Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,646 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ošetřovatelský proces v prevenci imobilizačního syndromu
Havlasová, Anežka ; Průšová, Kateřina (vedoucí práce) ; Hromádková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou imobilizačního syndromu. Klade si za cíl poukázat na rizika spojená s dlouhodobou imobilizací, rozpoznání včasných příznaků imobilizačního syndromu a předcházení vzniku komplikací. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku imobilizačního syndromu v jednotlivých orgánových soustavách, kde jsou související změny a prevence podrobně rozepsány. Empirickou část tvoří dotazníkové šetření, které se zaměřuje na znalosti sester ze standardního a JIP oddělení. Ověřované znalosti se týkají předcházení a podstaty imobilizačního syndromu. Na dotazníkovém šetření se podílelo celkem 99 respondentů napříč Fakultní nemocnicí v Motole. Získaná data byla zpracována a následně byly porovnávány znalosti sester na základě vzdělání, typu pracoviště a délky praxe. Cíle: Cílem bakalářské práce bylo přinést ucelený přehled relevantních poznatků o imobilizačním syndromu. Dále bylo cílem zjistit prostřednictvím dotazníku vlastní konstrukce znalosti sester o imobilizačním syndromu. Metody: Šetření bylo provedeno prostřednictvím kvantitativního výzkumného šetření. Dotazník vlastní konstrukce byl rozdán v tištěné formě praktickým a všeobecným sestrám. Dotazník obsahuje 27 otázek, skládá se z otevřených, a i uzavřených odpovědí. Výsledky: Z vlastního šetření je patrný rozdíl ve...
Využití zážitku při prevenci rizikového chování
Palyov, Pavel ; Hanková, Zdeňka (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
Tématem této diplomové práce je využití zážitku v prevenci rizikového chování. Práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické. V první kapitole se zabýváme prevencí rizikového chování a související legislativou, rolí metodika prevence i dalších pracovníků, postavením školního preventivního programu společně s využíváním třídnických hodin; v neposlední řadě pak vyučováním samostatného předmětu výchova ke zdraví. Druhá kapitola popisuje jednotlivé druhy rizikového chování (s ohledem na výskyt u žáků na základních školách), jejich specifické znaky a projevy. V poslední teoretická kapitola se věnuje zážitkové pedagogice, jejím východiskům, základním principům a metodám. Dále představujeme vybrané zážitkové programy, které se využívají právě při prevenci rizikového chování ve vybraných vzdělávacích zařízeních. Cílem práce je zjistit, jaká je zkušenost metodiků prevence s využíváním metod zážitkové pedagogiky v prevenci rizikového chování. Tento cíl sledujeme v praktické části diplomové práce. Analyzujeme výstupy dotazníkového šetření, které proběhlo mezi metodiky prevence vybraných pražských škol. I zde se zaměřujeme především na využití metod zážitkové pedagogiky, které se používají na základních školách. Dále pak sledujeme realizaci třídnických hodin, jejich možné působení na...
Nejčastější sportovní zranění jezdců motokrosu a možnosti jejich prevence
Syrový, Dominik ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Žáková, Lenka (oponent)
Název: Nejčastější sportovní zranění jezdců motokrosu a možnosti jejich prevence Cíle: Cílem této diplomové práce je na základě analýzy dat z dotazníkového šetření zhodnotit četnost sportovních zranění jezdců motokrosu na území ČR za rok 2021 a dále u vybrané skupiny zjistit úroveň nošení ochranných pomůcek a kondiční přípravy (včetně regenerace). Metody: Práce využívá metodu anonymního nestandardizovaného dotazníku k analýze nejčastějších sportovních zranění v roce 2021. Dále byla pomocí dotazníku zjištěna úroveň nošení ochranných pomůcek, formy kondiční přípravy a regenerace. Respondenti byli osloveni přímo nebo skrze zájmové skupiny motokrosu na sociálních sítí. Pro analýzu dat byl použit software Microsoft Excel. Výsledky: Výzkumný soubor tvořilo 128 respondentů. Ti byli na základě výkonnostní úrovně rozděleni do tří kategorií jezdců motokrosu: hobby/rekreační - 76, přebor - 35, profi/mistroství ČR - 17. Dle vyhodnocených dotazníků utrpěli jezdci za rok 2021 v průměru 10,6 zhmožděnin na osobu (nejvíce v oblasti horní končetiny), dále průměrně 1,7 zlomenin na osobu (nejvíce v oblasti horní končetiny) a 4,7 úrazů v oblasti měkkých tkání kloubů nebo orgánů (nejvíce v oblasti kolene). S vyšší úrovní motokrosu rostl počet zlomenin, úrazů kloubů a orgánů. Bolesti v oblasti zad a krku spojených s...
