Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Environmentální právní aspekty provozování horolezectví
Kyloušková, Nikola ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
1 Předložená diplomová práce se věnuje analýze právních předpisů zajišťujících ochranu přírody a krajiny v souvislosti s provozováním horolezectví na území České republiky. Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený přehled o právních aspektech provozování horolezectví a provést jejich kritický rozbor. Z tohoto důvodu se také diplomová práce věnuje činnosti s provozováním horolezectví úzce související, tedy pohybu osob ve volné přírodě. Zohledněn je i podstatný soukromoprávní aspekt provozování horolezectví, a to práva vlastníků pozemků. Stěžejní část je věnována právní úpravě provozování horolezectví ve zvláště chráněných územích, které jsou významnou lokalitou pro provozování předmětné aktivity. Závěry této diplomové práce se opírají nejen o zákonnou a podzákonnou právní úpravu, ale také o velké množství správních rozhodnutí a opatření obecné povahy, které k dané problematice vydávají v rámci rozhodovací praxe orgány ochrany přírody. Diplomová práce je členěná do šesti tematicky provázaných kapitol, které se věnují vymezení pojmu horolezectví, identifikaci důvodů právní regulace, a především prezentaci a rozboru právní úpravy a právních aspektů provozování horolezectví včetně problematiky soukromoprávní i veřejnoprávní odpovědnosti. Diplomová práce může sloužit nejenom odborné právní veřejnosti, která se...
Myslivost a rybářství ve světle vybraných otázek ochrany životního prostředí
Rudolf, Vít ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Myslivost a rybářství ve světle vybraných otázek ochrany životního prostředí Tématem předkládané diplomové práce je myslivost a rybářství ve světle vybraných otázek ochrany životního prostředí. Myslivost i rybářství jsou činnosti, které volnočasových aktivit nicméně jejich hlavním účelem je ochrana přírody a jako takové by měly reagovat na změny v přírodě, které sebou přináší klimatická změna. Cílem diplomové práce je poskytnutí čtenáři základní náhled do problematiky právní úpravy myslivosti a rybářství a hodnocení současné právní úpravy z hlediska připravenosti na změny přírodě, které sebou přináší probíhající klimatická změna. Naplnění druhého cíle je sledováno nalezením odpovědi na tři otázky: Pečuje česká úprava dostatečně o zachování biologické rozmanitosti?", "Bojuje česká právní úprava efektivně s invazivními a nepůvodními druhy?" "Je česká právní úprava připravená na změny v chování zvířat, které nevyhnutelně nastanou klimatickou změnou?". Práce je dělena do pěti kapitol. Začátek práce je věnován problematice klimatické změny je kladen důraz zejména na vyložení problémů týkajících se úbytku biodiverzity, příchodu nepůvodních druhů a změn v chování zvířat. Dále je v práci věnován prostor stručnému vylíčení jak faktické, tak právní historie myslivosti a rybářství a pramenům mezinárodního práva, které...
Právní úprava manželství a dnešní společnost
Král, Daniel ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Chmel, Jan (oponent)
52 Právní úprava manželství a dnešní společnost Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na porovnání společenského vývoje v kontextu vývoje rodin, přičemž poukazuje na poměrně rychlý vývoj směrem k rovnoprávnosti a utlumení stigmat spojených s nesezdaným soužitím. Tento společenský vývoj je pak v práci konfrontován se stávající právní úpravou, zejména v České republice. Tato práce se konfrontací snaží poukázat na strnulost právního řádu a také označit určité nespravedlnosti z toho vyplývající pro adresáty právních norem. Tato práce je rozdělena do 4 částí. V první části je pojednáno o pojmu rodina a o tom, jak je tento jev vnímán z hlediska sociologie. V části druhé se práce věnuje manželství, kdy je zvláštní důraz kladen na vytyčení problémům, které jsou s manželstvím spojovány. V části třetí je pak popsáno manželství z hlediska různých myšlenkových směrů, kdy je manželství analyticky postaveno před otázky smyslu a funkce jeho existence v právních řádech. Konečně, ve čtvrté části jsou představeny různé směry právní regulace, které by mohly zajistit spravedlivější a komplexnější úpravu manželského, potažmo rodinného práva tak, aby tato regulace odpovídala požadavkům dnešní společnosti. Celkově se práce zaměřuje především na práva majetková, dědická a některá sociální. Předmětem pojednání v této práci není...
Vybraná problematika pohybu elektricky poháněných osobních dopravních prostředků
Konečný, Dalibor ; Stáňa, Ivo (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Diplomová práce Vybraná problematika pohybu elektricky poháněných dopravních prostředků je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část se zabývá popisem elektrických kol, elektrokoloběžek a elektrických skateboardů. Dále také právní úpravou, tuningem a problematikou spojenou s těmito dopravními prostředky. Druhá část se věnuje současnému stavu poznání v této oblasti. Poslední část je věnována praktickému měření, konkrétně brzdění, akceleraci, rozjezdům do oblouků, průjezdům oblouky, příčnému přemístění a vychýlení se při ohlížení. Při měření bylo k dispozici 10 elektrokoloběžek, na kterých jelo 9 různých jezdců a 6 elektrokol, na kterých jelo 12 různých jezdců. V závěru práce je provedeno celkové vyhodnocení.
