Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 491 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
SMV-2018-17: Vývoj elektroniky pro elektronovou mikroskopii
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Náplní je pokračování vývoje zdroje vysokého napětí pro prozařovací elektronový mikroskop zaměřený v této fázi zejména na vývoj softwaru a komunikačních protokolů.
Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn
Coufal, Patrik ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Kalíšek, Jindřich ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany - ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky - úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data,...
Softwarová podpora pro rozpočtování stavebních prací
Lopatová, Hana ; Roudná, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude řešena problematika tvorby cen a sestavování rozpočtů ve stavebnictví. První část bude věnovaná seznámení se s terminologií, jež souvisí s tvorbou cen ve stavebnictví. V této části bude také uveden teoretický postup pro tvorbu rozpočtů a kalkulací. Druhá část bude věnovaná praktickému řešení dané problematiky, tedy sestavení rozpočtu pro konkrétní objekt – novostavbu rodinného domku v obci Babice u Rosic. Jako první bude podrobně popsáno území, na kterém se stavební záměr zamýšlí, dále pak samotný projekt novostavby. Na základě projektové dokumentace bude sestaven položkový rozpočet v programech KROS 4 a euroCALC 3. Základy práce při sestavování rozpočtu v těchto programech budou popsány v jednotlivých krocích. Oba programy budou mezi sebou porovnány, kritéria porovnávání budou vybrána v průběhu práce s těmito programy. Jako poslední proběhne porovnání obou rozpočtů z cenového hlediska.
Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení
Domanský, Vojtěch ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je řešena problematika BIM. Obsahuje obecné vymezení metody a jejích základů, řeší možné přínosy, současný stav implementace v ČR i zahraničí, vztah k účastníkům stavebního procesu a k životnímu cyklu budovy. V další části jsou popsány současně používané postupy ve fázi oceňování stavebního díla. Poslední, praktická část práce obsahuje návrh možnosti propojení dat mezi software pro tvorbu BIM modelu a cenovými podklady pro rozpočtování za účelem efektivnějšího přenosu potřebných informací a zjednodušení procesu oceňování.
Vykazování nehmotných aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy
Šnajnarová, Jana ; Nešporová, Renata (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje vymezení a srovnání vykazování nehmotného majetku dle dvou světových účetních systémů – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a Všeobecně uznávaných účetních zásah a české účetní legislativy. Specifikuje základní teoretické prvky vykazování nehmotného majetku. Analytická část se zaměřuje na dopady a jejich vliv na účetní jednotky.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Šuňavcová, Nikola ; Blažková, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie informačného systému a návrhu jeho zmien v spoločnosti sledovanitv.cz s.r.o. V mojej práci sa nachádza analýza súčasného stavu spoločnosti a následné návrhy na zlepšenie nedostatkov daného systému, ktoré by mali priniesť do spoločnosti zlepšenie efektivity. Samotné návrhy na zlepšenie vychádzajú z analýz súčasného stavu.
Proposal for Changes to the Information System of Small Business
Čelko, Boris ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on firm GOMS s.r.o. The bachelor thesis is divided into several parts, the first part is focused on the theoretical basis for the given topic, in the next part of the bachelor thesis I analyze the company, respectively its information system. Based on these analyzes, changes will be proposed to improve the company's information system, which will be the output itself.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Böhmer, Richard ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na celkovú analýzu informačného systému firmy Gnotec Čadca s.r.o., ktorá je na Slovensku jedným z popredných výrobcov kovových súčiastok pre automobilky a iné priemyselne orientované organizácie. V práci sú takisto popísané a zhodnotené výstupy vo forme návrhu nových riešení pre efektívnejší chod podnikového informačného systému tejto úspešnej pobočky švédskej firmy Gnotec so sídlom v Čadci. Bakalárska práca hodnotí aktuálny stav informačného systému a stanovuje kritéria pre výber optimálneho riešenia.
Android aplikace pro zadávání objednávek přes internet
Szakács, Tomáš ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vývoja aplikácií pre mobilný systém Android. Aplikácia bude slúžiť na prezeranie a objednávanie dostupného tovaru zo sortimentu danej cukráne cez internet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 491 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.