National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Message of Karel Makoň
Krůza, Jan Oldřich ; Vogel, Jiří (advisor) ; Vik, Dalibor Jiří (referee)
Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití pozemského života pro vstup do vědomého spojení s Věčností. Hovořil ke skupinkám příznivců, z čehož se zachovalo přes tisíc hodin magneto- fonových záznamů. Pro šíři jeho hovorů je těžké určit, jaké jsou hlavní body jeho poselství, a dostupná literatura o něm je velmi sporadická. Vyskytují se závažné výroky, které v obměnách opakuje po více než dvacet let svého auditivně zazna- menaného působení. Mezi tyto opakující se výroky patří například: "Trpnost je nezbytnou součástí cesty k Bohu.", "Modlitba nesmí být mechanická, aby měla spojovací účinek.", "Milost Boží je zákonitým jevem." Tyto lze s jistotou zařa- dit mezi stěžejní pilíře jeho nauky. Jaké jsou ale ty ostatní? Pomocí počítačové analýzy přepisů nahrávek lze dospět k seznamu kandidátských témat, jenž může být základem pro vyčerpávající seznam pokrývající celý mluvený korpus. V mlu- veném korpusu Karla Makoně lze nalézt odpovědi na všechny základní otázky systematické teologie. Mnohé z těchto odpovědí jsou v kontroverzi k církevním naukám. Esence Makoňova poselství lze shrnout starověkým citátem "Tento život je mostem do věčnosti." Jiní jeho příznivci...
The Message of Karel Makoň
Krůza, Jan Oldřich ; Vogel, Jiří (advisor) ; Vik, Dalibor Jiří (referee)
The Message of Karel Makoň Abstract Karel Makoň (*1912 †1993), a Czech mystician, has left behind an extensive and significant opus, both written and spoken. In the dozens of books he has written he elaborates on a how-to for entering the conscious Life Eternal. He was talking to several groups of followers, which resulted in over a thousand hours of magnetophone tape recordings. The breadth of his talks makes it hard to deter- mine the main points of his message, and available literature about him is very sporadical. There are repeated significant statements appearing over the span of more than twenty years of his recorded oral activity. Some of these repeated sta- tements are: "Passivity is an essential part of the path to God.", "Prayer must not be mechanical if it is to have its connecting effect.", "God's grace is a phenomenon subject to law." These statements can certainly be included in the foundation of his teaching. But what does the foundation include otherwise? A list of candidate topics in Makoň's spoken corpus can be obtained through computational analysis of his transcribed recordings. This can be a basis for an exhaustive list of topics covering the entire material. All foundational questoins of systematical theology can be answered using Makoň's talks. Many of these answers are controversial...
The Biblical View of Suffering based on the Old Testament Book of Job and Selected texts of Mesopotamian Literature.
Fictumová, Regina ; Vogel, Jiří (advisor) ; Vik, Dalibor Jiří (referee)
In my bachelor's thesis, I focus on the Biblical view of suffering in the Old Testament book of Job and the reflected suffering of the pious in selected themes of the wisdom literature of ancient Mesopotamia. The Book of Job could be seen as an "extraordinary complicated"1 book and in my opinion, it seems to me even provocative in several ways. This dense text, which I consider among other things, to be a theological treatise, contains not only very deep thoughts but also scary, sometimes even dark statements, in which even a well- informed reader can easily get lost. Paying attention to this possible confusion the thesis simplifies the topics by clarifying the main line of thought or intent of the book. The intent is to reference biblical pericopes, which I found and documented by studying the literature and the Scriptures. The book of Job is not the only composition from which wisdom, refined by pain, speaks. The problem of suffering is one of the timeless problems of human existence. As a consequence of that, I searched for texts from the wisdom literature of ancient Mesopotamia, such as "Man and his God," "I want to praise the Lord of Wisdom," and "Babylonian Theodicy," and compared the book with above mentioned literatures. This effort may be seen boldly by several readers, but I believe it to...

See also: similar author names
1 VIK, Daniel
7 Vik, Dalibor
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.