Zjistit povědomí o virové hepatitidě A, B u vybrané skupiny policistů
Skybová, Alice ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zjištění, jaké povědomí má vybraná skupina policistů o prevenci a možné nákaze virovou hepatitidou A a B. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První z nich se zabývá charakteristikou těchto infekčních onemocnění, jejich přenosem, klinickými příznaky, diagnostikou infekce, terapií, prognózou a prevencí. V praktické části je uveden hlavní cíl práce spolu s dílčími cíli a použitá metoda výzkumu včetně průběhu šetření. Dotazníkového šetření se účastnilo 95 respondentů a poznatky výzkumu jsou zpracovány ve výsledkové části. Zhodnocení provedeného dotazníkového šetření dle správnosti odpovědí je předmětem diskusní části. Výsledkem bylo zjištění, že vybraná skupina policistů má velmi dobré povědomí o hepatitidách typu A a B odpovídající číselné známce 1,9, avšak znalosti o přenosu těchto virových nemocí, o jejich nebezpečnosti a prevenci před jejich nákazou dosáhly slabších výsledků. Tyto závěry výzkumu byly použity k vytvoření edukačního materiálu ve formě informativního letáku, který je také součástí této práce. Navíc jsem navrhla průběh možného semináře prováděného v rámci celoživotního vzdělávání policistů, při němž může být informační leták využit. Edukační materiál spolu se seminářem bude sloužit k osvětě a zlepšení informovanosti policistů o virových...
Zavádění předmětu Výchova ke komunikaci na 1. stupni ZŠ
Svobodová, Ingrid ; Starý, Karel (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Tato práce se věnuje zavedení nového předmětu Výchova ke komunikaci na prvním stupni konkrétní základní školy. Předmět je zaměřen na sociální rozvoj dětí skrze témata primární Cílem práce je rozkrýt potřebu změny preventivních programů, popsat souvislosti mezi stranami zainteresovanými do této změny, a tuto změnu vyhodnotit. Pro tento výzkum byli zvoleni respondenti zastupující jednotlivé ročníky prvního stupně, kteří absolvovali příslušné školení a začali s výukou nového předmětu, dále ředitel školy a bývalý metodik prevence. Data získané z polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s pedagogy, ředitelem a metodikem prevence, byla kódovaná a vyhodnocená krátkým shrnutím a tabulkou. Změna byla vyhodnocena také po pozorování jednotlivých tříd ve výuce. Výzkum ukázal, že prvotně změna potřeby učitelů ovlivnit svůj rozvrh a trávit více času s dětmi ve svojí kmenové třídě. Ukázalo se také, že na prvním stupni chybí učitelům třídnická hodina a mají výhrady vůči množství volitelných předmětů, kterými se škola profilovala. Pedagogové na počátku hledali možnosti, jak ovlivnit rozvrh a volitelné předměty ve škole právě v oblasti třídnictví. Až výrazná nespokojenost pedagogů s erními programy primární prevence potom učitele vedla právě k tomuto tématu. Předmět Výchova ke komunikaci byl zařazen do výuky hned jak získal...
Ways to spend free time of primary school teachers in Skalica district
Straková, Sára ; Blažková, Veronika (vedoucí práce) ; Hanková, Zdeňka (oponent)
Diplomová práce se zabývá volným časem pedagogů základních škol působících v okrese Skalice. Reaguje tak na situaci posledních let, kdy je v pedagogické i širší veřejnosti stále častěji zmiňována problematika vyhoření pedagogů. Autorka prostřednictvím získaných teoretických poznatků charakterizuje volný čas z historického hlediska, nahlíží do jednotlivých období, v nichž sleduje rozdíly v trávení volného času. Historický kontext nabízí lepší pochopení toho, jak se volný čas, a jeho náplň, vyvíjel a měnil. Změny, odrážející se ve způsobech trávení volného času v současnosti autorka popíše. Podobně, jak v minulosti, tak i v současnosti, má volný čas jasně stanovené funkce. Funkce volného času jsou popsány v samostatné kapitole a poskytují nám možnost uvědomění si jejich důležitosti. Specificky se autorka práce zaměřuje na možnosti trávení volného času ve Skalickém okrese. Teoretická část nám v neposlední řadě představuje pedagogy, jejich povinnosti a jejich možnosti trávení volného času. Součástí diplomové práce je empirický výzkum vycházející z dotazníkového šetření doplněného polostrukturovanými rozhovory se čtyřmi pedagogy základních škol působících ve vybraném okrese. Výzkum si klade za cíl analyzovat způsoby trávení volného času pedagogů základních škol ve Skalickém okrese. Výsledky empirického...
