Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sexuálně rizikové chování u studentů středních škol
Koláček, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá sexuálně rizikovým chováním u studentů středních škol. Hlavním záměrem práce je, zmapovat tento druh rizikového chování, popsat jevy, které ho mohou způsobovat, jmenovat druhy sexuálně rizikového chování a jejich dopad na člověka a celkově přiblížit tuto problematiku čtenáři. Druhá část práce se pak zabývá vlastním výzkumem sexuálně rizikového chování u žáku na střední škole, za pomocí dotazníkového šetření. Cílem tohoto výzkumu je zjistit jaké druhy sexuálně rizikového chování se vyskytují mezi žáky a jaká je motivace k tomuto chování.
Učitelé sexuální výchovy a míra jejich komfortu při výuce jednotlivých témat
Kubice, Martin ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
NÁZEV: Učitelé sexuální výchovy a míra jejich komfortu při výuce jednotlivých témat AUTOR: Martin Kubice KATEDRA: Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Alena Thorovská ABSTRAKT: Tato bakalářská práce pojednává o míře komfortu, kterou učitelé sexuální výchovy cítí při výkladu různých témat. V teoretické části práce je vymezena sexuální výchova a její přístupy v rámci České republiky. Přístup v ČR je dále sledován v porovnání s přístupem k sexuální výchově v USA a Švédsku. Dále je v práci rozpracováno téma tabu a intimity. Tyto termíny jsou nezbytné pro vnímání rizik a úspěchů sexuální výchovy v aktuální společnosti. V poslední fázi teoretické části práce je sexuální výchova rozdělena na dvanáct témat. U každého tématu je uveden očekáváný obsah ve výuce a zařazení do výuky podle RVP. V praktické části práce je pomocí dotazníkového šetření zjišťována míra komfortu učitelů právě s těmito dvanácti tématy sexuální výchovy. Mimo to jsou také zjišťovány různé další proměnné, které mohou mít vliv na komfort učitele. Jedná se jmenovitě o lokalitu školy, pohlaví a materiály, které učitel k výuce využívá. Hlavním cílem práce bylo zjistit, která témata učitelům přijdou komfortní a která ne. Mezi nejvíce komfortní témata patří rodičovství a péče o dítě. Nejméně komfortní...
Výuka sexuální výchovy na vybraných českých školách z pohledu žáků a jejich vyučujících
Kdýrová, Laura ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou sexuální výchovy v kontextu školního vzdělávání. Teoretická část práce představuje obecný vhled do výuky sexuální výchovy s důrazem na prevenci rizikového chování dospívajících. Hlavním cílem práce bylo zmapovat výuku sexuální výchovy na dvou vybraných školách. Výzkumné metody sběru dat byly dvě - dotazníkové šetření určené pro vybrané žáky (101 respondentů) a rozhovor pro vyučující, kteří na vybraných školách sexuální výchovu vyučují (dva vyučující). Výsledky výzkumného šetření odráží zkušenosti respondentů s výukou sexuální výchovy na těchto školách, jejich osobní názory a náměty, na základě kterých bylo zpracováno doporučení pro praxi. Na obou vybraných školách je výuka sexuální výchovy zařazena až ke konci povinné školní docházky. Na vybrané ZŠ jsou její témata vyučována v předmětu přírodopis, na vybraném gymnáziu v předmětu "občanská výchova". 85,7 % respondentů vybrané ZŠ uvedlo, že byli během sexuální výchovy rozděleni do skupin dle pohlaví, naopak 84,4 % respondentů vybraného gymnázia uvedlo, že rozděleni nebyli. Vybraní vyučující uvedli, že sami nikdy žáky nerozdělují tak, aby s každou skupinou probírali odlišná témata, pouze jim ponechávají prostor pro diskusi. Další výsledky výzkumného šetření jsou podrobně rozepsány v kapitole Výsledky praktické...
Pohled společnosti na partnerství a sexualitu osob s mentálním postižením
HERZOVÁ, Eliška
Bakalářská práce se zabývá pohledem společnosti na partnerské vztahy a sexualitu osob s mentálním postižením. Skládá se ze dvou částí - části teoretické a části praktické. Teoretická část práce se v úvodu zaměřuje na definování stěžejních pojmů, kterými jsou mentální postižení, partnerský vztah a sexualita. V dalších pasážích se snaží čtenáři přiblížit specifika partnerských vztahů a sexuality u osob s mentálním postižením, věnuje se problematice sexuálního zneužívání a poukazuje na důležitost osvěty a sexuální výchovy. Na závěr přesouvá svou pozornost k právům jedince s mentálním postižením na sexuální život, popisuje vývoj přístupů české společnosti k partnerství a sexualitě těchto jedinců a zaměřuje se na předsudky a mýty ohledně sexuality a partnerství osob s mentálním postižením, které nejčastěji kolují ve společnosti. Praktická část směřuje k naplnění hlavního cíle bakalářské práce, kterým bylo prozkoumat pohled české společnosti na partnerské vztahy a sexualitu osob s mentálním postižením včetně pohledu na otázky sexuálního zneužívání, osvěty a sexuální výchovy těchto jedinců. V praktické části práce je využit kvantitativní výzkum. Pro nashromažďování dat byl vytvořen dotazník. Výzkumu se zúčastnilo celkem 838 respondentů. Bakalářská práce může posloužit k všeobecnému zvýšení povědomí společnosti o tématu partnerských vztahů a sexuality jedinců s mentálním postižením a také jako námět k zamyšlení nad našimi vlastními postoji k dané problematice.
