Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 506 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Softwarové pirátství
Boubel, Marian ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Softwarové pirátství Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem "Softwarové pirátství", a to zejména s ohledem na právní úpravu právního řádu České republiky, především zákona č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním cílem je komplexně popsat softwarové pirátství, jeho jednotlivé druhy a představit základní druhy malware, a to ve vztahu k uvedeným dvěma možným přístupům k této problematice. Formálně je práce členěna do osmi kapitol, které jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol. První kapitola se věnuje stručnému nastínění historie a současných trendů v oblasti softwarového pirátství. V druhé kapitole se věnuji vymezení pojmu software a uvedení základních vlastností počítačových programů. Ve třetí kapitole jsou rozebrány jednotlivé oblasti právní ochrany počítačových programů, jedná se o oblasti mezinárodního práva, evropského práva a v rámci práva České republiky práva autorského, správního a trestního. Rovněž jsou zde uvedeny některé další způsoby právní ochrany software, jako ochrana na základě smlouvy či patentová ochrana software. Ve čtvrté kapitole je rozebrána problematika kategorizace software ve vztahu k jeho licenčním podmínkám a základním vlastnostem. V...
Umělá inteligence jako výzva pro soukromé právo
Soukupová, Jana ; Kučera, Zdeněk (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Umělá inteligence jako výzva pro soukromé právo Abstrakt Předmětem této diplomové je soukromé právo a umělá inteligence. Hlavním cílem této práce je analýza soukromoprávních aspektů umělé inteligence a zhodnocení současné právní úpravy ve vztahu k této technologii. Práce se proto zejména zabývá postavením umělé inteligence v rámci současného práva a možným udělením statusu elektronické osoby. Dále se pak věnuje otázce vhodné regulace umělé inteligence v budoucnu. První část práce je věnována primárně pojmu umělé inteligence, jejímu významu pro společnost a právo a jejím rizikům. Primárním cílem této kapitoly je seznámení čtenáře s fungováním umělé inteligence jako technologie s přihlédnutím k jejím odlišnostem oproti jiným technologiím, zejména k její autonomii. Druhá část práce je pak zaměřena na kritický rozbor umělé inteligence z hlediska současného práva, podle kterého je možné umělou inteligenci považovat za věc v právním smyslu, výrobek či autorské dílo. Část této kapitoly je také věnována problematice ochrany děl či vynálezů vytvořených umělou inteligencí a v souvislosti s tím úvahám o umělé inteligenci jakožto autorovi či původci vynálezu. Dále je pak pozornost věnována také problematickým otázkám současné právní kategorizace umělé inteligence, jejím důsledkům a návrhu možných legislativních změn v...
Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů
Malinka, Rostislav ; Pikula, Stanislav (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici požadavků na navrhovaný software a tvorbu vývojového diagramu aplikace. Práce dále obsahuje popis realizace navrženého řídicího software z hlediska programu a také dokumentaci aplikace, která se zaměřuje na vysvětlení veškerých funkcí aplikace uživateli.
Vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v různých účetních systémech
Vlková, Lucie
Cílem diplomové práce Vykazování nehmotného majetku v různých systémech účetního výkaznictví je na základě analýzy metod vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v rámci české právní úpravy, Mezinárodních účetních standardů a Americky všeobecně uznávaných zásad vyvodit podstatné rozdíly a důsledky aplikace na účetní jednotku. Práce se zaměřuje na software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. Rozdíly jsou následně zobrazeny na praktických případech vybraných společností a také jsou doplněny o výpočty ukazatelů finanční analýzy.
Moderní informační technologie v lesnictví
Klusáček, Jan
Diplomová práce se zabývá analýzou současných možností a využití ICT/IS v lesnictví. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zajistilo objektivní data o současné situaci a využívání ICT/IS v lesním hospodářství, zejména v oblasti ekonomiky a řízení lesních podniků. Na základě zjištění nejpoužívanějších řešení byla zpracována recenze na IS jednotlivých výrobců. Realizačním výstupem práce je sestavení návrhu na využití ICT/IS podle velikosti obhospodařovaného majetku lesnickým podnikem.
Výběr a implementace informačního systému pro firmu
Smolík, Filip ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro účel soukromé Veterinární ordinace Protivín. Ordinace poskytuje diagnostiku a terapii pro menší a středně velká zvířata. Bakalářská práce dokumentuje současný stav provozování ordinace, výběru a zavedení nového informačního systému. Dále uvádí celkové i ekonomické benefity vyplývající z implementace.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Markovič, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom zmien informačného systému personálnej agentúry SourceFirst International s.r.o., ktoré majú za úlohu zlepšiť efektivitu v rámci procesov podniku. Prvá časť sa venuje teoretickým poznatkom k danej problematike a popisu analýz, ktoré budú v druhej časti použité pre informačný systém HCL Lotus Notes. Na základe výsledkov týchto analýz budú odhalené aktuálne nedostatky, vďaka ktorým budú v tretej časti vypracované návrhy zmien, potrebné na ich odstránenie alebo minimalizáciu ich dopadu na spoločnosť.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Vidlářová, Monika ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá riešením problémov v informačných systémoch zvolenej spoločnosti. Snaží sa podať ucelenú informáciu o tejto problematike. Skúma najmä ich efektívnosť. Práca obsahuje teoretické východiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež opisuje analýzu súčasného stavu a rieši návrh optimálneho využívania systémov.
Synergický efekt nástrojů kvality
Fuksová, Denisa ; Rozehnalová, Jana (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této práce je teoretický rozbor požadavku kvality na díl v předsériové fázi a nástrojů kvality. Diplomová práce se zaměřuje na synergii vybraných nástrojů kvality. V praktické části se zabývá porovnáváním softwarů, pomocí kterých lze dané nástroje vytvořit a udržovat. Následně aplikace vybraných metod ve výrobní společnosti dodávající do automobilového průmyslu.
Automatizace procesu v oblasti finančního auditu
Vaverka, Pavel ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se bude zabývat automatizací procesu v oblasti finančního auditu. V úvodní části bude teoreticky představena problematika robotické procesní automatizace. Následně bude popsán a analyzován současný stav řešeného auditního procesu ve firmě PricewaterhouseCoopers (PwC). V hlavní části pak bude robot navržen a implementován. Na závěr bude zhodnocen projekt a jeho přínosy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 506 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.