Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 990 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingový výzkum zaměřený na podnikavost studentů a znalost inovační agentury
Brázdová, Michaela ; ,, Petra Chovancova (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem zaměřeným na podnikavost studentů a znalost vybrané inovační agentury, Jihomoravského inovačního centra. Teoretická část vymezuje stěžejní pojmy pro práci, kterými jsou podnikavost, inovace, marketingové trendy, marketingový výzkum a představuje i již provedené související průzkumy. V analytické části je představena inovační agentura a je provedena analýza současného stavu této organizace. Dále je proveden marketingový výzkum a analýza získaných dat. Na základě výstupů z provedeného dotazníkového šetření a rozhovorů jsou v závěru práce navrženy opatření ke zlepšení současného stavu inovační agentury.
Analýza spokojenosti zákazníků vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení
Posoldová, Kateřina ; Nedorostková, Eva (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků restaurace Burgr´s, Fresh Burger Bistro. První část je věnována teoretickým pojmům, které souvisejí se zkoumanou problematikou, následuje analýza prostředí vybraného podniku, obsahem je i vlastní marketingový výzkum. Poznatky z provedených analýz jsou shrnuty ve SWOT matici. Poslední část obsahuje návrhy vedoucí ke zvýšení spokojenosti zákazníků, jež by rovněž měly dopomoci ke zvýšení tržeb.
Lipensko - práce s konkrétními cílovými skupinami v cestovním ruchu
COROLI, Anastasia
Bakalářská práce "Lipensko - práce s konkrétními cílovými skupinami v cestovním ruchu" se zabývá analýzou a vývojem strategií pro práci s cílovými skupinami v turistické oblasti Lipensko. Cílem práce je provést analýzu poptávky vybraných specifických skupin zákazníků v cestovním ruchu a na základě této analýzy navrhnout vhodné aktivity a produkty pro tyto skupiny či formy turistického zážitku. Práce je strukturována do tří hlavních částí. První část se zaměřuje na teoretický rámec, který zahrnuje pojmy jako vliv cestovního ruchu, destinační management, segmentace trhu, problém overtourismu, problematika turistických regionů. Praktická část se věnuje analýze současné situaci v destinaci Lipensko, pomocí dotazníkového šetření, který slouží k identifikaci potřeb konkrétních cílových skupin. Poslední část práce obsahuje konkrétní návrhy doporučení pro personalizace destinace různým skupinám turistů v dané turistické oblasti na základě provedené analýzy a získaných poznatků.
Povědomí o Fairtade mezi spotřebiteli
SEMIRÁDOVÁ, Helena
Bakalářská práce se zabývá zjištěním úrovně povědomí spotřebitelů o Fairtrade. Zkoumá různé aspekty problematiky, která je ohledně Fairtrade vnímána jakož jsou například historie a principy, které jsou s daným tématem spojovány a měly by být dodržovány. Hlavním cílem práce bylo zjistit stupeň znalosti dané oblasti a vytvořit návrhy vedoucí k jejímu zvýšení. Výzkum je založen na dotazníkovém šetření, kdy respondenti vyplňují dotazník online formou. Výsledná data byla zpracována pomocí aplikace Microsoft Excel a prezentována prostřednictvím grafů. Určené hypotézy jsou ověřeny pomocí Pearsonová chí-kvadrát testu a následně došlo k přijetí či zamítnutí jejich obsahu. Závěrem jsou navržena řešení, jak povědomí o dané problematice zvýšit. Hlavním návrhem je uspořádání sportovní akce s Fairtradovou tematikou pro všechny věkové kategorie.
Spokojenost zákazníků vybraného podnikatelského subjektu
SVOJŠOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků vybraného podnikatelského subjektu. Cílem je vyhodnotit stávající spokojenost hostů v Hotelu U Kapličky v Písku a navrhnout změny pro zlepšení služeb. Práce začíná teoretickou částí, kde je charakterizován zákazník a jeho spokojenost, dále jsou rozebírány podnikatelské subjekty a specifika marketingu v rámci ubytovacích a stravovacích služeb. Tyto poznatky jsou následně použity v analytické části zabývající se hodnocením spokojenosti hostů v hotelovém prostředí. Praktická část sestává z dotazníkového šetření a individuálního hloubkového rozhovoru s manažerem, přičemž cílem je zjistit, jak jsou hosté spokojeni. Závěrečná část obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení celkové spokojenosti hostů.
Úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických programů vysokých škol
ČEČKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických oborů vysokých škol. Cílem bakalářské práce je analýza vybraných měkkých dovedností (soft skills) u studentů ekonomických programů vysokých škol, zhodnocení úrovně těchto kompetencí a návrh doporučení pro jejich rozvoj u vysokoškolských studentů v kontextu Průmyslu 4.0. Práce představuje teoretická východiska, která se vztahují k problematice chápání pojmu kompetence a dále také definování pojmu Průmyslu 4.0. Tyto teoretické poznatky jsou poté využity pro dotazníkové šetření a následné analytické části, která se zabývá analýzou úrovně vybraných měkkých dovedností u studentů. Závěr práce obsahuje vyhodnocení úrovně vybraných měkkých dovedností a také návrh doporučení pro jejich rozvoj v souvislosti s Průmyslem 4.0.
Analýza spokojenosti klientů s internetovým bankovnictvím různých bank a porovnání implementovaných funkcí
NOVÁKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá uživatelským vnímáním online bankovnictví. Je zkoumána především spokojenost a dále také preference a zkušenosti uživatelů těchto služeb. Dílčím cílem je dokázat či vyvrátit stanovené hypotézy. Pro splnění cílů práce je využit kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření a chí-kvadrát test. Výsledky z dotazníkové šetření jsou následně zanalyzovány a pro lepší interpretaci převedeny do grafů nebo tabulek. Jedním ze závěrů, který lze z výsledků průzkumu vyvodit, je, že klienti jsou se službami internetového bankovnictví obecně spokojeni. Testováním hypotéz bylo zjištěno, že věk respondentů nemá vliv na to, zdali využívají internetového bankovnictví nebo smartbanking.
Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci
Lazárková, Martina ; Dvořák, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Půjčovny lodí Dyje Znojmo. V teoretické části je rozebrána problematika zákazníka, jeho spokojenost a marketingový výzkum. V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků a realizace a přínosy.
Spokojenost zákazníků
Ondráček, Leon ; Weiterová, Monika (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků vybrané společnosti. K tomuto účelu je využito analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, SWOT analýzy, dotazníkového šetření, shlukové analýzy a matice spokojenost-důležitost. Práce je rozdělena do tří části. První část se zabývá představením těchto a dalších teoretických východisek. Po ní následuje analýza současné situace společnosti a vlastní průzkum. Třetí část se na základě zjištění vycházejících z analytické části věnuje konkrétním návrhům, které by měli vést ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně
Miškaříková, Ludmila ; Vašková, Eva (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na teoretické definování a popis problematiky související se spokojeností zákazníka a jeho loajalitou, dále vliv vzhledu a chování podniku na celkovou spokojenost zákazníka. Práce definuje základní metody a postupy analýzy marketingového prostředí podniku a principy dotazníkového průzkumu. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní výrobní podnik, je popsána jeho aktuální situace včetně základních analýz vnějšího a vnitřního prostředí, završena souhrnnou SWOT analýzou. Na základě dotazníkového průzkumu je zjištěna spokojenost zákazníků podniku a odhalena přání i nedostatky vnímané zákazníky. Pomocí těchto výstupů jsou stanoveny konkrétní návrhy vedoucí k lepšímu image podniku a růstu spokojenosti zákazníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 990 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.