Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 565 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh, nasadenie a prevádzka systému digitalizačnej linky knižnice
Galanda, Jakub
Cílem práce je navrhnout, vyvinout a nasadit bezpečný systém pro digitalizaci dokumentů pro pracovníky Moravské zemské knihovny v Brně. Návrh systému bude vycházet z důkladné analýzy a po jejím dokončení bude předán vývojovému týmu. Po řízeném vývoji bude aplikace kontejnerizována a následně nasazena. Výsledkem bude nový systém digitalizační linky, který automatizuje a zjednodušuje práci proškolených uživatelů.
Intellectual Property Protection for Startups: A Law and Economics Perspective
Vaverka, Tomáš ; Montag, Josef (vedoucí práce) ; Šoltés, Michal (oponent)
Startupy a ochrana duševního vlastnictví pohledem ekonomické analýzy práva Abstrakt Tato práce zkoumá metody přivlastňování, které startupy používají k zajištění výnosů ze svých inovací. Teoretická část práce se zabývá klasickou teorií duševního vlastnictví z pohledu ekonomické analýzy práva a analyzuje rovnováhu mezi zajištěním motivace k inovaci a umožněním přístupu ke znalostem. Zkoumá také kritiku systému duševního vlastnictví a alternativní motivační mechanismy. Dále je prostor věnován výkladu o základních atributech vybraných práv duševního vlastnictví, zohledňujíc právní rámce Spojených států amerických i Evropské unie spolu s teoriemi v oblasti ekonomické analýzy práva. Navazující recenze literatury poskytuje komplexní analýzu současného stavu poznání v oblasti empirických studií o metodách přivlastňování používaných startupy. V empirické části práce jsou prezentovány výsledky výzkumu o důležitosti různých metod přivlastňování výnosů z inovací využívaných českými softwarovými startupy. Je zřejmé, že tyto startupy kladou značný důraz na neformální metody přivlastňování, zejména na využívání komplementárních aktiv a výhody prvního na trhu, aby získaly konkurenční výhodu ze svých technologických inovací. Pozoruhodným poznatkem tohoto výzkumu je role, která je přisuzována autorským právům, jež jsou...
Občanskoprávní aspekty samořiditelných vozidel
Přenosilová, Klára ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Psutka, Jindřich (oponent) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
Občanskoprávní aspekty samořiditelných vozidel Abstrakt Tato dizertační práce se zaměřuje na občanskoprávní aspekty dosud poměrně nového fenoménu samořiditelných automobilů. S ohledem na to, že autonomní automobil od konvenčního automobilu odlišuje především software autopilota, který umožňuje jeho autonomní jízdu bez zásahu řidiče, je právní analýze autopilota věnována zvláštní pozornost. Cílem je poskytnout komplexní analýzu tohoto fenoménu ze všech zásadních hledisek občanského práva. Práce je rozdělena na celkem pět částí. První úvodem vymezuje autonomní automobily a jejich klasifikaci z technického hlediska. Druhá část se věnuje občanskoprávní povaze autonomního automobilu a softwaru autopilota. Po prvotním vymezení pojmů jsou autonomní automobil a jeho software posuzovány z hlediska jejich věcné povahy, jejich statusu, z pohledu autorského práva a jejich povahy jakožto výrobku. Třetí část přináší právní kvalifikaci hlavních smluvních závazkových vztahů, které mohou být typicky uzavírány v souvislosti s užíváním autonomních automobilů. Jedná se o kupní smlouvu a (s ohledem na provázanost autonomního automobilu se softwarem autopilota) také licenční smlouvu a smlouvu o poskytování softwaru jako služby. Čtvrtá část je věnována etickým hlediskům používání samořiditelných vozidel a jejich dopadu na...
Vývoj uživatelského SW pro experimentální modální analýzu
Witassek, Tomáš ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Lošák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření aplikace s uživatelským prostředím umožňujícím stanovení modálních vlastností pomocí experimentální modální analýzy. Aplikace byla vytvořena v programovacím prostředí LabVIEW. Do aplikace byly implementovány metody Peak Picking, Circle-Fit, frekvenční metoda s více stupni volnosti při nízkém tlumení a Ibrahimova časová metoda. Ověření funkčnosti této aplikace bylo provedeno měřením a následných stanovením modálních parametrů tří rozdílných součástí. Modální parametry stanovené z měření byly následně srovnány s výsledky získanými metodou konečných prvků.
Návrh a tvorba softwarového řešení pro televizní vysílání
Psota, Jiří ; Šťastník, Stanislav (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh a tvorbu softwarového řešení pro televizní vysílání. Výsledkem je komplexní funkční celek, který umožňuje řízení odbavování televizního vysílání včetně provádění hromadných aktualizací v jednotlivých odbavovacích stanicích.
Návrh a realizace automatizovaného robotického pracoviště pro kontrolované pěstování rostlin
Kazda, Jan ; Adámek, Roman (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem a realizováním robotického pracoviště pro kontrolované pěstování rostlin. Tento systém bude obsluhován 4 roboty. Komunikace mezi roboty bude zajištěna skrze Programovatelný logický automat. Pro roboty budou vytvořeny kalibrační procesy tak aby bylo dosahováno požadované pracovní přesnosti robotu. Aby tyto kalibrace mohly být provedeny, tak budou vytvořeny kalibrační značky pro kazety, ve kterých jsou umístněné Petriho misky. Kazety jsou popsány jako přenašeče jednotlivých Petriho misek. V neposlední řadě se bude zabývat ověřením reálné funkcionality systému.
Návrh konceptu doprovodné služby z projektového hlediska
Prykhodko, Taisiia ; Mráček, Pavel (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na doprovodné služby na divizi Integrated Packaging and Solutions (eHouse) společnosti ABB s.r.o. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část obsahuje teoretické poznatky z problematiky marketingu, doprovodných služeb a projektového managementu. Následující část se zabývá analýzou současného stavu marketingového mixu a definicí klíčových požadavků a podmínek, na základě kterých v poslední částí je představen návrh nové doprovodné služby, která by pomohla zvýšit konkurenceschopnost produktů od ABB.
Software Support of Orders Management
Adamovič, Michal ; Smejkal, David (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the proposition, selection and implementation of an additional module of the information system in a small company. It describes the basic theoretical concepts and issues of process management and information systems. The proposal of the solution is based on the internal and external analyzes of the company as well as on the process analysis of the course of the order. It contains a proposal that makes this process more effective.
The Use of Project Management Methods in Selected Company
Dubiňák, Marek ; Žigová, Bibiána (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
This thesis focuses on the use of project management in a company during the development and implementation of a new firewall for a client company. Various project management methods and techniques are introduced and applied to achieve successful project results. The aim of the thesis is to provide an overview of project management and its importance for the successful realization of project.
Experimentální software pro distribuci granulární syntézy do prostorového zvuku
Pospíšil, Tomáš ; Dlouhý, Dan (oponent) ; Indrák, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací experimentálního softwaru, jehož úkolem je distribuce granulární syntézy do prostorového zvuku, konkrétně do oktofonního zvukového systému. Software je navržen jako VST3 zásuvný modul vytvořený pomocí frameworku JUCE. Mimo zmíněnou problematiku práce obsahuje také teoretické a technické poznatky spojené především s granulární syntézou, prostorovým zvukem a způsobem realizace výsledného softwaru. Konec této práce je věnován testovací fázi a přiblížení nedostatků výsledného softwaru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 565 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.