Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv pořadí narození na sociálně patologické jevy a rizikové chování
Polienko, Arina ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Daňková, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vlivu pořadí narození na vybrané sociálně patologické jevy a rizikové chování. Popisuje teorii pořadí narození a zdůrazňuje její evolučně- biologické předpoklady. Hlavním cílem práce je shrnuti existujících poznatků o vztahu pořadí narození s vybranými sociálně nežádoucími jevy. Práce porovnává různorodé výsledky vědeckých studií mezi sebou a předpokládá možné zapříčiněné mechanismy sledované v nich dynamiky. Ukazuje na nedostatečně prostudované oblasti, které vyžadují další zkoumání. V těchto oblastí se práce snaží predikovat teoreticky možnou nepřímou závislost přes jiné faktory, které jsou s teorií pořadí narození propojené. Práce ukazuje na důležitost pro výzkum takových aspektů pořadí narození, jako jsou věkové rozestupy a pohlaví sourozenců. Práce by měla sloužit teoretickým podkladem pro další zkoumání dané problematiky.
Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ
Hánová, Radka ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ v teoretické části charakterizuje dítě mladšího školního věku, vymezuje pojem školní úspěšnost, sourozenecká rivalita a podrobněji se zabývá specifickými vlivy, které mohou rivalitu podporovat. Teoretická část je dále věnována výchovným stylům v rodině a chybám rodičů, které mohou sourozeneckou rivalitu rozdmýchávat. V praktické části si klade za cíl dekódovat projevy sourozenecké rivality a na základě trojkombinace rodič - žák - učitel zjistit, zda jsou sourozenci srovnáváni ve školní úspěšnosti. Šetření probíhalo kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu a některé výsledky byly porovnány v závěru práce. Výsledky práce mohou být podkladem pro další výzkum a také mohou sloužit rodičům při hledání informací o vztazích mezi jejich dětmi.
Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference
Daňková, Hana ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Krejčová, Lucie (oponent)
Vývoj člověka je ovlivňován řadou vrozených i environmentálních faktorů. Jedním z klíčových faktorů prostředí je rodina, její struktura a dynamika vzájemných vztahů. Ty se mimo jiné mohou odvíjet od pořadí narození. Prací zaměřujících se na studium působení pořadí narození na člověka je relativně mnoho, avšak oblast lidské sexuality bývá často opomíjena. Výzkum v této oblasti doposud přinesl poměrně nekonzistentní výsledky a je třeba jej rozšiřovat o další nové poznatky. To bylo hlavním cílem této diplomové práce. V rámci naší průřezové studie byl analyzován soubor čítající 4495 osob pocházejících z dvoudětných rodin. Provedli jsme parciální korelační analýzu pořadí narození a vybraných proměnných souvisejících s lidskou sexualitou, a to s ohledem na pohlaví sourozenců. Pozornost byla věnována zejména prvním sexuálním zkušenostem, počtu sexuálních partnerů, sociosexuální orientaci (SOI-R) a dominantně-submisivním sexuálním preferencím. Zjistili jsme, že pořadí narození s několika z těchto proměnných souvisí (věk prvních sexuálních zkušeností, počet sexuálních partnerů, sexuální preference), klíčovou roli ale hraje kombinace pohlaví jedince a pohlaví jeho sourozence. Na tyto výsledky by bylo vhodné navázat podrobnější studií v rámci konkrétních rodin a ověřit tak platnost těchto zjištění. Klíčová...
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka
Pitáková, Hana ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Zikánová, Tereza (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem sourozeneckých konstelací na sexualitu člověka. Zaměřuje se speciálně na vliv pořadí narození na sexuální strategie, výběr partnera, sexuální orientaci a zahájení pohlavního života. Práce obsahuje ucelený přehled dosavadních studií zabývající se touto problematikou, ukazuje obecné trendy a jejich možné příčiny. Zároveň upozorňuje na nedostatečně prozkoumané oblasti, kterým by v budoucnosti měla být věnována pozornost. V úvodních kapitolách přináší také stručné shrnutí poznatků týkajících se sourozeneckých konstelací a lidské sexuality.