Právní úprava bezpečnosti lyžování
Janků, Ladislav Jack ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Psutka, Jindřich (oponent)
Právní úprava bezpečnosti lyžování Abstrakt Práce poskytuje vhled do italského a českého lyžařského práva s akcentem na bezpečnost lyžařských areálů a provozování zimních sportů na sněhu, zejména v jejich rekreační formě. Studie ve své první části přehledně mapuje evoluci italské právní úpravy bezpečnosti zimních sportů s důrazem na sport lyžařský od 60. let minulého století až po současnost. Mimořádná pozornost je věnována aktuální právní úpravě po její rozsáhlé novelizaci (D.Lgs. 40/2021), přinášející významné změny, účinné od 1. 1. 2022. Studie se rovněž věnuje rozhodovací praxi italských soudů, uvádí recentní doktrinální náhledy, nastiňuje možná východiska a možnosti harmonizace lyžařského práva v zemích EU. První kapitola této části se věnuje historii italské zvláštní právní úpravy, mapuje její vývoj až po dosavadní úpravu, platnou do konce roku 2021. K tomu logicky popisuje i relevantní, aktuálně platnou obecnou úpravu. Součástí je i popis vzniku Pravidel FIS, jakožto celosvětově uznávaného kodexu chování lyžaře, jež byl vytvořen právě v Itálii, což podtrhuje význam této lyžařské země v mezinárodním kontextu. Druhá kapitola se pak věnuje nové zvláštní úpravě bezpečnosti zimních sportů (D.Lgs. 40/2021), kterou podrobně analyzuje a komentuje. Kapitola třetí je věnována přehledu judikatury, kde jsou...
Komparativní analýza českého a francouzského dědického práva a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem
ZÍKOVÁ, Tereza
Hlavním cílem této bakalářské práce je komparativní analýza české a francouzské právní úpravy dědického práva. Druhotným cílem je analýza příslušných právních termínu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se následně dělí na dílčí podkapitoly. První kapitola pojednává o české právní úpravě dědického práva. Druhá kapitola se věnuje úpravě dědického práva ve Francii a ve třetí kapitole následuje komparace české a francouzské úpravy dědického práva. Poslední kapitola obsahuje rozbor konkrétní francouzské právní terminologie a její součástí je také francouzsko-český glosář. Práce je zakončena závěrem a resumé ve francouzštině.
Náhradní mateřství v České republice - Etické otázky náhradního mateřství
BARCZIOVÁ, Aneta
Tato práce má teoretický charakter a zabývá se problematikou náhradního mateřství v České republice. Cílem je přiblížit podstatné etické problémy a ukázat, jak je institut náhradního mateřství právně upraven. Dále se tato práce věnuji roli, jakou v institutu hraje sociální pracovník a v neposlední řadě se také zabývá rodinou, která je jedinečnou a nenahraditelnou institucí. Je známo, že v dnešní době stoupá počet neplodných párů a náhradní mateřství je jednou z metod pomoci v neplodnosti, při které se i tyto páry mohou stát rodiči. V České republice je ale institut náhradního mateřství jen minimálně upraven zákony a pro mnoho lidí z celého světa je eticky nepřijatelné. V práci upozorňuji na to, že je důležité, aby byl v budoucnu institut náhradního mateřství zcela právně upraven, aby nedocházelo k jakémukoliv zneužití tohoto institutu a aby se předcházelo negativním dopadům, které by mohly nastat.
Právní úprava střídavé péče o dítě
MAŠKOVÁ, Eva
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou střídavé péče o dítě. Jejím cílem je zjistit, kdy soud upřednostňuje střídavou péči a v jakých případech rozhoduje o svěření dítěte do péče pouze jednoho rodiče. Bakalářská práce je pouze teoretická a její jednotlivé části jsou zpracovány deduktivní a analytickou metodou. Je rozdělena do několika kapitol, kdy první z nich se věnuje historickému vývoji střídavé péče. V další kapitole jsou zmíněny odkazy na aktuální judikaturu a důležité právní předpisy, které upravují péči o dítě po rozvodu rodičů. Třetí kapitola se věnuje jednotlivým druhům péče o dítě - rozlišujeme střídavou, společnou anebo výlučnou péči jednoho rodiče. Čtvrtá kapitola se zabývá faktory, jež ovlivňují střídavou péči. Těmi jsou například vzdálenost bydlišť rodičů, intervaly střídání, postoj a přání dítěte anebo souhlas rodiče. Pátá kapitola zmiňuje zahraniční právní úpravu střídavé péče a v poslední kapitole je zaznamenána rozhodovací praxe českých soudů. Formou diskuse jsou v práci zpracovány závěry k výzkumným otázkám, které se týkají podstatných aspektů střídavé péče a prospěšnosti soudních rozhodnutí v souvislosti s nejlepším zájmem dítěte. Součástí diskuse je komparace názorů jednotlivých autorů a následné srovnání se zákony.
Komparativní analýza české a francouzské úpravy živnostenského podnikání a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem
BALDÍKOVÁ, Barbora
Tématem této práce je živnostenské podnikání v České republice a ve Francii a rozbor příslušné právní terminologie. Práce se skládá z deskriptivní a jazykové části. Deskriptivní část obsahuje informace o právní úpravě živnostenského podnikání v České republice a ve Francii, konkrétněji se zaměřuje na účastníky živnostenského podnikání a podmínky jeho provozování. Následuje komparace české a francouzské právní úpravy živnostenského podnikání. Jazyková část nabízí analýzu příslušných právních termínů a jejich české ekvivalenty. V případě neexistence českého ekvivalentu je navržen možný překlad. Součástí jazykové části je rovněž francouzsko-český glosář.
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Šrámková, Adéla ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.