Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Širým světem Stanislava Nikolaua. Zeměpisný magazín 1924 - 1944
Ulipová, Jana ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Diplomová práce se zabývá časopisem Širým světem, který řídil Stanislav Nikolau (1878- 1950), výrazná osobnost našeho veřejného života za první republiky. Na základě historické analýzy primárních zdrojů, které byly zařazeny do kontextu studiem sekundární literatury, práce doplňuje charakteristiku Nikolauovy osobnosti. Pozornost je věnována jeho názorové orientaci, jež vychází z myšlenek nacionální pravice, se silným protikomunistickým směřováním. Dále si všímá Nikolauovy role ve vedení českého fašistického hnutí Vlajka i antisemitské rétoriky. Práce představuje jeho bohatou činnost na poli pedagogickém, publicistickém i editorském a neopomíjí ani jeho odborné působení, vždy úzce provázané s geografií. Jádro práce představuje rozbor populárně-naučného periodika Širým světem, zeměpisného magazínu, který Nikolau založil v roce 1924 pro čtenáře z řad mládeže. Tomu odpovídal i obsah, přinášející dobrodružné příběhy, povídky i původní cestopisné reportáže, ve kterých se mimo houževnatosti lidského ducha odráží i různorodost geografických podmínek přítomných zejména na mimoevropských kontinentech. Obsah časopisu se tematicky dále rozvíjel a měnil v rámci preferencí Nikolaua, který reflektoval vzrůstající zájem čtenářské obce i rychle se měnící atmosféru na evropském kontinentě. Opomenut není ani...
Popularizace manipulační hypotézy
BIERLOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá tématem manipulační hypotézy a jeho popularizací pro žáky základních škol a širokou veřejnost ve formě povídek. Do literární části bylo na základě prostudované literatury vybráno deset příkladů manipulace parazitem, které byly odborně popsány a vysvětleny. V rámci bakalář-ské práce bylo zmapováno téma manipulační hypotézy v aktuálních učebnicích pří-rodopisu. Podle rešerše bylo následně přeformulováno pět příkladů manipulace pa-razitem v povídky, které mají za cíl vysvětlit čtenáři lehčí formou jejich vzájemné vztahy.
Popularizace vědy v českých audiovizuálních médiích se zaměřením na kosmonautiku
Vopršal, Lukáš ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zpracování a popularizace vědy v oblasti kosmonautiky v českých audiovizuálních médiích. Cílem práce bylo na příkladech vědecko-populárních pořadů ve dvou různých audiovizuálních médiích interpretovat obsahovou stránku vybraných epizod ve zvoleném časovém období a vhodnou srovnávací metodou zhodnotit využití popularizačních prvků ve vysílání každého z pořadů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, zpracovaná na základě české i zahraniční odborné literatury, s cílem zmapovat a popsat přístupy k popularizaci vědy v médiích formou vymezení pojmů věda, masová média, vědecká žurnalistika, popularizace vědy. Rozsáhlá část rešerše se věnuje vývoji české vědecké žurnalistiky od 2. poloviny 19. století po současnost, a v detailu téma rozebírá na příkladech dvou renomovaných vědecko- populárních pořadů - Meteor a Okna vesmíru dokořán. V praktické části se autor věnoval interpretaci obsahu a obsahové analýze televizního pořadu Hyde Park - Civilizace v pěti vybraných epizodách zaměřených na kosmonautiku, a vysílaných v období roků 2021 - 2022, a též rozhlasového magazínu "Experiment" ve dvanácti vybraných epizodách vysílaných v roce 2022. Dále autor zpracoval rozhovory s autory magazínu "Experiment" na téma...
Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou
Hlavica, Michal ; Ostrý, C.
Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně.
Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť
Hlavica, Michal ; Zubalík, J. ; Těsnohlídek, J.
Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů.
Bulvarizace českých deníků - změny v letech 1995 - 2010
Dokulilová, Radka ; Trampota, Tomáš (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce "Bulvarizace českých deníků - změny v letech 1995 - 2010" pojednává o probíhajícím procesu změn, který se dotýká českých deníků. Studie se zaměřuje na celostátní plnoformátové české deníky zahrnující seriózní tisk i bulvár v průběhu let 1995 až 2010. Snaží se přiblížit jednotlivé aspekty, které ke změnám vedly. Cílem studie je pokusit se pomocí kvantitativní obsahové analýzy rozkrýt jednotlivé znaky bulvarizace dle předem definovaných indikátorů. Na základě analyzovaných dat je možno vyvodit, že ne u všech vybraných deníků jsou skutečně prokazatelné všechny určené znaky bulvarizace. Z výsledků šetření dále vyplývá, že v největší míře dochází u českých deníků k navyšování počtu domácích zpráv a také k úbytku počtu zpráv týkajících se politiky.
Obsahová analýza bulvarizace českých zpravodajských portálů
Peroutková, Jana ; Lupač, Petr (vedoucí práce) ; Duffková, Jana (oponent)
Bakalářská práce je postavena na obsahové analýze zpravodajských serverů z hlediska bulvarizace. Ukáže se, že tento fenomén je velice citlivé téma, a to co do definice a vytyčení nejdůležitějších indikátorů bulvarizace či popularizace. Touto prací chci především rozvinout diskusi o (ne)uchopitelnosti bulvární tendence. Jakým způsobem zpravodajské servery oslovují své čtenáře? V čem se jejich přístup liší? Jak se vyvíjejí? A jakým směrem by se v budoucnosti mohly vydat? Na tyto otázky jsem se pokusila najít odpověď. Nemohla jsem opomenout tištěná média, na jejichž základě vznikly jejich elektronické podoby. Abych se více seznámila s touto problematikou, vedla jsem rozhovory se šéfredaktory zpravodajských webů, které mimo jiné prozradily, jaký je jejich vztah a přístup k tématu bulvarizace. Klíčová slova: Zpravodajské servery, bulvarizace, popularizace, internet
Reflexe a popularizace archeologie v médiích
Laštíková, Lucie ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Popelka, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá analýzou archeologických témat publikovaných od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 ve vybraných českých médiích, a to v denících Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES, dále je zpracován bulvární deník Blesk a online mutace všech výše zmíněných deníků - www.novinky.cz, www.lidovky.cz, www.iHNed.cz, www.idnes.cz, www.denik.cz a www.blesk.cz. Na základě rozboru otištěných článků vyexportovaných z mediální databáze společnosti NEWTON Media, a.s. a online dotazníků, které vyplňovali jak novináři a novinářky, tak archeologové a archeoložky, jsem v práci definovala základní pravidla vzájemné komunikace mezi archeology a novináři, včetně komunikačních úskalí, ke kterým může při střetu těchto dvou světů dojít. Diplomová práce rovněž obsahuje databázi redakcí a aktivních novinářů a novinářek, kteří se danou problematikou zabývají, včetně kontaktů na ně, pro usnadnění práce archeologů při snaze o medializaci vlastních výzkumů a řady dalších archeologických projektů. Klíčová slova Archeologie, hromadné sdělovací prostředky, denní tisk, veřejnost, infotainment, novinář, noviny, komunikace, medializace, popularizace
Diskursivní pojetí přírodních věd v českých médiích v roce 2013
Hrabánková, Markéta ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Diplomová práce na téma "Diskursivní pojetí přírodních věd v českých médiích v roce 2013" se věnuje oblasti přírodních věd a způsobu, jakým bylo téma přírodních věd prezentováno české veřejnosti v roce 2013. Jejím cílem je představit podobu této vědecké oblasti v českém mediálním prostředí a odhalit vyskytující se trendy v komunikaci. Dalším z cílů je interpretovat dominantní diskurs přírodních věd, využívané narativní rámce a struktury. Ambicí diplomové práce je nastínit podobu využívaných příběhů a odhalit případnou existenci velkého příběhu přírodních věd. Diplomová práce nahlíží na zkoumanou oblast prostřednictvím kombinovaného výzkumu, který umožňuje využití výhod kvantitativní i kvalitativní analýzy. Výzkumné téma je analyzováno prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy, které předchází pilotní studie. Následně je aplikována kvalitativní analýza. Konkrétně se jedná o metodu diskursivní a narativní analýzy. Využité metody pomohou k dosažení vytyčených výzkumných cílů. Na základě výsledků jsou následně představena některá doporučení ke zlepšení komunikace přírodních věd. Doporučení vycházejí z myšlenek issues managementu. Tato diplomová práce nabízí komplexní výzkumnou studii, díky níž je možné představit podobu přírodních věd na české mediální scéně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.