Tvorba metodické podpory pro realizaci pohybových programů dětí mladšího školního věku v češtině, ukrajinštině a ruštině
Shkliar, Alexandra ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Pavlová, Ilona (oponent)
Název: Tvorba metodické podpory pro realizaci pohybových programů dětí mladšího školního věku v češtině, ukrajinštině a ruštině Cíl: Cílem bakalářské práce je tvorba vhodné a srozumitelné metodické podpory k podpoře pohybové aktivity u ukrajinských dětí v azylu v ČR. Metody: Bakalářská práce se skládá se ze tří částí a má teoreticko-empirický charakter. V první, teoretické části je využit kvalitativní přístup (literární rešerše). Ve druhé části byl na základě rešerše vytvořen návrh metodické podpory, který byl následně přeložen tak, aby byl k dispozici ve třech jazycích: češtině, ukrajinštině a ruštině. Ve třetí, empirické části byl využit kvantitativní přístup ve formě anonymní ankety dotazníkového typu. Výzkumný vzorek pro empirickou část byl získán metodou záměrného výběru. Respondenty byly zejména osoby z oblasti školství, které pracují s dětmi, osoby z rodin postižených válkou (uprchlicí z napadené země), rodiny pocházející ze země, jež válku začala a rodiny českých občanů, jejichž děti trpěly psychickými problémy ve spojitosti s válkou. Výsledky: Anketního šetření se zúčastnilo 41 respondentů, z toho 12 z České republiky, 15 z Ukrajiny, 4 z Běloruska, 8 z Ruska, 1 z Kazachstánu a 1 ze Slovenska. Přičemž 19 (46,3 %) z nich se věnuje pohybovým aktivitám dětí ve volnem čase, 10 (24,3 %)...
Kompenzační cvičení jako prevence zranění u hráčů ledního hokeje
Steklík, Aleš ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Novák, Dominik (oponent)
Název: Kompenzační cvičení jako jeden z možných nástrojů prevence zranění u hráčů ledního hokeje Cíle: Cílem této práce bylo v prvé řadě na základě odborných článků a dostupné literatury identifikovat a popsat nejčastější zranění, ke kterým dochází u hráčů ledního hokeje. Následně byla práce zaměřena na vytvoření zásobníku kompenzačních cvičení (uvolňovacích, posilovacích, protahovacích), která by mohla vést ke snížení rizika vzniku úrazů. Metody: Práce byla založena na empirickém charakteru. Byly využity poznatky z odborné literatury. Na základě odborné literatury, konzultacemi s fyzioterapeuty a vlastní zkušenosti byly navrženy kompenzační cvičení, které se zaměřovaly na prevenci zranění u hráčů ledního hokeje nebo na odstranění dysbalancí či na cvičení typické pro rozvoj hráče ledního hokeje. Závěr: Na základě odborné literatury a článků bylo zjištěno, že nejčastěji vznikají u hráčů ledního hokeje zranění z důvodu přetížení a kontaktu s protihráčem. Hráči ledního hokeje většinu času tráví na ledě při zápase či tréninku nebo věnují čas kondiční přípravě. Zapomínají však na kompenzační cvičení. Následkem toho dochází ke svalovým dysbalancím kvůli jednostrannému zatížení a to způsobuje mnoho negativních změn v pohybovém systému. Tyto problémy pak mohou vyústit v bolest či zranění. Navzdory...
Znalosti sester o prevenci syndromu náhlého úmrtí kojence
Šindlerová, Petra ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Syndrom náhlého úmrtí kojence je nadčasové téma, které ačkoliv je již prozkoumané do patřičné hloubky představuje v medicíně stále nevysvětlený a nezodpovězený problém. Cílem práce je přinést ucelený souhrn o problematice syndromu náhlého úmrtí kojence a jeho prevence a prozkoumat vědomosti sester týkající se znalostí této onální resuscitace u kojence. Dalším cílem bylo porovnat úroveň zjištěných znalostí u sester vybraných oddělení. Bakalářská práce má dvě části. Teoretická část je zaměřena na základní informace o problematice syndromu náhlého úmrtí kojence, aktuálních doporučení týkající se prevence a kardiopulmonální resuscitace. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum vlastní konstrukce formou dotazníkového šetření, zaměřující se na znalosti sester o syndromu náhlého úmrtí kojence, jeho prevence a znalostech první po případě nutnosti zahájení kardiopulmonální resuscitace. Výzkumné šetření bylo provedeno na neonatologických odděleních a výsledky dotazníkového šetření znázorněny v grafických přehledech, získaná data jsou statisticky zpracována a v n rozbor výsledků šetření. Ve výzkumném šetření se ukázalo, že úroveň teoretických znalostí sester je na celkem dobré úrovni, ne však vynikající úrovni. Výsledky práce potvrzují, že teoretické znalosti o syndromu náhlého úmrtí kojence a kardiopulmonální...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,646 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.