujícího na zahraniční trh. Práce je členěna na tři hlavní části. V první části této práce jsou vymezena teoretická východiska související se zkoumanou problematikou. Druhá část práce je věnovaná analýze současného stavu zvoleného podniku a zahraničního trhu s využitím vybraných analýz. V této části je také provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření. Poslední, třetí část práce, se věnuje vytvoření konkrétních návrhů marketingového mixu, prostřednictvím kterých je možné uvést podnik na zahraniční trh s cílem oslovit a získat nové zákazníky a dostat podnik do povědomí.
Chování zákazníka v konkrétní oblasti
Hrubý, Filip ; Mgr.Gabriela Löbel (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje spotřebitelské chování na trhu s elektrickými dopravními prostředky. Zabývá se porozuměním určité skupiny zákazníků, které toto téma zajímá. V první části jsou teoreticky vymezeny základní pojmy související s problematikou zákazníka, jeho chování marketingu a neuromarketingu. V dalších částech je provedena analýza, vlastní zkušenosti s prodejem a jeho podporou. V závěru jsou uvedeny fakta a pochopení zákazníka.
Profil návštevníka turistickej destinácie južná Morava
Szigetiová, Lucia
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spotřebitelského chování návštěvníků turistického regionu jižní Morava. Primárním cílem práce je identifikace a analýza návštěvníků zkoumané destinace s důrazem na jejich spotřebitelské chování a následné vytvoření profilů návštěvníků. Vedlejším cílem je srovnání chování návštěvníků před a po vypuknutí pandemie Covid-19. Na základě dat získaných od 1913 respondentů, pomocí dotazníkového šetření, bylo identifikováno návštěvnické chování, které bylo porovnáno s profilem návštěvníka z období před pandemií, dostupným od agentury CzechTourism. Profily návštěvníků byly vytvořeny pomocí shlukové analýzy. Práce obsahuje návrhy a doporučení využitelné organizacemi cestovního ruchu.
Percepce udržitelnosti na trhu s módou
Kocfeldová, Kristýna
Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním generací Y a Z na trhu s módou a problematikou udržitelnosti. Cílem práce bylo zjistit, jaké je chování těchto spotřebitelů na trhu s módou a identifikovat jejich vnímání a postoj k udržitelné módě. K naplnění cíle vedla analýza primárních a sekundárních dat. Sekundární data sloužila k přehledu o aktuální situaci na světovém a českém trhu s módou a zjištění přístupu subjektů k problematice udržitelnosti v módě. Primární data byla získána pomocí kvantitativního výzkumu v podobě dotazníkového šetření (n=200) a kvalitativního výzkumu formou hloubkových rozhovorů se šesti zástupci těchto generací. Součástí práce je také shluková analýza, pomocí které byly identifikovány tři segmenty spotřebitelů. Na základě zjištěných poznatků byla vytvořena doporučení pro subjekty na trhu s módou, jejichž účelem je zvýšení povědomí o problematice udržitelnosti v módě a podpora prodeje udržitelné módy.
Rozhodování spotřebitele na trhu udržitelné módy
Řehůřková, Monika
Řehůřková, M. Rozhodování spotřebitele na trhu udržitelné módy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá rozhodováním spotřebitele na trhu udržitelné módy. Cílem bylo zmapovat spotřebitelské chování a faktory, které ovlivňují rozhodování jedince při nákupu módního zboží. Práce obsahuje teoretická východiska zahrnující problematiku spotřebitelského chování, udržitelnosti a marketingové komunikace. Vyhodnocení probíhalo prostřednictvím dotazníkového šetření u 105 respondentů, na základě kterého byla navržena komunikační strategie pro nově začínající módní značku udržitelné módy.
Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa
Bánová, Kristína
Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a motivů, které ho ovlivňují. K naplnění cíle byla vypracována analýza trhu udržitelné produkce potravin, která odhalila zlepšující se tendenci v nárůstu ekologického zemědělství a přístupu producentů. K poznání chování spotřebitelů a identifikace faktorů a motivů proběhlo dotazníkové šetření, které zjistilo, že i přes pozitivní přístup k udržitelnosti je pro většinu spotřebitelů rozhodujícím faktorem cena. Na základě těchto zjištění byla formulována doporučení pro producenty a spotřebitele.
E-mail marketing a jeho vliv na chování spotřebitele
Hrušková, Hana
Diplomová práce se zabývá e-mail marketingem a jeho vlivem na chování spotřebitele. E-mailový marketing je jeden z nejpoužívanějších a nejúčinnějších nástrojů přímého marketingu, který funguje na principu zasílání zpráv určitým listům uživatelů s e-mailovou adresou. Diplomová práce se skládá z literárního přehledu a vlastní práce, která obsahuje analýzu e-mailového marketingu na trhu a ve vybraném podniku s pomocí primárních i sekundárních dat. Z provedených analýz jsou v práci identifikované faktory e-mailového marketingu, které ovlivňují chování spotřebitele na trhu B2B vybraného podniku. Na základě těchto faktorů, poznatků a provedených analýz byl sestaven návrh a doporučení e-mailové ko-munikace pro vybraný podnik.
Interiérový design obchodů a jeho vliv na chování a psychiku zákazníků
Tomíček, Milan ; Koblovský, Petr (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Bakalářská práce "Interiéry obchodů a jejich vliv na zákazníky" se zabývá vlivem in-store marketingu, spotřebitelského chování, interiérového designu a světových událostí na kamenný maloobchod. První část se věnuje vymezení in-store marketingové komunikace a seznamuje se základními pojmy, nástroji a funkcemi marketingu v místě prodeje. Dále se práce věnuje úpadku retailu a spotřebitelským chováním. Poslední teoretická část pojednává o nákupní atmosféře a nákupním prostředí, jež hraje velkou roli v POP marketingové disciplíně. Praktická část se věnuje kvantitativnímu výzkumu, který se snaží zjistit které prvky interiérů působí na zákazníky nejvíce, jaký je jejich vztah ke kamenným prodejnám po pandemii nebo také jak velkou roli hraje smyslová komunikace. V poslední části shrnuje SWOT analýza silné a slabé stránky kamenných prodejem v kombinaci s příležitostmi a hrozbami, kterým obchody čelí. Cílem práce je získat nové poznatky ohledně in-store marketingu, interiérového designu a spotřebitelského chování.
Self-greenwashing u mladých lidí ve věku 18 až 35 let
Křivánková, Simona ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Cílem této práce je popsat spotřebitelské chování mladých lidí v České republice ve vztahu k udržitelnosti. V rámci práce se operuje s pojmem self-greenwashing, který definuje kategorie odklonu chování mladých lidí od environmentálních hodnot. V teoretické části je popsán greenwashing, z nějž koncept vychází, dále se věnuje dosavadnímu zjištění ve vztahu k udržitelnosti a je zakončena konceptualizací pojmu self-greenwashing. Ve výzkumné části je nejprve popsaná metoda sběru dat pomocí focus groups a metoda zpracování dat pomocí otevřeného a axiálního kódování. Proběhly 3 ohniskové skupiny celkem o 15 respondentech ve věkovém rozmezí 18 až 35 let. Výsledky výzkumu potvrdily výskyt self-greenwashingu mezi mladými lidmi a dělí je do tří skupin podle deklarovaného zájmu o ochranu životního prostředí a reálných činů a vlivů na jejich chování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.