Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Parodie České televize v seriálu Dobré ráno, Brno! jako novodobá podoba televizní zábavy
Straka, Tomáš ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
V diplomové práci se zabývám analýzou seriálu České televize Dobré ráno, Brno! Seriál je parodií na originální pořad Dobré ráno, který je vysílán každý všední den a má být "ranní dávkou informací a hudby, doplněnou o zajímavé hosty a tipy." Česká televize vytvořila seriál, ve kterém odvážným způsobem paroduje nejen samu sebe jako významnou instituci včetně svých zaměstnanců, ale i televizní průmysl jako takový. V seriálu lze analyzovat stěžejní koncepty televizní zábavy, jako je užití parodie, satiry, humoru a nadsázky. Cílem práce je zjistit, v čem spočívá parodie v seriálu Dobré ráno, Brno! v souvislosti s Českou televizí a jak seriál přispívá k větší žánrové pestrosti televizní zábavy, především v oblasti parodie, satiry a humoru. Jako metodu zkoumání jsem zvolil sémiotickou analýzu s důrazem na rozbor významů v rovině denotace a konotace podle vzoru Rolanda Barthese. Podrobná sémiotická analýza zahrnuje rozbor dialogů a verbálních znaků, analýzu zvukové stopy a celé mizanscény včetně rozboru jednotlivých postav, kostýmů, dějiště a práce s kamerou. Výsledky ukázaly, jakým způsobem tvůrci parodovali nejen Českou televizi jako instituci a významné veřejnoprávní médium, ale i celý televizní průmysl. Výzkumná metoda je však kvalitativní analýzou a výsledky tak nejsou a nemohou být reprezentativní.
Parodie na vzdělávací hry
Valtonen, Zuzana ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Švelch, Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou parodie v počítačových hrách. Konkrétně pak parodií na vzdělávací hry. Zkoumá pět počítačových parodických her Baldi's Basics in Education and Learning, Baldi's Fun New School, Baldina's Basis in Education Literary Grammar, Frog Fractions a Supervised Driver's Education. U vybraných parodických her popisuje prvky parodie, které následně interpretuje pomocí tří teoretických přístupů k humoru, kterými jsou teorie inkongruence, teorie superiority a teorie uvolnění. Práce se pomocí analýzy vybraných her snaží zjistit, jak spolu souvisejí kontexty vzdělávacích her a parodií. Kvalitativním způsobem zkoumá tématiku, mechaniky a audiovizuální aspekty obou žánrů a poté je mezi sebou porovnává. Dále práce pojednává o historii vzdělávacích her a jejich nedostatcích, které souvisejí se značným rozšířením parodií v období 90. let. Mimo jiné popisuje funkci parodie na příkladech nejčastěji zesměšňovaných herních konvencí first-person shooter, bossfight a achievement systém. V závěru práce zmiňuje univerzálnost parodie v rámci jiného žánru a uvádí příklad parodie na parodii, kterým je hraný parodický muzikál na platformě Youtube, parodující parodickou hru Baldi's Basics in Education and Learning vytvořený fanouškovskou komunitou s názvem Baldi's Basics the Musical.
Duchovní hudba Johanna Sebastiana Bacha
Staňková, Eva ; Tvrdek, Petr (vedoucí práce) ; Špačková, Alena (oponent)
Anotace: Málková, Eva. Duchovní hudba Johanna Sebastiana Bacha. Praha: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. Diplomová práce. Cílem této diplomové práce je představení duchovní hudby Johanna Sebastiana Bacha a její teologické zvěsti. Vyhledáním a zhodnocením hudebně-teologických prvků v Bachově díle přibližuje práce Bachovo teologické, filosofické a mystické smýšlení. Předporozuměním a komplexním vnímáním Bachovy duchovní hudby lze hlouběji nahlédnout smysl a cíl umělcovy tvorby. V první (teoretické) části se zabývám myšlenkovými proudy, jež mohly Bachovu duchovní tvorbu ovlivnit. Následně vymezuji díla, která lze považovat za duchovní hudbu. V druhé (praktické) části vyhledávám hudebně-teologické prvky, jež Bacha při jeho tvorbě oslovovaly. Zkoumáním Bachova uměleckého stylu se snažím nalézt propojení hudebního a teologického obsahu a zároveň se snažím upozornit na závažnost teologické zvěsti Bachova duchovního díla.
Práce Vladimíra Párala z období takzvané normalizace
Galvoňová, Kristýna ; Peterka, Josef (vedoucí práce) ; Mocná, Dagmar (oponent)
V práci se snažíme podat ucelený výklad tvorby V. Párala z let 1969-1989 se z etelem k jejím širším kontext m literárn -historickým, genologickým i ideovým. V první ásti v nované specifik m autorova tv ího typu, logikou vývoje jeho díla a analytickému rozboru d l dospíváme k m o n o t e m a t i n o s t i jako konstitutivního rysu autorovy tvorby. Na základ toho se snažíme poukázat na ideovou kontinuitu a vnit ní koherenci celého Páralova díla a polemizovat tak se zjednodušujícími interpretacemi akcentujícími pouze politický rozm r autorova díla ze 70. let. V druhé ásti se díváme na Páralovo dílo na pozadí eské prózy poslední t etiny 20. stol.; autora pojímáme jako ideového protich dce M. Kundery (a kritika kunderovského racionáln -analytického postoje k životu) i B. Hrabalem reprezentovanou "postbeatnickou" vlnu literatury. Upozor ujeme na etickou dimenzi autorovy tvorby, všímajíce si i jejího zajímavého paradoxu stylov -ideové kontrárnosti (novátorský "technicistní" styl, postmoderní vlivy vs. obhajoba tradi ních hodnot a návratu ke ko en m lidské p irozenosti). Záv re ný oddíl je v nován úvaze nad tzv. normaliza ní (oficiální) prózou, jejím stylov -žánrovým i tematickým specifik m, z nichž vyvozujeme postuláty týkající se zákonitostí tvorby v ideologicky determinované spole nosti; rovn ž se snažíme...
Intertextuality in the works of John Fowles and Peter Ackroyd ; French Lieutenant's Woman and Dan Leno and the Limehouse Golem
Hrdličková, Radka ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Grmelová, Anna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na užití intertextuality ve vybrané postmoderní próze, konkrétně porovnat způsoby, jakými je intertextualita užita ve dvou románech britských autorů druhé poloviny 20. století; Johna Fowlese a Petera Ackroyda. Jejich historické romány Milenka francouzského poručíka (1969) a Golem z londýnských doků (1994) se odehrávají v době Viktoriánské éry Velké Británie a mohou být vnímány jako vhodné příklady literární historiografické metafikce, ve které se jako výpravná a podpůrná strategie vyskytuje intertextualita.
Different concepts of post-modernist British dystopian novel in Martin Amis's London Fields and Julian Barnes's England, England
Ficza, Tomáš ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat poetiku postmodernismu a zjistit, do jaké míry byly dystopické romány Londýnská pole (1989) od Martina Amise a England, England (1998) od Juliana Barnse ovlivněny tímto konceptem. První část práce se zabývá biografiemi autorů, dystopickými rysy obou knih a teorií postmodernismu. Druhá část je zaměřena na praktickou analýzu obou románů. V druhé části jsou teoreticky představeny různé koncepty postmodernismu a poté jsou prakticky ilustrovány na zmíněných pracích.
Popkulturní symboly ve vizuální publicistice v desátých letech dvacátého prvního století v obrazech Tea Adamyho
Dvořáková, Anna ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Láb, Filip (oponent)
AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Tato práce představuje jeden z prvních pokusů objasnit a analyzovat fenomén předem zjevné digitální fotomontáže rodící se a vyrůstající v prostředí českého internetu, která se nesnaží simulovat fotografickou reprodukci reality, nýbrž pravidelně glosovat politické dění v České republice. Prostřednictvím analýzy fotomontáží Tea Adamyho (aTeo) zkoumá její specifické hybridní výrazové prostředky a způsoby, jimiž fotomontáž plnohodnotně naplňuje podstatu obrazového komentáře. Kromě popisu tvůrčích východisek a inspiračních zřídel fotomontéra nabízí podrobný vhled do kategorie takzvaného pseudofilmu, zvláštní části jeho internetové tvorby, kterou vyplňují fotomontáže parazitující na filmovém médiu, jež využívají významových paralel ve filmových příbězích a popkulturních filmových odkazů či vybrané politické představitele přímo montují do známých filmových scén a aktivizují tak univerzální mytologické struktury, z nichž populární film čerpá. Kategorii Pseudofilm podrobuje důkladnému rozboru, jehož výsledkem je ucelená charakteristika aTeovy fiktivně-reálné filmově-politické fotomontáže a porozumění rysům její kontroverze, bezprostřednosti sdělení a narativní zkratky i jejím intertextovým propojením.
Komično a jeho účinek na čtenáře v dílech Járy Cimrmana
Nemravová, Petra ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Činátlová, Blanka (oponent)
Tato práce se pokouší zjistit důvody velké obliby cimrmanovských her u českého obecenstva a to zejména popisem jazykových postupů, které oba autoři, Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, opakovaně používali pro dosažení komického účinku. Jde o práci zaměřenou především literárně. Divadelní hledisko je použito pouze v případech, kde přímo ovlivňuje správné pochopení humoru, popřípadě pro doplnění a ucelení některých částí práce. Tato bakalářská práce se tedy zabývá postavou Járy Cimrmana, komikou a humorem jeho her, respektive her obou autorů.
Satira a parodie na sociálních sítích: falešné české profily
Poloch, Jiří ; Hladík, Radim (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Práce mapuje falešné české profily na sociálních sítích Facebook a Twitter. "Falešnými profily" jsou v tomto případě míněny ty, na nichž uživatelé vystupují jménem veřejně známé osobnosti, firmy nebo instituce. Autoři je většinou zakládají s cílem pobavit sebe i čtenáře. Využívají k tomu satiru, parodii a často také sarkasmus. Po obecném úvodu do problematiky, který zahrnuje mimo jiné představení daných sociálních sítí, včetně regulace, kterou přijímají na ochranu osobnosti, následuje hlavní část. V ní je podrobeno analýze 8 různých českých falešných profilů. Představen je obsah příspěvků, statistické údaje o účtu, nejúspěšnější příspěvky a případně další související informace. Důležitou součástí práce jsou rozhovory s autory těchto profilů a také protistrany, tedy skutečné osobnosti nebo firmy. Jejich prostřednictvím dává práce nahlédnout do zákulisí vzniku a chodu profilu a na druhé straně pak i možnost zjistit reakci dotčené strany. Navazující část byla zařazena z důvodu širšího pohledu na problematiku. Věnuje se totiž obdobným profilům v zahraničí, čímž dává možnost komparace lokálního a mezinárodního prostředí. Práci zakončuje kapitola věnovaná přejímání obsahu těchto falešných profilů do médií, tedy situacím, kdy novináři dostatečně neověřili autenticitu zdroje a vydávali informaci, jejímž...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: