Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Design služeb ve veřejných knihovnách
Šnýdl, Jakub ; Dombrovská, Michaela (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o designu služeb ve veřejných knihovnách. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou popsány služby ve veřejných knihovnách, jsou představeny základy a principy designu služeb. Dále následuje přehled nástrojů a metod designu služeb vhodných k využití v knihovnách. V praktické části jsou analyzovány služby Knihovny Matěje Josefa Sychry z hlediska uživatele pomocí nástrojů a metod designu služeb a jsou navržena možná vylepšení těchto služeb.
Cílové skupiny a jejich vymezení na příkladu Městské knihovny Nymburk
Latislavová, Barbora ; Kolínová, Pavlína (vedoucí práce) ; Nekolová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá segmentací uživatelů veřejných knihoven v kontextu marketingové komunikace mezi knihovnou a uživatelem. Práce mapuje marketingovou teorii segmentace trhu, kterou přenáší do prostředí veřejných knihoven a popisuje několik významných segmentů. Praktickou část práce tvoří případová studie na příkladu Městské knihovny Nymburk, která popisuje vybrané cílové skupiny této knihovny a způsob práce s nimi. Popsány jsou marketingové aktivity knihovny a jejich vyhodnocení vzhledem k cílovým skupinám. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vzděláváním k integraci - specifika role veřejných knihoven
Trnková, Zuzana ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Froněk, Jan (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat vztah mezi integrací a vzděláváním z pohledu migrujícího jedince, který se ocitá v nové kultuře. V první části skrze popis zkušenostního učení se, které představuje prostředek k pochopení kulturních specifik v nové společnosti, představím téma cílené edukace migrantských minorit. Vymezením potřeb, které jsou identifikovány jako klíčové v procesu adaptace, se zaměřím na takovou podobu vzdělávání, která aktivně podporuje začlenění jedince do společnosti, a tím usnadňuje adaptační proces. Mým cílem je představit, nakolik kulturní učení otevírá možnosti ovlivnění integračního procesu edukačním působením. Druhá část práce je pak věnována evropského projektu Knihovny pro všechny, který si kladl za cíl podpořit proměnu knihoven v multikulturní instituce. Představím jeho vizi, strategii implementace a následně evaluaci aktivit v českém prostředí. Mým záměrem je nastínit aktuální trend v práci s migranty a proměnu knihovních služeb v návaznosti na kulturní rozmanitost společnosti.
Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené
Hrychová, Tereza ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou služeb pro zrakově postižené uživatele ve veřejných knihovnách. Nejprve poskytuje teoretické uvedení do tématu včetně nastínění tematických projektů, neziskových organizací a legislativy. Poté se práce zaměřuje na samotné poskytování služeb pro zrakově postižené ve veřejných knihovnách, přičemž jsou zmíněny konkrétní aktivity knihoven jak z ČR, tak ze zahraničí. Praktická část práce je složena z analýzy čtyř vybraných knihoven v ČR a kvalitativního výzkumu. V závěru práce jsou zjištěné poznatky shrnuty do několika doporučení, která mohou knihovnám pomoci úspěšně nabízet služby pro zrakově postižené uživatele.
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech
Nováková, Zuzana ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech Práce se zabývá kulturní politikou komunistického režimu v 50. a 60. letech 20. století ve vztahu k veřejným knihovnám. Na základě archivních materiálů je hlavní pozornost věnována situaci na Ostravsku. Kulturní politika se ubírala dvěma směry - jednak cestou represí, kdy prostřednictvím cenzury tiskovin, očisty knihovních fondů a perzekuce oponentů byl občanům zamezen přístup k myšlenkám a dílům, které režim považoval za nežádoucí, škodlivé. Na uprázdněné místo po těchto autorech a knihách pak byly dosazovány prorežimní publikace, psané v duchu socialistického realismu. Veřejné knihovny využívaly celou řadu forem, jak k této nové literatuře přivést čtenáře a jak z nich vychovat loajální a uvědomělé budovatele socialismu - besedy a čtenářské konference, literární soutěže a ankety, Fučíkův odznak, Měsíc knihy a další. Pozornost je také věnována akcím, kterými knihovny podporovaly politiku strany a vlády, jako byly např. oslavy stranických výročí, nábory do hornictví, ateistická výchova čtenářů apod.
Podpora dětského čtenářství v České republice a německy mluvících zemích
Šilerová, Eva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dětského čtenářství a srovnává přístup k jeho podpoře v České republice a německy mluvících zemích. Úvodní část práce se věnuje dětskému čtenářství v současné době, faktorům, které jej ovlivňují a čtenářským zájmům dnešních dětí. Stručně hodnotí také současnou českou literaturu pro děti a její nakladatele. Následující dvě kapitoly popisují aktivity k podpoře dětského čtenářství, které vyvíjejí české knihovny i neknihovnické subjekty. Další oddíl představuje projekty k podpoře dětského čtenářství realizované v Rakousku a Německu, krátce seznamuje také s programy dalších německy mluvících zemí. Šestá kapitola stručně nastiňuje tematiku podpory dětského čtenářství v českých i zahraničních médiích. Práci doplňují dva praktické průzkumy. První porovnává aktivity vybraných českých a zahraničních knihoven a jejich příspěvek k podpoře dětského čtenářství. Druhý průzkum realizovaný mezi dětskými čtenáři Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze hodnotí spokojenost dětí s nabízenými tematickými besedami pro školní třídy. Závěr práce shrnuje získané poznatky a rekapituluje problematiku podpory dětského čtenářství.