Povědomí o sexualitě - sexuální výchova na základních a středních školách
Rachová, Kateřina ; Chlebounová, Irena (vedoucí práce) ; Šolc, Roman (oponent)
(ČJ) Tématem této bakalářské práce je výuka sexuální výchovy na základních a středních školách v Česku a vybraných zahraničních státech. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se sexuality a sexuální výchovy. Cílem práce je zhodnotit a porovnat, jakým způsobem je sexuální výchova v různých zemích realizována. Dále se práce zaměřuje na to, jakým způsobem jsou žákům v předmětu sexuální výchova předávány informace a jaké jsou cíle tohoto předmětu. Následně jsou zde také popsány základní metody výuky sexuální výchovy a přístupy k této problematice v různých zemích. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a navržena doporučení pro zlepšení kvality výuky sexuální výchovy na základních a středních školách v Česku.
Potřeby a postoje vedoucích volnočasových aktivit ve vztahu k sexualitě dospívajících
MAČÍ, Lucie
Práce se zabývá postoji a potřebami vedoucích volnočasových aktivit ve vztahu k sexualitě dospívající v nestátních neziskových organizacích. Teoretická část popisuje právní systém vymezující činnost vedoucích, pozadí neziskových nestátních neziskových organizací, jenž vedoucí zastřešují a vhled to problematiky sexuality dospívajících. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu předmětu bakalářské práce. Data výzkumu byla získána polostrukturovanými rozhovory se třemi respondenty z řad vedoucích volnočasových aktivit. Vzhledem k předmětu práce byla data zpracovaná interpretativní fenomenologickou analýzou, která umožňuje pojmenovat a pochopit fenomény vzešlé z výzkumu skrze žité zkušenosti vedoucích.
Sexuální výchova na druhém stupni ZŠ
STRNADOVÁ, Romana
Bakalářská práce se zabývá sexuální výchovou s primárním zaměřením na 2. stupeň ZŠ. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se nachází podrobná definice sexuální výchovy, historický kontext z hlediska pohledu na lidskou sexualitu, historické pojetí a současný stav sexuální výchovy v České republice. Zároveň práce zahrnuje ukotvení sexuální výchovy v rámci kurikulárních dokumentů, motivy a způsoby samotné realizace sexuální výchovy ve škole, principy, cíle, podmínky, ale také i aktivizační metody, témata, přístupy k sexuální výchově ve světě, v neposlední řadě i spor mezi zastánci a odpůrci o realizaci sexuální výchovy ve škole a preventivní programy. Praktická část bakalářská práce se věnuje přístupům pedagogů, kteří sexuální výchovu vyučují v rámci své aprobace na 2. stupni ZŠ.
Kontroverzní témata ve výuce občanského a společenskovědního základu
MÁCOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce bylo popsat současná kontroverzní témata v rámci sexuální výchovy, která částečně spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost definované rámcovým vzdělávacím programem (RVP). U jednoho vybraného tématu (pornografie) byl zpracován vlastní návrh výuky.
Pojetí sexuální výchovy ve školních vzdělávacích programech vybraných základních škol a gymnázií
HONZÍK, Štěpán
Sexuální výchova je důležitou součástí vzdělávání mladých lidí pro jejich budoucí život. Z důvodu podstaty této výchovy je názor na tuto problematiku velmi odlišný, a to nejen u učitelů, nýbrž i u samotných žáků. Cílem této bakalářské práce je analyzovat školní vzdělávací programy základních škol a gymnázií, se zřetelem na zařazení témat vztahující se k sexuální výchově. Dále analyzovat učebnice přírodopisu/biologie, kde je zaměřeno na obrázky a texty týkající se témat sexuální výchovy, a monitorovat použitím dotazníkového šetření vztah žáků a učitelů k této problematice. Analýza školních vzdělávacích programů ukázala nejednoznačnost zařazení jednotlivých témat sexuální výchovy do předmětů i rozmanitost časových dotací věnovaných problematice sexuální výchovy v rámci různých vyučovacích předmětů. Ve všech analyzovaných učebnicích přírodopisu osmého ročníku, kde je probírána anatomie lidského těla, včetně pohlavní soustavy, se také objevují témata vztahující se k sexuální výchově. Výsledky dotazníků ukázaly, že nejčastějším zdrojem informací, vztahujících se k obsahu sexuální výchovy, jsou kamarádi a škola, přestože většině žáků není příjemné o tomto tématu s učiteli mluvit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.