Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 632 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém na podporu rozhodování v dentální implantologii - kvalita života pacientů s implantáty
Kříž, Pavel ; Dostálová, Taťjana (vedoucí práce) ; Mazánek, Jiří (oponent) ; Zvárová, Jana (oponent)
Název: Systém na podporu rozhodování v dentální implantologii - kvalita života pacientů s implantáty Autor: MUDr. Pavel Kříž Pracoviště: Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Školitel: Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA E-mail školitele: tatjana.dostalova@fnmotol.cz Dentální implantát je metodou volby při léčbě náhrady chybějícího zubu(ů). Zavedení implantátu musí předcházet podrobné vyšetření a celkový plán ošetření. Jako pomůcka pro rozhodování praktických zubních lékařů bylo vytvořeno schéma na podporu rozhodování, které postupně, logicky a schematicky navádí lékaře v dané konkrétní situaci. Zdraví velmi úzce souvisí s kvalitou života. Naše práce hodnotí kvalitu života vztaženou k orálnímu zdraví (OHRQoL) pacientů s dentálními implantáty. Cílem naší studie bylo zjistit, zda ošetření pomocí dentálního implantátu(ů) zlepšuje kvalitu života vztaženou k orálnímu zdraví. Vytvořili jsme dotazník ke zjištění kvality života před a po implantaci. V naší studii jsme hodnotili pouze pacienty, kterým byl zaveden implantát(y) jednoho implantologického systému pro eliminaci vlivu kvality jiných systémů na výsledky studie; celkem hodnoceno 297 implantátů. Bylo zhodnoceno celkem 97 vyplněných strukturovaných dotazníků, které byly rozeslány poštou. K vyhodnocení...
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Pivarč, Jakub
Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiku prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem em- pirického šetření bylo dále zjistit, zda se prekoncepce žáků liší z hlediska vlivu pohlaví, na- vštěvovaného ročníku základní školy a z hlediska zkušenosti žáků s osobami s mentálním postižením. Transverzální kvantitativně orientovaný výzkum byl realizován na 22 běžných základních školách v České republice. Výzkumný vzorek tvořilo 2230 intaktních žáků z 5., 7. a 9. ročníků. Data byla získána pomocí myšlenkového mapování a nestandardizova- ného dotazníku vlastní konstrukce. Z výsledků výzkumu je patrné, že žáci vnímali fenomén mentálního postižení v intencích medicínského paradigmatu postižení (zdůrazňováno bylo somatopatologické hledisko postižení, převládala zafixovaná představa o neschopnosti osob s...
Faktory ovlivňující postoj českých rodičů k vybraným, očkováním preventabilním, infekčním onemocněním
Michálková, Eliška ; Fabiánová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dáňová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přístupu českých rodičů k vybraným infekčním onemocněním, proti kterým je v České republice možné či dokonce povinné očkovat. Pozornost je zaměřena na názory rodičů na očkování proti invazivním onemocněním způsobeným meningokoky, hemofily a pneumokoky. Teoretická část práce diskutuje problematiku očkování, jeho význam a organizační strukturu; dále popisuje vybrané patogeny, jimi způsobené choroby a epidemiologickou situaci. Zamýšlí se rovněž nad faktory, které vedou mnohé rodiče k nedůvěře a kritickému postoji k očkování. Hlavním cílem praktické části je pomocí vlastního online dotazníku zjistit, jaké sociální, geo-demografické, ekonomické a další faktory mají vliv na volbu rodičů nechat či naopak nenechat své děti očkovat proti zmíněným bakteriím. Pro zhodnocení dat získaných z dotazníku byly použity statistické metody χ2 -testu nezávislosti a binární logistické regrese, které byly provedeny pomocí nástroje SPSS. Z výsledků vyplývá, že vyšší pravděpodobnost očkovat mají rodiče s nižším vzděláním a nižším počtem dětí; dále rodiče, v jejichž okolí se dané onemocnění vyskytlo či takoví, kteří obdrží dostatek informací od pediatra a tyto informace považují za svůj hlavní informační zdroj. Pracovníci ve zdravotnictví mají vyšší šanci, že nechají dítě očkovat...
Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví
Vybíralová, Tereza ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit povědomí studentů UK FTVS o jezdectví a současně zjistit jejich postoje k danému sportu. Na základě výsledků výzkumu budou vytvořena doporučení pro Českou jezdeckou federaci, jak by bylo možné situaci zlepšit. Metody: Pro výzkum v této bakalářské práci byla zvolena metoda elektronického dotazování. Na základě dotazování byla sesbírána data zjišťující povědomí o jezdectví a jeho jednotlivých disciplínách, aktivní a pasivní zájem o daný sport a postoje studentů k tomuto sportu. Výsledky: Výzkum povědomí a postojů studentů Fakulty tělesné výchovy k jezdectví ukázal, že studenti sice povědomí o jezdectví mají, ale jejich vědomosti z daného odvětví jsou pouze povrchové. Studenti jezdecký sport příliš nesledují a dle většiny studentů se jedná o výrazně finančně náročný a málo dostupný sport. Přesto by většina studentů využila příležitost si sport vyzkoušet. Byla vytvořena doporučení, podle kterých by se povědomí studentů o jezdectví mohlo zvýšit a postoje zlepšit. Klíčová slova: povědomí, postoje, jezdectví, výzkum, dotazník, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Srovnání vztahu českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce
Poneszová, Viktorie ; Rajsiglová, Ina (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Práce se zabývá srovnáním vztahu sledovaných českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce. Zaměřuje se na žáky (n = 373) devátých tříd základních škol z Prahy a Oulu. Hlavním cílem této práce bylo srovnat vztah sledovaných českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce, resp. zjistit, jak čeští a finští žáci přistupují k přírodopisu, co přispělo k jejich zájmu o přírodopis a jaké způsoby práce v hodinách přírodopisu přispějí k tomu, aby je přírodopis bavil více. Výzkumným nástrojem byl dotazník. Data byla statisticky vyhodnocena a diskutovány v kontextu české literatury a anglicky psaných výzkumů z finského prostředí. Z výsledků vyplývá, že finští žáci mají k přírodopisu kladnější vztah než čeští žáci. Nejpozitivnější vztah mají čeští i finští žáci k tématům přírodopisu, která se zabývají lidským tělem. K zájmu žáků o přírodopis nejvíce přispěl čas strávený v přírodě. Čeští žáci uvítají v hodinách přírodopisu častější exkurze. Finští žáci ocení, budou-li se s nimi učitelé častěji domlouvat na tématech učiva.
Faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni základní školy
Vajglová, Kateřina ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni základní školy. Bylo zjišťováno, kdy se učitelé sami setkali s výukou sportovní gymnastiky, jejich názory na zařazování sportovní gymnastiky do školní tělesné výchovy, materiální vybavenost tělocvičny, kterou mají k dispozici a rizika možných zranění. V teoretické části je popisováno zařazení sportovní gymnastiky do školního vzdělávacího programu. Praktická část porovná výsledky dotazníků, na které odpovídali učitelé druhého stupně základní školy a jsou doplněny o rozhovor. KLÍČOVÁ SLOVA Tělesná výchova, gymnastika, sportovní gymnastika, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, dotazník, rozhovor
Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní antiflogistika III
Procházka, Marek ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Kostřiba, Jan (oponent)
Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní antiflogistika III Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Sociální a klinické farmacie Kandidát: Marek Procházka Konzultant: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Úvod: Samoléčba je jedním z prostředků řešení bolesti, který neustále nabývá na významu, a to i mezi seniory. Jedním z nejoblíbenějších volně prodejných analgetik je ibuprofen, jehož užívání však mohou doprovázet jisté lékové problémy, jejichž potenciál se s přibývajícím věkem zvyšuje a senioři jsou tak k projevům nežádoucích reakcí náchylnější. Cíl: 1) Zpracovat přehled lékových problémů volně prodejných analgetik, zejména paracetamolu. 2) Zjistit dotazníkovým šetřením znalosti a zkušenosti seniorů se samoléčbou analgetiky. Dále je cílem zmapovat zdroje jejich informací a zhodnotit jejich preference k jednotlivým analgetickým přípravkům. Metodika: Byla provedena observační průřezová studie na sociálních sítích a v Královéhradeckém kraji. V prvním případě byly dotazníky distribuovány přes sociální sítě. V druhém případě byl aplikován standardizovaný rozhovor s dotazníkovými archy se seniory nad 60 let věku. Výzkum probíhal anonymně v období duben-červen 2020 (elektronické dotazníky) a květen-červen 2020 (sběr dotazníků v obchodním centru...
The Analysis of Senior's Opinions on Self-treatment by non-steroidal anti-inflamatory drugs I
Čižmárová, Jana ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Malá, Kateřina (oponent)
Analýza postojov seniorov na samoliečenie analgetikami so zameraním na nesteroidné antiflogistiká II Autor: Jana Čižmárová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Katedra: Katedra sociální a klinické farmacie Úvod: Samoliečenie predstavuje rastúci trend v spoločnosti so širokým využitím voľnopredajných liečivých prípravkov. Spomedzi OTC prípravkov patria analgetiká medzi liečivá s najvyššou spotrebou. Obľúbené sú aj v skupine seniorov, ktorí často trpia chronickými bolesťami prevažne pohybového aparátu. Cieľ: V rámci teoretickej časti vypracovať prehľad publikovaných prác zaoberajúcich sa bezpečnosťou samoliečenia analgetikami a nesteroidnými antiflogistikami. V praktickej časti uskutočnením dotazníkového prieskumu získať a analyzovať postoje seniorov týkajúce sa samoliečenia analgetikami a antiflogistikami so zameraním na ibuprofen. Metodika: Bola uskutočnená observačná prierezová štúdia v prostredí zariadení pre seniorov Trenčianskeho kraja. Na získanie údajov boli použité dotazníkové hárky formou aplikovaného rozhovoru so seniormi. Výskum prebiehal v období júl - september 2019. Výsledky: 64,0 % seniorov trpelo takmer každodennými alebo dennými bolesťami, prevažne išlo o bolesti pohybového aparátu. Hlavným poradenským subjektom v prípade riešenia bolestivých stavov bol lekár. OTC...
Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní antiflogistika
Kliui, Yuliia ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Řešitel práce: Yuliia Kliui Vedoucí práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní antiflogistika Úvod: Nesteroidní antiflogistika patří pro svůj významný analgetický a antiflogistický účinek k nejčastěji předepisovaným léčivům. Vzhledem k četným nežádoucím účinkům a lékovým interakcím NSAID je vždy nutné brát ohled na jejich přítomnost v medikaci pacientů. Význam lékových problémů roste u geriatrických a polymorbidních pacientů, u kterých nesteroidní antiflogistika mohou ovlivnit již probíhající léčbu a způsobit nežádoucí komplikace. Cíl práce: Cílem teoretické části této diplomové práce je zpracovat přehled lékových problémů se zaměřením na NÚ a LI NSAID. Cílem praktické části je poté popsat a analyzovat postoje seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen. Metodika: Provedena byla observační průřezová studie ve městě Charkov na Ukrajině. Data byla sbíraná metodou osobního rozhovoru se záznamem do papírového dotazníku. Použitý dotazník byl částečně převzatý z rigorózní práce Mgr. Barbory Růžkové na téma: "Analýza názorů seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen", v němž byly provedeny...
Analysis of the Investment Environment of Chinese Commercial Properties in Czech Republic
Wang, Yining ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent) ; Radošević, Slavo (oponent)
Mnoho zemí by chtělo využít přímých zahraničních investic ke zvýšení růstu HDP a podpoře stabilního rozvoje. Česká republika je jednou ze zemí s největšími PZI ve střední a východní Evropě. Mezitím čínské investice významně vzrostly a již v posledních letech se staly důležitým rysem čínsko-evropských vztahů. Užší spolupráce mezi Čínou a Evropou by mohla podpořit přímé zahraniční investice. V rámci druhů přímých zahraničních investic zaznamenaly odvětví nemovitostí v mnoha rozvinutých a rozvíjejících se regionech rychlý nárůst. Cílem této studie je proto analyzovat investiční prostředí čínských komerčních nemovitostí v České republice. Pro tento výzkum budou použity dva základní výzkumné návrhy. První návrh se zaměřuje na shromážděná data, která jsou k dispozici pro prezentaci investičního klimatu České republiky. V této části také porovnáváme Českou republiku s ekonomikou služebních. Zjistili jsme, že relativně nízká cena práce, nízká míra inflace, snazší zřizování podniků (z hlediska času i spotřeby peněz) činí Českou republiku atraktivnější. A to je v souladu s empirickou analýzou. Zadruhé, pro tuto studii byla použita metoda dotazníku a dostáváme zpět 108 dotazníků. V této části se zabýváme jak subjektivními, tak objektivními otázkami. Na konci kapitoly také diskutujeme o zajímavých odpovědích...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 632 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.