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Doskočilová, Renata ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce s názvem Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním, zkoumá vliv zdravotního znevýhodnění na sourozenecké konstelace. Vliv zdravotního znevýhodnění je zkoumán v oblasti pracovního zaměření, trávení volného času a pozice intaktního sourozence v sourozenecké konstelaci. Data získaná polostrukturovanými rozhovory jsou uspořádána podle obsažených informací a souvislostí do těchto třech kategorií. Cílem práce je zjistit, zda jsou ve stanovených oblastech sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Souhrnem informací čerpaných z rozhovorů podle požadovaných kategorií jsou získána data s kódy. Tato data se následně porovnávají s teoretickými základy a formují se v odpovědi na výzkumné otázky. Závěry výzkumného šetření potvrzují, že ve zkoumaných oblastech jsou sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Míra ovlivnění vychází z individuálních dispozic každého z respondentů. Na základně výsledků šetření jsou v závěru práce navrženy další postupy pro zpracování souvisejících výzkumů. Ideou diplomové práce je také vyjádření a poskytnutí podpory osobám v podobných životních situacích. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotní znevýhodnění, sourozenecké konstelace, rodiče a děti, pracovní zaměření, volný čas
Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ
Hánová, Radka ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ v teoretické části charakterizuje dítě mladšího školního věku, vymezuje pojem školní úspěšnost, sourozenecká rivalita a podrobněji se zabývá specifickými vlivy, které mohou rivalitu podporovat. Teoretická část je dále věnována výchovným stylům v rodině a chybám rodičů, které mohou sourozeneckou rivalitu rozdmýchávat. V praktické části si klade za cíl dekódovat projevy sourozenecké rivality a na základě trojkombinace rodič - žák - učitel zjistit, zda jsou sourozenci srovnáváni ve školní úspěšnosti. Šetření probíhalo kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu a některé výsledky byly porovnány v závěru práce. Výsledky práce mohou být podkladem pro další výzkum a také mohou sloužit rodičům při hledání informací o vztazích mezi jejich dětmi.
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ
Horký, Dominik ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Tureček, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vlivu sourozeneckých konstelací na IQ. Klade si za cíl uspořádat jednotlivé náhledy na téma, porovnat různé studie mezi sebou a na základě toho navrhnout nové metody zkoumání této problematiky. Na toto téma byla zpracována celá řada studií, ale značné množství z nich dochází k rozdílným, ne-li přímo protichůdným závěrům. Některé práce vycházejí z dlouhodobých studií, někteří autoři ve svých studiích uvádějí pouze jednorázové výsledky. To může být příčinou nejasných závěrů v problematice sourozeneckých konstelací a IQ. Tato práce by měla sloužit jako teoretický základ pro další zkoumání tématu.
Jak mohou být sourozenecké konstelace ovlivněny zdravotním znevýhodněním s přihlédnutím k roztroušené skleróze
Mačugová, Radka ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Mužáková, Monika (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na výzkum sourozeneckých konstelací a dalších specifik ve vztahu zdravých sourozenců k zdravotně znevýhodněným, konkrétně k osobám s roztroušenou sklerózou, které spolu v době onemocnění spíše již nežily ve společné domácnosti. Výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů s respondenty je následně analyzován z dvojího pohledu, jak z pohledu zdravého jedince k znevýhodněnému, tak z pohledu znevýhodněného ke zdravému. Cílem práce je specifikovat odlišné pohledy obou sourozenců, pokud jsou odlišné, což se očekává a další zvláštnosti jejich vztahu. Analýza pak sleduje tendence, které jsou přítomny ve vztahu těchto lidí. Výzkumu předchází seznámení se s problematikou roztroušené sklerózy, především jejím možným dopadem na psychosociální vztahy a s problematikou vztahu mezi průměrnými zdravými dospělými sourozenci. Závěry potvrdily určité jednotlivosti shodné s odbornou literaturou, ovšem výraznější tendence v těchto vztazích zjištěny nebyly, nemoc vztahy výrazně neovlivňuje, což je podle nás ovlivněno především současným stavem respondentů, kteří jsou všichni stabilizováni a převážně konají aktivity všedního dne. KLÍČOVÁ SLOVA roztroušená skleróza, zdravotní znevýhodnění, sourozenecké vztahy, sourozenecké konstelace, dospělí, rozhovor
Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců
Kuba, Radim ; Flegr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Havlíček, Jan (oponent)
Biologické a sociální faktory determinují osobnost člověka. Jedním z velmi významných faktorů je pořadí narození jedince a vliv okolí z toho vyplývající. V ČR je nedostatek studií z této problematiky, což značně komplikuje praktickou využitelnost poznatků. Ve studii jsme se zaměřili na vliv věkového odstupu mezi sourozenci a vliv pohlaví na projevy pořadí narození v oblasti vzdělání. Provedli jsme analýzu zastoupení jednotlivých pořadí narození mezi studenty biologie na PřF UK. Bylo zjištěno významně vyšší zastoupení prvorozených jedinců v porovnání s běžnou populací. Výsledky byly porovnány se souborem studentů z devadesátých let. Byl zjištěn mírný pokles v zastoupení prvorozených od devadesátých let. Zjistili jsme také výrazný vliv věkového odstupu a pohlaví respondenta i sourozenců na výsledné efekty. Se snižujícím se věkovým odstupem mezi sourozenci dochází ke zvýšení podílu prvorozených jedinců. Vliv věkových odstupů a pohlaví se projevil i v případě explorace dat z oblasti osobnostních rysů. Pro některé analýzy byl vzorek osob příliš malý a bylo by proto vhodné se problematice nadále věnovat a ověřit výsledky na větším souboru respondentů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.