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu
Stejskalová, Eva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Vášová, Lidmila (oponent)
Diplomová práce se věnuje podpoře dětského čtenářství. Práce je zaměřena na faktory a činitele ovlivňující výchovu ke čtenářství. První část řeší teoretické vymezení a význam čtení. Především jsou vysvětleny dva důležité pojmy, které se k tématu vztahují - čtení a čtenář. Dále se pokračuje důrazem na různé fáze čtenářského vzdělávání před a během školní docházky. Sledovány jsou především tři prostředí ovlivňující čtenářskou gramotnost. To znamená rodiny, školy a veřejné knihovny. Navíc jsou krátce v této práci také prezentovány národní projekty podporující čtení především v knihovnách. Druhá část je zaměřena na Městskou knihovnu v Praze, konkrétně na pobočku Smíchov a její aktivity. V této části jsou zmapovány různé programy pro děti. Zjišťují se opakující se činnosti pro rodiče s dětmi nebo pro samotné děti. Popsány jsou i akce pro kolektivy předškolních a školních dětí. Důležitá součást práce je zaměřena na výzkum spolupráce mezi Smíchovskou pobočkou a místními školami. Výsledky výzkumu spočívají v určení praktických zkušeností učitelů z těchto škol s aktivitami pobočky Smíchov a s jejich spoluprací s touto knihovnou.
Denní tisk ve veřejných knihovnách
Strnad, Jakub ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Machytka, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhají činnosti spojené s denním tiskem v pěti vybraných veřejných knihovnách. V úvodní kapitole je pomocí definic pojmů vymezena zkoumaná oblast, shrnuto předchozí zpracování tématu a představena metodologie výzkumu uskutečněného pomocí rozhovorů a dotazníku. V poslední části kapitoly jsou formulovány hypotézy. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány všechny české celostátní deníky a zdokumentovány jejich internetové aktivity. Pokud mají tituly elektronickou verzi, je v této části práce podrobena testu funkčnosti. Kapitoly 3 a 4 prezentují výsledky výzkumu provedeného na pěti veřejných knihovnách různých velikostí. Třetí kapitola představuje zkoumané knihovny a popisuje průběh nákupu deníků v těchto organizacích se zvláštním důrazem na proces rozhodování. Ve čtvrté kapitole jsou zkoumány preference čtenářů novin ve vybraných knihovnách a intenzita jejich zájmu v průběhu času. Tato část práce je také věnována rozboru zbylých knihovnických činností, jako je katalogizace a vyřazování deníků. Třetí a čtvrtá kapitola jsou ukončeny shrnutím zjištěných skutečností. V závěru jsou potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy.
Public relations v českých knihovnách: analýza externí komunikační strategie
Šicová, Petra ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Kolínová, Pavlína (oponent)
Diplomová práce je věnována tematice public relations v prostředí českých veřejných knihoven. Teoretická část práce přináší komplexní shrnutí problematiky public relations jako jedné z hlavních forem externí marketingové i manažerské komunikace knihoven. Postupně jsou popsány význam, cíle, principy, zázemí, obsahová náplň i používané metody a prostředky public relations. Značný prostor je věnován procesu budování značky a dobré image knihovny a externí prezentaci knihoven prostřednictvím masmédií a internetu. Text je doplněn mnoha příklady dobré praxe z českých knihoven. V empirické části je prezentován projekt průzkumného šetření o realizaci public relations v českých knihovnách v roce 2015. Průzkum pomohl zmapovat aktuální situaci a přinesl mnoho zajímavých informací o postojích knihoven k public relations a užíva- ných formách jejich externí prezentace, propagace a komunikace. Podrobnější vhled do praxe nabízí stručná přehledová studie, která představuje externí komunikační strategii a vybrané public relations aktivity ve dvou vybraných královéhradeckých knihovnách.
Internet, veřejné knihovny a informační politika na Kubě
Beranová, Jaroslava ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Očko, Petr (oponent)
Cílem předložené diplomové práce je představit vývoj a současný stav informační politiky a veřejných knihoven na Kubě. V první části práce je nastíněn historický a politický vývoj na Kubě od revoluce v roce 1959 do současnosti a zmapován rozvoj vybraných oblastí informační politiky na ostrově. Ve druhé části je analyzován rozvoj a šíření informačních a komunikačních technologií na Kubě, včetně rozšíření internetu a jeho cenzury. Poslední část se zabývá vývojem veřejných knihoven a částečně i knihovnictví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: