Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zkušenosti osob s neobvyklou sexuální preferencí s terapií
Vejdovská, Barbora ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Dymešová, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zkušeností nedelikventních osob s poruchami sexuální preference s psychoterapií. Cílem práce je porozumět zkušenostem nedelikventních osob s poruchami sexuální preference s psychoterapií a zhodnotit, zda je psychoterapie efektivním intervenčním nástrojem vhodným pro preventivní působení. Dále bude posouzen efekt psychoterapie na snižování rizikovosti spáchání sexuálního deliktu u nedelikventních osob. V teoretické části práce jsou nejprve představeny poruchy sexuální preference, včetně jejich klasifikace. Dále je pozornost věnována rozlišení sexuální deviace a sexuální delikvence. Následuje část věnující se stigmatizaci osob s poruchami sexuální preference. Na závěr teoretické části je přiblížena léčba poruch sexuální preference, dostupnost léčby v rámci České republiky a činnosti projektu Parafilik. Ve výzkumné části práce jsou představeny sexuální preference deseti mužů, včetně obtíží, které jim jejich odlišná sexualita přináší. Data byla získána prostřednictvím standardizovaného nástroje STABLE-2007 a polostrukturovaného rozhovoru. Následně byla data analyzována kvalitativní metodou IPA (Interpretativní fenomenologická analýza). Výsledky výzkumu naznačují, že psychoterapeutické působení dosáhlo pozitivních výsledků u devíti z deseti klientů s neobvyklou sexuální...
Spektrum psychoterapie z hlediska integrální teorie Kena Wilbera
Rosendorfová, Johana ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; Tylš Adámková, Jana (oponent)
V této teoretické práci nejprve představuji vlastní kondenzaci vývoje integrální (strukturálně- hierarchické) teorie vývoje vědomí Kena Wilbera. V druhé části se věnuji srovnání Wilberovy teorie s teorií psychodynamickou, ze které původně sám Wilber vyšel a následně ji opustil. Hlavní figurou porovnání tu bude pojetí transpersonálního vývoje Michaela Washburna, které je zakotveno v neo-jungiánském přístupu. V komparaci se ukazuje, že jedním z hlavních diferenčních znaků transpersonálních teorií je téma pre/trans záměny a umístění U-obratu, potažmo přístup k podstatě procesu regrese ve vývoji osobnosti. Poté se v klíčové části zamýšlím nad možnostmi propojením integrální teorie a psychoterapie a ukazuji, že se jedná o teorii, která umožňuje systematicky uvažovat také o psychických obtížích a psychoterapeutických směrech. Při analýze úrovní vědomí integrální teorie se odhaluje, že přechody mezi jednotlivými úrovněmi jsou místy možné krize self. Psychoterapie tu může nabídnout oporu a provázení, které lze specificky zaměřit na úskalí v daném bodu obratu. KLÍČOVÁ SLOVA integrální teorie, pre/trans záměna, regrese, vývoj vědomí, transpersonální psychologie, psychoterapie
Techniky land artu v arteterapii
KAMARÝTOVÁ, Anna
Tato bakalářská práce zkoumá potenciál využití land artových uměleckých strategií v arteterapii. V teoretické části se zabývá historií land artu. Dále rozebírá jednotlivé tvůrčí principy land artu a jejich možné terapeutické využití. Jsou zde uvedeny také příklady z praxe. V praktické části jsou popsány zkušenosti z workshopu, během nějž respondenti tvořili a reflektovali díla inspirovaná land artem. Praktická část se zabývá také interpretačními možnostmi land artového díla.
Možnosti uplatnění psychologa v oblasti předporodní psychoprofylaktické péče
Sýkora, Jan ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Matoušová, Milada (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti uplatnění psychologa v procesu psychoprofylaktické péče o rodičku, případně oba nastávající rodiče. Teoretická část se pokouší vymezit pojem předporodní psychoprofylaktické péče a zmapovat situaci z hlediska významných osobností v oblasti předporodní psychoprofylaktické péče a z hlediska historických souvislostí. Dále se pokouší vymezit úkoly předporodní psychoprofylaktické péče, seznámit se strukturou kurzů a prozkoumat jednotlivé porodní alternativy. Realizovaný výzkumný projekt kvalitativním způsobem zkoumá význam role psychologa v průběhu těhotenství nastávající matky a v oblasti prenatální péče o fetus. Zvolenou metodou polostrukturovaného rozhovoru zjišťuje jak potřeby a postoje těhotných žen, zejména ve třetím trimestru, tak zkušenosti psychologů, danou oblastí se zabývající.
Využití kognitivně-behaviorální terapie v odvykání kouření: přehled literatury
Brdičková, Naděžda ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Rolová, Gabriela (oponent)
Východiska: Zanechání kouření je spojeno s významným zdravotním přínosem. Přehled literatury o účinnosti kognitivně-behaviorální terapie (KBT) v odvykání kouření by pomohl rozpoznat prokazatelně účinné intervence a umožnil informovanější rozhodování o způsobech léčby. Cíl: Cílem této teoretické přehledové práce je zmapovat účinnost KBT a jejích jednotlivých prvků v odvykání kouření pomocí nesystematické rešerše. Metody: V databázi PubMed bylo pomocí klíčových slov vyhledáno 272 review publikovaných v anglickém jazyce v posledních 10 letech. Ta byla selektována a doplněna o další články na celkový počet 108 zpracovaných článků. Výsledky: Účinnost KBT jako samostatné léčby i léčby zvyšující účinek farmakoterapie v odvykání kouření byla prokázána v rozsáhlých klinických studiích, a to jak v individuálním (RR proti minimální intervenci 1.57 (1.40 - 1.77)), tak ve skupinovém (RR proti svépomocnému programu 1.88 (1.52 - 2.33)) poradenství. Účinnost se zvyšovala s intenzitou terapie. Analýza účinnosti jednotlivých složek KBT ukázala signifikantně pozitivní efekt závazku, zpětné vazby k chování, společenské odměny, identity spojené se změněným chováním a finanční odměny. Signifikantně negativní dopad měly dvě techniky, informace o emočních důsledcích a přerámování lapsu. Nepodařilo se prokázat účinnost...
Etické problémy při užití vybraných prostředků umělé inteligence pro zvládání úzkosti a deprese
Grepl, Václav ; Fošum, Jan (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnými etickými problémy při užití umělé inteligence jako podpůrného terapeutického nástroje pro zvládání úzkostných stavů. Rozvoj v oblasti umělé inteligence má vzrůstající klinický význam pro její využití v oblasti péče o duševní zdraví. Systémy založené na umělé inteligenci často přebírají některé podpůrné úkoly i v oblasti terapeutických intervencí, které dříve poskytovali kliničtí psychologové. Jedním z hlavních nástrojů psychoterapie je psychoterapeutický rozhovor vedený mezi pacientem a terapeutem. Rozhovor má nezastupitelný význam pro vytvoření terapeutického vztahu, stanovení diagnózy a vlastní terapeutický proces. Tradiční model psychoterapie se rozšiřuje, protože část péče o duševní zdraví začínají v některých technologicky vyspělých zemích nyní poskytovat z kapacitních důvodů i konverzační systémy, vedoucí prostřednictvím umělé inteligence terapeutický rozhovor s příjemcem terapie. Pro eticky odpovědné klinické využívání umělé inteligence je třeba identifikovat možné etické důsledky jejího narůstajícího využívání v oblasti péče o duševní zdraví a vytvořit podklady pro rozhodování o dynamice a mezích jejího využívání, stejně jako dodržovat zásady vývoje umělé inteligence konformní s etickými principy. Cílem diplomové práce je identifikovat a popsat hlavní etické...
Hranice mezi sociální prací a psychoterapií v klinické praxi Sociální práce
ŠVECOVÁ, Denisa
Ve své bakalářské práci se zabývám znalostmi psychoterapie studentů oboru sociální práce, které získali v průběhu studia a jejich využitím v budoucím zaměstnání. Dále řeším, zdali si studenti uvědomují své kompetence a s tím související hranici sociální práce a psychoterapie.
Virtuální realita v psychologii a psychoterapii
KAFKA, Dominik
Bakalářská práce se zabývá využitím virtuální reality v psychologii a psychoterapii. K tomu využívá design přehledové studie a čerpá z databází. Nejprve čtenáře seznamuje s obecnými informacemi o virtuální realitě, s jejím účelem a vlastnostmi. Dále následuje kapitola o virtuální realitě v psychologii, kde se práce zaobírá výhodami a nevýhodami virtuální expozice a aktuálním psychologickým výzkumem, jako je prostorová percepce či virtuální vzdělávací prostředí. Posledním tematickým okruhem je virtuální realita a léčba, jež je věnován terapii fóbií, léčbou posttraumatické stresové poruchy, látkové závislosti, bolesti, obezity a dalšími obtížemi, u nichž byla zjišťována efektivita použití virtuální expozice. Zvláštní důraz je v práci kladen na popis vybraných aplikací virtuální reality, a to pro možnost utvoření lepší představy o průběhu její expozice. V následné diskuzi jsou shrnuta zjištění z využitých výzkumů a je také vyvozena efektivita užití virtuální reality v jednotlivých oblastech terapie. Jsou zde také představena aktuální doporučení a potenciál přikládaný jednotlivým možnostem využití virtuální reality v psychologii i psychoterapii. Mezi hlavní klíčová slova vyhledávání patří: virtuální realita, VR, VRET, psychologie, psychoterapie, imerze, léčba, expozice, simulace a dále specifická klíčová slova nutná pro doplnění obsahu dílčích kapitol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: